Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Norma Nr.8 din 26.03.2019

pentru modificarea şi completarea Normei Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private
ACT EMIS DE: Autoritatea de Supraveghere Financiara
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 266 din 08 aprilie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 15 alin. (5), (6) şi (7) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 20 din Legea nr. 187/2011 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private,în temeiul dispoziţiilor art. 24 lit. k) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 313/2005, cu modificările şi completările ulterioare,în baza prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c) şi d), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (1) şi (2) şi ale art. 7 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. b) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din şedinţa din data de 25.03.2019,Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă. Articolul INorma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 14/2015 privind reglementările contabile conforme cu directivele europene aplicabile sistemului de pensii private, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 şi 706 bis din 21 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 136, după alineatul (4) se introduc două noi alineate , alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
(5) Atunci când elementele care au stat la baza stabilirii iniţiale a duratei de utilizare economică s-au modificat, entitatea stabileşte o nouă perioadă de amortizare, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezentele reglementări. Modificarea duratei de utilizare economică reprezintă modificare de estimare contabilă.
(6) Entitatea revizuieşte metoda de amortizare atunci când se constată o modificare semnificativă a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice viitoare aduse de activele amortizabile. Modificarea metodei de amortizare reprezintă modificare de estimare contabilă.
2. La articolul 138, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Imobilizările trebuie să facă obiectul ajustărilor de valoare, astfel încât acestea să fie evaluate la cea mai mică valoare atribuibilă acestora la data bilanţului. 3. La articolul 203, alineatul (7) se abrogă. 4. Anexa nr. 1A „Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative" se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 1Ala normă FONDURI DE PENSII PRIVATE Planul de conturi aplicabil fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative CLASA 1 Conturi de capitaluri 10. CAPITAL ŞI REZERVE 101. Capitalul fondului de pensii private 1017. Capital privind unităţile de fond (P) 106. Rezerve specifice activităţii fondurilor de pensii (P) 11. REZULTATUL REPORTAT 1171. Rezultatul reportat aferent activităţii fondurilor de pensii (A/P) 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 121. Profit sau pierdere (A/P) 129. Repartizarea profitului (A) CLASA a 2-a Conturi de imobilizări 26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 265. Alte titluri imobilizate (A) 267. Creanţe imobilizate (cu cont analitic atribuit de fond, în funcţie de entităţile la care sunt deţinute) (A) 269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare (cu cont analitic atribuit de fond) (P) CLASA a 4-a Conturi de terţi 40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 401. Furnizori (P) 403. Efecte de plătit (P) 408. Furnizori - facturi nesosite (P) 409. Furnizori - debitori (A) 41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 411. Clienţi (A) 413. Efecte de primit de la clienţi (A) 419. Clienţi creditori (P) 44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) 45. DECONTĂRI CU PARTICIPANŢII 452. Decontări cu participanţii fondurilor de pensii private (P) 4521. Participanţii la fondul de pensii care sunt contribuabili (P) 4522. Sume datorate participanţilor la fondurile de pensii (pensii, restituiri etc.) (A) 459. Sume datorate cu titlu de plată participanţilor şi/sau beneficiarilor fondurilor de pensii private (P) 46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI 461. Debitori diverşi (A) 462. Creditori diverşi (P) 4621. Creditor - depozitar al fondului de pensii (P) 4622. Creditor - societate de servicii de investiţii financiare (intermediar) (P) 4623. Creditor - auditorul fondului de pensii (P) 4624. Creditor - administrator de fond de pensii (P) 4628. Alţi creditori diverşi (P) 463. Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate (P) 47. CONTURI DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 471. Cheltuieli înregistrate în avans (A) 472. Venituri înregistrate în avans (P) 473. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P) CLASA a 5-a Conturi de trezorerie 50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 506. Obligaţiuni (A) 508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 5081. Alte titluri de plasament (A) 5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A) 509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţii financiare pe termen scurt (P) 51. CONTURI LA BĂNCI 511. Valori de încasat 5112. Cecuri de încasat (A) 5113. Efecte de încasat (A) 5114. Efecte remise spre scontare (A) 512. Conturi curente la bănci 5121. Conturi la bănci în lei (A) 51211. Conturi la bănci în lei - cont colector (A) 51212. Conturi la bănci în lei - cont de investiţii (A) 51213. Conturi la bănci în lei - cont de transfer (A) 51214. Conturi la bănci în lei - cont DIP (A) 512141. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată unică (A) 512142. Conturi la bănci în lei - cont DIP plată eşalonată (A) 5124. Conturi la bănci în valută (A) 5125. Sume în curs de decontare (A) 51251. Sume în curs de decontare - cont colector (A) 51252. Sume în curs de decontare - cont de investiţii (A) 51253. Sume în curs de decontare - cont de transfer (A) 51254. Sume în curs de decontare - cont DIP (A) 512541. Sume în curs de decontare - cont DIP plată unică (A) 512542. Sume în curs de decontare - cont DIP plată eşalonată (A) 518. Dobânzi 5186. Dobânzi de plătit (P) 5187. Dobânzi de încasat (A) 53. CASA 531. Casa 5311. Casa în lei (A) 5314. Casa în valută (A) 58. VIRAMENTE INTERNE 581. Viramente interne (A/P) CLASA a 6-a Conturi de cheltuieli 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 622. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile 6221. Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului 62211. Cheltuieli privind activitatea de depozitare 62212. Cheltuieli privind activitatea de custodie 62213. Cheltuieli privind activitatea de decontare 6222. Cheltuieli privind comisioanele datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare (intermediarilor) 6223. Cheltuieli privind onorariile de audit 6224. Cheltuieli privind comisioanele administratorului 6229. Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile 627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 658. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6588. Alte cheltuieli de exploatare 66. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Pierderi din creanţe legate de participaţii 664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 666. Cheltuieli privind dobânzile 667. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Alte cheltuieli financiare CLASA a 7-a Conturi de venituri 70. VENITURI DIN COMISIOANE 704. Venituri din comisioane specifice fondului de pensii 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 758. Alte venituri din exploatare 7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7582. Venituri din donaţii şi subvenţii primite 7588. Alte venituri din exploatare 76. VENITURI FINANCIARE 761. Venituri din imobilizări financiare 762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 763. Venituri din creanţe imobilizate 764. Venituri din investiţii financiare cedate 7641. Venituri din imobilizări financiare cedate 7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 765. Venituri din diferenţe de curs valutar 766. Venituri din dobânzi 767. Venituri din sconturi obţinute 768. Alte venituri financiare CLASA a 8-a Conturi speciale 80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI 806. Debitori participanţi la un fond de pensii 8061. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat [(evidenţa participanţilor în plată, debit şi sumă achitată, pe cod numeric personal (CNP)] 80611. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat, contribuţie lunară 80612. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat, prin transferul la cerere al participantului 80613. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajat, prin transfer la decizie 8062. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator (evidenţa participanţilor în plată, debit şi sumă achitată, pe CNP) 80621. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator, contribuţie lunară 80622. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator, prin transferul la cerere al participantului 80623. Debitori participanţi la un fond de pensii - angajator, prin transfer la decizie 807. Pensii în plată (evidenţa pensiilor achitate participanţilor, sumă datorată şi sumă plătită, pe CNP) 8071. Pensii în plată cu întrunirea condiţiilor de intrare în drept de plată 8072. Pensii în plată în caz de invaliditate permanentă 8073. Pensii în plată în caz de deces 8074. Transfer la un alt fond de pensii facultativ la cererea participantului 8075. Transfer la un alt fond de pensii prin decizie 8076. Retragerea participantului la cererea acestuia 89. BILANŢ 891. Bilanţ de deschidere 892. Bilanţ de închidere 5. La anexa nr. 1B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile fondurilor de pensii administrate privat şi fondurilor de pensii facultative", la Clasa 4 „Conturi de terţi", la grupa 46 „Debitori şi creditori diverşi", după funcţiunea contului 462 „Creditori diverşi" se introduce un nou cont, contul 463 „Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate", cu următoarea funcţiune: Contul 463 «Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa sumelor datorate participanţilor reprezentând diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii, acoperită din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii privat. Contul 463 «Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» este un cont de pasiv. În creditul contului 463 «Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» se înregistrează: diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii, acoperită din provizionul tehnic constituit de administratorul fondului de pensii privat (512).În debitul contului 463 «Diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate» se înregistrează: sume achitate participantului reprezentând diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii (512).Soldul contului reprezintă sumele datorate participantului care urmează a fi achitate acestora, reprezentând diferenţa necesară majorării valorii activului personal al participantului până la nivelul valorii garantate conform legii. 6. Anexa nr. 2A „Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii private" se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. 2Ala normă ADMINISTRATORI ŞI BROKERI DE PENSII PRIVATE Planul de conturi aplicabil administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii private CLASA 1 Conturi de capitaluri, provizioane, împrumuturi şi datorii asimilate 10. CAPITAL ŞI REZERVE 101. Capital social 1011. Capital subscris nevărsat (P) 1012. Capital subscris vărsat (P) 103. Alte elemente de capitaluri proprii 1031. Beneficii acordate angajaţilor sub forma instrumentelor de capitaluri proprii (P) 1033. Diferenţe de curs valutar în relaţie cu investiţia netă într-o entitate străină1 (A/P)1 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate. 1038. Diferenţe din modificarea valorii juste a activelor financiare disponibile în vederea vânzării şi alte elemente de capitaluri proprii2 (A/P)2 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate. 104. Prime de capital 1041. Prime de emisiune (P) 1042. Prime de fuziune/divizare (P) 1043. Prime de aport (P) 1044. Prime de conversie a obligaţiunilor în acţiuni (P) 105. Rezerve din reevaluare (P) 106. Rezerve 1061. Rezerve legale (P) 1063. Rezerve statutare sau contractuale (P) 1068. Alte rezerve (P) 1069. Alte rezerve specifice activităţii administratorilor fondurilor de pensii private (P) 107. Diferenţe de curs valutar din conversie3 (A/P)3 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate. 108. Interese care nu controlează4 (A/P)4 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate. 1081. Interese care nu controlează - rezultatul exerciţiului financiar (A/P) 1082. Interese care nu controlează - alte capitaluri proprii (A/P) 109. Acţiuni proprii (A) 1091. Acţiuni proprii deţinute pe termen scurt (A) 1092. Acţiuni proprii deţinute pe termen lung (A) 1095. Acţiuni proprii reprezentând titluri deţinute de societatea absorbită la societatea absorbantă (A) 11. REZULTATUL REPORTAT 117. Rezultatul reportat 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) 1173. Rezultatul reportat provenit din modificările politicilor contabile (A/P) 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene5 (A/P)5 În acest cont se evidenţiază eventualele diferenţe rezultate din dispoziţiile tranzitorii cuprinse în prezentele reglementări, în condiţiile prevăzute de acestea. 12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 121. Profit sau pierdere (A/P) 129. Repartizarea profitului (A) 14. CÂŞTIGURI SAU PIERDERI LEGATE DE EMITEREA, RĂSCUMPĂRAREA, VÂNZAREA, CEDAREA CU TITLU GRATUIT SAU ANULAREA INSTRUMENTELOR DE CAPITALURI PROPRII 141. Câştiguri legate de vânzarea sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii 1411. Câştiguri legate de vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii 1412. Câştiguri legate de anularea instrumentelor de capitaluri proprii 149. Pierderi legate de emiterea, răscumpărarea, vânzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de capitaluri proprii (A) 1491. Pierderi rezultate din vânzarea instrumentelor de capitaluri proprii (A) 1495. Pierderi rezultate din reorganizări, care sunt determinate de anularea titlurilor deţinute (A) 1498. Alte pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii (A) 15. PROVIZIOANE 150. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private 1501. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 2 (P) 1502. Provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private - Pilon 3 (P) 151. Provizioane nespecifice 1511. Provizioane pentru litigii (P) 1512. Provizioane pentru garanţii acordate clienţilor (P) 1514. Provizioane pentru restructurare (P) 1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare (P) 1516. Provizioane pentru impozite (P) 1517. Provizioane pentru terminarea contractului (P) 1518. Alte provizioane (P) 16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P) 1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) 162. Credite bancare pe termen lung 1621. Credite bancare pe termen lung (P) 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P) 1623. Credite externe guvernamentale (P) 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P) 1626. Credite de la trezoreria statului (P) 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 166. Datorii care privesc imobilizările financiare 1661. Datorii faţă de entităţile afiliate (P) 1663. Datorii faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) 167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate (P) 168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate 1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P) 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 1685. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate (P) 1686. Dobânzi aferente datoriilor faţă de entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (P) 1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P) 169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii 1691. Prime privind rambursarea obligaţiunilor (A) 1692. Prime privind rambursarea altor datorii (A) CLASA a 2-a Conturi de imobilizări 20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 201. Cheltuieli de constituire (A) 203. Cheltuieli de dezvoltare (A) 205. Concesiuni, brevete, licenţe, mărci comerciale, drepturi şi active similare (A) 207. Fond comercial 2071. Fond comercial pozitiv6 (A)6 Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate. 2075. Fond comercial negativ (P) 208. Alte imobilizări necorporale (A) 21. IMOBILIZĂRI CORPORALE 211. Terenuri şi amenajări de terenuri (A) 2111. Terenuri (A) 2112. Amenajări de terenuri (A) 212. Construcţii (A) 213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport 2131. Echipamente tehnologice (A) 2132. Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare (A) 2133. Mijloace de transport (A) 214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A) 22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE 223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport în curs de aprovizionare (A) 224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare (A) 23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS DE EXECUŢIE 231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) 26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE77 Această grupă cuprinde imobilizările financiare, cu excepţia celor destinate acoperirii provizioanelor tehnice. 261. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 263. Acţiuni deţinute la entităţi controlate în comun 264. Titluri puse în echivalenţă8 (A)8 Acest cont apare numai în situaţiile financiare anuale consolidate. 265. Alte titluri imobilizate (A) 267. Creanţe imobilizate 2671. Sume de încasat de la entităţile afiliate (A) 2672. Dobânda aferentă sumelor de încasat de la entităţile afiliate (A) 2673. Împrumuturi acordate pe termen lung (A) 2674. Dobânda aferentă împrumuturilor acordate pe termen lung (A) 2675. Creanţe legate de interesele de participare (A) 2676. Dobânda aferentă creanţelor legate de interesele de participare (A) 2677. Obligaţiuni achiziţionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terţi (A) 2678. Alte creanţe imobilizate (A) 26781. Depozite bancare la termen (A) 26782. Depozite pentru scopuri de garantare (A) 26784. Depozite pentru garanţie gestionari (A) 26785. Alte depozite (A) 26786. Certificate de depozit (A) 26787. Certificate de trezorerie (A) 26788. Alte creanţe imobilizate (A) 2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) 26791. Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen (A) 26792. Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A) 26794. Dobânzi aferente depozitelor pentru garanţie gestionari (A) 26795. Dobânzi aferente altor depozite (A) 26796. Dobânzi aferente certificatelor de depozit (A) 26797. Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie (A) 26798. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) 269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 2691. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) 2692. Vărsăminte de efectuat privind acţiunile deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P) 2693. Vărsăminte de efectuat pentru alte imobilizări financiare (P) 27. IMOBILIZĂRI FINANCIARE PENTRU ACOPERIREA PROVIZIONULUI TEHNIC 270. Creanţe imobilizate destinate acoperirii provizionului tehnic (A) 2701. Depozite bancare la termen destinate acoperirii provizionului tehnic (A) 2702. Alte creanţe pentru scopuri de garantare destinate acoperirii provizionului tehnic (A) 279. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate destinate acoperirii provizionului tehnic (P) 28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 280. Amortizări privind imobilizările necorporale (P) 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) 2807. Amortizarea fondului comercial9 (P)9 Acest cont apare, de regulă, în situaţiile financiare anuale consolidate. 2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P) 281. Amortizări privind imobilizările corporale 2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) 2812. Amortizarea construcţiilor (P) 2813. Amortizarea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) 2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P) 29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale (P) 2903. Ajustări pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P) 2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licenţelor, mărcilor comerciale, drepturilor şi activelor similare (P) 2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) 291. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale 2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P) 2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) 2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor şi mijloacelor de transport (P) 2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P) 293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs de execuţie (P) 296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 2961. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la filiale (P) 2962. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun (P) 2963. Ajustări pentru pierderea de valoare a intereselor de participare (P) 2964. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a sumelor datorate de entităţile afiliate (P) 2966. Ajustări pentru pierderea de valoare a împrumuturilor acordate pe termen lung (P) 2967. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor legate de interesele de participare (P) 2969. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor creanţe imobilizate (P) CLASA a 3-a Conturi de stocuri 30. STOCURI DE MATERIALE 302. Materiale consumabile 3021. Materiale auxiliare (A) 3022. Combustibili (A) 3024. Piese de schimb (A) 3028. Alte materiale consumabile (A) 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE 322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare (A) 323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare (A) 39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR 392. Ajustări pentru deprecierea materialelor 3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) CLASA a 4-a Conturi de terţi 40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 401. Furnizori (P) 403. Efecte de plătit (P) 404. Furnizori de imobilizări (P) 405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) 408. Furnizori - facturi nesosite (P) 409. Furnizori - debitori 4091. Furnizori - debitori pentru cumpărări de bunuri de natura stocurilor (A) 4092. Furnizori - debitori pentru prestări de servicii (A) 4093. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale (A) 4094. Avansuri acordate pentru imobilizări necorporale (A) 41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 411. Clienţi 4111. Clienţi din tranzacţii (A) 41111. Clienţi din tranzacţii - fonduri de pensii administrate privat (A) 41112. Clienţi din tranzacţii - fonduri de pensii facultative (A) 4112. Clienţi diverşi (A) 4118. Clienţi incerţi sau în litigiu (A) 413. Efecte de primit de la clienţi (A) 418. Clienţi - facturi de întocmit (A) 419. Clienţi - creditori (P) 4191. Clienţi creditori din tranzacţii (P) 4192. Alţi clienţi creditori (P) 42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 421. Personal - salarii datorate (P) 423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) 424. Prime reprezentând participarea personalului la profit10 (P)10 Se utilizează atunci când există bază legală pentru acordarea acestora. 425. Avansuri acordate personalului (A) 426. Drepturi de personal neridicate (P) 427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P) 428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P) 4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A) 43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE 431. Asigurări sociale 4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P) 4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P) 4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P) 4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) 4315. Contribuţia de asigurări sociale (P) 4316. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P) 436. Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P) 437. Ajutor de şomaj 4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P) 4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P) 438. Alte datorii şi creanţe sociale 4381. Alte datorii sociale (P) 4382. Alte creanţe sociale (A) 44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 441. Impozitul pe profit/venit 4411. Impozitul pe profit (P) 4418. Impozitul pe venit11 (P)11 Se utilizează pentru evidenţierea impozitului pe venitul microîntreprinderilor, definite conform legii. 442. Taxa pe valoarea adăugată 4423. TVA de plată (P) 4424. TVA de recuperat (A) 4426. TVA deductibilă (A) 4427. TVA colectată (P) 4428. TVA neexigibilă (A/P) 444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 445. Subvenţii 4451. Subvenţii guvernamentale (A) 4452. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii (A) 4458. Alte sume de primit cu caracter de subvenţii (A) 446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) 4461. Impozit pe dividende (P) 4463. Impozit pe clădiri şi teren (P) 4468. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) 447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate (P) 448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P) 4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A) 45. GRUP ŞI ACŢIONARI/ASOCIAŢI 451. Decontări între entităţile afiliate 4511. Decontări între entităţile afiliate (A/P) 4518. Dobânzi aferente decontărilor între entităţile afiliate (A/P) 453. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun 4531. Decontări cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P) 4538. Dobânzi aferente decontărilor cu entităţile asociate şi entităţile controlate în comun (A/P) 455. Sume datorate acţionarilor/asociaţilor 4551. Acţionari/asociaţi - conturi curente (P) 4558. Acţionari/asociaţi - dobânzi la conturi curente (P) 456. Decontări cu acţionarii/asociaţii privind capitalul (A/P) 457. Dividende de plată (P) 458. Decontări din operaţiuni în participaţie 4581. Decontări din operaţiuni în participaţie - pasiv (P) 4582. Decontări din operaţiuni în participaţie - activ (A) 46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI 461. Debitori diverşi (A) 462. Creditori diverşi (P) 47. CONTURI DE SUBVENŢII, REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 471. Cheltuieli înregistrate în avans (A) 472. Venituri înregistrate în avans (P) 473. Decontări din operaţiuni în curs de clarificare (A/P) 475. Subvenţii pentru investiţii 4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) 4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) 4753. Donaţii pentru investiţii (P) 4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) 4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) 48. DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII 481. Decontări între unitate şi subunităţi (A/P) 482. Decontări între subunităţi (A/P) 49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR 491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - clienţi (P) 495. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări în cadrul grupului şi cu acţionarii/asociaţii (P) 4951. Ajustări pentru deprecierea creanţelor asupra entităţilor afiliate (P) 4952. Ajustări pentru deprecierea creanţelor referitoare la interesele de participare (P) 4953. Ajustări pentru deprecierea creanţelor asupra asociaţilor (P) 496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi (P) CLASA a 5-a Conturi de trezorerie 50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT1212 Această grupă cuprinde investiţiile pe termen scurt, cu excepţia celor destinate acoperirii provizionului tehnic. 501. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate (A) 505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A) 506. Obligaţiuni (A) 5061. Obligaţiuni cotate (A) 5062. Obligaţiuni necotate (A) 508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 5081. Alte titluri de plasament (A) 50811. Alte titluri de plasament cotate (A) 50812. Alte titluri de plasament necotate (A) 5088. Dobânzi la obligaţiuni, titluri de stat şi titluri de plasament (A) 509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P) 5091. Vărsăminte de efectuat pentru acţiunile deţinute la entităţile afiliate (P) 5092. Vărsăminte de efectuat pentru alte investiţii pe termen scurt (P) 51. CONTURI LA BĂNCI 511. Valori de încasat 5112. Cecuri de încasat (A) 5113. Efecte de încasat (A) 5114. Efecte remise spre scontare (A) 512. Conturi curente la bănci 5121. Conturi la bănci în lei (A) 5124. Conturi la bănci în valută (A) 5125. Sume în curs de decontare (A) 518. Dobânzi 5186. Dobânzi de plătit (P) 5187. Dobânzi de încasat (A) 519. Credite bancare pe termen scurt (P) 5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P) 5193. Credite externe guvernamentale (P) 5194. Credite externe garantate de stat (P) 5195. Credite externe garantate de bănci (P) 5196. Credite de la Trezoreria Statului (P) 5197. Credite interne garantate de stat (P) 5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 52. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT PENTRU ACOPERIREA PROVIZIONULUI TEHNIC 520. Conturi curente la bănci destinate acoperirii provizionului tehnic (A) 5201. Conturi la bănci în lei destinate acoperirii provizionului tehnic (A) 5204. Conturi la bănci în valută destinate acoperirii provizionului tehnic (A) 5205. Sume în curs de decontare destinate acoperirii provizionului tehnic (A) 526. Titluri de stat destinate acoperirii provizionului tehnic (A) 527. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate destinate acoperirii provizionului tehnic (A) 528. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt destinate acoperirii provizionului tehnic (P) 529. Ajustări pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt destinate acoperirii provizionului tehnic (P) 53. CASA 531. Casa 5311. Casa în lei (A) 5314. Casa în valută (A) 532. Alte valori 5321. Timbre fiscale şi poştale (A) 5322. Bilete de tratament şi odihnă (A) 5323. Tichete şi bilete de călătorie (A) 5328. Alte valori (A) 54. ACREDITIVE 541. Acreditive 5411. Acreditive în lei (A) 5412. Acreditive în valută (A) 542. Avansuri de trezorerie13 (A)13 În acest cont vor fi evidenţiate şi sumele acordate prin sistemul de carduri. 5421. Avansuri de trezorerie în lei (A) 5422. Avansuri de trezorerie în valută (A) 58. VIRAMENTE INTERNE 581. Viramente interne (A/P) 59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 591. Ajustări pentru pierderea de valoare a acţiunilor deţinute la entităţile afiliate (P) 595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P) 596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P) 598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P) CLASA a 6-a Conturi de cheltuieli 60. CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE 602. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Cheltuieli privind combustibilii 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli privind energia şi apa 608. Alte cheltuieli privind materialele 609. Reduceri comerciale primite 61. CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI 611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările 615. Cheltuieli cu pregătirea personalului 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 620. Cheltuielile suportate de administrator în legătură cu activitatea de administrare a fondului de pensii 6201. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii 62011. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii - Pilon 2 62012. Cheltuielile de administrare suportate de administrator în numele fondului de pensii - Pilon 3 6202. Cheltuieli privind suma datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private 62021. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare 620211. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare - Pilon 2 620212. Cheltuieli privind suma nerambursabilă datorată Fondului de garantare de către administratorii de pensii private utilizată pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea şi funcţionarea Fondului de garantare - Pilon 3 62022. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării drepturilor participanţilor şi beneficiarilor fondului de pensii 620221. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării drepturilor participanţilor şi beneficiarilor fondului de pensii - Pilon 2 620222. Cheltuieli privind suma datorată de către administratorii destinată garantării drepturilor participanţilor şi beneficiarilor fondului de pensii - Pilon 3 6203. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenţilor de marketing 62031. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenţilor de marketing - Pilon 2 62032. Cheltuieli privind suma datorată de către administratori agenţilor de marketing - Pilon 3 6204. Costurile aferente activităţii de custodie şi evidenţă a activelor corespunzătoare provizionului tehnic 62041. Costurile aferente activităţii de custodie şi evidenţă a activelor corespunzătoare provizionului tehnic - Pilon 2 62042. Costurile aferente activităţii de custodie şi evidenţă a activelor corespunzătoare provizionului tehnic - Pilon 3 621. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli privind comisioanele şi onorariile 623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 6351. Cheltuieli privind impozitele şi taxele locale 6352. Cheltuieli privind taxe diverse datorate entităţilor din piaţa de capital 6358. Alte cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor 6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor 6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor 643. Cheltuieli cu remunerarea în instrumente de capitaluri proprii 644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit 645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6451. Cheltuieli privind contribuţia unităţii la asigurările sociale 6452. Cheltuieli privind contribuţia unităţii pentru ajutorul de şomaj 6453. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate 6456. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la fondurile de pensii facultative 6457. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la primele de asigurare voluntară de sănătate 6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 646. Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 652. Cheltuieli cu protecţia mediului înconjurător 654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale 658. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6582. Cheltuieli cu donaţiile acordate 6583. Cheltuieli privind imobilizările necorporale şi corporale cedate şi alte operaţiuni de capital 6586. Cheltuieli reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale1414 În acest cont se evidenţiază cheltuielile reprezentând transferuri şi contribuţii datorate în baza unor acte normative speciale, altele decât cele prevăzute de Codul fiscal. 6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 6588. Alte cheltuieli de exploatare 66. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Pierderi din creanţe legate de participaţii 664. Cheltuieli privind investiţiile financiare cedate 6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 6642. Pierderi din investiţiile pe termen scurt cedate 665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 6651. Diferenţe nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută1515 În acest cont nu se înregistrează diferenţele nefavorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină. 6652. Diferenţe nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate 666. Cheltuieli privind dobânzile 667. Cheltuieli privind sconturile acordate 668. Alte cheltuieli financiare 68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 68121. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele tehnice specifice sistemului de pensii private 68122. Alte cheltuieli de exploatare privind provizioanele 681221. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor 681222. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt 681223. Cheltuieli cu provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit 681224. Cheltuieli cu provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare 681225. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii postangajare 681226. Cheltuieli cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă 681227. Cheltuieli cu provizioane pentru litigii 681228. Cheltuieli cu provizioane pentru restructurare 681229. Cheltuieli cu alte provizioane 6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor curente 6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea fondului comercial 686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierdere de valoare 6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor 6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a activelor curente 6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor 69. CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT ŞI ALTE IMPOZITE 691. Cheltuieli cu impozitul pe profit 698. Cheltuieli cu impozitul pe venit şi cu alte impozite care nu apar în elementele de mai sus1616 Se utilizează conform reglementărilor legale. CLASA a 7-a Conturi de venituri 70. CIFRA DE AFACERI 704. Venituri din servicii prestate 7041. Venituri din servicii prestate - Pilon 2 70411. Comision de administrare - Pilon 2 704111. Comision de administrare din contribuţii plătite - Pilon 2 704112. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii administrat privat - Pilon 2 70412. Penalităţi de transfer - Pilon 2 70413. Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 2 70414. Venituri din activitatea de marketing - Pilon 2 7042. Venituri din servicii prestate - Pilon 3 70421. Comision de administrare - Pilon 3 704211. Comision de administrare din contribuţii plătite - Pilon 3 704212. Comision de administrare din activul net al fondului de pensii facultative - Pilon 3 70422. Penalităţi de transfer - Pilon 3 70423. Tarife pentru servicii la cerere - Pilon 3 70424. Venituri din activitatea de marketing - Pilon 3 705. Venituri din studii şi cercetări 706. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 708. Venituri din activităţi diverse 72. VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI 721. Venituri din producţia de imobilizări necorporale 722. Venituri din producţia de imobilizări corporale 74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE 741. Venituri din subvenţii de exploatare 7411. Venituri din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri1717 Se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri. 7412. Venituri din subvenţii de exploatare pentru materiale consumabile 7413. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli externe 7414. Venituri din subvenţii de exploatare pentru plata personalului 7415. Venituri din subvenţii de exploatare pentru asigurări şi protecţie socială 7416. Venituri din subvenţii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare 7417. Venituri din subvenţii de exploatare în caz de calamităţi şi alte evenimente similare 7418. Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 7419. Venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 758. Alte venituri din exploatare 7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7582. Venituri din donaţii primite 7583. Venituri din vânzarea imobilizărilor necorporale şi corporale şi alte operaţiuni de capital 7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii 7585. Venituri din evaluarea la valoarea justă a datoriilor decontate în cadrul unei tranzacţii cu plată pe bază de acţiuni cu decontare în numerar 7587. Câştiguri din cumpărări în condiţii avantajoase 7588. Alte venituri din exploatare 76. VENITURI FINANCIARE 761. Venituri din imobilizări financiare 7611. Venituri din acţiuni deţinute la filiale 7613. Venituri din acţiuni deţinute la entităţi asociate şi entităţi controlate în comun 762. Venituri din investiţii financiare pe termen scurt 764. Venituri din investiţii financiare cedate 7641. Venituri din imobilizări financiare cedate 7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 765. Venituri din diferenţe de curs valutar 7651. Diferenţe favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate în valută1818 În acest cont nu se înregistrează diferenţele favorabile de curs valutar rezultate din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o entitate străină. 7652. Diferenţe favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investiţia netă într-o operaţiune din străinătate 766. Venituri din dobânzi 767. Venituri din sconturi obţinute 768. Alte venituri financiare 7681. Plus valori din ajustări aferente valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare 7688. Alte venituri financiare 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7812. Venituri din provizioane 78121. Venituri din provizioane tehnice specifice sistemului de pensii private 78122. Alte venituri din provizioane 781221. Venituri cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor 781222. Venituri cu provizioane pentru beneficiile angajaţilor sub forma absenţelor compensate pe termen scurt 781223. Venituri cu provizioane pentru participarea angajaţilor la profit şi prime de plătit 781224. Venituri cu provizioane pentru pensii şi alte obligaţii similare 781225. Venituri cu provizioane pentru beneficii postangajare 781226. Venituri cu provizioane pentru beneficii ale angajaţilor la terminarea contractului de muncă 781227. Venituri cu provizioane pentru litigii 781228. Venituri cu provizioane pentru restructurare 781229. Venituri cu alte provizioane 7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor curente 7815. Venituri din fondul comercial negativ 7816. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor necorporale cu durată de viaţă utilă nedeterminată 786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a activelor circulante CLASA a 8-a Conturi speciale 80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI 800. Volumul provizioanelor tehnice corespunzător obligaţiilor financiare rezultate din prospectele schemelor de pensii private 801. Angajamente acordate 802. Angajamente primite 803. Alte conturi în afara bilanţului 8031. Imobilizări corporale luate cu chirie 8032. Valori materiale primite spre administrare 8033. Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8034. Debitori scoşi din activ, urmăriţi în continuare 8035. Stocuri de natura altor materiale date în folosinţă 8036. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate 8037. Efecte scontate neajunse la scadenţă 8038. Bunuri primite în administrare, concesiune şi cu chirie 8039. Alte valori în afara bilanţului 805. Dobânzi aferente contractelor de leasing şi altor contracte asimilate, neajunse la scadenţă 8051. Dobânzi de plătit 8052. Dobânzi de încasat 807. Active contingente 808. Datorii contingente 89. BILANŢ 891. Bilanţ de deschidere 892. Bilanţ de închidere 7. La anexa nr. 2B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii private", la Clasa 4 „Conturi de terţi", la grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate", după funcţiunea contului 431 „Asigurări sociale" se introduce un nou cont, contul 436 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă", cu următoarea funcţiune: Contul 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată de angajator, potrivit legii. Contul 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» este un cont de pasiv. În creditul contului 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează: sumele datorate de angajator cu titlu de contribuţie asiguratorie pentru muncă (646).În debitul contului 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează: sumele virate reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (512);

sume reprezentând datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).Soldul contului reprezintă sumele datorate de angajator cu titlu de contribuţie asiguratorie pentru muncă datorată. 8. La anexa nr. 2B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile administratorilor fondurilor de pensii administrate privat şi/sau fondurilor de pensii facultative, precum şi brokerilor de pensii private", la Clasa 6 „Conturi de cheltuieli", la grupa 64 „Cheltuieli cu personalul", după funcţiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" se introduce un nou cont, contul 646 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă", cu următoarea funcţiune: Contul 646 «Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă. În debitul contului 646 «Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează: contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator, conform legii (436). 9. Anexa nr. 3A „Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private" se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA nr. 3Ala normă FOND DE GARANTARE Planul de conturi aplicabil Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private CLASA 1 Conturi de capitaluri 10. CAPITAL ŞI REZERVE 102. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private (P) 1021. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii (P) 10211. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii iniţiale (P) 10212. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume plătite cu titlu de contribuţii anuale (P) 10213. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din contribuţii majorate (P) 1022. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a contribuţiilor datorate Fondului de garantare (P) 1023. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din sume rezultate din fructificarea disponibilităţilor plasate (P) 1024. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din recuperarea creanţelor (P) 1025. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din donaţii, sponsorizări, asistenţă tehnică, fonduri nerambursabile (P) 1026. Fondul de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private constituit din alte resurse financiare (P) 105. Rezerve din reevaluare (P) 106. Rezerve (P) 1068. Alte rezerve (P) 11. REZULTATUL REPORTAT 117. Rezultatul reportat 1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperită (A/P) 1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P) 1175. Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P) 12. REZULTATUL EXERCIŢIULUI FINANCIAR 121. Profit sau pierdere (A/P) 129. Repartizarea profitului (P) 15. PROVIZIOANE 151. Provizioane 1511. Provizioane pentru litigii (P) 1515. Provizioane pentru pensii şi obligaţii similare aferente (P) 1518. Alte provizioane (P) 16. ÎMPRUMUTURI ŞI DATORII ASIMILATE 161. Împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni 1614. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 1615. Împrumuturi externe din emisiuni de obligaţiuni garantate de bănci (P) 1617. Împrumuturi interne din emisiuni de obligaţiuni garantate de stat (P) 1618. Alte împrumuturi din emisiuni de obligaţiuni (P) 162. Credite bancare pe termen lung 1621. Credite bancare pe termen lung (P) 1622. Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenţă (P) 1623. Credite externe guvernamentale (P) 1624. Credite bancare externe garantate de stat (P) 1625. Credite bancare externe garantate de bănci (P) 1626. Credite de la trezoreria statului (P) 1627. Credite bancare interne garantate de stat (P) 167. Alte împrumuturi şi datorii asimilate 168. Dobânzi aferente împrumuturilor şi datoriilor asimilate (P) 1681. Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligaţiuni (P) 1682. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung (P) 1687. Dobânzi aferente altor împrumuturi şi datorii asimilate (P) 169. Prime privind rambursarea obligaţiunilor şi a altor datorii (A) CLASA a 2-a Conturi de imobilizări 20. IMOBILIZĂRI NECORPORALE 201. Cheltuieli de constituire (A) 205. Concesiuni, licenţe, drepturi şi active similare (A) 208. Alte imobilizări necorporale (A) 21. IMOBILIZĂRI CORPORALE 211. Terenuri şi amenajări de terenuri 2111. Terenuri (A) 2112. Amenajări de terenuri (A) 212. Construcţii (A) 213. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport (A) 214. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale (A) 22. IMOBILIZĂRI CORPORALE ÎN CURS DE APROVIZIONARE 223. Instalaţii tehnice şi mijloace de transport, în curs de aprovizionare 224. Mobilier, aparatură birotică, echipamente de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale în curs de aprovizionare 23. IMOBILIZĂRI ÎN CURS ŞI AVANSURI PENTRU IMOBILIZĂRI 231. Imobilizări corporale în curs de execuţie (A) 26. IMOBILIZĂRI FINANCIARE 265. Alte titluri imobilizate (A) 267. Creanţe imobilizate (A) 2678. Alte creanţe imobilizate (A) 26781. Depozite bancare la termen (A) 26782. Depozite pentru scopuri de garantare (A) 26784. Depozite pentru garanţie gestionari (A) 26785. Alte depozite (A) 26786. Certificate de depozit (A) 26787. Certificate de trezorerie (A) 26788. Alte creanţe imobilizate (A) 2679. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) 26791. Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen (A) 26792. Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare (A) 26794. Dobânzi aferente depozitelor pentru garanţie gestionari (A) 26795. Dobânzi aferente altor depozite (A) 26796. Dobânzi aferente certificatelor de depozit (A) 26797. Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie (A) 26798. Dobânzi aferente altor creanţe imobilizate (A) 269. Vărsăminte de efectuat pentru imobilizări financiare 2695. Vărsăminte de efectuat pentru alte titluri imobilizate (P) 2697. Vărsăminte de efectuat pentru creanţe imobilizate (P) 28. AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE 280. Amortizări privind imobilizările necorporale 2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P) 2805. Amortizarea concesiunilor, licenţelor, drepturilor şi activelor similare (P) 2808. Amortizarea altor imobilizări necorporale (P) 281. Amortizări privind imobilizările corporale 2811. Amortizarea amenajărilor de terenuri (P) 2812. Amortizarea construcţiilor (P) 2813. Amortizarea instalaţiilor tehnice şi mijloacelor de transport (P) 2814. Amortizarea altor imobilizări corporale (P) 29. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA SAU PIERDEREA DE VALOARE A IMOBILIZĂRILOR 290. Ajustări pentru depreciere aferente imobilizărilor necorporale 2905. Ajustări pentru deprecierea concesiunilor, licenţelor, drepturilor şi activelor similare (P) 2908. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări necorporale (P) 291. Ajustări pentru depreciere aferente imobilizărilor corporale 2911. Ajustări pentru deprecierea terenurilor şi amenajărilor de terenuri (P) 2912. Ajustări pentru deprecierea construcţiilor (P) 2913. Ajustări pentru deprecierea instalaţiilor tehnice şi a mijloacelor de transport (P) 2914. Ajustări pentru deprecierea altor imobilizări corporale (P) 293. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor în curs de execuţie 2931. Ajustări pentru deprecierea imobilizărilor corporale în curs (P) 296. Ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 2965. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P) 2967. Ajustări pentru pierderea de valoare a creanţelor imobilizate (P) CLASA a 3-a Conturi de materiale 30. MATERIALE CONSUMABILE ŞI ASIMILATE 302. Materiale consumabile 3021. Materiale auxiliare (A) 3022. Combustibili (A) 3024. Piese de schimb (A) 3028. Alte materiale consumabile (A) 303. Materiale de natura obiectelor de inventar (A) 32. STOCURI ÎN CURS DE APROVIZIONARE 322. Materiale consumabile în curs de aprovizionare 323. Materiale de natura obiectelor de inventar în curs de aprovizionare 39. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA MATERIALELOR CONSUMABILE 392. Ajustări pentru deprecierea valorii materialelor consumabile 3921. Ajustări pentru deprecierea materialelor consumabile (P) 3922. Ajustări pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar (P) CLASA a 4-a Conturi de terţi 40. FURNIZORI ŞI CONTURI ASIMILATE 401. Furnizori (P) 403. Efecte de plătit (P) 404. Furnizori de imobilizări (P) 405. Efecte de plătit pentru imobilizări (P) 408. Furnizori - facturi nesosite (P) 409. Furnizori - debitori (A) 41. CLIENŢI ŞI CONTURI ASIMILATE 411. Clienţi (A) 413. Efecte de primit de la clienţi (A) 418. Clienţi - facturi de întocmit (A) 419. Clienţi - creditori (P) 42. PERSONAL ŞI CONTURI ASIMILATE 421. Personal - salarii datorate (P) 423. Personal - ajutoare materiale datorate (P) 425. Avansuri acordate personalului (A) 426. Drepturi de personal neridicate (P) 427. Reţineri din salarii datorate terţilor (P) 428. Alte datorii şi creanţe în legătură cu personalul 4281. Alte datorii în legătură cu personalul (P) 4282. Alte creanţe în legătură cu personalul (A) 43. ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ ŞI CONTURI ASIMILATE 431. Asigurări sociale 4311. Contribuţia unităţii la asigurările sociale (P) 4312. Contribuţia personalului la asigurările sociale (P) 4313. Contribuţia angajatorului pentru asigurările sociale de sănătate (P) 4314. Contribuţia angajaţilor pentru asigurările sociale de sănătate (P) 4315. Contribuţia de asigurări sociale (P) 4316. Contribuţia de asigurări sociale de sănătate (P) 436. Contribuţia asiguratorie pentru muncă (P) 437. Ajutor de şomaj 4371. Contribuţia unităţii la fondul de şomaj (P) 4372. Contribuţia personalului la fondul de şomaj (P) 438. Alte datorii şi creanţe sociale 4381. Alte datorii sociale (P) 4382. Alte creanţe sociale (A) 44. BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE ŞI CONTURI ASIMILATE 444. Impozitul pe venituri de natura salariilor (P) 445. Subvenţii 4451. Subvenţii guvernamentale (A) 4458. Alte sume primite cu caracter de subvenţii (A) 446. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 4463. Impozit pe clădiri şi teren (P) 4468. Alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (P) 447. Fonduri speciale - taxe şi vărsăminte asimilate 448. Alte datorii şi creanţe cu bugetul statului 4481. Alte datorii faţă de bugetul statului (P) 4482. Alte creanţe privind bugetul statului (A) 45. DECONTĂRI ÎNTRE FONDUL DE GARANTARE, ADMINISTRATORII DE FONDURI DE PENSII PRIVATE ŞI FURNIZORII DE PENSII PRIVATE ŞI/SAU TERŢI, PRECUM ŞI DECONTĂRILE INTERNE ÎNREGISTRATE LA NIVELUL FONDULUI DE GARANTARE 452. Decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare 4521. Decontări între Fondul de garantare şi administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private (A/P) 4522. Decontări între Fondul de garantare şi alţi terţi (A/P) 4523. Decontări interne în cadrul Fondului de garantare (A/P) 459. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii private 4591. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii administrate privat (P) 4592. Sume datorate cu titlu de compensaţie pentru pierderile participanţilor şi/sau beneficiarilor la fondurile de pensii facultative (P) 46. DEBITORI ŞI CREDITORI DIVERŞI 461. Debitori diverşi (A) 462. Creditori diverşi (P) 47. CONTURI DE SUBVENŢII, DE REGULARIZARE ŞI ASIMILATE 471. Cheltuieli înregistrate în avans (A) 472. Venituri înregistrate în avans (P) 473. Decontări din operaţii în curs de clarificare (A/P) 475. Subvenţii pentru investiţii 4751. Subvenţii guvernamentale pentru investiţii (P) 4752. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) 4753. Donaţii pentru investiţii (P) 4754. Plusuri de inventar de natura imobilizărilor (P) 4758. Alte sume primite cu caracter de subvenţii pentru investiţii (P) 49. AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIEREA CREANŢELOR 491. Ajustări pentru deprecierea creanţelor 4911. Ajustări pentru deprecierea creanţelor din operaţiuni cu administratorii şi furnizorii de pensii private (P) 4912. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - decontări între Fondul de garantare, administratorii de fonduri de pensii private şi furnizorii de pensii private şi/sau terţi, precum şi decontările interne înregistrate la nivelul Fondului de garantare (P) 496. Ajustări pentru deprecierea creanţelor - debitori diverşi CLASA a 5-a Conturi de trezorerie 50. INVESTIŢII PE TERMEN SCURT 505. Obligaţiuni emise şi răscumpărate (A) 506. Obligaţiuni (A) 508. Alte investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate 5081. Alte titluri de plasament (A) 5088. Dobânzi la obligaţiuni şi titluri de plasament (A) 509. Vărsăminte de efectuat pentru investiţiile pe termen scurt (P) 51. CONTURI CURENTE 512. Conturi la bănci 5121. Conturi la bănci în lei (A) 51211. Conturi la bănci în lei - destinate garantării (A) 51212. Conturi la bănci în lei - destinate funcţionării (A) 5124. Conturi la bănci în valută (A) 5125. Sume în curs de decontare (A) 51251. Sume în curs de decontare - destinate garantării (A) 51252. Sume în curs de decontare - destinate funcţionării (A) 518. Dobânzi 5181. Dobânzi de plătit (P) 5182. Dobânzi de încasat (A) 519. Credite bancare pe termen scurt 5191. Credite bancare pe termen scurt (P) 5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenţă (P) 5193. Credite externe guvernamentale (P) 5194. Credite externe garantate de stat (P) 5195. Credite externe garantate de bănci (P) 5196. Credite de la Trezoreria Statului (P) 5197. Credite interne garantate de stat (P) 5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P) 53. CASA ŞI ALTE CONTURI ASIMILATE 531. Casa 5311. Casa în lei (A) 5314. Casa în valută (A) 532. Alte valori 5321. Timbre fiscale şi poştale (A) 5328. Alte valori (A) 54. AVANSURI DE TREZORERIE 542. Avansuri de trezorerie acordate 5421. Avansuri de trezorerie acordate în lei (A) 5422. Avansuri de trezorerie acordate în valută (A) 58. VIRAMENTE INTERNE 581. Viramente interne (A/P) 59. AJUSTĂRI PENTRU PIERDEREA DE VALOARE A CONTURILOR DE TREZORERIE 595. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor emise şi răscumpărate (P) 596. Ajustări pentru pierderea de valoare a obligaţiunilor (P) 598. Ajustări pentru pierderea de valoare a altor investiţii pe termen scurt şi creanţe asimilate (P) CLASA a 6-a Conturi de cheltuieli 60. CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE 602. Cheltuieli cu materialele consumabile 6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare 6022. Cheltuieli privind combustibilul 6024. Cheltuieli privind piesele de schimb 6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile 603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 604. Cheltuieli privind materialele nestocate 605. Cheltuieli privind energia şi apa 608. Alte cheltuieli privind materialele 609. Reduceri comerciale primite 61. CHELTUIELI CU LUCRĂRILE ŞI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI 611. Cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile 612. Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de gestiune şi chiriile 613. Cheltuieli cu primele de asigurare 614. Cheltuieli cu studiile şi cercetările 615. Cheltuieli cu pregătirea personalului 62. CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERŢI 621. Cheltuieli cu colaboratorii 622. Cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile 6221. Cheltuieli privind comisioanele datorate depozitarului 6222. Cheltuieli privind comisioanele datorate societăţilor de servicii de investiţii financiare (intermediarilor) 6223. Cheltuieli privind onorariile datorate auditorului financiar 6224. Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile şi cotizaţiile 623. Cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate 624. Cheltuieli cu transportul de bunuri şi personal 625. Cheltuieli cu deplasări, detaşări şi transferări 626. Cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 627. Cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 63. CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE ŞI VĂRSĂMINTE ASIMILATE 635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate 64. CHELTUIELI CU PERSONALUL 641. Cheltuieli cu salariile personalului 642. Cheltuieli cu avantajele în natură şi tichetele acordate salariaţilor 6421. Cheltuieli cu avantajele în natură acordate salariaţilor 6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariaţilor 645. Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 6451. Contribuţia entităţii la asigurările sociale 6452. Contribuţia entităţii pentru ajutorul de şomaj 6453. Contribuţia entităţii pentru asigurările sociale de sănătate 6456. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la fondurile de pensii facultative 6457. Cheltuieli privind contribuţia angajatorului la primele de asigurare voluntară de sănătate 6458. Alte cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială 646. Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă 65. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE 654. Pierderi din creanţe şi debitori diverşi 655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizărilor corporale 658. Alte cheltuieli de exploatare 6581. Despăgubiri, amenzi şi penalităţi 6582. Donaţii şi subvenţii acordate 6583. Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital 6587. Cheltuieli privind calamităţile şi alte evenimente similare 6588. Alte cheltuieli de exploatare 66. CHELTUIELI FINANCIARE 663. Pierderi din creanţe legate de participaţii 6631. Pierderi din creanţe legate de participaţii - din activitatea de garantare 6632. Pierderi din creanţe legate de participaţii - din activitatea de funcţionare 664. Cheltuieli privind investiţii financiare cedate 6641. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate 66411. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate - din activitatea de garantare 66412. Cheltuieli privind imobilizările financiare cedate - din activitatea de funcţionare 6642. Pierderi din investiţii pe termen scurt cedate 66421. Pierderi din investiţii pe termen scurt cedate - din activitatea de garantare 66422. Pierderi din investiţii pe termen scurt cedate - din activitatea de funcţionare 665. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar 6651. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar - din activitatea de garantare 6652. Cheltuieli din diferenţe de curs valutar - din activitatea de funcţionare 666. Cheltuieli privind dobânzile 6661. Cheltuieli privind dobânzile - din activitatea de garantare 6662. Cheltuieli privind dobânzile - din activitatea de funcţionare 668. Alte cheltuieli financiare 6681. Alte cheltuieli financiare - din activitatea de garantare 6682. Alte cheltuieli financiare - din activitatea de funcţionare 68. CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE ŞI AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE 681. Cheltuieli de exploatare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru depreciere 6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizărilor 6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele 6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor 6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 686. Cheltuieli financiare privind amortizările, provizioanele şi ajustările pentru pierderea de valoare 6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor 6863. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 6864. Cheltuieli financiare privind ajustările pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt 6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligaţiunilor CLASA a 7-a Conturi de venituri 70. VENITURI DIN COMISIOANE SPECIFICE FONDULUI DE GARANTARE 704. Venituri din comisioane specifice Fondului de garantare 74. VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE 741. Venituri din subvenţii de exploatare 75. ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE 751. Venituri din redevenţe, locaţii de gestiune şi chirii 752. Venituri din studii şi cercetări 754. Venituri din creanţe reactivate şi debitori diverşi 755. Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 758. Alte venituri din exploatare 7581. Venituri din despăgubiri, amenzi şi penalităţi 7582. Venituri din donaţii, sponsorizări şi subvenţii primite 7583. Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital 7584. Venituri din subvenţii pentru investiţii 7585. Venituri din fonduri nerambursabile 7588. Alte venituri din exploatare 76. VENITURI FINANCIARE 761. Venituri din imobilizări financiare 7611. Venituri din imobilizări financiare - din activitatea de garantare 7612. Venituri din imobilizări financiare - din activitatea de funcţionare 762. Venituri din investiţii pe termen scurt 7621. Venituri din investiţii pe termen scurt - din activitatea de garantare 7622. Venituri din investiţii pe termen scurt - din activitatea de funcţionare 764. Venituri din investiţii financiare cedate 7641. Venituri din imobilizări financiare cedate 76411. Venituri din imobilizări financiare cedate - din activitatea de garantare 76412. Venituri din imobilizări financiare cedate - din activitatea de funcţionare 7642. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate 76421. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate - din activitatea de garantare 76422. Câştiguri din investiţii pe termen scurt cedate - din activitatea de funcţionare 765. Venituri din diferenţe de curs valutar 7651. Venituri din diferenţe de curs valutar - din activitatea de garantare 7652. Venituri din diferenţe de curs valutar - din activitatea de funcţionare 766. Venituri din dobânzi 7661. Venituri din dobânzi - din activitatea de garantare 7662. Venituri din dobânzi - din activitatea de funcţionare 767. Venituri din sconturi obţinute 7671. Venituri din sconturi obţinute - din activitatea de garantare 7672. Venituri din sconturi obţinute - din activitatea de funcţionare 768. Alte venituri financiare 7681. Alte venituri financiare - din activitatea de garantare 7682. Alte venituri financiare - din activitatea de funcţionare 78. VENITURI DIN PROVIZIOANE ŞI AJUSTĂRI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE 781. Venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere privind activitatea de exploatare 7812. Venituri din provizioane 7813. Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor 7814. Venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante 786. Venituri financiare din ajustări pentru pierdere de valoare 7863. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a imobilizărilor financiare 7864. Venituri financiare din ajustări pentru pierderea de valoare a investiţiilor pe termen scurt CLASA a 8-a Conturi speciale 80. CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI 802. Compensaţii de acordat 803. Compensaţii de primit 81. ALTE CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI 811. Alte conturi în afara bilanţului 8111. Imobilizări corporale luate cu chirie 8112. Valori materiale primite în păstrare sau custodie 8113. Active de natura obiectelor de inventar date în folosinţă 8114. Redevenţe, locaţii de gestiune, chirii şi alte datorii asimilate 8115. Alte valori în afara bilanţului 89. BILANŢ 891. Bilanţ de deschidere 892. Bilanţ de închidere 10. La anexa nr. 3B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private", la Clasa a 4-a „Conturi de terţi", la grupa 43 „Asigurări sociale, protecţia socială şi conturi asimilate", după funcţiunea contului 431 „Asigurări sociale" se introduce un nou cont, contul 436 „Contribuţia asiguratorie pentru muncă", cu următoarea funcţiune: Contul 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa decontărilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată de angajator, potrivit legii. Contul 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» este un cont de pasiv. În creditul contului 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează: sumele datorate de angajator cu titlu de contribuţie asiguratorie pentru muncă (646).În debitul contului 436 «Contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează: sumele virate reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator (512);

sume reprezentând datorii privind contribuţia asiguratorie pentru muncă, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).Soldul contului reprezintă sumele datorate de angajator cu titlu de contribuţie asiguratorie pentru muncă datorată. 11. La anexa nr. 3B „Funcţiunea conturilor contabile aplicabile Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private", la Clasa a 6-a „Conturi de cheltuieli", la grupa 64 „Cheltuieli cu personalul", după funcţiunea contului 645 „Cheltuieli privind asigurările şi protecţia socială" se introduce un nou cont, contul 646 „Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă", cu următoarea funcţiune: Contul 646 «Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă» Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa cheltuielilor privind contribuţia asiguratorie pentru muncă. În debitul contului 646 «Cheltuieli privind contribuţia asiguratorie pentru muncă» se înregistrează: contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată de angajator, conform legii (436). 12. Anexa nr. A1 „Bilanţ" se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. A1*)*) Anexa nr. A1 este reprodusă în facsimil.la normă 13. Anexa nr. A2 „Contul de profit şi pierdere" se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. A2*) *) Anexa nr. A2 este reprodusă în facsimil. la normă 14. Anexa nr. B1 „Bilanţ" se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. B1*) *) Anexa nr. B1 este reprodusă în facsimil.la normă 15. Anexa nr. B2 „Contul de profit şi pierdere" se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. B2*) *) Anexa nr. B2 este reprodusă în facsimil.la normă 16. Anexa nr. D1 „Bilanţ" se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. D1*) *) Anexa nr. D1 este reprodusă în facsimil.la normă 17. Anexa nr. D2 „Contul de profit şi pierdere" se modifică şi va avea următorul cuprins: ANEXA Nr. D2*) *) Anexa nr. D2 este reprodusă în facsimil.la normă Articolul II
(1) Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Prevederile prezentei norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. I pct. 12-17, care se aplică începând cu situaţiile financiare aferente exerciţiului 2018.
p. Preşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară, Elena Doina Dascălu


SmartCity5

COMENTARII la Norma 8/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Norma 8 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. TEAM LEADER CREDIT FIRM.has a făcut această diferență în industria de creditare. TEAM LEADER CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. TEAM LEADER CREDIT FIRMsay DA cand bancile dumneavoastra spun NU. În cele din urmă, vom finanța firma de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să luați un împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Numele companiei: TEAM LEADER CREDIT FIRM Compania E-mail: teamleaderloancompany24@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. site-ul web: http://teamleaderloan.ucoz.site Motto: Investiții pentru generații.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Norma 8/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu