Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.755 din 10.09.2020

privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 838 din 11 septembrie 2020SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 109 alin. (2) şi al art. 114 alin. (1) din Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1
(1) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 se suplimentează bugetul Ministerului Afacerilor Interne, al Autorităţii Electorale Permanente, al Ministerului Afacerilor Externe, al Agenţiei Naţionale de Integritate, al Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, al Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, precum şi al Secretariatului General al Guvernului, pentru Institutul Naţional de Statistică, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, cu sumele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în structura bugetului de stat pe anul 2020 şi în volumul şi structura bugetelor autorităţilor prevăzute la alin. (1).
(3) Sumele rămase neutilizate se restituie la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, până la sfârşitul anului 2020.
Articolul 2
(1) Se aprobă bugetul şi cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, care se suportă din bugetul de stat, astfel cum acestea sunt prevăzute în anexă.
(2) Categoriile principale de cheltuieli necesare pregătirii şi desfăşurării în bune condiţii a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 sunt următoarele:a)cheltuielile privind sediile, dotarea şi funcţionarea birourilor electorale şi oficiilor electorale; b)indemnizaţiile membrilor birourilor electorale, ale membrilor oficiilor electorale, ale personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor, ale informaticienilor şi ale operatorilor de calculator; c)cheltuielile privind întocmirea şi tipărirea listelor electorale permanente, a listelor electorale pentru votul prin corespondenţă, a formularelor listelor electorale suplimentare şi ale extraselor de pe lista electorală permanentă sau suplimentară; d)cheltuielile privind întocmirea şi imprimarea tipizatelor şi a celorlalte formulare utilizate în activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă; e)cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei, în cadrul procesului electoral, conform legii; f)cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; g)cheltuielile pentru serviciile de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale; h)cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală; i)cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare; j)cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal; k)cheltuielile pentru funcţionarea Sistemului informatic de centralizare a datelor din procesele-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; l)cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare privind centralizarea rezultatelor alegerilor; m)cheltuielile pentru urnele de vot, urnele speciale şi cabinele de vot; n)cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; o)cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor electorale şi a timbrelor autocolante; p)cheltuielile pentru confecţionarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare; q)cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, a documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral, precum şi cheltuielile de transport necesare bunei desfăşurări a activităţii birourilor şi oficiilor electorale; r)cheltuielile de informare a alegătorilor; s)cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală; t)cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare şi selecţie a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare; u)cheltuielile privind instruirea primarilor, a secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale, a prefecţilor, a mandatarilor financiari, a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, a personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare; v)cheltuielile pentru asigurarea locurilor speciale de afişaj electoral şi pentru amplasarea panourilor electorale; w)cheltuielile pentru primirea, procesarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi de interese ale candidaţilor; x)cheltuielile pentru primirea şi verificarea declaraţiilor candidaţilor, date conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea Securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare; y)cheltuielile aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, specifice Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 673/2019 privind votul prin corespondenţă; z)cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral.
Articolul 3
(1) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul organismelor electorale şi pentru suportul tehnic al acestora se acordă următoarele indemnizaţii:a)250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, locţiitorii acestora şi operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile; b)150 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din ţară, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a), dar nu mai mult de 3 zile; c)250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai birourilor electorale de circumscripţie; d)250 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii oficiilor electorale, pentru locţiitorii acestora, precum şi pentru ceilalţi membri ai oficiilor electorale; e)100 de lei pe zi de activitate pentru informaticieni, dar nu mai mult de 5 zile; f)100 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale, precum şi pentru statisticienii acestora; g)250 de lei pe zi de activitate pentru preşedintele Biroului Electoral Central, locţiitorul acestuia şi ceilalţi membri ai Biroului Electoral Central; h)200 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central, precum şi pentru statisticienii acestuia; i)200 de lei pe zi de activitate pentru personalul tehnic auxiliar al Biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi pentru statisticienii acestuia; j)550 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, dar nu mai mult de 5 zile; k)500 de lei pe zi de activitate pentru locţiitorii preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile; l)450 de lei pe zi de activitate pentru membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, alţii decât cei prevăzuţi la lit. j) şi k), dar nu mai mult de 3 zile; m)450 de lei pe zi de activitate pentru preşedinţii birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, locţiitorii acestora, membrii şi operatorii de calculator, dar nu mai mult de 5 zile; n)preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, care îndeplinesc şi atribuţiile birourilor pentru votul prin corespondenţă, locţiitorii acestora, membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi operatorii de calculator primesc în plus o indemnizaţie fixă de 1.000 lei, sub condiţia recepţionării de plicuri privind exercitarea votului prin corespondenţă.
(2) Membrii birourilor electorale şi ai oficiilor electorale, operatorii de calculator, personalul tehnic auxiliar, statisticienii, informaticienii, precum şi personalul Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la birourile electorale, oficiile electorale şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente au dreptul la o indemnizaţie de protocol de 20 lei de persoană pentru apă, cafea şi gustări pentru fiecare zi de activitate.
Articolul 4
(1) Plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-f) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.
(2) Plata indemnizaţiilor de protocol aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a)-f), precum şi a celor care revin personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la birourile electorale şi oficiile electorale se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului.
(3) Plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) şi h) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
(4) Plata indemnizaţiilor de protocol aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. g) şi h), precum şi personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la Biroul Electoral Central şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente.
(5) Plata indemnizaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i)-n) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
(6) Plata indemnizaţiilor de protocol aferente categoriilor de persoane prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. i)-n), precum şi personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din ţară se suportă din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.
Articolul 5
(1) Plata indemnizaţiilor membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ale membrilor oficiilor electorale, ale membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi ale membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către preşedinţii birourilor electorale sau ai oficiilor electorale, după caz.
(2) Plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie şi al oficiilor electorale se face pe baza listelor de prezenţă, avizate de către preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie sau ai oficiilor electorale şi aprobate de către prefecţi.
(3) Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator se face pe baza listelor de prezenţă, avizate de către preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi aprobate de către prefecţi. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale pune la dispoziţia prefecţilor, la solicitarea acestora, informaţii privind participarea operatorilor de calculator la activităţile realizate pentru pregătirea şi organizarea procesului electoral.
(4) Plata indemnizaţiilor membrilor Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de preşedintele Biroului Electoral Central.
(5) Plata indemnizaţiilor personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către preşedintele Autorităţii Electorale Permanente.
(6) Plata indemnizaţiilor operatorilor de calculator din străinătate şi ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din ţară se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de către preşedinţii birourilor electorale ai secţiilor de votare din străinătate şi ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din ţară.
(7) Plata indemnizaţiilor membrilor, aparatului tehnic auxiliar şi statisticienilor biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării se face pe baza listelor de prezenţă aprobate de preşedintele biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării.
(8) Prin zi de activitate se înţelege munca desfăşurată pe parcursul unei zile calendaristice, indiferent de numărul de ore prestate, dar nu mai puţin de 6 ore pe zi.
(9) Pe durata funcţionării birourilor şi a oficiilor electorale, autorităţile şi instituţiile publice la care sunt angajate persoanele prevăzute la art. 3 alin. (1) le asigură acestora plata drepturilor salariale, a indemnizaţiilor de detaşare, precum şi a oricăror alte diurne şi drepturi băneşti cuvenite potrivit legii.
(10) Primirea indemnizaţiei prevăzute la art. 3 alin. (1) nu afectează dreptul de a primi alte diurne, indemnizaţii, pensii sau alte drepturi băneşti cuvenite în baza unor legi speciale.
Articolul 6La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Autorităţii Electorale Permanente, se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli: a)cheltuielile pentru sediul, dotarea şi funcţionarea Biroului Electoral Central; b)indemnizaţiile membrilor Biroului Electoral Central, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora; c)cheltuieli pentru confecţionarea ştampilelor Biroului Electoral Central; d)indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar al Biroului Electoral Central şi ale statisticienilor care îşi desfăşoară activitatea pe lângă acest birou, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora; e)indemnizaţiile de protocol ale personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la Biroul Electoral Central şi la sediile Autorităţii Electorale Permanente; f)cheltuielile de protocol pentru Biroul Electoral Central; g)cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru funcţionarea Registrului electoral, precum şi activităţile specifice de gestionare a acestuia în perioada electorală; h)cheltuielile privind dezvoltarea şi asistenţa tehnică pentru programele informatice utilizate la desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare; i)cheltuieli de informare a alegătorilor; j)cheltuielile pentru organizarea procedurilor de recrutare şi selecţie a preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, precum şi a operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare; k)cheltuielile pentru elaborarea, editarea şi difuzarea gratuită de broşuri legislative şi ghiduri specifice în materie electorală; l)cheltuieli de instruire a operatorilor de calculator şi a mandatarilor financiari; m)cheltuielile aferente votului prin corespondenţă la alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor, specifice Companiei Naţionale „Poşta Română" - S.A., prevăzute în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 673/2019; n)cheltuielile pentru arhivarea materialelor primite de la Biroul Electoral Central. Articolul 7
(1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:a)cheltuielile pentru asigurarea ordinii, siguranţei publice şi a pazei în cadrul procesului electoral, conform legii; b)cheltuielile cu plata hârtiei efectiv consumate pentru imprimarea buletinelor de vot; c)cheltuielile pentru confecţionarea timbrelor autocolante; d)cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor cu menţiunea „VOTAT"; e)cheltuielile de mentenanţă ale mijloacelor de transport furnizate Biroului Electoral Central şi cheltuielile de carburant aferente.
(2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, pentru instituţiile prefectului se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli:a)indemnizaţiile membrilor birourilor electorale de circumscripţie, ai oficiilor electorale şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora; b)indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar, ale statisticienilor birourilor electorale de circumscripţie şi ai oficiilor electorale, ale informaticienilor, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora; c)indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora; d)indemnizaţiile de protocol ale personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne care asigură măsuri de menţinere a ordinii şi liniştii publice sau care este în misiune de pază la birourile electorale de circumscripţie, oficiile electorale şi la birourile electorale ale secţiilor de votare din ţară; e)decontarea cheltuielilor de transport din localitatea de domiciliu sau reşedinţă al preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, al locţiitorilor acestora şi al operatorilor de calculator la şi de la şedinţele de instruire, după caz, precum şi în exercitarea atribuţiilor ce le revin; f)cheltuielile pentru imprimarea buletinelor de vot; g)cheltuielile de transport, ambalare şi distribuire a materialelor, documentelor şi a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfăşurarea procesului electoral; h)cheltuielile pentru confecţionarea ştampilelor birourilor electorale de circumscripţie şi a ştampilelor de control ale secţiilor de votare; i)cheltuielile pentru asigurarea condiţiilor materiale necesare funcţionării grupurilor tehnice de lucru de pe lângă comisiile tehnice; j)cheltuielile pentru confecţionarea tipizatelor listelor electorale suplimentare şi ale extraselor de pe lista electorală permanentă şi lista suplimentară, precum şi a oricăror alte tipizate şi formulare utilizate în activitatea birourilor electorale ale secţiilor de votare; k)cheltuielile pentru dotarea şi funcţionarea birourilor electorale de circumscripţie judeţene şi a municipiului Bucureşti şi a oficiilor electorale; l)cheltuielile materiale pentru dotarea şi funcţionarea sediilor secţiilor de votare; m)cheltuielile pentru achiziţionarea tuşului, a tuşierelor şi a altor materiale necesare votării; n)cheltuielile privind arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral organizat în ţară; o)cheltuielile pentru confecţionarea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare.
Articolul 8
(1) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Agenţiei Naţionale de Integritate, se asigură fondurile necesare finanţării cheltuielilor pentru primirea, procesarea şi publicarea declaraţiilor de avere şi de interese depuse de către candidaţi.
(2) La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, se asigură fondurile necesare finanţării cheltuielilor pentru primirea şi verificarea declaraţiilor candidaţilor, date conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2008, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 9La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli: a)cheltuieli aferente asigurării serviciilor de telefonie specială şi de comunicaţii de voce şi date, necesare birourilor electorale; b)cheltuieli pentru achiziţionarea terminalelor utilizate de birourile electorale; c)cheltuieli pentru implementarea sistemelor informatice şi de comunicaţii necesare birourilor electorale, precum şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestora; d)cheltuieli pentru dezvoltarea aplicaţiilor şi serviciilor informatice destinate procesului electoral; e)cheltuieli pentru asigurarea asistenţei tehnice a Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal şi pentru intervenţiile necesare remedierii disfuncţionalităţilor acestuia. Articolul 10La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru Institutul Naţional de Statistică şi direcţiile teritoriale de statistică, precum şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli: a)cheltuielile pentru tipărirea proceselor-verbale privind consemnarea rezultatelor votării; b)cheltuielile pentru dotarea cu echipamente, tehnică de calcul, consumabile şi servicii necesare pentru organizarea şi funcţionarea staţiilor de prelucrare; c)cheltuielile pentru instruirea personalului implicat în efectuarea operaţiunilor tehnice privind stabilirea rezultatelor alegerilor; d)cheltuielile cu transportul hârtiei necesare tipăririi buletinelor de vot de la sediul unităţilor teritoriale subordonate până la punctele în care se realizează tipărirea. Articolul 11La alegerile pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, se asigură fondurile necesare finanţării următoarelor categorii de cheltuieli: a)sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru organizarea şi dotarea secţiilor de votare din străinătate, precum şi pentru organizarea procesului electoral în străinătate; b)sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru închirierea spaţiilor, dotarea şi funcţionarea biroului electoral pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi ale birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă; c)indemnizaţiile membrilor biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora; d)indemnizaţiile personalului tehnic auxiliar şi ale statisticienilor biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora; e)indemnizaţiile membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi ale membrilor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora; f)indemnizaţiile operatorilor de calculator ai birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate şi ai birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă, precum şi indemnizaţiile de protocol ale acestora; g)sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru confecţionarea ştampilei biroului electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, a ştampilelor birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă şi a ştampilelor de control ale birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate; h)sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru ambalarea, transportul şi distribuirea materialelor, documentelor şi a tipizatelor necesare votării în străinătate, precum şi pentru achiziţia şi distribuirea ecusoanelor membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate; i)sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor pentru serviciile de comunicaţii din străinătate; j)sumele necesare pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în vederea participării la procesul electoral ale preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare din străinătate, ale locţiitorilor acestora, operatorilor de calculator, precum şi ale membrilor birourilor electorale pentru secţiile de votare din străinătate propuşi de Ministerul Afacerilor Externe; k)indemnizaţiile de protocol cuvenite personalului Ministerului Afacerilor Interne care aplică măsuri de menţinere şi asigurare a ordinii şi liniştii publice la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării şi la sediile birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă din ţară; l)cheltuielile pentru arhivarea materialelor rezultate din procesul electoral primite de la biroul electoral de circumscripţie pentru cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în afara ţării, birourile electorale pentru corespondenţă şi birourile electorale ale secţiilor de votare din străinătate; m)cheltuielile efectuate pentru măsurile de prevenţie şi protecţie şi materialele de protecţie sanitară necesare desfăşurării activităţii birourilor electorale pentru votul prin corespondenţă organizate în străinătate, birourilor electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate, precum şi a participanţilor la procesul electoral din străinătate, constând în, dar fără a se limita la servicii de specialitate pentru dezinfecţia spaţiilor alocate secţiilor de votare, materiale consumabile, măşti de protecţie, mănuşi şi dezinfectanţi; n)cheltuieli privind distribuirea terminalelor informatice furnizate de Serviciul de Telecomunicaţii Speciale către birourile electorale ale secţiilor de votare organizate în străinătate; o)cheltuieli pentru informarea cetăţenilor români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate privind modalităţile de exercitare a dreptului de vot în străinătate; p)orice alte cheltuieli necesare pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor în străinătate. Articolul 12 În termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale implicate în organizarea şi desfăşurarea procesului electoral comunică Autorităţii Electorale Permanente situaţia sumelor alocate şi cheltuielilor efectuate, separat pe cheltuieli de personal, cheltuieli materiale şi cheltuieli de capital. PRIM-MINISTRU LUDOVIC ORBAN Contrasemnează: p. Ministrul afacerilor interne, Gheorghe Sorescu, secretar de stat p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Vajda Zsombor Secretarul general al Guvernului, Antonel Tănase p. Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei, Vetuţa Stănescu, secretar de stat Ministrul afacerilor externe, Bogdan Lucian Aurescu Ministrul finanţelor publice, Vasile-Florin Cîţu ANEXĂBUGETUL ŞI STRUCTURA cheltuielilor necesare pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020 mii lei -

Instituţia Cheltuieli TOTAL
Capitol Personal Bunuri şi servicii Active nefinanciare
I. Ministerul Afacerilor Interne 290.000 175.160 - 465.160
1. Instituţiile prefectului 51.01 290.000 98.000 - 388.000
TOTAL CAP 51.01 51.01 290.000 98.000 - 388.000
TOTAL CAP 61.01 61.01 - 77.160 - 77.160
II. Secretariatul General al Guvernului 51.01 150 6.528 - 6.678
- Institutul Naţional de Statistică 51.01 150 6.400 - 6.550
1. Aparat propriu 51.01 30 400 - 430
2. Direcţiile teritoriale de statistică 51.01 120 6.000 - 6.120
- Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale 80.01 - 128 - 128
III. Autoritatea Electorală Permanentă 51.01 5.216 15.300 845 21.361
1. Aparat propriu 51.01 260 14.478 370 15.108
2. Biroul Electoral Central 51.01 4.956 822 475 6.253
IV. Ministerul Afacerilor Externe 51.01 60.000 62.000 700 122.700
V. Serviciul de Telecomunicaţii Speciale 61.01 6.715 1.897 - 8.612
VI. Agenţia Naţională de Integritate 51.01 - 650 - 650
VII. Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii 51.01 - - 200 200
TOTAL GENERAL 362.081 261.535 1.745 625.361SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 755/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 755 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 755/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu