Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 767 din 1 iulie 2009

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 473 din 9 iulie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al Legii bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată prin Legea nr. 227/2009, cu modificările şi completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 203/2009,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 al Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri şi cheltuieli reprezintă limite maxime, care nu pot fi depăşite decât în cazuri justificate şi numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

(2) In cazul în care în execuţie se înregistrează depăşiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorii economici pot efectua cheltuieli totale proporţional cu gradul de realizare a veniturilor totale.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.(2) Contravenţia se constată de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, iar amenda se aplică persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) Contravenţiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor şi infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXĂ*)

MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII

COMPANIA NAŢIONALĂ DE AUTOSTRĂZI Şl DRUMURI NAŢIONALE DIN ROMÂNIA-S.A.

Bucureşti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 16054368/15.01.2004

Nr. de ordine în registrul comerţului: J40/552/15.01.2004

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2009

                                                                                                                                                                      - mii lei -

INDICATOR

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

A.

VENITURI ŞI SURSE (I+II+III)

1

7.685.139,87

I.

VENITURI TOTALE

2

1.336.060,00

1

Venituri din exploatare - total, din care:

3

1.335.016.60

a)

venituri proprii

4

848.400.60

b)

transferuri curente pentru întreţinerea infrastructurii rutiere

5

259.740,00

c)

transferuri de capital pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere

6

140.329,00

d)

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă credit extern BIRD SWAP preluat de MFP începând cu 01.01.2009

7

86.547.00

e)

sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru reparaţii capitale

8

0,00

2

Venituri financiare - total, din care:

9

1.043,40

a)

venituri proprii

10

1.043.40

3

Venituri extraordinare

11

0,00

a)

Fonduri alocate prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene

12

0.00

II.

SURSE DE LA BUGETUL STATULUI

13

4.571.490.00

1

Transferuri interne

14

2.731.681,00

a)

cofinantare împrumuturi rambursabile

15

131.962.00

b)

cofinantare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE si alte programe cu finanţare nerambursabila+ cheltuieli neeligibile FC)

16

146.489.00

c)

cofinantare fonduri nerambursabile (programe ISPA: cheltuieli eligibile si neeligibile)

17

59.351,00

d)

investiţii (investiţii ale agenţilor economici cu

capital de stat)

18

2.393.879.00

2

Sume repartizate din Fondul National de Dezvoltare pentru investiţii

19

0,00

3

Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite externe

20

201.711,00

a)

Rambursări de credite

21

113.207.00

b)

Plăţi de dobânzi

22

85.801.00

c)

Comisioane

23

2.703.00

4

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

24

646.757,00

5

Proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, din care:

25

991.341,00

a)

Programe FEDR

26

131.600.00

b)

Programe FC

27

848.085.00

c)

Alte facilităţi şi instrumente postaderare

(ITHACA)

28

11.656.00

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

                                                                                                                                                                    - mii lei -

INDICATOR

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

III.

ALTE SURSE

29

1.784.758,87

1

Intrări de credite externe contractate de stat/cu

garanţia statului (nepreluate de MFP incepând cu 01.01.2009)

30

114.054.00

2

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu 01.01.2009

31

591.330.00

3

Fonduri externe ne rambursabile

32

623.371.00

4

Credite contractate în nume propriu pentru rambursări

33

390.000.00

5

Credite contractate pentru exploatare

34

3.434,00

6

Alte fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)

35

55 400.87

7

Credite programe calamităţi, prin bugetul M T

36

0.00

8

Alte surse proprii pentru investiţii*

37

7.169.00

B.

CHELTUIELI Şl UTILIZĂRI SURSE(IV+V+VI)

38

7.687.557,10

IV.

CHELTUIELI TOTALE:

39

1.199.495,60

1

Cheltuieli din exploatare - total, din care:

40

1.082.555.50

a)

cheltuieli materiale

41

85.124.00

b)

alte cheltuieli externe (cu energie şi apă)

42

7 700.00

c)

cheltuieli cu personalul, din care:

43

217.265.76

c1) salarii

44

157.597.87

c2) contracte de mandat

45

30.30

c3) cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, din care:

46

41 784.00

- cheltuieli privind contribuţia fa asigurări sociale

47

32.797.00

- cheltuieli privind contribuţia de asigurări pentru şomaj

48

788.00

-cheltuieli privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate

49

8.199.00

c4) alte cheltuieli cu personalul, din care:

50

17.803,59

- cheltuieli sociale prevăzute prin Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:

50a

3.112.00

1 - tichete de cresa potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările

ulterioare

50 a1

15.84

2 - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şi completările ulterioare

50 a2

1.447.77

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

50 b

2.921.00

- fond accidente de muncă şi boli profesionale

50b1

265.00

- fond garantare creanţe salariaţi

50b2

394.00

- fond persoane cu handicap

50b3

922.00

- contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii

50 b4

1.340.00

- tichete de masă

50 c

11 770.59

- tichete de vacanţă

50 d

d)

amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale

51

10.685.00

                                                                                                                                                                     - mii lei -

INDICATOR

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

e)

alte cheltuieli de exploatare, din care:

52

761 780.74

-cheltuieli privind prestaţiile externe, din care:

53

761.780.74

- cheltuieli de protocol, din care:

54

120.00

- tichete de cadou potrivit Legii nr. 193/2006.

cu modificările şi completările ulterioare

54a

- cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:

55

58.00

- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclamă şi publicitate. potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările şi completările ulterioare

55a

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările şl completările ulterioare

55 b

- cheltuieli cu sponsorizarea

56

- alte cheltuieli, din care:

57

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

58

- redeveriţa din concesionarea bunurilor publice

59

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

60

116.940,10

a)

cheltuieli privind dobânzile

61

116.940.10

b)

alte cheltuieli financiare

62

3

Cheltuieli extraordinare

63

0,00

V.

INVESTIŢII

64

5.962.814.87

1

plăţi din cofinanţare împrumuturi rambursabile

65

131.962.00

2

plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (cheltuieli neeligibile ISPA + programe PHARE şi alte programe cu finanţare ne rambursabilă + cheltuieli neeligibile FC )

66

146.489,00

3

plăţi din cofinanţare fonduri nerambursabile (programe ISPA)

67

114.751,87

4

plăţi din intrăn de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului (nepreluate de MFP începând cu 01.01.2009)

68

114.054.00

5

plăţi din intrări de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP Incepând cu 01.01.2009

69

591.330.00

6

plăţi din fonduri externe nerambursabile

70

623.371.00

7

rambursări credite externe

71

113.207.00

8

dobânzi şi comisioane

72

88 504.00

9

plăţi din transferuri şi din Fondul Naţional de Dezvoltare pentru investiţii

73

2393.879,00

10

plăţi din surse proprii pentru investiţii*

74

7.169.00

11

plăţi din credite programe calamităţi, prin bugetul M T

75

0,00

12

sold fonduri nerambursabile (cheltuieli eligibile şi neeligibile)

76

0.00

13

lucrări de investiţii, finanţare credit furnizor**

77

0.00

14

plăţi din cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă: contribuţia Guvernului României la intrările de credite externe contractate de stat/cu garanţia statului preluate de MFP începând cu01.01 2009

78

646.757.00

15

plăţi din proiecte cu finanţare din fonduri externe ne rambursabile (FC. FEDR. ITHACA)

79

991.341.00

VI.

UTILIZĂRI SURSE

80

532.415,63

                                                                                                                                                                     - mii lei -

INDICATOR

Nr. rd.

2009 Propuneri

0

1

2

3

4

1

restituire credite contractate în nume propriu şi plăţi efecte comerciale

81

532.415,63

VII.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

82

136.564,40

VIII.

IMPOZIT PE PROFIT

83

IX.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

84

136.564,40

1.

Rezerve legale

85

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi

86

136.564,40

3.

Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege

87

4.

Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi

88

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

89

6.

Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la rd, 87, 88, 89, 90 si 91

90

7.

Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat ta nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

91

8.

Minim 50% vârsâminte la bugetul de stat sau local în cadrul regiilor autonome, ori dividende in cazul societăţilor/cornpaniilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat

92

9.

Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la pct. 1-8 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursa proprie de finanţare

93

X.

DATE DE FUNDAMENTARE

94

1

Venituri totale

95

1.336.060,00

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

96

1.199,495,60

3

Număr prognozat de personal la finele anului

97

6.628

4

Nr. mediu de salariaţi total

98

6.405

5

Fond de salarii din care:

99

157,597,87

a)

fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

100

157.581.00

b)

alte cheltuieli cu personalul

101

16,87

6

Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)

102

2,050,23

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană)

103

1,850

8

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)

104

897,79

9

Plaţi restante

105

-preţuri curente

106

437,650,40

-preţuri comparabile

107

437.650,40

10

Creanţe restante

108

-preţuri curente

109

44,276,32

-preţuri comparabile

110

44.276,32

Indicator fizic = km echivalenţi de drum întreţinut/pers.

* Valorile prevăzute nu sunt incluse în total „venituri şi surse" şi în total „cheltuieli şi utilizări", deoarece se suportă din amortizarea înscrisă la rd. „amortizarea imobilizărilor corporale".

** Având în vedere ca plăţile aferente lucrărilor în sistem credit furnizor vor fi efectuate începând cu anul 2011, valoarea cheltuielilor aferente acestor lucrări începând cu anul 2009 va fi înscrisă în bugetul anului în care se vor efectua plăţile.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 767/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 767 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 767/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu