Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 814 din 4 august 2010

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Nationale „Unifarm” - S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Sanatatii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 574 din 12 august 2010Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2010 al Companiei Naţionale „Unifarm" - S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) In termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va face defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Companiei Naţionale „Unifarm" - S.A. Bucureşti, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat al Companiei Naţionale „Unifarm" - S.A. Bucureşti, menţionat la art. 1, reprezintă limita maximă şi nu poate fi depăşit.

(2) In situaţia în care în cursul execuţiei bugetului se înregistrează depăşiri ale veniturilor aprobate, Compania Naţională „Unifarm" - S.A. Bucureşti va putea efectua cheltuieli proporţional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficienţă aprobaţi.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de 5.000 lei.

(2) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Contravenţia se constată de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătăţii,

Raed Arafat,

subsecretar de stat

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Mihai Constantin Şeitan

Ministrul finanţelor publice,

Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu

Bucureşti, 4 august 2010. Nr. 814.

ANEXĂ*)

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Compania Naţională „Unifarm" - S.A. Bucureşti

str. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1, Bucureşti

CUI: RO11653560

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2010

MII LEI

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2010 iniţial

BVC 2010 rectificat

0

1

2

3

4

9=5+7

I.

VENITURI TOTALE (rd.2+10+15)

1

7.280,00

7.280,00

1

Venituri din exploatare, din care:

2

7.230,00

7.230,00

a)

din producţia vândută

3

1.200,00

1.200,00

b)

din vânzarea mărfurilor

4

5.978,00

5.978,00

c)

din subvenţii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare

6

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

7

d)

producţia de imobilizări

8

e)

alte venituri din exploatare

9

52,00

52,00

2

Venituri financiare, din care:

10

50,00

50,00

a)

din imobilizări financiare

11

b)

din alte investiţii şi împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

c)

din dobânzi

13

20,00

20,00

d)

alte venituri financiare

14

30,00

30,00

3

Venituri extraordinare

15

II

CHELTUIELI TOTALE

16

7.060,00

6.995,67

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

17

7.015,00

6.950,67

a)

cheltuieli materiale

18

69,00

69,00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

19

160,00

160,00

c)

cheltuieli privind mărfurile

20

5.257,83

5.257,83

d)

cheltuieli cu personalul, din care:

21

837,83

837,83

d1

ch. cu salariile

22

601,53

601,53

d2

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

23

178,48

178,48

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

24

126,08

126,08

ch. privind contribuţia la asigurari pt. şomaj

25

4,00

4,00

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

26

36,40

36,40

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

27

12,00

12,00

d3

alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

57,82

57,82

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

d3.1).ch. sociale prevăzute prin art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările uiterioare, din care:

29

-tichete de creşă, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

30

-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

31

d3.2) tichete de masă

32

57,82

57,82

d3.3) tichete de vacanţă

33

e)

ch. cu plăţile compensatorii cf. CCM aferente disponibilizărilor potrivit programelor de disponibilizări

34

f)

ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti

35

g)

ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

36

55,00

55,00

h)

ch. cu prestaţiile externe

37

525,00

460,91

i)

alte cheltuieli de exploatare,  din care:

38

110,34

110,10

i1) contract de mandat (rd 40 la 46) din care:

39

103,34

103,34

i 1.1) contract de mandat

40

80,89

80,89

i1.2)

premiu anual aferent 2008 cf.art.4(2) din OUG 79/2008

41

0,00

0,00

i1.3)

cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială şi alte obligaţii legale, din care:

42

22,45

22,45

ch. privind contribuţia la asigurări sociale

43

16,95

16,95

ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj

44

0,61

0,61

ch privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

45

4,89

4,89

ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii

46

0,00

0,00

i2) ch. de protocol, din care:

47

1,00

0,89

- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

48

i3) ch. de reclamă şi publicitate, din care:

49

1,00

0,87

tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

50

tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

51

i4) ch. cu sponsorizarea

52

5,00

5,00

i5) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

53

i6) ch. cu redevenţa pentru concesionarea

bunurilor

54

2

Cheltuieli financiare, din care:

55

45,00

45,00

a)

cheltuieli privind dobânzile

56

b)

alte cheltuieli financiare

57

45,00

45,00

3

Cheltuieli extraordinare

58

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

59

220,00

284,33

IV

IMPOZIT PE PROFIT

60

35,20

45,49

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

61

184,80

238,84

1

Rezerve legale

62

2

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

63

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

64

4

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

65

5

Alte repartizări prevăzute de lege

66

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.55, 56, 57, 58 şi 59.

67

184,80

238,84

7

Participarea salariaţilor la profit în limita a 2% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

68

18,48

4,78

8

Minimum 90% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societăţilor/companiilor

naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

69

92,40

214,96

9

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct.1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare

70

73,92

19,10

VI

SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:

71

378,43

378,43

1

Surse proprii

72

178,43

178,43

2

Alocaţii de la buget

73

3

Credite bancare

74

150,00

150,00

a)

- interne

75

150,00

150,00

b)

- externe

76

4

Alte surse

77

50,00

50,00

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:

78

378,43

378,43

1

Cheltuieli aferente investiţiilor, inclusiv cele aferente investiţiilor în curs la finele anului

79

378,43

378,43

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii

80

a)

interne

81

b)

externe

82

VIII

REZERVE, din care:

83

73,92

0,00

1

Rezerve legale

84

0,00

0,00

2

Rezerve statutare

85

3

Alte rezerve

86

73,92

19,10

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

87

1

Venituri totale

88

7.280,00

7.280,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

89

7.060,00

6.995,67

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

90

30,00

30,00

4

Nr.mediu de salariaţi total

91

30,00

30,00

5

Fond de salarii, din care:

92

601,53

601,5.3

a)

fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

93

596,14

596,14

b)

alte cheltuieli cu personalul

94

5,39

5,39

6

Câştigul mediu lunar pe salariat

95

1.655,94

1.655,94

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri curente (lei/pe rsoană) (rd.88/91)

96

242.666,67

242.666,67

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu în preţuri comparabile

97

242.666,67

242.666,67

9

Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi

98

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale) x 1000

99

969,78

960,94

11

Plăţi restante

100

628,00

628,00

a)

preţuri curente

101

628,00

628,00

b)

preţuri comparabile

102

12

Creanţe restante

103

146,84

146,84

a)

preţuri curente

104

146,84

146,84

b)

preţuri comparabile

105


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 814/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 814 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 140 2016
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm firme de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Norma 8 2020
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut niciodată să obțin un împrumut de la acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 15 2020
    GET Rich with ATM CARD BLANC ... Whatsapp: +18033921735 Vreau să depun mărturie despre cardurile de ATM-uri Dark Web care pot retrage bani de la orice mașini de ATM din întreaga lume. Am fost foarte sărac înainte și nu am nicio treabă. Am văzut atât de multe mărturii despre modul în care hackerii Dark Web le trimit cardul gol ATM și îl folosesc pentru a colecta bani în orice mașină ATM și a deveni bogat. (darkwebblankatmcard@gmail.com) Le trimit prin e-mail și mi-au trimis cardul bancomat gol. L-am folosit pentru a obține 120.000 de euro. retrageți maxim 5.000 EUR zilnic. Dark Web dă cartea doar pentru a ajuta săracii. Păstrați și luați bani direct de pe orice seif de mașină ATM folosind cardul programat ATM care rulează în modul automat. E-mail: darkwebblankatmcard@gmail.com Text & Call sau WhatsApp: +18033921735
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    * Utilizați această perioadă de blocare pentru a investi și a începe să câștigați direct de acasă ..... Inbox me pentru a începe! * Investiți 300 € pentru a câștiga 3000 € Investiți 400 € pentru a câștiga 4000 € Investiți 500 € pentru a câștiga 5000 € Investiți 600 EUR pentru a câștiga 6000 € Investiți 700 € pentru a câștiga 7000 € Investiți 8000 EUR pentru a câștiga 80 000 EUR Investiți 9000 EUR pentru a câștiga 90.000 € Totul în 7 zile de profit și plata de 100% este asigurată. Dacă sunteți interesat să investiți cu noi, contactați-ne acum prin WhatsApp +15022064419 sau prin e-mail tradewithcarlos2156@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 817 2017
    Sunt Brette M. Wagner, un creditor privat care acordă împrumuturi persoanelor fizice, companiilor și instituțiilor guvernamentale cu o dobândă scăzută de 3%. Știm că există o mulțime de familii care trăiesc din salariu și altele care nu pot avea grijă de obligațiile lor financiare și din acest motiv, sunt aici pentru restaurare financiară. Ofer o gamă largă de servicii financiare care include: Planificarea afacerilor, Finanțe comerciale și de dezvoltare, Proprietăți și credite ipotecare, Împrumuturi de consolidare a creanțelor, Împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi private, Refinanțare la domiciliu, Împrumuturi hoteliere, împrumuturi pentru studenți etc. Răspundeți imediat prin e-mail de mai jos pentru mai multe informatii. E-mail: (brettewagnerfinancialservice@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 153 2018
    articolul 4 interzice acordarea a doua sporuri cumulate anexa 1-6 si 8 ,cum ramine cu personalul care lucreaza cu aparate de electoterapie in sectiile de recuperare,medicina fizica ?la care spor se incadreaza?
ANONIM a comentat Legea 149 2018
    Cine face propunerea conform art.10,alin 2,este ambigu
ANONIM a comentat Decretul 721 2015
    Buna ziua,acest decret prezidential nu a fost pus in aplicare niciodata,cetatenii romani care traiesc si muncesc in aceasta regiune a Germaniei sunt nevoiti sa parcurga intre 300 km si 600 km pana la München unde este Consulatul General al Romaniei si sa piarda zile intregi pentru rezolvarea unor probleme care ar fi foarte usor sa le rezolve la Stuttgart daca Ministerul Afacerilor Externe si-ar face treaba. La Munchen sediul Consulatului are un spatiu foarte mic unde isi desfasoara activitatea iar cetatenii sunt nevoiti sa stea afara in strada sa astepte formandu-se cozi de peste 100 de persoane pe zi.Ultima data cand am fost la Consulat am stat 10 ore acolo iar toaleta nu functiona,cetatenii fiind obligati sa mearga la cafenele si restaurante daca aveau nevoi fiziologice.Cel mai grav lucru este faptul ca femeili cu ,copii mici nu au un loc unde sa stea cu ei,sa-i schimbe sau sa le dea mancare.S-au adus obiceiurile din Romania si aici si acest lucru este foarte grav.Personalul in schimb este destul de amabil dar lipsa spatiului si a personalului duce la aceste situatii neplacute. De aceea este urgent neesar deschiderea Consulatului la Stuttgart !!!! Prioritatile MAE se pare ca sunt altele cum ar fi mutarea Ambasadei Romaniei in Israel. Cetatenii sunt ultima lor prioritate.Probabil pana in noiembrie 2019 se va deschide totusi consulatul pentru a crea cadru legal pentru alegerile prezidentiale.In zona Baden Württemberg traiesc peste 250.000 romani si aceste voturi vor conta pentru viitorul presedinte,asa ca poate se indura cineva si de acest cetateni uitati de autoritatile din tara !!!
ANONIM a comentat Hotărârea 757 2008
    In aceasta hotarare de guvern intra si asistentii medicali care lucreaza in sectiile de radioterapie,care fac iradierea bolnavilor oncologici???
ANONIM a comentat Legea 58 1974
    in1990 mai era in vigoare intreb
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 814/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu