Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

LEGE Nr

LEGE   Nr. 230 din 7 iunie 2006

serviciului de iluminat public

ACT EMIS DE: PARLAMENTUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 517 din 15 iunie 2006Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileşte cadrul juridic şi instituţional unitar privind înfiinţarea, organizarea, exploatarea, gestionarea, finanţarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public în comune, oraşe şi municipii.

(2) Serviciul de iluminat public face parte din sfera serviciilor  comunitare  de  utilităţi  publice  şi  cuprinde totalitatea acţiunilor şi activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general desfăşurate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale sub conducerea, coordonarea şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale, în scopul asigurării iluminatului public.

(3) Serviciul de iluminat public cuprinde iluminatul stradal-rutier, iluminatul stradal-pietonal, iluminatul arhitectural, iluminatul ornamental şi iluminatul ornamental-festiv al comunelor, oraşelor şi municipiilor.

Art. 2. - (1) Serviciul de iluminat public se realizează prin intermediul unui ansamblu tehnologic şi funcţional, alcătuit din construcţii, instalaţii şi echipamente specifice, denumit în continuare sistem de iluminat public.

(2)  In înţelesul prezentei legi, sistemul de iluminat public este ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, stâlpi, instalaţii de legare la pământ, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.

(3)  In cazul sistemelor de iluminat public destinate exclusiv serviciului de iluminat public, părţile componente ale acestora sunt cele prevăzute la alin.(2).

(4)   In cazul în care serviciul de iluminat public se realizează utilizând elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice, sistemul de iluminat cuprinde elementele prevăzute la alin. (2), cu excepţia elementelor care fac parte din sistemul de distribuţie a energiei electrice, astfel cum este definit prin prezenta lege.

Art. 3. - Termenii utilizaţi în cuprinsul prezentei legi se definesc după cum urmează:

a)   autorităţi de reglementare competente - Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C., şi Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E.;

b)   dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care serveşte la distribuţia, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai multe lămpi către exterior;

c)   iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidenţă a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanţă publică sau culturală pentru comunitatea locală;

d)   iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spaţiilor de agrement, pieţelor, târgurilor şi altora asemenea;

e)   iluminat ornamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor şi altor evenimente festive;

f)   iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;

g)   iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulaţie rutieră;

h)   licenţă - actul tehnic şi juridic emis de A.N.R.S.C, prin care se recunoaşte calitatea de operator al serviciului de iluminat public, precum şi capacitatea şi dreptul de a presta acest serviciu;

i) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public, care se stabileşte la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile şi cutiile de distribuţie;

j) punct de delimitare în cazul sistemelor folosite atât pentru iluminatul public, cât şi pentru distribuţia energiei electrice - punctul de separare între sistemul de distribuţie a energiei electrice şi sistemul de iluminat public care se stabileşte la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

k) sistem de distribuţie a energiei electrice - totalitatea instalaţiilor deţinute de un operator de distribuţie care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susţinere şi de protecţie ale acestora, staţii electrice, posturi de transformare şi alte echipamente electroenergetice conectate între ele, cu tensiunea de linie nominală până la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la reţelele electrice de transport sau de la producători către instalaţiile proprii ale consumatorilor de energie electrică;

l) sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuţie, cutii de trecere, linii electrice de joasă tensiune subterane sau aeriene, fundaţii, elemente de susţinere a liniilor, instalaţii de legare la pământ, console,corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armături, echipamente de comandă, automatizare şi măsurare utilizate pentru iluminatul public.

Art. 4. - (1) Sistemul de iluminat public destinat exclusiv prestării serviciului de iluminat public este parte componentă a infrastructurii tehnico-edilitare a unităţilor administrativ-teritoriale care, în conformitate cu Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 12 martie 2006, aparţin proprietăţii publice a acestora şi se evidenţiază şi se inventariază în cadastrele imobiliar-edilitare ale unităţilor administrativ-teritoriale.

(2)   In situaţia în care sistemul de iluminat public se încadrează în prevederile art. 2 alin. (4), autorităţile administraţiei publice locale au drept de folosinţă cu titlu gratuit asupra infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice, pe toată durata existenţei acesteia, pe baza unui contract încheiat între autorităţile administraţiei publice locale şi proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice. Prin acest contract se reglementează toate aspectele cu privire la asigurarea condiţiilor pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea echitabilă a drepturilor şi obligaţiilor tuturor părţilor implicate.

(3)   Contractul prevăzut la alin. (2) se încheie în baza contractului-cadru emis prin ordin comun al preşedinţilor A.N.R.E. şi A.N.R.S.C.

(4)   In cazul în care autorităţile administraţiei publice locale vor să dezvolte serviciul de iluminat public utilizând infrastructura sistemului de distribuţie a energiei electrice existent, proprietarul sistemului de distribuţie a energiei electrice este obligat să accepte utilizarea solicitată, în conformitate cu prevederile contractului-cadru.

(5)   In cazul prevăzut la art. 2 alin. (4), refuzul proprietarilor sistemului de distribuţie a energiei electrice de a încheia contractul prevăzut la alin. (2) obligă operatorul de distribuţie a energiei electrice să asigure continuitatea serviciului până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

(6)   Sistemele de iluminat public se amplasează, de regulă, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

(7)   Utilizarea unor elemente ale sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru servicii şi activităţi publice, altele decât iluminatul public, se face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 5. - Serviciul de iluminat public se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor stabilite în Legea nr. 51/2006.

Art. 6. - Organizarea şi desfăşurarea serviciului de iluminat public trebuie să asigure satisfacerea unor cerinţe şi nevoi de utilitate publică ale comunităţilor locale,şi anume:

a)   ridicarea gradului de civilizaţie, a confortului şi a calităţii vieţii;

b)   creşterea gradului de securitate individuală şi colectivă în cadrul comunităţilor locale, precum şi a gradului de siguranţă a circulaţiei rutiere şi pietonale;

c)    punerea în valoare, prin iluminat adecvat, a elementelor arhitectonice şi peisagistice ale localităţilor, precum şi marcarea evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;

d)  susţinerea şi stimularea dezvoltării economico-sociale a localităţilor;

e)   funcţionarea şi exploatarea în condiţii de siguranţă, rentabilitate şi eficienţă economică a infrastructurii aferente serviciului.

Art. 7. - (1) Serviciul de iluminat public va respecta şi va îndeplini, la nivelul comunităţilor locale, în întregul lor, indicatorii de performanţă aprobaţi prin hotărâri ale consiliilor locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară sau ale Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(2) Indicatorii de performanţă se stabilesc cu respectarea prevederilor regulamentului-cadru al serviciului şi se aprobă în baza unui studiu de specialitate care va ţine seama cu prioritate de necesităţile comunităţilor locale, de starea tehnică şi de eficienţa sistemului de iluminat public existent.

CAPITOLUL II

Autorităţi şi competenţe

Art. 8. - (1) Infiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciului de iluminat public la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea, administrarea şi exploatarea sistemelor de iluminat public intră în competenţa exclusivă a autorităţilor administraţiei publice locale.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale trebuie să asigure gestiunea serviciului de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică şi managerială, având ca obiectiv atingerea şi respectarea indicatorilor de performanţă  a  serviciului,  stabiliţi  prin  contractul  de delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe.

Art. 9. - (1) Elaborarea şi aprobarea strategiilor locale de dezvoltare a serviciului de iluminat public, a programelor de investiţii privind dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente, a regulamentului propriu al serviciului, a caietului de sarcini, alegerea modalităţii de gestiune, precum şi a criteriilor şi procedurilor de delegare a gestiunii intră în competenţa exclusivă a consiliilor locale, a asociaţiilor de dezvoltare comunitară sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz.

(2)  Strategiile şi reglementările menţionate la alin. (1) au la bază Strategia naţională privind serviciile comunitare de utilităţi publice şi ţin cont de planurile de urbanism şi de amenajare a teritoriului, de programele de dezvoltare economico-socială a unităţilor administrativ-teritoriale, precum şi de reglementările specifice domeniului, emise de autorităţile de reglementare competente.

(3)   Strategiile autorităţilor administraţiei publice locale vor urmări cu prioritate realizarea următoarelor obiective:

a)  orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori şi beneficiari;

b)   asigurarea calităţii şi performanţelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

c)   respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internaţională de Iluminat, la care România este afiliată, respectiv de Comitetul Naţional Român de Iluminat, denumit în continuare C.N.R.I.;

d)   asigurarea accesului nedescriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii locale la serviciul de iluminat public;

e)   reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate şi prin asigurarea unui iluminat public judicios;

f)   promovarea investiţiilor, în scopul modernizării şi extinderii sistemelor de iluminat public;

g)   asigurarea, la nivelul localităţilor, a unui iluminat stradal şi pietonal adecvat necesităţilor de confort şi securitate, individuală şi colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

h) asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental şi ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanţă publică şi/sau culturală şi marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive şi a sărbătorilor legale sau religioase;

i) promovarea de soluţii tehnice şi tehnologice performante, cu costuri minime;

j) promovarea mecanismelor specifice economiei de piaţă, prin crearea unui mediu concurenţial de atragere a capitalului privat;

k) instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanţă a activităţii operatorilor şi participarea cetăţenilor şi a asociaţiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

l) promovarea formelor de gestiune delegată;

m) promovarea metodelor moderne de management;

n) promovarea profesionalismului, a eticii profesionale şi a formării profesionale continue a personalului ce lucrează în domeniu.

Art. 10. - In exercitarea atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul administrării şi gestionării serviciului de iluminat public, autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri sau emit dispoziţii, după caz, privitoare la:

a)   aprobarea programelor de dezvoltare, reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de iluminat public existente, precum şi a programelor de înfiinţare a unor noi reţele de iluminat public;

b)  coordonarea proiectării şi execuţiei lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară şi corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu;

c)  aprobarea studiilor de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea sistemelor de iluminat public, studii care vor stabili indicatorii tehnico-economici, vor identifica sursele de finanţare a investiţiilor, precum şi soluţia optimă din punct de vedere tehnico-economic;

d)  darea în administrare sau delegarea gestiunii serviciului de iluminat public, precum şi încredinţarea exploatării bunurilor aparţinând patrimoniului public sau privat al localităţilor, aferente serviciului, conform prevederilor legale;

e)  contractarea sau garantarea, în condiţiile legii, a împrumuturilor pentru finanţarea programelor de investiţii şi modernizări ale sistemelor de iluminat public;

f)  elaborarea şi aprobarea regulamentului serviciului şi a caietului de sarcini, în conformitate cu regulamentul-cadru şi caietul de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C;

g)  aprobarea taxelor speciale pentru prestarea serviciului de iluminat public, cu respectarea reglementărilor în vigoare;

h)  rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciului pentru încălcarea repetată a clauzelor acestora şi pentru nerespectarea indicatorilor de performanţă a serviciului.

Art. 11. - In raport cu comunităţile locale pe care le reprezintă, autorităţile administraţiei publice locale au următoarele responsabilităţi:

a)   să aducă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii, hotărârile şi dispoziţiile având ca obiect serviciul de iluminat public;

b)  să stabilească şi să aprobe indicatorii de performanţă ai serviciului de iluminat public numai după ce, în prealabil, au fost supuşi dezbaterii publice;

c)   să elaboreze şi să aprobe strategia locală de dezvoltare a serviciului de iluminat public şi a infrastructurii aferente, cu consultarea prealabilă a cetăţenilor;

d)   să informeze periodic locuitorii cu privire la starea serviciului de iluminat public, la măsurile adoptate sau preconizate pentru asigurarea funcţionării acestuia, inclusiv cu privire la necesitatea instituirii unor taxe speciale pentru finanţarea investiţiilor necesare;

e)  să rezolve sesizările cu privire la deficienţele apărute în prestarea serviciului de iluminat public.

Art. 12. - (1) In raport cu operatorii, autorităţile administraţiei publice locale au, pe lângă drepturile prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi următoarele drepturi:

a)   să aplice clauzele sancţionatorii, în cazul în care operatorul nu respectă prevederile hotărârii de dare în administrare sau ale contractului de delegare a gestiunii, după caz, inclusiv prevederile din regulamentul serviciului şi din caietul de sarcini anexate la acestea;

b)   să verifice respectarea clauzelor de administrare, întreţinere şi predare a bunurilor publice sau private afectate serviciului.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au faţă de operatorii serviciilor de iluminat public, pe lângă obligaţiile prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi următoarele obligaţii;

a)  să asigure şi să respecte independenţa managerială a operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi instituţiilor publice;

b)  să asigure menţinerea echilibrului contractual, stabilit prin contractul prin care se deleagă gestiunea;

c)  să asigure publicitatea şi accesul liber la informaţiile de interes public, cu precădere la acele informaţii care asigură pregătirea ofertelor şi participarea la procedurile de delegare a gestiunii serviciului.

Art. 13. - Impotriva hotărârilor sau dispoziţiilor autorităţilor administraţiei publice locale, date în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice sau persoanele juridice interesate se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Art. 14. - Unităţile administrativ-teritoriale se pot asocia între ele în vederea înfiinţării, realizării şi exploatării în interes comun a serviciului de iluminat public şi a infrastructurii aferente acestuia, în condiţiile stabilite prin Legea nr. 51/2006.

Art. 15. - (1) Autoritatea de reglementare competentă pentru serviciul de iluminat public, A.N.R.S.C, îşi exercită competenţele şi atribuţiile care îi sunt acordate prin Legea nr. 51/2006 faţă de autorităţile administraţiei publice locale şi faţă de toţi operatorii, indiferent de forma de organizare, natura capitalului, ţara de origine sau modalitatea de gestiune adoptată.

(2)  A.N.R.S.C, în colaborare cu C.N.R.I., va realiza şi va dezvolta un sistem informaţional ce va permite colectarea, monitorizarea şi compararea continuă a fiecărui indicator de performanţă specific serviciului de iluminat public cu nivelul atins de operatorul cel mai performant în domeniu.

(3)   Autorităţile administraţiei publice locale au acces la orice informaţie de interes public deţinută de A.N.R.S.C. cu privire la serviciul de iluminat public.

CAPITOLUL III

Organizarea şi funcţionarea serviciului de iluminat public

SECŢIUNEA 1

Gestiunea serviciului de iluminat public

Art. 16. - (1) Gestiunea serviciului de iluminat public se realizează prin următoarele modalităţi:

a)  gestiune directă;

b)  gestiune delegată.

(2) Alegerea formei de gestiune a serviciului de iluminat public se face prin hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

Art. 17. - (1) Indiferent de forma de gestiune adoptată, în virtutea competenţelor şi atribuţiilor ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează dreptul de a aproba, a supraveghea şi a controla, după caz:

a)  modul de fundamentare a tarifelor şi respectarea metodologiei de stabilire, ajustare sau de modificare a acestora, emise de A.N.R.S.C;

b)  modul de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de operatori şi activităţile desfăşurate de aceştia;

c)  calitatea şi eficienţa serviciului prestat, corespunzător indicatorilor de performanţă a serviciului, stabiliţi conform legii;

d)  modul de administrare, de exploatare, de conservare şi de menţinere în funcţiune, dezvoltarea şi/sau modernizarea sistemului de iluminat public.

(2) Activităţile specifice serviciului de iluminat public, indiferent de forma de gestiune adoptată, se organizează şi se desfăşoară în conformitate cu prevederile regulamentului propriu al serviciului de iluminat public şi ale caietului de sarcini, elaborate şi aprobate de consiliile locale, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, în baza regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public şi a caietului de sarcini-cadru, elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate prin ordin al preşedintelui acesteia.

Art. 18. - (1) Gestiunea la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor sau al asociaţiilor de dezvoltare comunitară a serviciului de iluminat public, respectiv exploatarea şi funcţionarea infrastructurii aferente, se organizează astfel încât să asigure respectarea indicatorilor de performanţă, a nivelurilor de iluminare şi luminanţă prevăzute de normativele specifice domeniului şi ţinând seama de următoarele:

a)   mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale ale localităţilor;

b)  starea sistemului de iluminat public existent;

c)   posibilităţile locale de finanţare a exploatării, întreţinerii şi dezvoltării serviciului şi a infrastructurii tehnico-edilitare aferente.

(2)  Propunerile de indicatori de performanţă a serviciului de iluminat public, elaborate în conformitate cu prevederile art. 7, vor fi supuse unor consultări şi dezbaterii publice în urma cărora se va adopta soluţia optimă pentru comunitate.

(3)  Consiliile locale, asociaţiile de dezvoltare comunitară sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor aproba indicatorii de performanţă, cu respectarea prevederilor stabilite în acest scop în regulamentul-cadru al serviciului de iluminat public şi în caietul de sarcini-cadru, care au caracter minimal.

(4) Regulamentele proprii ale serviciului şi caietele de sarcini trebuie să cuprindă prevederi prin care se stabilesc cel puţin următoarele:

a)  nivelurile de iluminat, pe zone caracteristice;

b)  indicatorii de performanţă a serviciului;

c)  condiţiile tehnice;

d)  infrastructura aferentă serviciului;

e)  raporturile operator-utilizator.

SECŢIUNEA a 2-a

Gestiunea directă

Art. 19. - (1) In cazul gestiunii directe, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, îşi asumă nemijlocit toate sarcinile şi responsabilităţile cu privire la înfiinţarea, organizarea, finanţarea, coordonarea, administrarea, gestionarea, exploatarea şi asigurarea funcţionării serviciului de iluminat public.

(2)  Gestiunea directă se realizează prin intermediul unor operatori definiţi conform prevederilor Legii nr. 51/2006.

(3)   Operatorii menţionaţi la alin. (2) prestează serviciul de iluminat public în baza hotărârii de dare în administrare a serviciului, adoptată de autorităţile administraţiei publice locale, a infrastructurii tehnico-edilitare aferente şi în baza licenţei eliberate de A.N.R.S.C.

(4)   Disponibilităţile provenite din împrumuturi, fonduri externe nerambursabile sau din transferuri de la bugetul de stat destinate cofinanţării unor obiective de investiţii specifice se administrează şi se utilizează potrivit acordurilor de finanţare încheiate. Prin derogare de la dispoziţiile legislaţiei privind finanţele publice locale, excedentele anuale rezultate din execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli ale compartimentelor/serviciilor publice de specialitate care gestionează şi exploatează un serviciu de iluminat public, rămase la finele exerciţiului bugetar, se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

SECŢIUNEA a 3-a

Gestiunea delegată

Art. 20. - (1) In cazul gestiunii delegate, autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, transferă, în baza unui contract prin care se deleagă gestiunea, denumit în continuare contract de delegare a gestiunii, unuia sau mai multor operatori cu statut de societăţi comerciale cu capital public, privat sau mixt, sarcinile şi responsabilităţile proprii cu privire la prestarea serviciului, precum şi exploatarea şi administrarea sistemului de iluminat public, în condiţiile legii.

(2)  Operatorii care îşi desfăşoară activitatea în regim de gestiune delegată sunt definiţi conform prevederilor Legii nr. 51/2006.

(3)  Operatorii menţionaţi la alin. (2) prestează serviciul de iluminat public în baza contractului de delegare a gestiunii, aprobat de autorităţile administraţiei publice locale şi în baza licenţei eliberate de autoritatea competentă.

(4)  Tipul contractului de delegare a gestiunii, forma, conţinutul şi anexele acestuia se stabilesc potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006 şi corespunzător legislaţiei aplicabile fiecărei modalităţi de delegare a gestiunii serviciului, în funcţie de regimul juridic ce urmează a fi adoptat pentru delegarea gestiunii.

Art. 21. - (1) In procesul delegării gestiunii serviciului de iluminat public, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile ce le revin potrivit legii, autorităţile administraţiei publice locale păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciului, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemului de iluminat public, precum şi drepturile şi competenţele precizate la art. 17 alin. (1).

(2) Activităţile de monitorizare şi control privind modul de respectare de către operatori a condiţiilor de emitere şi menţinere a licenţelor revin A.N.R.S.C, iar cele privind indicatorii de performanţă stabiliţi în contractele de delegare a gestiunii revin autorităţilor administraţiei publice locale.

Art. 22. - (1) Pot face obiectul contractelor de delegare a gestiunii activităţile de operare propriu-zisă - gestionare, administrare, exploatare, întreţinere -, precum şi activităţile de pregătire, finanţare şi realizare a investiţiilor din infrastructura aferentă serviciului de iluminat public.

(2)   Pe durata derulării contractului de delegare a gestiunii, bunurile mobile sau imobile aparţinând domeniului public ori privat al unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate pentru realizarea serviciului, se concesionează operatorului căruia i s-a atribuit contractul de delegare a gestiunii.

(3)   Până la finalizarea transferului prevăzut la art. 43, în situaţia în care infrastructura necesară prestării serviciului de iluminat public sau părţi componente ale acesteia nu sunt proprietatea unităţii administrativ-teritoriale, odată cu încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului, autoritatea administraţiei publice locale va cesiona operatorului de iluminat public drepturile şi obligaţiile ce derivă din contractele încheiate conform prevederilor art. 4 alin. (2) -(5); autoritatea administraţiei publice locale va notifica operatorului de distribuţie a energiei electrice intenţia de cesionare cu cel puţin 10 zile înainte de încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului.

(4)   Procedurile pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public se organizează şi se derulează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 51/2006, ale prezentei legi şi în conformitate cu legislaţia specifică fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii.

(5)   Documentaţia de delegare a gestiunii, cuprinzând caietele de sarcini, criteriile de selecţie şi instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor, se elaborează de autorităţile administraţiei publice locale, în baza prevederilor legislaţiei aplicabile fiecărui tip de contract de delegare a gestiunii.

(6)   Existenţa garanţiilor profesionale şi financiare ale operatorului, precum şi indicatorii de performanţă şi nivelul tarifelor aplicate privind prestarea serviciului în condiţii de calitate şi de cantitate corespunzătoare constituie criteriile principale pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii.   Operatorii   nou-înfiinţaţi  pot fi  admişi  într-o procedură de atribuire a unei delegări de gestiune în aceleaşi condiţii ca şi societăţile existente.

(7)   Contractele de delegare a gestiunii serviciului se reziliază de plin drept, în condiţiile art. 36 alin. (2) lit. c), precum şi în cazul retragerii licenţei de operare. Părţile pot să prevadă în contracte şi alte clauze de reziliere.

Art. 23. - (1) In vederea încheierii contractelor de delegare a gestiunii, consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti ori asociaţiile de dezvoltare comunitară, după caz, vor întocmi şi vor aproba, în termen de 6 luni de la luarea deciziei privind delegarea gestiunii sau de la primirea unei propuneri formulate de un investitor interesat, un studiu de oportunitate pentru fundamentarea şi stabilirea soluţiilor optime de delegare a gestiunii serviciului, precum şi documentaţia prevăzută la art. 22 alin. (5).

(2)   Procedurile de delegare a gestiunii vor fi demarate în termen de 30 de zile de la aprobarea documentaţiei de delegare a gestiunii.

(3)   Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public va cuprinde în mod obligatoriu clauzele prevăzute de Legea nr. 51/2006.

Art. 24. - (1) Atribuirea şi încheierea contractelor de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public se aprobă prin hotărâri ale consiliilor locale sau prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului Bucureşti ori a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

(2)   Sub rezerva contractelor în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, durata unui contract prin care se deleagă gestiunea nu poate fi mai mare decât durata necesară amortizării investiţiilor, fără a depăşi 49 de ani. Această durată poate fi prelungită numai în următoarele cazuri:

a)  pentru motive de interes general, caz în care durata contractului nu poate fi prelungită cu mai mult de 2 ani;

b)   în cazul în care operatorul, la cererea autorităţii administraţiei publice locale şi pentru buna executare a serviciului sau pentru extinderea sistemului de iluminat public, a realizat investiţii care nu ar putea fi amortizate în termenul rămas până la expirarea contractului iniţial decât printr-o creştere excesivă a tarifelor sau a taxelor locale.

(3)   Prelungirea va fi decisă, în condiţiile alin. (2), de către consiliul local, de Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau de asociaţia de dezvoltare comunitară, după caz.

CAPITOLUL IV

Operatorii şi utilizatorii

SECŢIUNEA 1

Operatorii serviciului de iluminat public

Art. 25. - (1) Serviciul de iluminat public se gestionează şi se exploatează prin intermediul unor prestatori licenţiaţi, denumiţi în continuare operatori.

(2) Licenţierea operatorilor se realizează în condiţiile prevăzute de Legea nr. 51/2006, de prezenta lege şi de legislaţia secundară emisă în aplicarea dispoziţiilor acesteia.

Art. 26. - (1) Au calitatea de operatori ai serviciului de iluminat public prestatorii care îşi desfăşoară activitatea în baza licenţei eliberate în condiţiile legii de A.N.R.S.C.

(2)   Operatorii serviciului de iluminat public beneficiază de aceleaşi drepturi şi obligaţii în raport cu autorităţile administraţiei publice locale sau cu beneficiarii serviciului, indiferent de statutul juridic, forma de organizare, tipul de proprietate, natura capitalului, modalitatea de gestiune adoptată sau ţara de origine din Uniunea Europeană.

(3)   Operatorii din ţările Uniunii Europene care deţin licenţe în ţările de origine, recunoscute de A.N.R.S.C, au aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi operatorii autohtoni, pe toată durata de valabilitate a licenţelor.

Art. 27. - (1) Operatorii prestatori ai serviciului de iluminat public subordonaţi autorităţilor administraţiei publice locale, având statut de societăţi comerciale cu capital social aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale, pot fi privatizaţi, în condiţiile legii, cu condiţia păstrării obiectului de activitate minimum 5 ani de la data privatizării.

(2) Hotărârea de privatizare şi alegerea metodei de privatizare aparţin consiliilor locale, Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, în funcţie de subordonarea operatorului.

Art. 28. - (1) Operatorii licenţiaţi să presteze serviciul de iluminat public pot participa la procedurile de delegare a gestiunii şi pot presta serviciul în orice localitate, în mod direct sau prin intermediul unei filiale, pe baze contractuale, în virtutea principiului liberei concurenţe pe piaţa serviciilor comunitare de utilităţi publice.

(2) Operatorul care prestează mai multe tipuri de servicii, în una sau mai multe localităţi, are obligaţia să ţină evidenţe şi contabilitate separate pentru fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte.

Art. 29. - (1) Drepturile şi obligaţiile operatorilor prestatori ai serviciului de iluminat public se prevăd în regulamentul serviciului şi în:

a)   hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe;

b)  contractul de delegare a gestiunii, în cazul gestiunii delegate.

(2)   Operatorii care au primit gestiunea serviciului de iluminat public exercită cu titlu gratuit drepturile de uz şi de servitute asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată, aparţinând, după caz, statului, unităţilor administrativ-teritoriale, unor persoane fizice ori juridice, după cum urmează:

a)   dreptul de uz pentru executarea lucrărilor de infrastructură pentru prestarea serviciului de iluminat public;

b)   servitute de trecere subterană, de suprafaţă sau aeriană pentru instalarea sistemului de iluminat public;

c)   dreptul de acces la utilităţile publice şi la Sistemul Energetic Naţional.

(3)   In scopul prestării serviciului de iluminat public, operatorii pot produce sau cumpăra, în condiţiile legii, energia electrică necesară.

Art. 30. - (1) Operatorii serviciului de iluminat public au următoarele obligaţii:

a) să gestioneze serviciul de iluminat public pe criterii de competitivitate şi eficienţă economică;

b)    să promoveze dezvoltarea, modernizarea şi exploatarea eficientă a infrastructurii aferente serviciului de iluminat public;

c)  să respecte sarcinile asumate potrivit contractului de delegare a gestiunii serviciului sau pe cele stabilite prin hotărârea de dare în administrare, după caz;

d)  să asigure respectarea indicatorilor de performanţă a serviciului de iluminat public, stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale în regulamentul serviciului, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii, după caz;

e)  să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale, A.N.R.S.C. şi C.N.R.I. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciului de iluminat public;

f)    să pună în aplicare metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare, inclusiv prin aplicarea procedurilor concurenţiale impuse de normele legale în vigoare privind achiziţiile de lucrări sau de bunuri;

g)   să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi.

(2) Penalităţile pentru nerespectarea de către operatori a indicatorilor de performanţă vor fi prevăzute în regulamentul serviciului de iluminat public, anexat la hotărârea de dare în administrare sau la contractul de delegare a gestiunii serviciului, după caz.

SECŢIUNEA a 2-a

Utilizatorii şi beneficiarii serviciului de iluminat public

Art. 31. - (1) Utilizatorii serviciului de iluminat public sunt fie autorităţile administraţiei publice locale, fie asociaţiile de dezvoltare comunitară constituite cu acest scop.

(2)   Sunt beneficiari ai serviciului de iluminat public comunităţile locale în ansamblul lor sau, în cazul unei asociaţii de dezvoltare comunitară, comunităţile locale componente.

(3)  Autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale şi de semnatare ale contractelor de delegare a gestiunii, sunt responsabile de asigurarea serviciului de iluminat public, de respectarea regulamentului serviciului şi a prevederilor prezentei legi.

Art. 32. - (1) Dreptul de acces la serviciul de iluminat public şi de a beneficia de acesta este garantat tuturor membrilor comunităţii locale, persoane fizice şi persoane juridice, în mod nediscriminatoriu.

(2) Regulamentele serviciilor de iluminat public organizate la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor trebuie să conţină prevederi referitoare la drepturile beneficiarilor serviciului, şi anume:

a)   accesul la informaţiile de interes public privind serviciul de iluminat public;

b)  dreptul oricărui locuitor şi al oricărei persoane juridice din aria de prestare a serviciului de a avea acces la serviciul de iluminat public în condiţiile respectării regulamentelor specifice;

c)   obligaţia consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiei de dezvoltare comunitară, după caz, a A.N.R.S.C. şi a operatorilor de a aduce la cunoştinţă publică deciziile cu privire la serviciul de iluminat public.

Art. 33. - (1) Beneficiarii persoane fizice şi/sau persoane juridice ai serviciului de iluminat public au obligaţia de a respecta prevederile regulamentului serviciului de iluminat public şi de a-şi achita obligaţiile de plată stabilite sub formă de taxe locale.

(2)   Factura pentru prestarea serviciului de iluminat public se emite cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care a fost efectuată prestaţia. Utilizatorii serviciilor de iluminat public sunt obligaţi să achite sumele reprezentând contravaloarea facturilor emise de operatori pentru serviciile prestate, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora; data emiterii se înscrie pe factură. Termenul de scadenţă privind plata facturii se ia în calcul începând cu data primirii facturii.

(3)   Neachitarea facturii de către utilizator în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage penalităţi de întârziere, în condiţiile art. 42 alin. (10) din Legea nr. 51/2006.

CAPITOLUL V

Finanţarea serviciului de iluminat public

Art. 34. - (1) In vederea asigurării continuităţii serviciului de iluminat public, autorităţile administraţiei publice locale, respectiv asociaţiile de dezvoltare comunitară, au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare asigurării funcţionării sistemului în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice; în acest scop se vor întocmi programe de investiţii bazate pe planificarea multianuală a investiţiilor şi ţinându-se seama de etapele procesului bugetar, în conformitate cu reglementările legale.

(2)   Cuantumul şi regimul taxelor speciale necesare asigurării finanţării serviciului de iluminat public se stabilesc în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

(3)   Structura şi nivelul taxelor speciale vor fi stabilite astfel încât:

a)  să acopere costul efectiv al prestării serviciului;

b)  să asigure prestarea serviciului de iluminat public la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de consiliile locale prin caietul de sarcini,regulamentul serviciului de iluminat public şi prin contractele de delegare a gestiunii, după caz;

c)  să asigure realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de iluminat public prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;

d)   să asigure întreţinerea şi exploatarea eficientă a bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de iluminat public;

e)  să încurajeze investiţiile de capital;

f)   să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.

Art.  35.   -   (1)   Finanţarea cheltuielilor curente  de funcţionare şi de exploatare a serviciului de iluminat public se asigură din veniturile proprii ale operatorilor.

(2) Veniturile proprii ale operatorilor provin din:

a) alocaţii bugetare, în cazul gestiunii directe;

b) încasarea de la autorităţile administraţiei publice locale, în calitate de reprezentante ale comunităţilor locale beneficiare ale serviciului de iluminat public, a sumelor reprezentând contravaloarea serviciului prestat, în cazul gestiunii delegate.

(3)   Sumele necesare finanţării funcţionării şi exploatării serviciului de iluminat public se prevăd în bugetele locale şi se aprobă odată cu acestea, prin hotărâre a consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz.

(4)   Finanţarea investiţiilor pentru dezvoltarea, funcţionarea şi exploatarea serviciului de iluminat public din bugetele locale se face în baza hotărârii consiliilor locale, a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a asociaţiilor de dezvoltare comunitară, după caz, potrivit legii.

(5)   Sursele de finanţare a lucrărilor de investiţii se asigură potrivit prevederilor Legii nr. 51/2006.

(6)   Hotărârile de dare în administrare, respectiv contractele de delegare a gestiunii, vor prevedea sarcinile concrete ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, respectiv operatorului, în ceea ce priveşte finanţarea şi realizarea investiţiilor.

(7)   Bunurile rezultate din investiţiile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii specifice sistemelor de iluminat public, care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor, rămân în proprietatea acestora pe toată durata contractului de delegare a gestiunii, dacă la încheierea acestuia nu s-a convenit altfel şi dacă, conform legii, nu fac parte din categoria bunurilor publice; în contractul de delegare a gestiunii se va preciza modul de repartiţie a bunurilor realizate la încetarea contractului.

(8)  In scopul atragerii de fonduri pentru modernizarea, extinderea sau reabilitarea sistemului de iluminat public, precum şi pentru eficientizarea serviciului de iluminat public, operatorul va putea constitui garanţii asupra dreptului de a exploata bunurile publice existente sau nou-create, cu aprobarea titularului dreptului de proprietate.

CAPITOLUL VI

Răspunderi şi sancţiuni

Art. 36. - (1) Incălcarea dispoziţiilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, patrimonială, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul să sancţioneze operatorul serviciului de iluminat public în cazul în care acesta nu prestează serviciul la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în hotărârea de atribuire a contractului de delegare a gestiunii sau în hotărârea de dare în administrare, prin:

a)  aplicarea unor penalizări corespunzătoare prejudiciilor aduse utilizatorilor sau suficient de mari pentru a determina operatorul să remedieze deficienţele constatate; penalizările vor fi precizate în contractul de delegare a gestiunii, în hotărârea de dare în administrare sau în regulamentul serviciului, după caz;

b)   solicitarea adresată autorităţii de reglementare competente de a suspenda, retrage sau anula licenţele de operare;

c)   revocarea hotărârii prin care s-a aprobat delegarea gestiunii şi rezilierea contractului de delegare a gestiunii serviciului dacă, timp de 12 luni de la încheierea acestuia, se constată încălcarea repetată a obligaţiilor contractuale.

Art. 37. - (1) Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei (RON) la 50.000 lei (RON) următoarele fapte:

a)  prestarea serviciului de iluminat public fără aprobarea de către autorităţile administraţiei publice locale a hotărârii de dare în administrare sau a contractului de delegare a gestiunii;

b)  atribuirea de către primar a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public fără respectarea procedurilor legale;

c)  darea în administrare de către primar a serviciului de iluminat public unui prestator fără licenţă de operare, respectiv încheierea contractului de delegare a gestiunii serviciului cu un prestator fără licenţă de operare.

(2)  Constituie contravenţii, altele decât cele prevăzute în Legea nr. 51/2006, şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 30.000 lei (RON) următoarele fapte:

a)   neurmărirea de către primar a întocmirii regulamentului propriu al serviciului, în termen de 90 de zile de la aprobarea regulamentului-cadru al serviciului;

b)   încălcarea oricărei alte obligaţii prevăzute de prezenta lege, de regulamentul serviciului sau a reglementărilor autorităţii competente pentru care nu s-a prevăzut o sancţiune specifică.

(3)   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se fac de către reprezentanţi împuterniciţi ai ministrului administraţiei şi internelor şi ai preşedinţilor A.N.R.S.C. şi A.N.R.E., de către primarii comunelor, oraşelor şi municipiilor, de către primarul general al municipiului Bucureşti, după caz, şi de persoanele împuternicite de aceştia, conform competenţelor acestora.

Art. 38. - Dispoziţiile referitoare la contravenţii prevăzute la art. 37 se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia art. 28.

Art. 39. - Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor, Consiliul General al Municipiului Bucureşti sau, după caz, asociaţiile de dezvoltare comunitară vor stabili, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi alte fapte, decât cele prevăzute la art. 37 alin. (1) şi (2), care constituie contravenţii în domeniul serviciului de iluminat public.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 40. - (1) In termen de un an de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Legii nr. 51/2006, A.N.R.S.C. va elabora regulamentul-cadru şi caietul de sarcini-cadru ale serviciului de iluminat public, care se aprobă prin ordin al preşedintelui acesteia.

(2) Până la intrarea în vigoare a prezentei legi, A.N.R.S.C. şi A.N.R.E. vor elabora contractul-cadru prevăzut la art. 4 alin. (3), aprobat prin ordin comun al preşedinţilor celor două autorităţi.

Art. 41. - (1) Contractele de concesiune a serviciului de iluminat public, valabil încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, îşi produc efectele potrivit prevederilor contractuale.

(2)   In termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, autorităţile administraţiei publice locale vor stabili forma de gestiune a serviciului de iluminat public, conform prevederilor art. 16 alin. (2).

(3)   Până la atribuirea sau darea în administrare a serviciului de iluminat public, după caz, operatorii de distribuţie a energiei electrice care prestează în prezent serviciul de iluminat public vor asigura continuitatea acestuia, cu recuperarea costurilor aferente, în baza unui contract încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale prin negociere directă, cu avizul A.N.R.E.

Art. 42. - In cazul reorganizării ori lichidării judiciare a operatorilor care îşi desfăşoară activitatea în baza unor contracte de delegare a gestiunii încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, consiliile locale sau Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor demara procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii şi de desemnare a unui nou operator, conform prevederilor prezentei legi.

Art. 43. - In aplicarea prevederilor art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, sistemele de iluminat prevăzute la art. 2 alin. (3) şi (4), aflate în prezent în proprietatea unor persoane juridice de drept privat, vor fi transferate, cu justă despăgubire, autorităţilor administraţiei publice locale, la cererea acestora.

Art. 44. - Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 51/2006.

Art. 45. - Măsurile de natura ajutorului de stat se notifică potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată, şi se acordă numai după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenţei, în condiţiile îndeplinirii criteriilor prevăzute în legislaţia secundară privind ajutorul de stat.

Art. 46. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 21 martie 2007.

Art. 47. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 42/2003 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor de iluminat public, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 68 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 475/2003, cu modificările şi completările ulterioare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

PREŞEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU


SmartCity5

COMENTARII la Legea 230/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Legea 230 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 551 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 204 2017
    We Facilitate Bank instruments SBLC for Lease and Purchase. Whether you are a new startup, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project off the ground or business looking for extra capital to expand your operation,our company renders credible and trusted bank guarantee provider who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help you secure and issue sblc and bank guarantee for your trade, projects and investment from top AA rated world Banks like HSBC, Barclays, Dutch Ing Bank, Llyods e.t.c because that is the best and safest strategy for our clients.e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENTS 1. Instrument: Funds backed Bank Guarantee(BG) 2. Currency : USD/EURO 3. Age of Issue: Fresh Cut 4. Term: One year and One day 5. Contract Amount: United State Dollars/Euros (Buyers Face Value) 6. Price : Buy:32%+1, Lease: 4%+2 7. Subsequent tranches: To be mutually agreed between both parties 8. Issuing Bank: Top RATED world banks like HSBC, Barclays, ING Dutch Bank, Llyods e.t.c 9. Delivery Term: Pre advise MT799 first. Followed By SWIFT MT760 10. Payment Term: MT799 & Settlement via MT103 11. Hard Copy: By Bank Bonded Courier Interested Agents,Brokers, Investors and Individual proposing international project funding should contact us for directives.We will be glad to share our working procedures with you upon request. Name: Muhammed Emir Harun Contact Mail :info.financewizardltd@gmail.com Skype: info.financewizardltd@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 99 2018
    Salut, ai vrut să cumperi un bilet pentru maraton? Sau cauți pentru a obține bani pentru a cumpăra biletul? Sau treceți prin anumite stresuri financiare și sunteți în căutarea pentru a ieși din ea, aici este doamna Hope Elinal care vă poate ajuta să depășiți toate stresul și să devină un wiener în viața dumneavoastră.we oferim împrumut cu rata dobânzii de 2% . în cazul în care interesat rapid e-mail la meu acum prin adresa de e-mail: kplenders@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 421 2002
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat OUG 15 2017
    WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS. Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 15 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 5773 2012
    Economisiți bani în căutarea unui împrumut de afaceri sau împrumut de investiții pentru un împrumut rapid și convenabil pentru a plăti facturile și a căuta finanțare pentru a vă crea propriile proiecte de afaceri pe cea mai ieftină rată a dobânzii de 2%. contactați-ne astăzi, prin: unicreditloantransferplc@gmail.com sau Ce este numărul aplicației +1 (845) 731 5341
Alte acte pe aceeaşi temă cu Legea 230/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu