Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

ORDIN Nr

ORDIN   Nr. 1108 din 19 februarie 2007

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Rasirom"

ACT EMIS DE: S.R.I.

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 169 din 9 martie 2007In temeiul prevederilor art. 1 şi 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale şi în baza art. 23 alin. (3) din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,

directorul Serviciului Român de Informaţii emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 al Regiei Autonome „Rasirom", de sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor înscrişi în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Rasirom" se va aproba de către conducerea Serviciului Român de Informaţii.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome „Rasirom", aprobat potrivit art. 1, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea conducerii Serviciului Român de Informaţii.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, Regia Autonomă „Rasirom" va efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Directorul Serviciului Român de Informaţii,

George-Cristian Maior

ANEXĂ*)

SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII

Regia Autonomă „Rasirom"

Str. Pinul Alb nr. 3, sectorul 2, Bucureşti

Cod unic de înregistrare: 7061781

BUGETUL DE VENITURI Şl CHELTUIELI PE ANUL 2007

                                                                                                  mii lei (RON)

INDICATORI

Nr.rd.

2006 Preliminat

2007 Propuneri

Diferente

%

0

1

2

3

4

6

7=6-5

8=6/5

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+rd.10+rd.15)

1

12857

14319

1462

111,37

1.

Venituri din exploatare-total, din care

2

12794

14259

1465

111,45

a) producţia vândută

3

12594

14123

1529

112,14

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

196

132

-64

67,35

c) venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

d) producţia imobilizată

6

e) alte venituri din exploatare, din care :

7

4

4

0

100,00

venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri

8

0

alte venituri din exploatare

9

4

4

0

100,00

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

63

60

-3

95,24

a) venituri din interese de participare

11

0

b) venituri din alte investiţii financiare şi creanţe care fac parte din activele imobilizate

12

0

c) venituri din dobânzi

13

63

60

-3

95,24

d) alte venituri financiare

14

3.

Venituri extraordinare

15

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+rd.42+rd.45)

16

12529

13954

1425

111,37

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care :

17

12494

13919

1425

111,41

a) cheltuieli materiale

18

5996

6227

231

103,85

b) alte cheltuieli din afară (energia şi apa)

19

314

271

-43

86,31

c) cheltuieli privind mărfurile

20

178

120

-58

67,42

d) cheltuieli privind personalul, din care :

21

4476

5082

606

113,54

-salarii

22

3090

3420

330

110,68

-cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care :

23

871

953

82

109,41

-contribuţii la asigurări sociale

24

561

627

66

111,76

-contribuţia de asigurări pt. şomaj

25

71

71

0

100,00

-contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

239

255

16

106,69

-alte cheltuieli cu personalul, din care :

27

515

709

194

137,67

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

28

120

253

133

210,83

-tichete de creşă (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

28a

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/ 2006 )

28b

-tichete de masa

29

395

456

61

115,44

e) ajustarea valorii imobilizărilor corporale şi necorporale

30

312

348

36

111,54

f) ajustarea valorii activelor circulante

31

106

0

-106

0,00

g) alte cheltuieli de exploatare , din care :

32

1113

1871

758

168,10

-cheltuieli cu prestaţiile din afara societăţii, din care:

33

909

1657

748

182,29

-cheltuieli de protocol, din care:

34

7

7

0

100,00

-tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/ 2006 )

34a

-cheltuieli de reclamă şi publicitate

35

40

100

60

250,00

-tichete cadou pentru cheltuieli de reclams si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006 )

35a

-tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea de pieţe existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/ 2006 )

35b

-cheltuieli cu sponsorizarea

36

10

10

0

100,00

-alte cheltuieli din care :

37

204

214

10

104,90

-taxa ptr. act. de exploatare a resurselor minerale

38

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

39

-cheltuieli sociale prevăzute de Legea bugetului de stat, din care:

40

57

63

6

110,53

- transferuri sau subvenţii**

41

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

42

35

35

0

100,00

- cheltuieli privind dobânzile

43

- alte cheltuieli financiare

44

35

35

0

100,00

3.

Cheltuieli extraordinare

45

III.

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

46

328

365

37

111,28

IV.

ALTE SUME DEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII, din care:

47

16

18

2

112,50

fond de rezervă

48

16

18

2

112,50

V.

ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENŢI

49

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

50

52

58

6

111,54

VII.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care :

51

275

307

32

111,64

1.

Rezerve legale

52

16

18

2

112,50

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

53

3

Acoperirea pierderilor din anii precedenţi

54

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pt.proiectele cofinanţate din împrumuturi externe,precum şi pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,plăţii dobânzilor,comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

55

5

Alte repartizări prevăzute de lege*

56

6

Până la 10% pentru participarea salariaţilor la profit dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exerciţiul de referinţă

57

26

29

3

111,54

7

Minim 50% Vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

130

145

15

111,54

8

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-7se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

59

104

115

11

110,58

VIII.

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care :

60

1194

1409

215

118,01

1.

Surse proprii

61

1194

1409

215

118,01

2.

Alocaţii de la buget

62

3.

Credite bancare

63

-interne

64

-externe

65

4.

Alte surse

66

IX.

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

67

248

1409

1161

568,15

1.

Investiţii, inclusiv investiţii în curs la finele anului

68

248

1409

1161

568,15

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investiţii

69

-interne

70

-externe

71

X.

REZERVE, din care :

72

1.

Rezerve legale

73

2.

Rezerve statutare

74

3.

Alte rezerve

75

XI.

DATE DE FUNDAMENTARE

76

1.

Venituri totale

77

12857

14319

1462

111,37

2.

Costuri aferente veniturilor totale

78

12529

13954

1425

111,37

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

228

228

0

100,00

4.

Nr. mediu de personal total

80

228

228

0

100,00

5.

Fond de salarii, din care :

81

3090

3420

330

110,68

a) fondul de salarii aferent posturilor blocate

82

b) fond de salarii aferent conducătorului agentului economic potrivit art. 7(1) din OUG nr. 79/2001, din care :

83

139

156

17

112,23

- sporuri, adaosuri, premii şi alte drepturi de natură salarială, potrivit art. 7(2) din OUG nr. 79/2001

84

29

34

5

117,24

- premiul anual, potrivit art.7 (4) din OUG nr. 79/2001

85

51

55

4

107,84

c) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata nelimitata de timp

86

2818

3122

304

110,79

d) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durata limitata de timp

87

21

21

0

100,00

e) alte cheltuieli cu personalul

88

112

121

9

108,04

6.

Câştigul mediu lunar pe salariat -lei

89

1038

1149

111

110,69

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/rd.80)-în preţuri curente

90

56

63

7

112,50

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd.77/rd.80)-în preţuri comparabile

91

56

63

7

112,50

9.

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/nr.pers.)

92

10.

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt. totale/venituri totale x 1000) (rd.16/rd.1)x1000

93

975

975

0

100,00

11.

Plăti restante - total

94

34

33

-1

97,06

-preţuri curente

95

34

33

-1

97,06

-preţuri comparabile /rd.95 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

96

34

33

-1

97,06

12.

Creanţe restante - total

97

64

63

-1

98,44

-preţuri curente

98

64

63

-1

98,44

-preţuri comparabile (rd.98 x indicele de creştere a preţurilor prognozat)

99

64

63

-1

98,44


SmartCity5

COMENTARII la Ordinul 1108/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Ordinul 1108 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 62 2019
    O zi buna Ai nevoie de un împrumut pentru toate scopurile? Aveți o problemă financiară? Bridge Finance este garantat prin furnizarea de servicii financiare clienților la o rată a dobânzii favorabilă. Împrumuturile noastre sunt simple și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem asorta orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să contactați acum (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 9 2002
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 428 2006
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 253 2010
    We are Ireland based major/Direct providers of Fresh Cut BG, SBLC, POF, MTN, Bonds and CDs and this financial instruments are specifically for lease and sale.We are one of the leading Financial instrument providers with offices all over Europe. we always deliver on time and precision as Set forth in the agreement. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs, project financing, Credit line enhancement, Corporate Loans (Business Start-up Loans or Business Expansion Loans), Equipment Procurement Loans (Industrial Equipment, Air crafts, Ships, etc.) as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed, Our Terms and Conditions are reasonable. DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG)/SBLC (Appendix A) 2. Total Face Value: 10M MIN to 50B MAX USD or Euro 3. Issuing Bank: HSBC, Deutsche Bank Frankfurt, UBS or any Top 25 . 4. Age: One Year, One Day 5. Leasing Price: 4+ 2% 6. Sale Price: 32+2% 7. Delivery by SWIFT . 8. Payment: MT103-23 9. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. If you have need for Corporate loans, International project funding, etc. or if you have a client that requires funding for his project or business, We are also affiliated with lenders who specialize on funding against financial instruments, such as BG, SBLC, POF or MTN, we fund 100% of the face value of the financial instrument. Inquiries from agents/ brokers/ intermediaries are also welcomed; do get back to us if you are interested in any of our services and for quality service. Name : Finn Walsh E-mail : everydayfinancedesignated@gmail.com Skype id : everydayfinancedesignated@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 157 2001
    Stimate Domn / Ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știu că există o mulțime de familii care trăiesc cu plata pentru a verifica plata și alte care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare, care include: Planificare de afaceri, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (jeannietuckerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU THINK OF GETTING A LOAN?? APPLY TODAY FOR AFFORDABLE 100% LEGITIMATE HOME/REAL ESTATE/PERSONAL/BUSINESS LOANS Email for immediate response: (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 DO YOU NEED A LOAN? Are Financially down, Cry no more, Financial problem is nothing to cry about, it something we will have to fight against in one Love, Understanding, Trust and Unity. So our faith as Legitimate Financial Consultants is putting an end to the financial hardship. We are investors providing financial services and we specialize in both start up projects,Home Finance and existing businesses needing funding or Loan for expansion. We are committed to helping businesses develop and succeed.Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes? Do you need an urgent loan to buy a house? If Yes worry no more for we are out here to help the less financial privileges get the loan they need to get back on their feet no matter your credit score, you can say goodbye to all your financial crisis and difficulties. We offer loans ranging from ($5,000.00.USD To $500,000,000.00.USD) At a low and affordable interest rate of 2%, without collateral and without credit check. Bradley Louis Loans holds all of the information about how to obtain money quickly and painlessly (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Need emergency funds? Apply now and get your cash approval. we offer the following financial services: *Personal loans, *Debt consolidation loans, *Venture capital, *Business loans, *Education loans, *Home loans *Car Loans *Hotel Loans And many more. Are you looking for genuine loan? contacting the right company for legitimate loan lender have always been a huge problem to clients who have financial problem and in need of solution to it at an affordable interest rate? Are you in any financial mess or do you need funds to start up your own home project and real estate development? Do you need a loan to start a nice small or large scale and medium business? contact us today (dr.bradleylouisloans@gmail.com) Text/Call (917) 383-2689 Look forward to your response, Dr. Bradley Louis Text/Call (917) 383-2689
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat Decretul 82 2020
    Stimate domn / ma, Fericirea zilei! Sunt Jeannie Tucker, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale. Ați căutat opțiuni de finanțare pentru achiziția de noi case, construcții, împrumuturi imobiliare, refinanțare, consolidare a datoriilor, scop personal sau de afaceri? Bine ați venit în viitor! Finanțarea a fost ușoară cu noi. Contactați-ne deoarece oferim serviciul nostru financiar la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3% pe termen lung și scurt de împrumut. Solicitantul interesat ar trebui să ne contacteze pentru proceduri suplimentare de achiziție de împrumuturi prin: jeannietuckerfinancialservice@gmail.com Toate cele bune Jeannie Tucker
ANONIM a comentat OUG 123 2002
    Atenție: Doamnelor / domnilor, Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă rezolva sarcina financiară sau pentru a investi? Dacă da! Contactați-ne azi pentru asistență de împrumut. Notă: Oferim un împrumut pe termen scurt și pe termen lung la o rată a dobânzii de 3%. Puteți împrumuta de la minimum 2000 și maximum 200.000.000. Vă rugăm să ne contactați pentru mai multe informații: midland.credit2@gmail.com Cu stimă, Kumah James (directorul împrumutului).
ANONIM a comentat Legea 55 2008
    CUM ÎȚI PRIN ÎNCĂRCĂTORUL MEU DIN ACEASTA MARE COMPANIE Bună ziua dragilor mei, sunt Linda McDonald, care locuiește în prezent în Austin Texas, SUA. Sunt văduvă în acest moment cu trei copii și am rămas blocată într-o situație financiară în aprilie 2018 și am avut nevoie să refinanțez și să îmi plătesc facturile. Am încercat să caut împrumuturi de la diverse firme de împrumuturi, atât private, cât și corporative, dar niciodată cu succes, iar majoritatea băncilor mi-au refuzat creditul, nu sunt pradă completă acelor capote de acolo care le numesc creditor auto-bani, sunt toate înșelătorie, tot ce își doresc este dvs. bani și bine nu auziți de la ei, mi-au făcut-o de două ori înainte de a-l întâlni pe domnul David Wilson, partea cea mai interesantă este că împrumutul meu a fost transferat pentru mine în 74 de ore, așa că vă sfătuiesc să-l contactați pe domnul David dacă sunteți interesat să obțineți un împrumut și sunteți sigur că îl puteți plăti înapoi la timp, îl puteți contacta prin e-mail ……… (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Fără cec de credit, fără cosigner cu doar 2% dobândă și planuri de rambursare mai bune și planificați dacă trebuie să contactați orice firmă cu referire la asigurarea unui împrumut fără garanție, atunci contactați astăzi domnul David Wilson pentru împrumutul dvs. Oferă tot felul de categorii de împrumuturi pe care le oferă Împrumut pe termen scurt (5_10 ani) Împrumut pe termen lung (20_40) Împrumut pe termen mediu (10_20) Ele oferă împrumut de genul Împrumut la domiciliu ............., Împrumut de afaceri ........ Împrumut de creanță ....... Împrumut pentru studenți .........., Împrumut pentru început de afaceri Împrumut pentru afaceri ......., Împrumut pentru companie .............. etc E-mail .......... (davidwilsonloancompany4@gmail.com) Când vine vorba de criză financiară și împrumut, atunci împrumutul financiar David Wilson este locul de plecare, vă rugăm să-i spuneți că doamnei Linda McDonald vă direcționez Noroc… ....
Alte acte pe aceeaşi temă cu Ordin 1108/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu