Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.84 din 23.10.2018

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 983 din 20 noiembrie 2018SmartCity1

În temeiul:art. 1, art. 5 alin. (2), art. 6 alin. (3) şi art. 321 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 2 alin. (3) şi (4), art. 3, art. 13 alin. (3) lit. k), art. 15 alin. (1)-(4), art. 42 alin. (10) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Conferinţei Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 2/2018;

art. 4 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,luând în considerare Adresa Autorităţii pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar (ASPAAS) nr. 322 din 19.04.2018 înregistrată la Camera Auditorilor Financiari din România nr. 1.200 din 20.04.2018, care cuprinde punctul de vedere al ASPAAS cu privire la proiectul Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 23.10.2018, adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Se aprobă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Compartimentul de etică, juridic şi investigaţii duce la îndeplinire prezenta hotărâre. Articolul 3 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Ciprian Teodor Mihăilescu Bucureşti, 23 octombrie 2018. Nr. 84. ANEXĂREGULAMENT privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România În temeiul prevederilor art. 5 alin. (2), alin. (4) lit. c) şi alin. (6) lit. e) şi art. 32 şi art. 321 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 75/1999) potrivit cărora Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) adoptă Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a CAFR, pentru dispunerea sancţiunilor disciplinare şi procedura de disciplină, în condiţiile legii, având în vedere obligaţiile membrilor Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) pentru domeniul investigaţii şi disciplină stabilite prin Declaraţia privind obligaţiile membrilor „SMO 6" care trebuie implementată de fiecare membru IFAC coroborat cu prevederile Constituţiei IFAC, alineatul 2.3.b., potrivit cărora organismele membre IFAC trebuie să se conformeze declaraţiilor privind obligaţiile membrilor, şi ţinând cont de statutul Camerei Auditorilor Financiari din România de membru al IFAC, ţinând cont de faptul că în calitate de organism profesional Camera Auditorilor Financiari din România are obligaţia să stabilească reguli pentru administrarea sistemului de investigaţii şi disciplină şi este responsabilă pentru stabilirea procedurilor în cadrul sistemului de investigaţii şi disciplină astfel încât să fie respectat principiul legalităţii şi al asigurării dreptului la apărare, luând în considerare responsabilitatea directă a Camerei Auditorilor Financiari din România pentru investigarea membrilor săi care efectuează activităţi de audit financiar, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 22 februarie 2018, adoptă prezentul Regulament privind funcţionarea şi organizarea Comisiei de disciplină a CAFR, după cum urmează: Capitolul IDomeniul de aplicare a sistemului de investigaţie şi disciplină Articolul 1
(1) Prezentul regulament stabileşte modul de organizare şi de funcţionare, componenţa, atribuţiile, modul de sesizare şi procedura de lucru a Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, denumită în continuare Camera, şi stabileşte activitatea de investigaţie şi disciplină a auditorilor financiari şi firmelor de audit membri ai Camerei.
(2) Dispoziţiile prezentului regulament se aplică tuturor auditorilor financiari membri ai Camerei, persoane fizice active sau nonactive şi firmelor de audit.
(3) Toţi auditorii financiari şi firmele de audit, membri ai Camerei, au obligaţia să cunoască şi să respecte prevederile Codului etic al profesioniştilor contabili emis de Consiliul pentru standarde internaţionale de etică pentru contabili al IFAC („Codul etic IESBA"), ale Standardelor internaţionale de audit emise de Consiliul pentru standarde internaţionale de audit şi asigurare al IFAC şi toate reglementările, hotărârile, normele emise de Cameră şi să îşi asume consecinţele nerespectării acestora.
(4) În cadrul sistemului de investigaţie şi disciplină auditorii financiari membri ai Camerei au obligaţia să coopereze pentru buna şi corecta derulare a procedurii disciplinare şi să răspundă în termen de 5 zile lucrătoare, de la primire, tuturor solicitărilor şi comunicărilor primite de la Cameră pe această temă.
(5) Sistemul de investigaţie şi disciplină cuprinde procedura disciplinară şi dispunerea sancţiunilor disciplinare pentru membrii Camerei.
(6) Camera aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de disciplină, potrivit art. 321 alin. (3) din OUG nr. 75/1999.
Articolul 2
(1) Camera are competenţă pentru constatarea abaterilor disciplinare, stabilirea răspunderii disciplinare şi aplicarea sancţiunilor pentru auditorii financiari şi firmele de audit care desfăşoară activităţi în exercitarea independentă a profesiei, cu excepţia misiunilor de audit statutar, conform legii.
(2) În cadrul sistemului de investigaţii şi disciplină se stabileşte răspunderea disciplinară şi sancţionarea membrilor săi, auditori financiari, în condiţiile legii, ale regulamentului propriu de organizare şi funcţionare, precum şi ale dispoziţiilor prezentului regulament.
(3) În vederea constatării abaterilor disciplinare şi pentru stabilirea răspunderii disciplinare, în cadrul Camerei se constituie şi funcţionează Comisia de disciplină.
(4) Punerea în practică a procedurilor disciplinare şi de sancţionare referitoare la abaterile de la legislaţia şi practica auditului financiar, cu excepţia abaterilor privind auditul statutar, se realizează prin Comisia de disciplină, care este responsabilă cu privire la derularea procedurii disciplinare şi cu aplicarea sancţiunilor disciplinare.
(5) Comisia de disciplină este o structură deliberativă constituită la nivelul Camerei, independentă în exercitarea atribuţiilor ce îi revin.
(6) Comisia de disciplină are competenţa de a soluţiona sesizările disciplinare referitoare la abaterile disciplinare săvârşite de auditorii financiari şi firmele de audit, în exercitarea activităţilor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) şi alin. (4) lit. a)-c) din OUG nr. 75/1999.
(7) Procedura disciplinară se derulează şi se finalizează de către Comisia de disciplină în cel mult 2 (doi) ani de la data luării la cunoştinţă de către aceasta despre fapta săvârşită.
(8) Încadrarea unei fapte ca fiind abatere disciplinară, precum şi individualizarea sancţiunii disciplinare sunt de competenţa exclusivă a Comisiei de disciplină.
Articolul 3
(1) Investigarea auditorilor financiari şi a firmelor de audit pentru conduita şi acţiunile acestora în cadrul misiunilor de audit statutar şi constatarea abaterilor administrativ-disciplinare potrivit Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative se realizează de către Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, denumită în continuare ASPAAS, potrivit competenţelor legale.
(2) Comisia de disciplină comunică şi colaborează cu ASPAAS, în condiţiile legii.
Articolul 4
(1) Activitatea de investigaţie şi disciplină este o activitate internă a Camerei în materie disciplinară, care se aduce la cunoştinţa părţilor implicate direct, respectiv a reclamantului şi a auditorului financiar reclamat, prin comunicări scrise, aşa cum sunt stabilite de prezentul regulament.
(2) Rezultatele cercetărilor disciplinare nu pot fi invocate în cauzele aflate pe rol la instanţele de drept comun ale statului.
Articolul 5
(1) În situaţia în care, la data la care Camera este sesizată, auditorul financiar împotriva căruia s-a formulat sesizarea solicită Camerei încetarea calităţii de membru la cerere, conform reglementărilor în vigoare, solicitarea cu privire la încetarea calităţii de membru se amână până la finalizarea cercetării disciplinare.
(2) În situaţia în care se formulează o sesizare împotriva unui auditor financiar sau firme de audit care nu mai deţine calitatea de membru al Camerei, acesta nu este exonerat de răspundere disciplinară pentru abaterile săvârşite anterior, în exerciţiul profesiei, singurele sancţiuni aplicabile fiind cele prevăzute la art. 34 alin. (1) lit. a) şi b).
Capitolul IIConstituirea Comisiei de disciplină Articolul 6În cadrul Camerei se constituie Comisia de disciplină, care funcţionează şi este organizată conform prezentului regulament. Articolul 7
(1) Comisia de disciplină este formată din 3 (trei) membri titulari, auditori financiari aleşi de Conferinţă, conform reglementărilor cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.
(2) Comisia de disciplină alege dintre membrii săi un preşedinte care va reprezenta Comisia.
(3) Comisia de disciplină va avea şi 2 (doi) membri supleanţi, cu rolul de a înlocui unul dintre membrii titulari ai Comisiei de disciplină în cazul în care se află în situaţie de conflict de interese sau incompatibilitate în soluţionarea unui dosar disciplinar şi solicită suspendarea conform art. 8 alin. (4).
(4) Durata mandatului membrilor Comisiei de disciplină este de 3 (trei) ani, cu drept de reînnoire a mandatului o singură dată.
Articolul 8
(1) Cerinţele de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească o persoană fizică, auditor financiar membru al Camerei, pentru a-şi depune candidatura pentru un loc în Comisia de disciplină, se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei şi se referă cel puţin la următoarele:a)are capacitate deplină de exerciţiu; b)îndeplineşte condiţiile de bună reputaţie stabilite prin normele în vigoare aplicabile; c)are îndeplinite cerinţele de pregătire profesională conform normelor CAFR şi ale ASPAAS, după caz, şi a achitat Camerei cotizaţiile fixe şi/sau variabile de la dobândirea calităţii de membru al Camerei până la data depunerii candidaturii; d)nu a fost sancţionată disciplinar de Cameră sau ASPAAS, după caz, în ultimii 5 (cinci) ani anteriori datei depunerii candidaturii, printr-o hotărâre irevocabilă; e)nu este aleasă sau nu deţine o funcţie în cadrul unui organism profesional în domeniul financiar-contabil sau în cadrul ASPAAS; f)a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în normele emise de Cameră; g)a deţinut mai puţin de două mandate pentru structura pentru care îşi depune candidatura, conform prevederilor Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei.
(2) Procedura de depunere a candidaturilor şi de alegeri pentru Comisia de disciplină este aprobată prin norme aprobate prin hotărâre a Consiliului Camerei.
(3) După alegerea Comisiei de disciplină, membrii acestei comisii vor semna o declaraţie pe propria răspundere prin care vor confirma păstrarea integrităţii, confidenţialităţii şi obiectivităţii în cadrul activităţii delegate lor, cel puţin pe durata mandatului. Declaraţia se va înregistra la Compartimentul de etică, juridic şi investigaţii (CEJI) prin secretarul tehnic şi se va păstra în arhiva CAFR timp de 5 (cinci) ani după expirarea mandatului.
(4) Membrii Comisiei de disciplină se vor suspenda din activitatea de soluţionare a unui dosar disciplinar atunci când acesta vizează activitatea unei rude de familie până la gradul IV sau vizează activitatea unei persoane cu care există interese economice şi financiare comune (de tip colaborări profesionale sau tip contractare/subcontractare). Solicitarea de suspendare cu justificarea aferentă se va trimite electronic sau pe suport hârtie atât la secretarul tehnic al comisiei, pentru înregistrare, cât şi preşedintelui comisiei pentru a decide în consecinţă.
Articolul 9
(1) Atribuţiile Comisiei de disciplină sunt:a)alege preşedintele Comisiei de disciplină; b)primeşte sesizările şi înscrisurile care îi sunt adresate, după ce au fost înregistrate de secretarul tehnic al Comisiei de disciplină într-un registru distinct; c)pune în practică procedura disciplinară şi de sancţionare, prevăzută la cap. III; d)decide, după caz, aplicarea unei sancţiuni disciplinare, respingerea sesizării sau clasarea cauzei, în conformitate cu prevederile OUG nr. 75/1999 şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Camerei.
(2) În vederea soluţionării cauzelor disciplinare Comisia de disciplină se întruneşte, de regulă, în şedinţe de lucru, care se consemnează de către secretarul tehnic în minute de şedinţă sau foloseşte dezbaterile şi votează prin corespondenţă electronică.
(3) În vederea lămuririi anumitor aspecte în vederea gestionării eficiente a procedurii disciplinare, Comisia de disciplină colaborează cu departamentele din cadrul Camerei, prin solicitări scrise/e-mail adresate directorului executiv al Camerei.
(4) În vederea lămuririi anumitor aspecte profesionale, Comisia de disciplină poate solicita Compartimentului de monitorizare, control, competenţă şi cercetare profesională (CMCCCP), în baza aprobării Biroului permanent al Consiliului Camerei, efectuarea unor inspecţii tematice în temeiul Normelor privind revizuirea calităţii.
Articolul 10Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia de disciplină colaborează permanent cu CEJI, care asigură secretarul tehnic al Comisiei de disciplină, printr-un salariat cu studii juridice. Articolul 11Preşedintele Comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale: a)stabileşte locul, data şi ora când au loc şedinţele Comisiei de disciplină; b)conduce şedinţele Comisiei de disciplină; c)numeşte un membru al Comisiei de disciplină responsabil cu gestionarea în bune condiţii a procedurii disciplinare şi pentru întocmirea referatului stabilit de art. 30 alin. (1); d)stabileşte dezbaterea anumitor aspecte în vederea soluţionării dosarelor disciplinare sau adoptarea hotărârilor Comisiei de disciplină, prin vot prin corespondenţă electronică, care se consemnează în procese-verbale; e)supraveghează activitatea secretarului tehnic al Comisiei de disciplină; f)alte atribuţii stabilite de Comisia de disciplină. Articolul 12Secretarul tehnic al Comisiei de disciplină are următoarele atribuţii principale: a) primeşte de la registratura Camerei sesizările şi înscrisurile adresate Comisiei de disciplină şi le înregistrează în ordinea cronologică a sosirii în registrul de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplină; b) comunică preşedintelui Comisiei de disciplină sesizările primite după ce au fost înregistrate şi a constituit dosarul disciplinar; c)convoacă membrii comisiei la cererea preşedintelui Comisiei de disciplină; d)asigură distribuirea înscrisurilor către membrii Comisiei de disciplină, prin e-mail sau suport tipărit; e)redactează procesele-verbale ale şedinţelor Comisiei de disciplină, ale dezbaterilor prin corespondenţă electronică sau proceselor-verbale cu privire la votul prin corespondenţă electronică, dispus de preşedintele Comisiei de disciplină, privind adoptarea unor hotărâri, şi ţine evidenţa acestora; f)redactează şi comunică citaţiile către auditorii financiari, în vederea audierilor în faţa Comisiei de disciplină; g)sprijină preşedintele Comisiei de disciplină la tehnoredactarea hotărârilor Comisiei de disciplină, pe care le comunică părţilor şi ASPAAS, după caz, şi ţine evidenţa acestora; h)ţine evidenţa corespondenţei Comisiei de disciplină; i)întreprinde diligenţele necesare în vederea asigurării înregistrării audio a şedinţelor Comisiei de disciplină cu ajutorul mijloacelor tehnice specifice, asigurând protecţia înregistrărilor şi restricţionarea accesului la aceste date de către alţi membri ai Camerei decât cei din Comisie şi secretarul tehnic; j)asigură arhivarea dosarelor soluţionate şi a înregistrărilor audio, pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încheierii mandatului Comisiei; k)asigură arhivarea hotărârilor Comisiei de disciplină pe o perioadă de 5 (cinci) ani de la data încheierii mandatului Comisiei. Articolul 13
(1) Programarea şedinţelor şi organizarea procedurii disciplinare ale Comisiei de disciplină sunt în sarcina preşedintelui, prin secretarul tehnic.
(2) Şedinţele Comisiei de disciplină nu sunt publice, iar lucrările şedinţei se consemnează într-un proces-verbal de şedinţă, prin grija secretariatului tehnic al Comisiei.
(3) Procesele-verbale şi hotărârile emise de Comisia de disciplină se semnează de membrii prezenţi la dezbateri, respectiv la vot, precum şi de secretarul Comisiei. Toate celelalte acte emise de Comisia de disciplină sunt semnate de preşedintele Comisiei.
(4) Şedinţele Comisie de disciplină sunt, de regulă, şedinţe pentru audieri şi şedinţe de dezbateri.
(5) Şedinţele Comisiei de disciplină sunt, de regulă, trimestriale sau ori de câte ori se impune, în funcţie de numărul dosarelor disciplinare aflate pe rolul acesteia, în vederea soluţionării acestora.
(6) Prin excepţie de la alin. (5), membrii Comisiei de disciplină pot stabili anumite dezbateri cu privire la soluţionarea dosarelor disciplinare prin corespondenţă electronică, prin e-mail. Votul membrilor cu privire la dezbaterile electronice, prin e-mail, se consemnează de secretarul tehnic în procese-verbale.
Articolul 14
(1) În vederea menţinerii condiţiilor de independenţă a Comisiei de disciplină, Camera se asigură că are la dispoziţie resurse financiare (cheltuielile operaţionale şi cele de capital) şi de altă natură, adecvate, prevăzute în bugetul anual de venituri şi cheltuieli al Camerei, care să îi permită Comisiei de disciplină efectuarea la momentul oportun a procedurii disciplinare.
(2) Cheltuielile necesare desfăşurării activităţii Comisiei de disciplină, inclusiv cheltuielile de deplasare a membrilor Comisiei cu domiciliul în afara municipiului Bucureşti, se suportă de către Cameră.
(3) Membrii Comisiei de disciplină şi secretarul tehnic au dreptul la o indemnizaţie de organizare şi participare la şedinţe, al cărei nivel se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Camerei şi se revizuieşte periodic.
Capitolul IIICompetenţa pentru derularea procedurii disciplinare şi dispunerea sancţiunilor Secţiunea 1Dispoziţii generale Articolul 15În cadrul sistemului de investigaţie şi disciplină, procedura disciplinară se realizează la nivelul Camerei de către Comisia de disciplină prin CEJI. Articolul 16În cadrul sistemului de investigaţie şi disciplină sancţiunile disciplinare se aprobă, potrivit competenţelor, de către Comisia de disciplină a Camerei. Secţiunea a 2-aPrincipiile sistemului de investigaţie şi disciplină Articolul 17
(1) Sistemul de investigaţie şi disciplină are la bază următoarele principii:a)prezumţia de nevinovăţie; b)garantarea dreptului la apărare, care presupune că persoana reclamată are dreptul de a fi audiată, de a prezenta dovezi în apărarea sa, de a avea acces la dosarul disciplinar şi de a fi asistată sau reprezentată de un apărător ales pe parcursul procedurii disciplinare; c)proporţionalitatea, care presupune respectarea unui raport corect între gravitatea consecinţelor abaterii disciplinare, circumstanţele săvârşirii acesteia şi sancţiunea disciplinară dispusă; d)legalitatea sancţiunii, aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei cu respectarea condiţiilor şi termenelor prevăzute de prezentul regulament; e)unicitatea sancţiunii, care presupune aplicarea unei singure sancţiuni disciplinare pentru o abatere disciplinară; f)contradictorialitatea, care presupune asigurarea posibilităţii persoanelor aflate pe poziţii divergente de a se exprima cu privire la orice act sau fapt care are legătură cu abaterea disciplinară; g)individualizarea sancţiunii - întrucât nu toate abaterile disciplinare prezintă acelaşi grad de gravitate se impune individualizarea/personalizarea sancţiunii în funcţie de diferite criterii; h)personalizarea sancţiunilor - aplicarea sancţiunilor nu se face în privinţa altor persoane, ci numai pentru cel care a săvârşit abaterea disciplinară; i)confidenţialitatea informaţiilor cuprinse în dosarele disciplinare, ceea ce presupune că membrii Comisiei de disciplină, secretarul tehnic şi orice altă persoană care are cunoştinţă despre informaţii din dosarul disciplinar, după caz, potrivit prezentului regulament, au obligaţia să respecte confidenţialitatea acestora.
(2) Procedura disciplinară se declanşează în momentul în care se înregistrează la Cameră o sesizare, o plângere, o reclamaţie (denumite în continuare sesizare conform art. 19) şi se desfăşoară în limitele şi raportat la obiectul sesizării.
(3) Competenţele Comisiei de disciplină se realizează prin exercitarea atribuţiilor care îi revin, cu respectarea principiilor enumerate la alin. (1).
Secţiunea a 3-aComponenţa echipei pentru derularea procedurii disciplinare Articolul 18
(1) Responsabilitatea gestionării procedurii disciplinare este în sarcina Comisiei de disciplină, care colaborează cu secretarul tehnic pentru a asigura respectarea tuturor etapelor procedurale derulate în conformitate cu obligaţia de a acţiona corect şi cu alte legi aplicabile.
(2) În vederea soluţionării sesizării, a gestionării în bune condiţii a procedurii disciplinare, pentru întocmirea referatului stabilit de art. 30 alin. (1), preşedintele Comisiei de disciplină desemnează un membru care colaborează cu secretarul tehnic din cadrul CEJI.
(3) Pentru lămurirea anumitor aspecte profesionale necesare soluţionării procedurii disciplinare, Comisia de disciplină poate apela la inspectorii CMCCCP în vederea efectuării unor inspecţii tematice, cu respectarea Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari adoptate de Cameră, cu aprobarea Biroului permanent al Consiliului Camerei.
(4) Toate persoanele implicate în derularea procedurii disciplinare au obligaţia să dea în scris o declaraţie pe propria răspundere privind conflictul de interese (conform anexei la prezentul regulament).
Capitolul IVProcedura disciplinară Secţiunea 1Sesizarea Comisiei de disciplină Articolul 19
(1) Sesizarea Comisiei de disciplină poate fi făcută de către orice persoană interesată, inclusiv de către autorităţi publice, şi poate fi îndreptată împotriva auditorilor financiari, activi sau nonactivi, şi a firmelor de audit, membri ai Camerei.
(2) Comisia de disciplină poate fi sesizată şi de către departamentele Camerei prin autosesizare cu privire la săvârşirea unor posibile abateri disciplinare de către membrii Camerei.
(3) Autosesizările se semnează de către preşedintele Camerei, după consultarea Biroului permanent al Consiliului Camerei, şi pot viza:a)aspecte identificate în articole de presă sau din mass-media, ştiri, informări, documente, informaţii de la alte organisme profesionale, instituţii, autorităţi, altele decât cele care îmbracă forma unei sesizări şi care conferă Camerei unele indicii privind posibile abateri disciplinare ale auditorilor financiari; b)nerespectarea normelor, hotărârilor, reglementărilor adoptate de Cameră de către membrii Camerei, în baza unor sesizări din partea departamentelor Camerei; c)alte informaţii despre care Camera are cunoştinţă şi care indică o posibilă abatere disciplinară.
(4) În cuprinsul autosesizărilor se indică numele şi prenumele auditorului/auditorilor financiar/financiari, obiectul autosesizării şi posibila abatere disciplinară.
(5) Iniţierea procedurii prin autosesizare are drept scop:a)menţinerea unui sistem pro-activ pentru interesul public; b)identificarea într-un stadiu incipient a unei conduite îngrijorătoare a membrilor Camerei; şi c)oferirea unei asigurări suplimentare părţilor interesate externe cu privire la preocuparea activă a Camerei de protejare a interesului public.
Articolul 20Prin excepţie de la prevederile art. 19 alin. (3), Comisia de disciplină poate fi sesizată direct de către CMCCCP din cadrul Camerei, potrivit Normelor privind revizuirea calităţii activităţii de audit financiar, altul decât cel statutar, şi a altor activităţi desfăşurate de auditorii financiari, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 60/2018 (HCAFR nr. 60/2018), în următoarele cazuri: a)în cazul în care inspectorii CMCCCP constată existenţa unor indicii privind posibila săvârşire a unor abateri disciplinare de către auditorii financiari inspectaţi, în condiţiile legii, în temeiul art. 9 lit. f) din HCAFR nr. 60/2018; b)în cazul în care auditorii financiari, persoane fizice şi juridice, nu dau curs efectuării inspecţiei de calitate deşi au confirmat disponibilitatea pentru efectuarea acesteia, la data stabilită conform programului de inspecţie, în temeiul art. 18 alin. (1) din HCAFR nr. 60/2018; c)în cazul în care auditorii financiari care au primit înştiinţarea privind efectuarea inspecţiei de calitate nu au răspuns în scris solicitării CMCCCP, în temeiul art. 18 alin. (1) prima teză coroborat cu art. 59 alin. (1) lit. d) din HCAFR nr. 60/2018, şi care nu au participat la efectuarea inspecţiilor de calitate aprobate conform programului de inspecţie;d) în situaţiile prevăzute la art. 18 alin. (6) sau (8) din HCAFR nr. 60/2018 în care auditorul financiar nu se supune inspecţiei de calitate la data stabilită de Biroul permanent al Consiliului Camerei sau conform programului de inspecţie, după caz; e)în cazul în care auditorul financiar refuză semnarea şi stampilarea notei de inspecţie sau a notei de constatare, în temeiul art. 49 din HCAFR nr. 60/2018; f)atunci când echipa de inspecţie constată, în urma revizuirii pentru asigurarea calităţii, existenţa oricăror deficienţe sau neconformităţi în activitatea desfăşurată de auditorul financiar, în conformitate cu art. 35 coroborat cu art. 46 alin. (1) din HCAFR nr. 60/2018; g)în cazul în care auditorul financiar inspectat nu a implementat măsurile dispuse conform art. 35 şi 36 din HCAFR nr. 60/2018; h)în cazul în care auditorul financiar inspectat nu a implementat măsurile dispuse conform art. 36 alin. (2) din HCAFR nr. 60/2018, într-o manieră rezonabilă şi în termenul stabilit; i)în cazul în care auditorul financiar inspectat nu a comunicat scrisoarea prevăzută la art. 39 din HCAFR nr. 60/2018 în termenul stabilit, prin care să prezinte modul în care urmează a implementa măsurile de remediere dispuse conform art. 35 din HCAFR nr. 60/2018, referindu-se la acţiunile planificate şi la data finalizării şi implementării acestora; j)în cazul în care auditorul financiar a obţinut la prima, a doua, a treia sau la ultima inspecţie de calitate periodică efectuată de CMCCCP calificativul B, C sau D, după caz, aşa cum este stabilit de art. 44, şi se impune sesizarea CEJI conform art. 46 din HCAFR nr. 60/2018; k)în cazul în care auditorii financiari nu dau curs convocării Camerei pentru efectuarea cursurilor suplimentare de pregătire profesională, în conformitate art. 44 alin. (5) şi a anexei nr. 3 coroborate cu art. 59 alin. (1) lit. f) din HCAFR nr. 60/2018; l)în cazul în care echipa de revizuire pentru asigurarea calităţii constată în cadrul inspecţiei recurente că deficienţele şi neconformităţile constatate la inspecţia anterioară de calitate se menţin sau se agravează în activitatea auditorului financiar inspectat, CMCCCP propune aplicarea unei noi sancţiuni disciplinare, conform prevederilor art. 47 alin. (2) din HCAFR nr. 60/2018; m)în cazurile stabilite prin art. 59 alin. (1) lit. a)-d) din HCAFR nr. 60/2018 ca fiind abateri disciplinare; n)orice alte situaţii de încălcare a Normelor privind revizuirea calităţii faţă de care CMCCCP consideră că se impune aplicarea unor măsuri disciplinare, prin întocmirea unei note interne. Articolul 21
(1) Sesizările se formulează în scris şi/sau în format electronic şi vor cuprinde cel puţin următoarele:a)numele, prenumele/domiciliul sau denumirea şi sediul autorului sesizării; b)numele şi prenumele auditorului financiar reclamat, precum şi, dacă este cunoscut, sediul profesional al acestuia; c)obiectul sesizării; d)indicarea dovezilor pe care se sprijină fiecare din faptele sesizate; e)semnătura autorului sesizării şi data întocmirii.
(2) La sesizare se vor anexa copii ale înscrisurilor nominalizate pe care se întemeiază aceasta. Dacă autorul sesizării nu deţine documentele indicate, acestea aflându-se la auditorul financiar împotriva căruia s-a formulat sesizarea, acesta va preciza acest aspect, urmând ca dovezile să fie solicitate celui care le deţine. Aceste copii, în măsura în care sunt deţinute de auditorul financiar, vor fi furnizate Camerei.
(3) Sesizarea îndreptată împotriva mai multor membri ai Camerei va forma obiectul unui singur dosar, dacă obiectul sesizării îl constituie o obligaţie comună ori dacă obligaţiile au aceeaşi cauză, urmând ca, în funcţie de gradul culpei, fiecărui auditor financiar să i se aplice sancţiunea corespunzătoare.
(4) Sesizările nesemnate sau anonime nu se vor lua în considerare şi se vor clasa.
(5) Sesizarea se depune la Cameră în termen de maximum 3 (trei) ani de la data săvârşirii faptei sesizate ca abatere disciplinară.
(6) Atunci când nu se poate determina data săvârşirii faptei sesizate, termenul de 3 (trei) ani începe să curgă de la data la care partea interesată în formularea sesizării a cunoscut sau trebuia să cunoască fapta şi autorul faptei sesizate.
Articolul 22Prin excepţie de la prevederile art. 21 alin. (5), sesizările CMCCCP se transmit la Comisia de disciplină astfel: a)în situaţiile stabilite la art. 20 lit. a), f), l) şi n) constatate de către CMCCCP cu ocazia efectuării inspecţiilor de calitate periodice, a inspecţiilor de calitate efectuate la cererea auditorilor financiari sau a inspecţiilor de calitate recurente, CMCCCP sesizează Comisia de disciplină în termen de maximum 30 de zile de la informarea Biroului permanent al Consiliului CAFR cu privire la derularea programului de inspecţie trimestrial; b)în situaţiile stabilite la art. 20 lit. b), c) şi d) CMCCCP sesizează Comisia de disciplină în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care a informat Biroul permanent al Consiliului CAFR cu privire la derularea programului de inspecţie trimestrial aferent trimestrului încheiat, ocazie cu care sunt evidenţiaţi auditorii financiari pentru care nu a putut fi efectuată revizuirea calităţii activităţii conform normelor; c)în situaţia stabilită la art. 20 lit. e) CMCCCP sesizează Comisia de disciplină în termen de 30 de zile lucrătoare de la data efectuării inspecţiei de calitate; d)în situaţiile stabilite la art. 20 lit. g), h) şi i) CMCCCP sesizează Comisia de disciplină, în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a constatat oricare dintre situaţiile precizate la prezentul articol şi care pot atrage răspunderea disciplinară a auditorului financiar conform art. 37 coroborat cu art. 40 din HCAFR nr. 60/2018; e)în situaţia stabilită la art. 20 lit. j) CMCCCP sesizează Comisia de disciplină în termen de 30 de zile de la data la care a fost informat Biroul permanent al Consiliului Camerei cu privire la situaţia calificativelor acordate pe parcursul programului de inspecţie trimestrial încheiat; f)în situaţia stabilită la art. 20 lit. k) CMCCCP va sesiza Comisia de disciplină în termen de 30 de zile de la data la care a primit de la departamentul de specialitate situaţia participării auditorilor financiari la cursurile suplimentare de pregătire profesională, organizate conform art. 43 din HCAFR nr. 60/2018; g)în situaţia stabilită la art. 20 lit. m) CMCCCP sesizează Comisia de disciplină, în vederea declanşării cercetării disciplinare, în termen de 10 zile de la constatarea de către CMCCCP a uneia dintre situaţiile la care face referire art. 59 alin. (2) din HCAFR nr. 60/2018. Articolul 23
(1) Sesizările se depun şi se înregistrează la registratura Camerei, se transmit secretarului tehnic, care înregistrează sesizarea în ordinea cronologică a sosirii în registrul de evidenţă a cauzelor aflate pe rolul Comisiei de disciplină. Secretarul tehnic va întocmi, în urma sesizării sau autosesizării, un dosar disciplinar care va purta un număr dat din registrul special al investigaţiilor desfăşurate de Comisia de disciplină. Registrul va fi numerotat anual cu numere începând de la 1 (unu), ultimul număr fiind dat la încheierea anului calendaristic. Anul calendaristic următor va începe tot cu nr. 1 (unu) şi va continua cu numere crescătoare până la încheierea anului calendaristic.
(2) În termen de 10 zile de la primirea sesizării secretarul tehnic informează preşedintele Comisiei de disciplină cu privire la constituirea dosarului disciplinar.
(3) În prima şedinţă a Comisiei de disciplină, ca urmare a sesizării acesteia, secretarul tehnic prezintă Comisiei de disciplină referatul cauzei, care va cuprinde:a)verificarea respectării termenului de depunere a sesizării; b)verificarea îndeplinirii condiţiilor de formă prevăzute de art. 21 alin. (1); c)identificarea obiectului sesizării.
(4) În cazul în care sunt constatate neconformităţi în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor de formă, Comisia de disciplină solicită autorului sesizării remedierea acestora în termen de 30 de zile, termen ce curge de la data comunicării cererii de remediere.
(5) În cadrul şedinţei Comisiei de disciplină în care s-a prezentat referatul cauzei, preşedintele Comisiei de disciplină desemnează un membru din cadrul Comisiei care se va ocupa de derularea procedurii disciplinare.
(6) Termenul de soluţionare a sesizării este de 2 (doi) ani de la data la care Comisia de disciplină ia cunoştinţă despre faptele cuprinse în sesizare.
(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (4) atrage clasarea sesizării.
(8) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare, Comisia de disciplină constată săvârşirea şi a altor fapte de către persoana cercetată, cercetarea disciplinară se extinde şi cu privire la acele fapte, în urma aprobării extinderii cercetărilor prin hotărâre a Comisiei de disciplină.
(9) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare, Comisia de disciplină constată participarea şi a altor auditori financiari la faptele cercetate, aceasta poate aproba prin hotărâre a Comisiei de disciplină extinderea cercetării şi cu privire la acei auditori financiari.
(10) Dacă pe parcursul cercetării disciplinare se primesc alte sesizări care vizează aceeaşi misiune de audit analizată de Comisia de disciplină sau dacă la nivelul Camerei se formulează o autosesizare cu privire la aspecte noi referitoare la aceeaşi misiune de audit, secretarul tehnic va întocmi un nou dosar disciplinar, care se înaintează Comisiei de disciplină pentru conexarea la dosarul disciplinar iniţial.
Articolul 24
(1) Dacă sesizarea priveşte fapte care nu sunt de competenţa atribuită prin lege Camerei, Comisia de disciplină comunică această constatare autorului sesizării, îndrumându-l să se adreseze autorităţii în materie.
(2) În măsura în care sesizarea primită la CAFR intră în competenţa de soluţionare a ASPAAS, conform legii, CAFR trimite cu celeritate cauza disciplinară ASPAAS, spre competentă soluţionare.
(3) Dacă sesizarea priveşte fapte care sunt atât de competenţa Camerei, dar şi de competenţa altor autorităţi, la dispunerea sancţiunii, după caz, se va ţine cont numai de acele fapte care privesc activităţile din sfera Camerei.
(4) Pentru cazurile prevăzute la alin. (3), CAFR informează ASPAAS, după caz, cu privire la cele constatate, în spiritul cooperării instituţionale în cadrul sistemului de investigaţie şi disciplină referitoare la auditorii financiari şi firmele de audit.
Articolul 25În cazul în care sesizarea sau autosesizarea, după caz, satisface cerinţele de formă prevăzute de prezentul regulament, Comisia de disciplină trece la cercetarea pe fond a faptei.
Secţiunea a 2-aCercetarea disciplinară Articolul 26Nicio sancţiune disciplinară nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Articolul 27
(1) Comisia de disciplină este abilitată să solicite informaţii, să analizeze înscrisuri, să administreze probele, să convoace şi să audieze pe cel reclamat şi pe autorul sesizării, după caz, să solicite departamentelor de specialitate ale Camerei documente sau efectuarea unor inspecţii tematice, după caz, conform reglementărilor legale în vigoare, procedând cu bună-credinţă în clarificarea aspectelor referitoare la faptele sesizate şi urmărind justa soluţionare a cauzei.
(2) După prezentarea cazului de către secretarul tehnic al Comisiei de disciplină, preşedintele Comisiei fixează data şedinţei Comisiei în care persoana supusă cercetării disciplinare va fi convocată în scris în vederea audierii, precizându-se obiectul, data, ora şi locul întrevederii. Odată cu convocarea sunt comunicate şi aspectele cuprinse în sesizare sau autosesizare.
(3) Convocarea persoanelor care urmează să fie audiate, precum şi convocarea firmelor de audit se fac de către secretarul tehnic Comisiei de disciplină. Firma de audit va fi convocată la audieri prin reprezentant legal, la sediul principal sau la cel al sucursalei, filialei ori reprezentanţei sau la adresa de corespondenţă, după caz. Schimbarea sediului principal sau secundar al firmei de audit în timpul cercetării disciplinare trebuie, sub sancţiunea neluării ei în seamă, să fie adusă la cunoştinţa Comisiei de disciplină în scris.
(4) De regulă, convocarea trebuie transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau curier rapid, în aşa fel încât să fie primită de către persoana în cauză cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data fixată pentru audieri la Comisia de disciplină.
(5) Dacă nu există dovada certă că scrisoarea privind convocarea a ajuns la auditorul financiar supus procedurii disciplinare, convocarea acestuia se va face prin e-mail şi prin postarea convocării pe site-ul CAFR, la secţiunea „Comisia de disciplină", subsecţiunea „Comunicări cu membrii".
(6) Auditorul financiar reclamat va aduce în apărarea sa orice dovezi scrise sau probe considerate relevante pe care le va preda Comisiei de disciplină pe bază de proces-verbal.
(7) Solicitarea de reprogramare a audierii la Comisia de disciplină din motive justificate dovedite cu documente se va consemna într-un proces-verbal.
(8) Refuzul persoanei cercetate de a se prezenta în faţa Comisiei de disciplină în vederea audierii sau pentru a face declaraţii se consemnează într-un proces-verbal şi nu împiedică finalizarea cercetării disciplinare prealabile.
(9) În cazul în care se constată imposibilitatea obiectivă a persoanei cercetate de a se prezenta în faţa Comisiei de disciplină sau de a face declaraţii, preşedintele Comisiei de disciplină poate suspenda cursul cercetării prealabile până la încetarea cauzelor care au determinat suspendarea.
(10) În măsura în care titularul sesizării nu depune probe în sprijinul celor afirmate deoarece nu deţine înscrisurile pe care se bazează sesizarea, acesta are obligaţia să indice documentele respective. Comisia de disciplină va solicita documentele respective sau orice altă probă auditorului financiar reclamat. În cazul în care Comisia de disciplină nu va obţine probele indicate nici de la auditorul financiar şi nici prin departamentele de specialitate ale CAFR, va finaliza cercetarea disciplinară pe baza celor existente la dosar.
(11) Documentele depuse de părţi în cadrul procedurii de cercetare disciplinară nu se restituie de la dosar, acestea devenind proprietatea Camerei, ca documente justificative ale procedurii disciplinare. Dosarul va putea fi consultat în condiţiile stabilite de prezentul regulament.
Articolul 28
(1) Şedinţa Comisiei de disciplină la care sunt convocate părţile în vederea audierii nu este publică şi se desfăşoară după cum urmează:a)secretarul tehnic prezintă cazul, în sensul că face o succintă referire la părţile şi obiectul cauzei, precum şi la actele depuse de părţi; b)autorul sesizării, dacă este prezent, susţine faptele sesizate, având dreptul de a renunţa, parţial sau total, la sesizare şi, respectiv, la depoziţiile martorilor, precum şi la orice alte probe; c)persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea îşi susţine apărările, personal sau prin reprezentant.
(2) Părţile sunt audiate separat şi la sfârşit dau declaraţii pe propria răspundere cu privire la cele declarate sau susţinute.
(3) În măsura în care sesizarea supusă analizei Comisiei de disciplină este formulată de CMCCCP, preşedintele Comisiei de disciplină poate asculta orice persoană din cadrul CMCCCP în calitate de martor, dacă o astfel de probă este utilă cauzei.
(4) Comisia de disciplină, în virtutea rolului său activ, are dreptul de a dispune din oficiu administrarea probelor necesare soluţionării juste şi complete a cauzei.
(5) Dacă cel cu privire la care s-a formulat sesizarea recunoaşte faptele care i se impută, Comisia de disciplină ia act de acest acord, în scris, printr-o declaraţie a auditorului financiar sau a firmei de audit reclamat/reclamate şi nu mai procedează la cercetare. În cazul în care cel investigat admite în parte acuzaţiile care i se aduc, procedura disciplinară continuă numai asupra aspectelor rămase în divergenţă.
Articolul 29
(1) Persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea are dreptul să fie asistată/reprezentată, în condiţiile legii, pe tot parcursul procedurii disciplinare şi are acces la dosarul de cercetare, personal sau prin reprezentantul ales.
(2) În situaţia în care persoana împotriva căreia a fost formulată sesizarea înţelege să uzeze de prevederile art. (1), se va depune la dosarul constituit pe rolul Comisiei de disciplină o împuternicire expresă în acest sens, cuprinzând datele de identificare şi calitatea reprezentantului ales, precum şi limitele mandatului acordat acestuia.
Capitolul VFinalizarea procedurii disciplinare Articolul 30
(1) Asupra celor constatate Comisia de disciplină întocmeşte un referat cuprinzând faptele sesizate/autosesizate, susţinerile părţilor implicate, probele administrate, concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa abaterii şi, după caz, propunerea de soluţionare a sesizării/autosesizării în funcţie de gravitatea faptei.
(2) Referatul menţionat la alin. (1) este întocmit de un membru al Comisiei de disciplină desemnat de preşedintele Comisiei de disciplină.
(3) Auditorul financiar sau firma de audit cercetat/cercetată disciplinar are acces la dosarul disciplinar şi la referatul menţionat la alin. (1) cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru dezbaterile Comisiei de disciplină. Auditorul financiar sau firma de audit poate formula opinii cu privire la concluziile cuprinse în referatul menţionat la alin. (1), pe care le transmite Comisiei de disciplină, înainte cu 5 zile lucrătoare de data stabilită pentru dezbateri.
(4) Accesul la dosarul de disciplină se face în baza unei cereri formulate de oricare dintre părţi, prin grija secretarului tehnic. O copie a referatului prevăzut la alin. (1) poate fi eliberată auditorului financiar sau firmei de audit reclamat/reclamate, pe bază de cerere scrisă comunicată secretarului tehnic.
(5) După analizarea referatului stabilit la alin. (1), Comisia de disciplină trece la dezbaterea cazului, care se finalizează printr-o hotărâre luată de Comisia de disciplină.
(6) În urma dezbaterii cazului, Comisia de disciplină poate să dispună următoarele soluţii:a)admiterea în totalitate sau în parte a sesizării şi aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute de art. 34 alin. (1); b)sesizarea ASPAAS în situaţia în care Comisia de disciplină a constatat că sancţiunea disciplinară care se impune este retragerea autorizaţiei de auditor financiar conform art. 34 alin. (2); c)respingerea sesizării atunci când nu se confirmă săvârşirea unei abateri disciplinare; d)clasarea sesizării în cazurile prevăzute de prezentul regulament.
(7) Dacă se constată că acţiunea disciplinară este întemeiată, Comisia de disciplină aplică sancţiunea disciplinară în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite şi a urmărilor acesteia, cu cauzele care au determinat săvârşirea acesteia, cu împrejurările în care abaterea a fost săvârşită, cu gradul de vinovăţie, cu circumstanţele personale ale celui care a săvârşit-o, cu comportamentul său general în exercitarea profesiei de auditor financiar şi cu existenţa unor antecedente disciplinare.
Capitolul VIAbaterile şi sancţiunile disciplinare Articolul 31Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: a)nerespectarea prevederilor Codului etic, ale standardelor internaţionale de audit, ale standardelor de audit intern şi ale altor norme sau standarde profesionale adoptate de către Cameră; b)desfăşurarea activităţii de auditor financiar în condiţii care au avut ca efect prejudicierea gravă a reputaţiei profesionale; c)încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament, ale hotărârilor şi reglementărilor emise de Cameră, aplicabile activităţii desfăşurate de către auditorii financiari, firmele de audit sau orice angajat, asociat/acţionar, administrator ori partener din cadrul unei firme de audit; d)nerespectarea cerinţelor privind pregătirea profesională continuă (atât pregătirea profesională structurată, cât şi pregătirea profesională nestructurată), stabilite prin programul de formare continuă a auditorilor financiari; e)încălcarea prevederilor legale referitoare la independenţă, obiectivitate, conflicte de interese, competenţă profesională. Articolul 32Sancţiunile disciplinare se vor aplica în funcţie de următoarele criterii: a)proporţionalitatea sancţiunii, care implică aprecierea intereselor membrului şi interesului public. Aceasta include protejarea interesului public, menţinerea încrederii publicului în profesie şi menţinerea unor standarde de conduită profesională adecvate; b)împrejurările cazului, inclusiv orice factori agravanţi sau atenuanţi relevanţi pentru cauză. Repetarea unei abateri disciplinare constituie o circumstanţă agravantă şi va fi luată în considerare la aplicarea sancţiunii de către Comisia de disciplină; c)împrejurările personale ale persoanei şi orice alţi factori atenuanţi prezentaţi de către persoană sau firmă; d)orice referire pozitivă la buna reputaţie a persoanei sau a firmei şi/sau orice alte referinţe. Articolul 33
(1) Sancţiunile disciplinare se vor aplica în funcţie de gravitatea faptelor, având în vedere următoarele:a)erorile auditorului financiar au caracter sistematic; b)dacă conducerea clientului de audit este complice în abaterea auditorului financiar; c)abaterea disciplinară face parte dintr-un tipar de erori care nu au fost corectate în timp util; d)abaterea disciplinară reprezintă o problemă de interes public; e)auditorul financiar a dat dovadă de neglijenţă profesională gravă; f)activitatea auditorului financiar are un caracter nesatisfăcător; g)repetarea sau săvârşirea unei alte abateri disciplinare în termenul prevăzut la art. 43; h)fapta auditorului a pus în pericol sau a avut impact semnificativ asupra activităţii clientului de audit.
(2) Sancţiunile disciplinare se vor aplica în funcţie de circumstanţele atenuante, având în vedere:a)conduita auditorului pe parcursul derulării procedurii cercetării; b)recunoaşterea faptei de către auditorul financiar; c)auditorul financiar se află la prima abatere; d)fapta auditorului nu a pus în pericol sau nu a avut impact semnificativ asupra activităţii clientului de audit; e)istoricul calificativelor obţinute de auditorul financiar sau firma de audit la ultimele inspecţii de calitate.
Articolul 34
(1) Comisia de disciplină din cadrul Camerei aplică auditorilor financiari şi firmelor de audit următoarele sancţiuni disciplinare:a)avertisment public, în care sunt identificate persoana responsabilă şi natura încălcării, publicată pe pagina de internet proprie a Camerei; b)penalitate disciplinară cuprinsă între 2 (două) şi 6 (şase) salarii minime brute pe economie, pentru auditorii financiari; c)penalitate disciplinară cuprinsă între 0,5% şi 2,5% din cifra de afaceri anuală aferentă activităţii de audit statutar, pentru firmele de audit; d)suspendarea activităţii cuprinsă între 1 (unu) an şi 3 (trei) ani, conform căreia îi este interzis auditorului financiar sau firmei de audit să efectueze una sau mai multe dintre activităţile prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b)-e) şi alin. (4) lit. a)-c) din O.U.G. nr. 75/1999.
(2) În situaţia în care Comisia de disciplină din cadrul Camerei consideră că auditorului financiar sau firmei de audit i se poate aplica sancţiunea de retragere a autorizării, pentru abateri grave, înaintează propunerea către ASPAAS, spre competentă soluţionare, conform legii.
(3) Sancţiunile disciplinare se aplică în funcţie de gravitatea faptelor şi nu în ordinea crescătoare a sancţiunilor, de la cea mai uşoară la cea mai aspră.
(4) Sancţiunea cu „avertisment public" este radiată în termen de 1 (unu) an de la rămânerea irevocabilă, dacă auditorul financiar nu a mai săvârşit o altă abatere disciplinară pentru care s-a dispus o sancţiune disciplinară rămasă definitivă.
(5) Sancţiunile stabilite la alin. (1) lit. b) şi c) se radiază în termen de 2 (doi) ani de la rămânerea irevocabilă, dacă auditorul financiar sau firma de audit, după caz, nu a mai săvârşit o altă abatere disciplinară pentru care s-a dispus o sancţiune disciplinară rămasă definitivă.
(6) Sancţiunea stabilită la alin. (1) lit. d) determină auditorul financiar şi firma de audit să nu facă uz de calitatea de auditor financiar, fiindu-le interzisă desfăşurarea activităţii de audit financiar, cu excepţia auditorului statutar, care intră în competenţa ASPAAS, pe toată perioada suspendării. Pe perioada suspendării auditorul financiar va preda la Cameră parafa şi certificatul de membru, iar firma de audit va preda autorizaţia. Cu privire la astfel de situaţii CAFR informează ASPAAS.
(7) Retragerea autorizării determină radierea din evidenţele Camerei şi, implicit, din Registrul membrilor CAFR, fiind anulate implicit certificatul de membru şi/sau autorizaţia, după caz.
(8) Sancţiunile disciplinare aplicate membrilor Camerei, ca urmare a nerespectării obligaţiilor de plată la termenele stabilite prin reglementările Camerei, se retrag prin hotărâre a Comisiei de disciplină, la propunerea Consiliului Camerei, în situaţia în care membrii au achitat obligaţiile de plată Camerei, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii disciplinare.
Capitolul VIIHotărârile Comisiei de disciplină Articolul 35
(1) Membrii Comisiei de disciplină care pronunţă hotărârea de sancţionare trebuie să fie independenţi faţă de subiectul investigaţiei şi de orice altă persoană care are legătură cu acesta sau are vreun interes în problema cercetată. Oricare membru al Comisiei de disciplină care se află într-o situaţie ce îi poate afecta independenţa cu privire la decizia asupra problemei cercetate este obligat să se suspende de la analiza dosarului disciplinar şi de la vot.
(2) Respectarea cerinţei de independenţă se declară pe propria răspundere (conform anexei care face parte integrantă din prezentul regulament) de către toate persoanele din Comisia de disciplină care votează hotărârea cu privire la problema cercetată. Declaraţia se formulează pentru fiecare dosar disciplinar dezbătut.
(3) Situaţia în care reclamantul sau pârâtul dovedeşte că un membru al Comisiei de disciplină a încălcat cerinţa de independenţă şi a votat în vederea adoptării hotărârii de sancţionare sau nesancţionare a auditorului financiar sau a firmei de audit investigat/investigate reprezintă motiv de contestare, partea interesată putând contesta hotărârea dispusă de Comisia de disciplină în termenul şi la instanţa stabilite de prezentul regulament.
(4) Şedinţele Consiliului Camerei în care au loc dezbateri în vederea adoptării unei hotărâri disciplinare sunt secrete.
Articolul 36
(1) Hotărârile de sancţionare se adoptă cu votul majorităţii simple a membrilor Comisiei de disciplină întruniţi în şedinţă sau prin vot prin corespondenţă electronică.
(2) Votul prin corespondenţă electronică se consemnează în procese-verbale şi se semnează de membrii Comisiei de disciplină.
(3) În cazul în care Comisia de disciplină aprobă extinderea cercetărilor disciplinare, clasarea sau respingerea dosarului disciplinar, aceasta emite hotărâri.
(4) Hotărârile Comisiei de disciplină se numerotează de la 1 începând cu fiecare an calendaristic, la care se adaugă sintagma „DIS". Registrul hotărârilor Comisiei de disciplină se ţine de secretarul tehnic la arhiva CEJI.
(5) Redactarea hotărârilor de sancţionare se realizează de către secretarul tehnic cu sprijinul preşedintelui Comisiei de disciplină.
(6) Hotărârile Comisiei de disciplină se semnează de preşedintele Comisiei de disciplină.
(7) Hotărârile Comisiei de disciplină se comunică, în scris, autorului sesizării şi auditorului financiar sancţionat.
(8) Hotărârile Comisiei de disciplină se pot contesta la Secţia de contencios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării, fără îndeplinirea unei proceduri prealabile.
(9) Contestaţia formulată potrivit alin. (8) suspendă executarea hotărârii Comisiei de disciplină a Camerei de la data primirii acesteia la registratura Camerei.
(10) Hotărârile de sancţionare disciplinară ale Comisiei de disciplină rămase irevocabile se operează în baza de date a Camerei prin grija CEJI.
(11) În cazul aplicării sancţiunii disciplinare de retragere a autorizării de către ASPAAS sau de suspendare de către Cameră sau ASPAAS, după caz, se vor face menţiunile corespunzătoare în Registrul membrilor CAFR, conform prevederilor din Regulamentul Camerei.
(12) Hotărârile de sancţionare disciplinară, fiind hotărâri cu caracter individual, nu se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, acestea fiind aduse la cunoştinţa publicului prin postarea pe site-ul Camerei.
Capitolul VIIIProcese administrative Articolul 37Procedura disciplinară se derulează şi se finalizează de către Comisia de disciplină în cel mult 2 (doi) ani de la data luării la cunoştinţă de către aceasta despre fapta săvârşită. Articolul 38Orice persoană implicată în cercetarea unei fapte de natură a atrage răspunderea disciplinară a unui membru al Camerei este obligată să respecte confidenţialitatea informaţiilor referitoare la cauza respectivă şi să nu divulge astfel de date unor terţi. Aceeaşi obligaţie îi revine şi oricărei persoane care ia cunoştinţă despre asemenea informaţii prin natura atribuţiilor care îi revin în cadrul Camerei. Articolul 39Termenul de păstrare a dosarelor disciplinare este de 10 ani de la adoptarea unei hotărâri de către Comisia de disciplină asupra faptelor sesizate sau autosesizate. Capitolul IXAcţiuni de prevenţie Articolul 40Anual, Comisia de disciplină întocmeşte şi prezintă Consiliului Camerei un raport, cuprinzând sinteza activităţii de investigaţii şi disciplină desfăşurate în anul anterior, precum şi propuneri de măsuri de îmbunătăţire a activităţii şi de remediere a unor eventuale deficienţe, care se publică pe site-ul Camerei. Raportul anual al Comisiei de disciplină se prezintă spre informare Conferinţei Camerei. Articolul 41Prezentul regulament se aduce la cunoştinţa publicului prin publicarea pe site-ul Camerei, iar CEJI va disemina procedura disciplinară în rândul membrilor, inclusiv prin cuprinderea în programul de pregătire profesională a membrilor a unor teme referitoare la sistemul de investigaţii şi disciplină, care vor avea drept scop încurajarea semnalării oricăror probleme care pot constitui posibile abateri disciplinare. Capitolul XDispoziţii finale Articolul 42Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se aplică faptelor săvârşite de membrii Camerei după data intrării sale în vigoare. Articolul 43
(1) Sesizările primite la Camera Auditorilor Financiari din România înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru care s-a început procedura disciplinară, se finalizează conform prevederilor legale aplicabile la data înregistrării sesizării la Cameră.
(2) Sesizările primite la Camera Auditorilor Financiari din România înainte de intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru care nu s-a început procedura disciplinară, se finalizează conform prevederilor prezentului regulament.
ANEXĂla regulament DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE Subsemnat(ul)/(a), ........ ................ ................ ........ .........., având calitatea de ........ .............., în legătură cu cauza care face obiectul Dosarului nr. ...../DIS/an ........ ................, declar următoarele: a)nu mă aflu în nicio situaţie de incompatibilitate sau conflict de interese; b)faţă de prevederile Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 84/2018, mă aflu în următoarele situaţii:........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ........ ......... Prezenta declaraţie este dată pe propria răspundere, fiind conformă cu realitatea, având în vedere prevederile legii privind falsul în înscrisuri şi declaraţii. Data ........ .............. Semnătura ........ ................ ........ ........... Nume membru CAFR ........ ........ ...............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 84/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 84 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 84/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu