Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Ordinul Nr.1218 din 31.07.2018

pentru aprobarea Normelor privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A.
ACT EMIS DE: Ministerul Transporturilor
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 731 din 23 august 2018SmartCity1

Luând în considerare necesitatea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile în domeniul infrastructurii rutiere la nivel naţional,ţinând seama de timpul foarte lung scurs în prezent între momentul iniţierii procedurii de achiziţie publică şi momentul desemnării ofertantului câştigător (în unele situaţii de peste 365 de zile) în situaţia proiectelor cu caracter semnificativ, precum şi impactul major al duratei asupra procesului de absorbţie a fondurilor europene,în vederea eficientizării activităţii desfăşurate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. în activitatea de elaborare a documentaţiilor de atribuire, precum şi desfăşurarea proceselor de evaluare a ofertelor,în scopul îmbunătăţirii colaborării interinstituţionale dintre Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice în ceea ce priveşte procesul de evaluare a ofertelor prin participarea verificatorilor ex-ante desemnaţi în fiecare fază/etapă intermediară a acestuia, şi nu doar la finalizarea acestor etape/faze,în temeiul art. 11 alin. (1) lit. c) şi alin. (4), precum şi art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiinţarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administraţia Naţională a Drumurilor din România", aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 1-4 şi art. 5 alin. (1) şi (4) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 3 lit. c) şi art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 13/2015 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, aprobată prin Legea nr. 244/2015, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice emit următorul ordin: Articolul 1Se aprobă Normele privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Ministrul transporturilor, Lucian Şova Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, Bogdan Puşcaş ANEXĂNORME privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. Capitolul IScop Articolul 1Normele privind eficientizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică implementate de către Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumite în continuare norme, îşi propun să prezinte etapele şi documentele necesare pentru derularea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică în conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere: necesitatea creşterii gradului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile;

constatarea că la proiectele cu caracter semnificativ de o importanţă majoră în absorbţia fondurilor europene nerambursabile durata între momentul iniţierii

prevederile cuprinse în Decizia directorului general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A. nr. 1.221 din 10.07.2018 având ca obiect eficientizarea şi îmbunătăţirea activităţii comisiilor de evaluare în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

sporirea capacităţii Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., denumită în continuare C.N.A.I.R. - S.A., de a accesa fondurile europene nerambursabile se poate realiza numai în urma finalizării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Articolul 2Scopul acestor norme îl reprezintă creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene nerambursabile pentru actuala perioadă de finanţare care se poate realiza şi prin eficientizarea activităţii desfăşurate de către C.N.A.I.R. - S.A. atât în elaborarea documentaţiilor de atribuire, cât şi în desfăşurarea procesului de evaluare a ofertelor, precum şi îmbunătăţirea colaborării interinstituţionale dintre C.N.A.I.R. - S.A. şi Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, denumită în continuare A.N.A.P., în ceea ce priveşte procesul de evaluare a ofertelor prin participarea verificatorilor ex-ante desemnaţi, în fiecare fază/etapă intermediară a acestuia, şi nu doar la finalizarea acestor etape/faze. Capitolul IIDomeniul de aplicare Articolul 3Prezentele norme se aplică asupra tuturor procedurilor de achiziţie publică (cu excepţia achiziţiilor directe) care urmează a fi lansate de către C.N.A.I.R. - S.A., prin direcţiile/serviciile/compartimentele interne specializate în domeniul achiziţiilor publice, indiferent de sursa de finanţare. Capitolul IIIDocumente de referinţă/legislaţie aplicabilă Articolul 4În aplicarea prezentelor norme se vor ţine cont de dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale ordinelor, instrucţiunilor, notificărilor şi ghidurilor emise de A.N.A.P. în aplicarea legislaţiei primare şi secundare, disponibile pe site-ul www.anap.gov.ro. Capitolul IVPregătirea procedurii de achiziţie publică Secţiunea 1Etapa premergătoare iniţierii unei proceduri de achiziţie publică Articolul 5În vederea iniţierii procedurii de achiziţie publică, direcţiile/serviciile/compartimentele iniţiatoare din cadrul C.N.A.I.R. - S.A. vor transmite către direcţiile/serviciile/ compartimentele interne specializate în domeniul achiziţiilor publice solicitarea privind iniţierea unei proceduri de achiziţie publică însoţită în mod obligatoriu de următoarele documente, în original sau copie, după caz: a)referatul de necesitate aprobat - în original - şi, dacă este cazul, însoţit de anexe; b)programul anual de achiziţie publică aprobat, denumit în continuare PAAP, sau propunerea programului anual de achiziţie publică (PAAP) în cazul în care procedura de achiziţie nu figurează în PAAP-ul aprobat, în copie; c)caietul de sarcini/documentaţia descriptivă/cerinţele beneficiarului aprobat/aprobate, în original, însoţit de listele de verificare care nu conţin observaţii/comentarii/recomandări; d)documentaţia tehnică/specificaţii tehnice/alte documente necesare - pe suport electronic, însoţite de listele de verificare care nu conţin observaţii/comentarii/recomandări; e)dacă este cazul, hotărârea Consiliului de administraţie al C.N.A.I.R. - S.A. prin care a fost aprobată demararea procedurii de achiziţie publică, în copie. Articolul 6Direcţia/Serviciul/Compartimentul iniţiator are obligaţia elaborării unui referat de necesitate în baza prevederilor art. 2 alin. (3) şi (5), ale art. 3 şi art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, pentru fiecare achiziţie de servicii/produse/lucrări (exclusiv achiziţia directă) pe care intenţionează să o iniţieze. Referatul de necesitate va respecta modelul prevăzut prin decizii/norme interne emise/aprobate la nivelul C.N.A.I.R. - S.A. Articolul 7Direcţia/Serviciul/Compartimentul iniţiator are obligaţia elaborării şi transmiterii către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice a caietului de sarcini/ cerinţelor beneficiarului/documentaţiei descriptive şi, acolo unde este cazul, a documentaţiei tehnice/specificaţiilor tehnice/alte documente necesare, însoţite de listele de verificare. Articolul 8Direcţia/Serviciul/Compartimentul iniţiator va elabora caietul de sarcini/cerinţele beneficiarului/documentaţia descriptivă astfel încât să se asigure tratamentul egal, nediscriminatoriu şi competitiv pentru posibilii ofertanţi şi în strictă concordanţă cu prevederile Legii nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Documentaţia tehnică va cuprinde, dar nu se limitează doar la acestea, specificaţiile tehnice necesare elaborării ofertelor de către posibilii participanţi; liste de cantităţi; avize şi acorduri; descrieri de preţuri; planşe şi piese desenate; proiecte tehnice sau studii de fezabilitate; alte documente necesare. Articolul 10Caietul de sarcini/cerinţele beneficiarului/documentaţia descriptivă şi documentaţia tehnică vor avea liste de verificare prin care se confirmă faptul că aceste documente au fost analizate/verificate atât de către persoanele responsabile cu iniţierea documentelor, cât şi de cele care desfăşoară activităţi conexe asimilate acestor proiecte/contracte şi care au părţi/secţiuni inserate în cadrul acestor documente (modalităţi de plată, avize şi acorduri, exproprieri terenuri, mediu, relocări utilităţi etc.). Articolul 11În condiţiile în care vor exista observaţii/ recomandări/comentarii la caietul de sarcini/cerinţele beneficiarului/documentaţia descriptivă şi documentaţia tehnică, direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator are obligaţia de a analiza aceste observaţii/recomandări/comentarii şi de a transmite către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor caietul de sarcini/cerinţele beneficiarului/ documentaţia descriptivă/documentaţia tehnică rectificate sau de a prezenta argumente plauzibile/pertinente, în condiţiile în care observaţiile/recomandările/comentariile primite nu au fost implementate. Articolul 12Caietul de sarcini/cerinţele beneficiarului/documentaţia descriptivă şi documentaţia tehnică rectificate vor fi însoţite de noi liste de verificare care nu vor mai conţine observaţii/ comentarii/recomandări. Secţiunea a 2-aEtapa de analiză/solicitare de corecturi cu privire la documentele transmise de direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator Articolul 13Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va analiza cel puţin următoarele aspecte: a)existenţa tuturor documentelor menţionate în cadrul secţiunii 1, în forma solicitată; b)respectarea în conţinutul documentelor a condiţiilor obligatorii de fond şi formă cerute atât de prevederile legale în materia achiziţiilor publice, cât şi de regulamentele/procedurile interne/normele interne referitoare la achiziţiile publice; c)dacă au fost furnizate toate informaţiile necesare în vederea lansării procedurii de achiziţie publică; d)conţinutul documentelor depuse în vederea asigurării unei bune desfăşurări a procedurii de achiziţie publică. Articolul 14Termenul de realizare a analizei, prevăzute la art. 13, de către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice este de maximum 15 zile de la data primirii tuturor documentelor în forma completă. Articolul 15În acest interval de timp de 15 zile, prevăzut la art. 14, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice analizează documentele depuse şi colaborează cu direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator, în vederea elaborării documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare. Concomitent cu analizarea documentelor sau după finalizarea acestei analize, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice poate solicita în scris sau e-mail direcţiei/serviciului/compartimentul iniţiator clarificări/ completări/solicitări de corecturi/rectificări de documente/ îndreptări de erori/eliminări de informaţii/alte asemenea pe care acesta din urmă le va analiza şi le va reface/realiza într-un termen de maximum 10 zile de la data primirii unei astfel de solicitări. Articolul 16Dacă aceste clarificări/completări/solicitări de corecturi/rectificări de documente/îndreptări de erori/eliminări de informaţii/alte asemenea, prevăzute la art. 15, aduc modificări substanţiale documentelor aprobate (de exemplu: referat de necesitate, caiet de sarcini/cerinţele beneficiarului etc.), aceste documente vor fi refăcute şi supuse unor noi aprobări ale directorului general în cazul C.N.A.I.R. - S.A. - central sau directorilor generali regionali/executivi în cazul direcţiilor regionale de drumuri şi poduri (DRDP) 1-7 şi Centrului de Studii Tehnice, Rutiere şi Informatice (CESTRIN), urmând ca după aprobarea acestora să fie retransmise compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. Articolul 17În termen de maximum 25 de zile (termen care include cele 15 zile pentru analiza documentelor, prevăzut la art. 14, cât şi cele 10 zile pentru retransmiterea documentelor rectificate, prevăzut la art. 15) de la data primirii tuturor documentelor menţionate în cadrul secţiunii 1 - Etapa premergătoare iniţierii unei proceduri de achiziţie publică va fi finalizată etapa de analiză şi de refacere a documentelor, orice alte depăşiri ale acestui termen nemotivate de situaţii excepţionale (ca de exemplu planificarea achiziţiei în mod eronat, renunţarea la iniţierea procedurii, schimbări în strategia companiei, modificări legislative sau alte asemenea) putând atrage sancţiuni atât pentru compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, cât şi pentru direcţia/serviciul/ compartimentul iniţiator din cadrul C.N.A.I.R. - S.A. Articolul 18Ulterior primirii documentelor completate/ rectificate, în termen de maximum 3 zile, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va iniţia elaborarea documentaţiei de atribuire. Secţiunea a 3-aEtapa de elaborare de către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor a documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare, în vederea iniţierii procedurii de achiziţie publică Articolul 19În completarea documentelor menţionate în cadrul secţiunii 1 - Etapa premergătoare iniţierii unei proceduri de achiziţie publică, în vederea iniţierii procedurii de achiziţie publică, compartimentele interne specializate în domeniul achiziţiilor publice: a)verifică existenţa programului anual de achiziţie publică (PAAP) pentru necesitatea propusă a fi achiziţionată, elaborat de biroul planificare şi monitorizare/compartimentele din cadrul DRDP 1-7 şi CESTRIN care au atribuţii în acest sens şi aprobat de către directorul general în cazul C.N.A.I.R. - S.A. - Central sau directorilor generali regionali/executivi în cazul DRDP 1-7 şi CESTRIN), precum şi verificarea alocărilor necesare în PAAP şi a sursei de finanţare; b)elaborează declaraţia emisă pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 58 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, privind datele de identificare ale persoanelor cu funcţii de decizie din cadrul autorităţii contractante şi o aprobă la directorul general în cazul C.N.A.I.R. - S.A. - Central sau directorilor generali regionali/executivi în cazul DRDP 1-7 şi CESTRIN în maximum 3 zile de la expirarea termenului de 25 de zile stabilit la secţiunea a 2-a - Etapa de analiză/solicitare de corecturi cu privire la documentele transmise de direcţia/serviciul/ compartimentul iniţiator. Articolul 20Programul anual al achiziţiilor publice pentru lucrările/serviciile/produsele achiziţionate cu finanţare de la bugetul de stat sau din FC, FEDR, măsuri ex-ISPA, acorduri de finanţare/împrumut BEI, BERD, BIRD, JBIC, venituri proprii, executări de garanţii de bună execuţie sau orice alte surse se va elabora în conformitate cu strategia anuală de achiziţie publică a C.N.A.I.R. - S.A. şi în baza alocărilor bugetare existente, dar şi în conformitate cu prevederile cererilor de finanţare transmise spre aprobare instituţiilor abilitate sau a contractului de finanţare sau a acordurilor de finanţare. Articolul 21Programul anual al achiziţiilor publice este aprobat de către directorul general al C.N.A.I.R. - S.A. (sau de către directorii regionali/executivi în cazul DRDP 1-7 sau CESTRIN), cu avizul departamentelor economice sau financiare. Articolul 22Orientativ, principalele categorii de informaţii care trebuie verificate de către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice sunt: a)denumirea procedurii de achiziţie publică; b)obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; c)codul/codurile vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); d)valoarea estimată a contractului în lei fără TVA; e)sursa de finanţare; f)procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie.SUBSECŢIUNEA 3.1 Documentaţia de atribuire Articolul 23Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică se iniţiază prin identificarea necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum şi a strategiei de contractare pentru procedura respectivă. Articolul 24Documentaţia de atribuire va fi elaborată în conformitate atât cu prevederile legale în vigoare (capitolul IV secţiunea a 4-a art. 154-161 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi secţiunea 4, art. 20-42 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare), cât şi cu ordinele, instrucţiunile, notificările, ghidurile şi punctele de vedere emise de către A.N.A.P. în aplicarea legislaţiei primare şi secundare. Articolul 25Documentaţia de atribuire este alcătuită din minimum următoarele: a)instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi; b)formulare; c)documentul unic de achiziţie european (DUAE); d)caietul de sarcini/cerinţele beneficiarului/documentaţia descriptivă; e)documentaţia tehnică (dacă este cazul); f)proiectul de contract/acord-cadru/contract subsecvent conţinând clauzele contractuale obligatorii. Articolul 26Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice are obligaţia ca în termen de 15 zile de la data iniţierii elaborării documentaţiei de atribuire să emită/elaboreze instrucţiuni către ofertanţi/candidaţi, formularele şi modelele de documente şi documentul unic de achiziţie european (DUAE). Articolul 27Caietul de sarcini/cerinţele beneficiarului/ documentaţia descriptivă, documentaţia tehnică/specificaţii tehnice/alte documente necesare sunt elaborate de direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator, conform dispoziţiilor din secţiunea 1 - Etapa premergătoare iniţierii unei proceduri de achiziţie publică. Articolul 28Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va elabora/întocmi proiectul de contract/ acord-cadru/contract subsecvent conţinând clauzele contractuale obligatorii, în maximum 20 de zile de la data iniţierii elaborării documentaţiei de atribuire. Articolul 29Orice alte depăşiri ale termenelor prevăzute la art. 26-28, nemotivate de situaţii excepţionale, pot atrage sancţiuni atât pentru compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, cât şi pentru direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator, în condiţiile în care anumite informaţii necesare finalizării documentelor mai sus menţionate trebuie furnizate de acesta din urmă, precum şi pentru compartimentele funcţionale din cadrul C.N.A.I.R. - S.A care au obligaţia emiterii de observaţii/comentarii/puncte de vedere şi/sau vize cu privire la proiectul de contract/acord-cadru/contract subsecvent. Articolul 30Instrucţiunile către ofertanţi/candidaţi vor fi întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi conţin detaliile referitoare la formalităţile ce trebuie îndeplinite în legătură cu procedura de atribuire în cauză, modul în care operatorii economici trebuie să structureze informaţiile ce urmează a fi prezentate pentru a răspunde cerinţelor din anunţul de participare/simplificat/de concurs, respectiv detalii procedurale, cum ar fi precizări privind garanţiile solicitate, modul în care trebuie întocmite şi structurate propunerea tehnică şi cea financiară, criteriul de atribuire ce urmează a fi aplicat, precum şi termenele procedurale ce trebuie respectate şi căile de atac ce pot fi utilizate. Articolul 31Criteriile/Cerinţele minime de calificare şi selecţie nu vor exceda prevederilor legale în vigoare şi nu vor conduce la restricţionarea participării ofertanţilor la procedura de atribuire. În stabilirea criteriilor/cerinţelor minime de calificare şi selecţie se va lua în calcul experienţa anterioară a C.N.A.I.R. - S.A. şi, pe cât posibil, se va încerca evitarea depunerii de notificări/contestaţii care să conducă la o eventuală anulare de procedură de atribuire. Articolul 32Informaţiile cu privire la documentele necesare pentru îndeplinirea criteriilor/cerinţelor minime de calificare şi selecţie trebuie să nu conducă la alterarea principiilor de achiziţie publică prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 33În condiţiile în care este necesară stabilirea unui/unor criterii de calificare privind capacitatea tehnică, în special cele referitoare la personal responsabil cu îndeplinirea contractului, deţinerea de utilaje/echipamente, productivitatea acestora, sau anumite cerinţe speciale de genul lungimilor de tunel, de drum, de pod sau caracteristicilor tehnice specifice care să reflecte obiectul procedurii, direcţia/serviciul/ compartimentul iniţiator va transmite către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice propuneri de asemenea cerinţe/criterii, însoţite de justificările acestor criterii de calificare. Articolul 34Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va analiza aceste propuneri, iar în condiţiile în care acestea se vor încadra în prevederile legale în vigoare şi nu vor conduce la restrângerea concurenţei le va utiliza în cadrul documentaţiei de atribuire, în caz contrar vor solicita direcţiei/serviciului/compartimentului iniţiator refacerea/revizuirea criteriilor de calificare. Articolul 35Fără a aduce atingere dispoziţiilor legale sau administrative privind preţul anumitor produse ori remunerarea anumitor servicii, autoritatea contractantă atribuie contractul de achiziţie publică/acordul-cadru ofertantului care a depus oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. În acest sens, autoritatea contractantă stabileşte oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic pe baza criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare prevăzuţi în documentele achiziţiei. Articolul 36Pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, autoritatea contractantă are dreptul de a aplica unul dintre următoarele criterii de atribuire: a)preţul cel mai scăzut; b)costul cel mai scăzut; c)cel mai bun raport calitate-preţ; d)cel mai bun raport calitate-cost. Articolul 37Autoritatea contractantă poate utiliza criteriul preţul cel mai scăzut numai în situaţia în care achiziţionează produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată a contractului nu depăşeşte pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 38În condiţiile în care criteriul utilizat este „cel mai bun raport calitate-preţ" sau „cel mai bun raport calitate-cost", astfel cum este prevăzut la art. 187 alin. (3) lit. c) sau lit. d) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, stabilirea ofertei câştigătoare se realizează prin aplicarea unui sistem de factori de evaluare pentru care se stabilesc ponderi relative sau un algoritm specific de calcul. Articolul 39Factorii de evaluare a ofertelor, precum şi algoritmul de punctare se precizează în mod clar şi detaliat în cadrul documentaţiei de atribuire şi vor reflecta metodologia de punctare a avantajelor care vor rezulta din propunerile tehnice şi financiare prezentate de ofertanţi şi trebuie să aducă un avantaj real, să nu fie formali şi să poată fi urmăriţi în cadrul procesului de evaluare a ofertelor şi aplicare a criteriului de atribuire. Articolul 40Atunci când stabileşte factori de evaluare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori care: a)nu au o legătură directă cu natura şi obiectul contractului de achiziţie publică ce urmează a fi atribuit; b)nu reflectă un avantaj pe care autoritatea contractantă îl poate obţine prin utilizarea factorului de evaluare respectiv. Articolul 41În conformitate cu prevederile art. 189 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă nu are dreptul de a utiliza factori de evaluare care să conducă la o libertate de apreciere nelimitată. Factorii de evaluare utilizaţi de autoritatea contractantă trebuie să asigure o concurenţă reală între operatorii economici şi să fie însoţiţi de prevederi care să permită verificarea efectivă a informaţiilor furnizate de către ofertanţi, în scopul aplicării factorilor de evaluare. Articolul 42Ponderea stabilită pentru fiecare factor de evaluare nu trebuie să conducă la distorsionarea rezultatului aplicării procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică. Articolul 43În condiţiile în care este necesară stabilirea unui/unor factori de evaluare de natură tehnică, în special cei referitori la personal responsabil cu îndeplinirea contractului, deţinerea de utilaje/echipamente sau caracteristicilor tehnice specifice care să reflecte obiectul procedurii, durata de execuţie, garanţie acordată, termene de livrare/prestare/execuţie etc., direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator la solicitarea compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va transmite acestuia propuneri de asemenea factori de evaluare, însoţite de justificările acestor factori de evaluare în termen de maximum 5 zile de la data iniţierii elaborării documentaţiei de atribuire. Articolul 44Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice împreună cu direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator vor elabora factorii de evaluare, precum şi algoritmul specific de calcul în intervalul de timp de maximum 15 zile de la data iniţierii elaborării documentaţiei de atribuire. Articolul 45Proiectul de contract/acord-cadru/contract subsecvent care va deveni parte integrantă din documentaţia de atribuire va fi elaborat de către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice în termen de maximum 10 zile de la data iniţierii elaborării documentaţiei de atribuire. Articolul 46Ulterior elaborării proiectului de contract/acord-cadru/contract subsecvent, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice îl va transmite spre analiză/puncte de vedere şi/sau avizare, după caz, direcţiilor implicate din cadrul C.N.A.I.R. - S.A., şi anume: direcţia/serviciul/ compartimentul iniţiator, departamentul economico-financiar, controlul financiar preventiv, departamentul juridic sau alte departamente/servicii pe care le consideră necesare. Articolul 47Direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator, departamentul economico-financiar, controlul financiar preventiv, departamentul juridic sau alte departamente/servicii cărora li s-a transmis modelul de contract/acord-cadru/contract subsecvent au obligaţia ca, în termen de maximum 5 zile, să transmită către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice punctele de vedere/observaţiile/comentariile cu privire la acesta şi/sau să avizeze modelul de contract/acord-cadru/contract subsecvent. Articolul 48În termen de maximum 5 zile de la data primirii adreselor conţinând observaţiile/punctele de vedere/comentariile şi/sau vizele la proiectul de contract/acord-cadru/contract subsecvent, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va analiza comentariile/observaţiile/punctele de vedere prezentate şi, dacă este cazul, va modifica/completa proiectul de contract/acord-cadru/contract subsecvent astfel încât să se încadreze în termenul de maximum 20 de zile de la data iniţierii elaborării documentaţiei de atribuire. Articolul 49Pe cale de consecinţă, în termenul de maximum 20 de zile de la data iniţierii elaborării documentaţiei de atribuire va trebui finalizată etapa de elaborare a documentaţiei de atribuire, orice alte depăşiri ale acestui termen nemotivate de situaţii excepţionale putând atrage sancţiuni atât pentru compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice şi pentru direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator în condiţiile în care anumite informaţii necesare finalizării documentelor mai sus menţionate trebuie furnizate de acesta din urmă, precum şi pentru compartimentele funcţionale din cadrul C.N.A.I.R. - S.A. care au obligaţia emiterii de observaţii/comentarii/puncte de vedere şi/sau vize cu privire la proiectul de contract/acordul-cadru/contractul subsecvent. SUBSECŢIUNEA 3.2 Strategia de contractare - document-suport al documentaţiei de atribuire Articolul 50În maximum 5 zile de la finalizarea documentaţiei de atribuire, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice împreună cu direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator vor elabora strategia de contractare, care va fi aprobată de directorul general pentru achiziţiile publice derulate la nivelul C.N.A.I.R. - S.A. - central sau de directorii generali regionali sau directorul executiv pentru achiziţiile publice derulate la nivelul subunităţilor C.N.A.I.R. - S.A. Articolul 51În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) şi, respectiv, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, strategia de contractare reprezintă un document-suport al documentaţiei de atribuire şi va constitui obiect de evaluare a A.N.A.P. în condiţiile stabilite la art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 52C.N.A.I.R. - S.A. are obligaţia de a elabora strategia de contractare pentru fiecare achiziţie cu o valoare mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, strategie de contractare care trebuie să documenteze deciziile din etapa de planificare/pregătire a achiziţiei. Articolul 53Strategia de contractare se va elabora în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi (3) din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: a)existenţa sau nu a unei consultări de piaţă; b)obiectul şi tipul contractului; c)justificarea necesităţii şi oportunităţii achiziţiei; d)valoarea estimată a procedurii însoţită de justificarea preţurilor utilizate; e)eventualele modificări ce pot interveni în derularea contractului; f)sursa de finanţare; g)managementul procesului de achiziţie şi de implementare al contractului; h)împărţirea pe loturi (dacă este cazul); i)mecanismele de plată, penalităţi, riscuri, plata subcontractanţi; j)justificarea alegerii procedurii de achiziţie; k)justificarea criteriilor de calificare şi selecţie ce vor fi utilizate; l)justificarea alegerii criteriului de atribuire; m)justificarea factorilor de evaluare, precum şi a algoritmului de punctare; n)orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor C.N.A.I.R. - S.A. Articolul 54Justificarea unui/unor criterii de calificare privind capacitatea tehnică, în special a celor referitoare la personal responsabil cu îndeplinirea contractului, la deţinerea de utilaje/echipamente, productivitatea acestora sau anumite cerinţe speciale de genul lungimilor de tunel, de drum, de pod, sau caracteristicilor tehnice specifice care să reflecte obiectul procedurii, se va realiza de către direcţia/serviciul/ compartimentul iniţiator care va transmite către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice motivele care au stat la baza introducerii acestor criterii/cerinţe. Articolul 55Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice împreună cu direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator vor stabili factorii de evaluare şi vor elabora justificările aferente acestora, iar dacă este necesară utilizarea unor factori de natură tehnică, justificarea acestor factori va fi în sarcina direcţiei/serviciului/compartimentului iniţiator. Articolul 56În termenul de maximum 5 zile de la data finalizării documentaţiei de atribuire va fi aprobată strategia de contractare, orice alte depăşiri ale acestui termen nemotivate de situaţii excepţionale putând atrage sancţiuni atât pentru compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, cât şi pentru celelalte direcţii/servicii/compartimente din cadrul C.N.A.I.R - S.A. care au legătură cu strategia de contractare, în condiţiile în care anumite informaţii/aprobări necesare trebuie furnizate/obţinute. Capitolul VDerularea procedurii de achiziţie publică Articolul 57Derularea procedurii de achiziţie publică se va face conform tabelului, după cum urmează:

Nr. crt. Etapa Responsabil Termen
1. Transmitere documentaţie de atribuire însoţită de documente-suport către A.N.A.P. Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice Maximum o zi lucrătoare de la data aprobării documentaţiei de atribuire şi a strategiei de contractare de către C.N.A.I.R. - S.A.
2. Verificare documentaţie de atribuire de către A.N.A.P. A.N.A.P. Conform prevederilor legale impuse A.N.A.P.-ului
3. Rectificare/Revizuire şi aprobare noua documentaţie de atribuire şi documente-suport în condiţiile în care A.N.A.P. respinge documentaţia de atribuire Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice a) Maximum 10 zile de la data respingerii de către A.N.A.P. a documentaţiei de atribuire în condiţiile în care motivele respingerii sunt substanţiale/consistente, iar pentru retransmitere este necesar a se efectua modificări majore ale documentaţiei de atribuire b) Maximum 5 zile de la data respingerii de către A.N.A.P. a documentaţiei de atribuire în condiţiile în care motivele respingerii sunt minore/de formă/nesubstanţiale, nefiind necesar a se efectua modificări majore ale documentaţiei de atribuire
4. Retransmitere documentaţie de atribuire în urma observaţiilor/recomandărilor A.N.A.P. însoţită de documente-suport către A.N.A.P. Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice Maximum o zi lucrătoare de la data aprobării documentaţiei de atribuire şi/sau a strategiei de contractare de către C.N.A.I.R. - S.A.
5. Stabilirea termenului-limită pentru depunerea ofertelor Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice Respectarea termenelor minime impuse conform prevederilor legale în materia achiziţiilor publice
6. Elaborare, aprobare şi transmitere anunţ de participare/anunţ de participare simplificat/anunţ de concurs în condiţiile în care A.N.A.P. acceptă documentaţia de atribuire Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice Maximum o zi lucrătoare de la data publicării documentaţiei de atribuire în SICAP
7. Publicarea anunţului de participare Anunţ de participare simplificat/Anunţ de concurs A.N.A.P. Conform prevederilor legale impuse A.N.A.P.ului
8. Răspunsuri la eventualele solicitări de clarificări transmise de către operatorii economici interesaţi să participe la procedura de achiziţie publică Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice împreună cu direcţia/serviciul/ compartimentul iniţiator Conform prevederilor legale în materia achiziţiilor publice
9. Depunerea ofertelor şi deschiderea/ vizualizarea ofertelor Comisia de evaluare stabilită prin Decizia directorului general/ directorilor regionali/ executivi împreună cu persoana responsabilă cu aplicarea procedurii de atribuire din compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice Conform capitolului VI - Procesul de evaluare a ofertelor depuse

Articolul 58Pentru procedurile de achiziţie publică care presupun transmiterea documentaţiei de atribuire pentru selectare si acceptare de către A.N.A.P., anunţul de participare/anunţul de participare simplificat/anunţul de concurs va fi elaborat ulterior obţinerii acceptării A.N.A.P., utilizându-se şablonul pus la dispoziţie de S.I.C.A.P. Articolul 59Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice are atributul stabilirii termenului-limită pentru depunerea ofertelor astfel încât acest termen să fie unul rezonabil şi suficient. La stabilirea termenului-limită pentru depunerea ofertelor se vor respecta termenele minime impuse de legislaţia în materia achiziţiilor publice (atât pentru procedurile online, cât şi offline), iar anunţul de participare/anunţul de participare simplificat/anunţul de concurs va fi supus aprobării directorului general în cazul achiziţiilor publice derulate la nivel de C.N.A.I.R. - S.A. - central sau de directorii generali regionali/executivi în cazul achiziţiilor publice derulate la nivelul subunităţilor DRDP 1-7 şi CESTRIN. Articolul 60Anunţul de participare/Anunţul de participare simplificat/Anunţul de concurs se transmite spre publicare la A.N.A.P. numai după aprobarea acestuia de către directorul general în cazul achiziţiilor publice derulate la nivel de C.N.A.I.R. - S.A. - central sau de către directorii generali regionali/executivi în cazul achiziţiilor publice derulate la nivelul subunităţilor DRDP 1-7 şi CESTRIN. Articolul 61Ulterior publicării anunţului de participare/ anunţului de participare simplificat/anunţului de concurs în SICAP, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va face demersurile necesare pentru publicarea acestora împreună cu documentaţia de atribuire pe pagina de web a C.N.A.I.R. - S.A. Articolul 62După respingerea de către A.N.A.P. a documentaţiei de atribuire, Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va realiza, în termen de maximum o zi lucrătoare de la publicarea respingerii, analiza motivelor respingerii şi, totodată, va iniţia rectificarea/revizuirea documentaţiei de atribuire şi, dacă este cazul, a documentelor-suport (strategia de contractare şi declaraţia privind persoanele ce deţin funcţii de decizie în cadrul autorităţii contractante). Articolul 63Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice împreună cu direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator vor analiza motivele/recomandările/observaţiile/ comentariile emise de către A.N.A.P. în cadrul respingerii documentaţiei de atribuire şi vor stabili/decide dacă acestea vor fi implementate total sau parţial. În condiţiile în care este necesară rectificarea/revizuirea unor informaţii sau documente care aparţin direcţiei/serviciului/compartimentului iniţiator, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice în termen de maximum două zile de la publicarea respingerii, va transmite către acesta din urmă o solicitare de rectificare/ revizuire. Articolul 64Direcţia/Serviciul/Compartimentul iniţiator va rectifica/revizui documentele/informaţiile în cauză şi le va transmite către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor într-un termen rezonabil fără a se depăşi termenele stabilite la art. 57 pct. 3 - capitolul V „Derularea procedurii de achiziţie publică" din tabelul de mai sus. Articolul 65Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice împreună cu direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator va finaliza noua documentaţie de atribuire astfel încât să se obţină toate aprobările de la conducătorii ierarhici superiori, inclusiv directorul general/directorii generali regionale/directorii executivi, şi să fie retransmisă pentru reverificare şi acceptare către A.N.A.P. Articolul 66Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va finaliza şi aproba noua documentaţie de atribuire însoţită de documentele-suport în termenele stabilite la art. 57 pct. 3 din tabelul de mai sus, şi anume: a)în termen de maximum 10 zile de la data respingerii de către A.N.A.P. a documentaţiei de atribuire în condiţiile în care motivele respingerii sunt substanţiale/consistente, iar pentru retransmitere este necesar a se efectua modificări majore ale documentaţiei de atribuire; b)în termen de maximum 5 zile de la data respingerii de către A.N.A.P. a documentaţiei de atribuire în condiţiile în care motivele respingerii sunt minore/de formă/nesubstanţiale, nefiind necesar a se efectua modificări majore ale documentaţiei de atribuire. Articolul 67Orice alte depăşiri ale acestor termene, nemotivate de situaţii excepţionale, pot atrage sancţiuni atât pentru compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, cât şi pentru direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator în condiţiile în care anumite informaţii necesare finalizării documentelor parte integrantă din documentaţie de atribuire, inclusiv documentele-suport, trebuie furnizate de acesta din urmă. Articolul 68În perioada cuprinsă între publicarea în SICAP a anunţului de participare/anunţului de participare simplificat/anunţului de concurs şi până la termenul-limită de depunere a ofertelor se va desfăşura etapa de primire a solicitărilor de clarificare la documentaţia de atribuire şi de publicare a răspunsurilor în SICAP, respectându-se atât prevederile legale în materia achiziţiilor publice, cât şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 419/2018. Articolul 69Autoritatea contractantă are obligaţia de a răspunde la orice clarificare solicitată, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în materia achiziţiilor publice, respectându-se atât termenele stabilite prin documentaţia de atribuire, cât şi prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 419/2018, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 70Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va analiza şi va răspunde la solicitările de clarificare ce vizează informaţiile şi documentele elaborate de către acesta. Articolul 71Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va analiza solicitările de clarificări transmise de operatorii economici, iar în condiţiile în care acestea vizează informaţiile şi/sau documentele elaborate de direcţia/serviciul/compartimentul iniţiator va solicita, pe cale oficială, acestuia transmiterea răspunsurilor. Articolul 72Direcţia/Serviciul/Compartimentul iniţiator va transmite răspunsurile la solicitările de clarificare, având obligaţia de a răspunde în mod clar şi complet la solicitările de clarificări, în termenul impus, răspunsuri ce vor fi centralizate şi inserate în documentul intitulat „Clarificare nr. ...." de către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. Articolul 73Dacă solicitările de clarificări din partea operatorilor economici interesaţi se referă la proiectul de contract/acord-cadru/contract subsecvent, acestea pot fi transmise şi către alte structuri funcţionale, în special cele care au formulat puncte de vedere/observaţii/comentarii cu privire la acestea (de exemplu: Departamentul economico-financiar, controlul financiar preventiv, Departamentul juridic sau alte departamente/servicii cărora li s-a transmis modelul de contract/acord-cadru/contract subsecvent), iar aceste structuri funcţionale au obligaţia de a răspunde în mod clar şi complet la solicitările de clarificări, în termenul impus. Articolul 74Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va publica în SICAP răspunsurile la solicitările de clarificare şi, dacă este cazul, va publica erate de modificare/completare a anunţurilor de participare/anunţurilor de participare simplificate/anunţurilor de concurs, precum şi documente suplimentare care completează sau lămuresc/clarifică documentaţia de atribuire. Articolul 75În termen de o zi lucrătoare de la emiterea deciziei de nominalizare a Comisiei de evaluare sau până cel târziu în ziua depunerii ofertelor, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor va aduce la cunoştinţa membrilor comisiei de evaluare decizia directorului general/directorului general regional/directorului executiv de nominalizare a acestora în cadrul Comisiei de evaluare şi le va pune la dispoziţie o copie a deciziei. Articolul 76Totodată, până la data-limită pentru depunerea ofertelor, Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor va organiza o şedinţă pregătitoare cu membrii Comisiei de evaluare în cadrul căreia va informa Comisia de evaluare şi persoana responsabilă cu aplicarea procedurii despre sarcinile şi atribuţiile acestora pe parcursul evaluării ofertelor, menţionând şi principalii paşi procedurali pe care Comisia de evaluare trebuie să îi parcurgă pentru atribuirea procedurii. Articolul 77După împlinirea termenului-limită de depunere a ofertelor Comisia de evaluare va elabora procesul-verbal de vizualizare/deschidere a ofertelor în care sunt consemnate ofertele depuse, denumirea ofertanţilor, precum şi elementele/documentele principale ale ofertelor şi totodată va verifica respectarea obligaţiilor legale privind prezentarea şi constituirea instrumentului de garantare (garanţiile de participare). Capitolul VI Procesul de evaluare a ofertelor depuse Articolul 78Procesul de evaluare a ofertelor depuse se va realiza conform tabelului, astfel:

Nr. crt. Etapa Responsabil Termen
1. Verificarea instrumentelor de garantare şi clarificarea eventualelor neconcordanţe cu privire la îndeplinirea condiţiilor de formă, inclusiv cele privind cuantumul şi valabilitatea garanţiilor de participare Solicitările de clarificări şi analiza răspunsurilor la acestea Comisia de evaluare a) Maximum o zi lucrătoare de la data-limită de depunere a ofertelor pentru solicitarea eventualelor clarificări b) Maximum două zile lucrătoare de la primirea răspunsurilor din partea ofertanţilor pentru analiza acestora şi finalizarea etapei
2. Verificarea modului de îndeplinire a criteriilor/cerinţelor de calificare/selecţie prin analizarea conţinutului documentului unic de achiziţie european (DUAE), inclusiv solicitările de clarificări şi analiza răspunsurilor la acestea Comisia de evaluare a) Maximum 60 zile (inclusiv aprobarea raportului procedurii de atribuire) de la data de finalizare a etapei de la punctul 1 pentru procedurile de achiziţie cu o valoare estimată mai mică decât pragurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare b) Maximum 120 zile pentru licitaţia deschisă (inclusiv aprobarea raportului procedurii de atribuire) sau maximum 150 zile pentru licitaţia restrânsă (inclusiv aprobarea raportului procedurii de atribuire) de la data de finalizare a etapei de la punctul 1 pentru procedurile de achiziţie cu o valoare estimată egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 7 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare Termenele de la punctele a) şi b) de mai sus se pot prelungi numai în condiţiile apariţiei a cel puţin uneia dintre situaţiile excepţionale menţionate mai jos
3. Verificarea conformităţii propunerilor tehnice cu prevederile caietului de sarcini/cerinţelor beneficiarului/documentaţiei descriptive/documentaţiei tehnice şi evaluarea propunerilor tehnice în conformitate cu criteriul de atribuire Dacă este cazul, acordarea punctajelor pentru factorii de evaluare privind componenta tehnică conform algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire Solicitările de clarificări şi analiza răspunsurilor la acestea
4. Verificarea propunerilor financiare, inclusiv verificarea conformităţii cu propunerile tehnice, verificarea aritmetică a acestora, verificarea încadrării în fondurile ce pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului şi, dacă este cazul, verificarea încadrării în prevederile art. 210 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare (preţ aparent neobişnuit de scăzut) Dacă este cazul, acordarea punctajelor pentru factorii de evaluare privind componenta financiară conform algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire Solicitările de clarificări şi analiza răspunsurilor la acestea Stabilirea punctajelor finale şi a clasamentului final pentru ofertele admisibile
5 Solicitarea ofertantului clasat pe primul loc conform clasamentului stabilit la punctul 4, a documentelor justificative actualizate prin care acesta demonstrează îndeplinirea criteriilor/cerinţelor de calificare/selecţie în conformitate cu informaţiile cuprinse în DUAE. Solicitările de clarificări şi analiza răspunsurilor la acestea
6. Declararea ofertantului câştigător sau a anulării procedurii de achiziţie publică în condiţiile în care nicio ofertă nu este admisibilă
7 Elaborarea raportului procedurii de atribuire şi transmiterea acestuia, dacă este cazul, către ANAP în vederea înscrierii opiniei privind legalitatea derulării procesului de achiziţie publică Aprobarea raportului procedurii de atribuire de către directorul general/directorul regional/directorul executiv

Articolul 79Termenele menţionate la punctele 2-7 din tabelul de mai sus pot fi depăşite doar cu aprobarea de către directorul general în cazul achiziţiilor publice derulate la nivel de C.N.A.I.R. - central sau directoriilor generali regionali/executivi în cazul achiziţiilor publice derulate la nivelul subunităţilor DRDP 1-7 şi CESTRIN a deciziei de prelungire. Termenele pot fi depăşite doar în următoarele situaţii excepţionale: a)depunerea unor contestaţii care vizează documentele emise în timpul perioadei de evaluare şi care împiedică în mod obiectiv continuarea procesului de evaluare; b)decizii ale CNSC/instanţei de judecată care obligă comisia de evaluare la reevaluarea unei/unor oferte; c)necesitatea solicitării unor clarificări suplimentare ofertanţilor; d)necesitatea solicitării unor puncte de vedere de specialitate cu privire la diverse speţe întâlnite în timpul procesului de evaluare; e)necesitatea solicitării unor documente-suport în cadrul C.N.A.I.R. - S.A. (inclusiv DRDP 1-7 şi CESTRIN) sau altor autorităţi contractante, cu scopul obţinerii unor informaţii relevante cu privire la elementele din cadrul ofertelor analizate; f)numărul foarte ridicat de oferte depuse în cadrul procedurii de atribuire. Articolul 80Comisia de evaluare îşi desfăşoară activitatea cu respectarea termenelor din prezentul ordin începând cu momentul expirării termenului-limită pentru depunerea ofertelor şi îşi va finaliza activitatea la momentul aprobării de către directorul general/general regional/executiv a raportului procedurii de atribuire şi a transmiterii acestuia (însoţit de toate documentele elaborate/primite pe parcursul procesului de evaluare) către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice. Articolul 81Activitatea Comisiei de evaluare se va relua în maximum o zi lucrătoare de la momentul intrării în posesia motivării/deciziei, în situaţia în care organismele abilitate pentru soluţionarea contestaţiilor (CNSC, tribunal, curtea de apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie) dispun/decid/ hotărăsc reevaluarea ofertelor. Articolul 82Pe parcursul procesului de evaluare, precum şi ulterior aprobării raportului de atribuire şi până la soluţionarea tuturor contestaţiilor (inclusiv a tuturor căilor de atac) privind deciziile adoptate pe parcursul procesului de evaluare, comisia de evaluare, la solicitarea expresă a compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, va elabora şi transmite punctele de vedere cu privire la aspectele contestate. Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va analiza aceste puncte de vedere, le va completa/ modifică/îmbunătăţi dacă este cazul şi le va transmite ofertanţilor şi organismelor abilitate pentru soluţionarea contestaţiilor şi/sau, dacă este cazul, departamentelor juridice din cadrul autorităţii contractante în vederea redactării întâmpinărilor/plângerilor. Articolul 83Modul de lucru al comisiei de evaluare se va desfăşura în conformitate cu etapele mai sus menţionate şi cu respectarea prevederilor art. 126-131 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 84Atribuţiile şi responsabilităţile/răspunderile comisiei de evaluare sunt cele specificate la art. 126-141 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele stabilite prin decizia directorului general/general regional/executiv. Articolul 85În activitatea sa, comisia de evaluare va respecta deciziile şi normele interne ale C.N.A.I.R. - S.A. care reglementează activitatea comisiilor de evaluare. Articolul 86Pe parcursul procesului de evaluare şi la şedinţele comisiei de evaluare pot participa şi observatori din partea A.N.A.P. pentru verificarea legalităţii procesului de achiziţie publică, în condiţiile în care aceştia au fost desemnaţi. Capitolul VIIComunicarea rezultatului procedurii de achiziţie publică Articolul 87Ulterior aprobării raportului procedurii de atribuire, compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice va elabora şi transmite comunicările rezultatului procedurii pentru fiecare ofertant participant la procedura de achiziţie publică, inclusiv, dacă este cazul, motivele care stau la baza deciziei de anulare a procedurii. Articolul 88Comunicările de rezultat vor fi transmise de către compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice, în termenul maximum de 3 zile de la data aprobării raportului procedurii de achiziţie publică de către directorul general/general regional/executiv. Articolul 89Modul de elaborare şi conţinutul comunicărilor rezultatului procedurii sunt reglementate de prevederile art. 215 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 90Orice alte depăşiri ale acestui termen vor atrage sancţiuni pentru Compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor publice din cadrul C.N.A.I.R. - S.A Capitolul VIIIDesfăşurarea activităţii de control ex-ante al procesului de evaluare a ofertelor şi de atribuire a contractului din partea reprezentaţilor Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (A.N.A.P.) Articolul 91În aplicarea prevederilor art. 10 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, la solicitarea justificată a Comisiei de evaluare şi cu avizul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice, verificatorii ex-ante desemnaţi în cadrul procedurilor de atribuire selectate vor participa la discutarea anumitor aspecte punctuale aferente deciziilor luate de către comisiile de evaluare şi pe parcursul derulării fiecărei faze a procesului de evaluare, aşa cum sunt acestea menţionate la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 92În sensul prevederilor art. 9 alin. (3) şi ale art. 10 alin. (1) şi (2) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017 privind funcţia de control ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 419/2018, concluziile comisiilor de evaluare pentru fiecare fază a procesului de evaluare se referă şi la acele aspecte decizionale intermediare privind analiza ofertelor, aspecte decizionale care pot influenţa modul de finalizare a fiecărei faze a procesului de evaluare prevăzute la art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în privinţa admiterii/ respingerii ofertanţilor.SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1218/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1218 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 6 2020
    Bună tuturor, aici vine un împrumut accesibil care îți va schimba definitiv viața și o dovadă a modului în care am primit un împrumut pentru a-mi schimba viața de familie muritoare. Ma numesc doamna Clancy Dexter. Locuiesc în Florida SUA și sunt azi o femeie fericită? M-am gândit că orice creditor poate schimba viața lui Brock și a familiei mele, voi trimite pe oricine îi caută un împrumut. Mi-au oferit fericirea mea și familiei mele. Mi-a luat un împrumut de 250.000 USD pentru a-mi începe din nou viața ca văduvă cu trei copii. Am mers la această companie, care a împrumutat un credit onest și temător de Dumnezeu, care m-a ajutat să obțin un împrumut de 250.000 USD. . Dolar, ei sunt de fapt temători de Dumnezeu care lucrează cu o companie de creditare de renume. Dacă aveți nevoie de un împrumut și sunteți sigur 100% de rambursare, contactați-le și anunțați-le că doamna Clancy vi le-a oferit. Contact pe e-mail: happyday99loanfirm@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 421 2020
    Ai mare nevoie de ajutor financiar? Căutați un împrumut care să vă ajute în aceste momente critice? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă susține afacerea? Trimiteți acum un e-mail la Lookoutrelief@gmail.com și obțineți împrumuturi promoționale fără dobândă ..
ANONIM a comentat Decizia 45 2020
    ATENȚIE SUNTI NEVOIE DE ÎMPRUMUT PERSONAL / ÎMPRUMUT DE INVESTIȚIE / FINANȚARE PENTRU AFACERI ??? Email: goodnewsloancompany7@gmail.com Serviciile noastre includ următoarele de mai jos ______________________________________________________ * Împrumuturi personale * Împrumuturi pentru camioane și mașini * Credite pentru consolidarea datoriilor * Împrumuturi pentru studenți * Împrumuturi pentru casă și hotel * împrumuturi pentru căsătorie și sărbătoare * Împrumuturi pentru agricultură și fermă * Împrumuturi de pornire a afacerilor sau împrumuturi de extindere a afacerilor. Oferim toate tipurile de împrumuturi Suntem consultanți financiari care se ocupă de finanțele internaționale pentru orice cantitate de instrumente bancare. Avem accesul / contactele pentru a ridica de la 10 mii dolari la 700 milioane dolari. Am readus la viață industriile aflate în dificultate și ne-am întors idei de afaceri bune, oferind fonduri pentru demararea lor. Avem o rețea de investitori care sunt dispuși să ofere fonduri pentru orice persoană și organizații pentru a începe activitatea și operațiunile. Compania noastră a înregistrat o serie de progrese în furnizarea de servicii financiare de primă calitate clienților noștri, în special în domeniul sindicalizării împrumuturilor și al furnizării de capital pentru persoane fizice și companii. Oferim împrumuturi pentru sectorul public și individual care au nevoie de asistență financiară cu o dobândă scăzută de 2%. Credit acceptabil, Termenii și condițiile sunt foarte simpli și atenți, suntem un grup de profesioniști cu împrumut energetic și cu experiență, cu cunoștințe minuțioase ale piețelor financiare, ne angajăm să oferim clienților și furnizorilor noastre forme simple și competitive de soluții financiare pentru toți utilizatori de afaceri. Cred că s-ar putea să vă intereseze să inițiați o afacere nouă care are nevoie de finanțare sau să extindă sfera afacerilor dvs. deja existente, investitorii noștri sunt, de asemenea, interesați de finanțare / parteneriat și gata să investească o sumă mare în comercianții care sunt gata să dovedească expertiza lor în noua industrie, cu compania noastră de împrumuturi de încredere și alte BANE TOP PRIME AAA precum Bank of America, HSBC, Lloyds, Wells Fargo, The Best Banks for SBA Credit și multe altele. Nu veți regreta nimic în această tranzacție de împrumut, deoarece vă voi face fericit prin e-mail {goodnewsloancompany7@gmail.com} obținerea unui împrumut de la această companie este 100% contact garantat și garantat prin e-mail goodnewsloancompany7@gmail.com Salutari Goodnewsloancompany Contact telefonic: +1 (860)866-4085 E-mail: goodnewsloancompany7@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1218/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu