Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.723 din 20.07.2011

privind stabilirea cadrului legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 546 din 02 august 2011SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal necesar pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 1.924/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 404 din 30 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulament, pentru a se asigura funcţionarea eficientă a pieţei şi un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii consumatorilor. Articolul 2Prezenta hotărâre se aplică produselor alimentare pentru care pot fi stabilite menţiuni nutriţionale şi de sănătate, potrivit prevederilor Regulamentului. Articolul 3(1) Autoritatea competentă pentru aplicarea Regulamentului pe teritoriul României este Ministerul Sănătăţii, denumit în continuare şi autoritate competentă.(2) Utilizarea menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare autorizate de către Comisia Europeană se face cu respectarea prevederilor Regulamentului. Articolul 4Pentru aplicarea prezentei hotărâri, termenul şi expresia de mai jos semnifică, după cum urmează: a)notificarea - înştiinţarea prin care un operator economic transmite către autoritatea competentă modelul de etichetă al alimentelor care au asociate menţiuni nutriţionale şi de sănătate, potrivit prevederilor Regulamentului; b)autorizarea utilizării menţiunilor de sănătate înscrise pe produsele alimentare - confirmarea oficială dată de către Comisia Europeană printr-un regulament european, pe baza opiniei ştiinţifice formulate de către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor asupra aprobării utilizării unei menţiuni de sănătate asociată alimentelor. Articolul 5(1) Produsele alimentare care au înscrise pe etichete menţiuni nutriţionale şi de sănătate potrivit prevederilor Regulamentului trebuie să fie notificate la autoritatea competentă prin furnizarea modelului de etichetă, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(2) Autoritatea competentă, prin Institutul Naţional de Sănătate Publică, întocmeşte şi actualizează prin afişare pe pagina de internet a instituţiei Registrul naţional al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, denumit în continuare registru. Articolul 6În scopul îndeplinirii prevederilor art. 15 alin. (2) lit. a) din Regulament, se înfiinţează Comisia interministerială pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele alimentare, organism de specialitate, fără personalitate juridică, în cadrul Consiliului interministerial pentru afaceri sociale, sănătate, protecţia consumatorului, denumită în continuare Comisie. Articolul 7(1) Comisia este alcătuită din specialişti în domeniul nutriţiei, sănătăţii publice şi siguranţei alimentelor.(2) Comisia are următoarea componenţă: un preşedinte desemnat de Ministerul Sănătăţii, un vicepreşedinte desemnat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, un vicepreşedinte desemnat de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, un secretar desemnat de autoritatea competentă şi un număr de 7 membri, dintre care 3 membri desemnaţi de Ministerul Sănătăţii, 2 membri desemnaţi de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 2 membri desemnaţi de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.(3) Membrii Comisiei sunt numiţi prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.(4) Regulamentul de organizare şi funcţionare al secretariatului Comisiei se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(5) Comisia se întruneşte, de regulă, cel puţin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie. Articolul 8(1) Comisia are ca organism executiv un secretariat tehnic, care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Sănătate Publică, fără să facă parte din structura organizatorică a acestuia; Institutul Naţional de Sănătate Publică asigură doar suportul tehnic, logistic, pentru secretariat în relaţie cu Comisia.(2) Coordonatorul secretariatului tehnic este şi secretarul Comisiei.(3) Membrii Comisiei au obligaţia respectării regimului incompatibilităţilor şi al conflictelor de interese care le este aplicabil potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 9Persoana fizică sau juridică care intenţionează să introducă pe piaţă produse alimentare care au înscrise pe etichetă menţiuni de sănătate care nu au fost autorizate într-un alt stat membru al Uniunii Europene depune la secretariatul tehnic al Comisiei dosarul de solicitare a autorizării menţiunii/menţiunilor de sănătate, care va cuprinde cererea de autorizare însoţită de documentele menţionate la art. 15 alin. (3) din Regulament. Articolul 10(1) În termen de 14 zile de la primirea dosarului, autoritatea competentă prin Comisie:a)confirmă în scris primirea dosarului, menţionând inclusiv data primirii lui; b)supune dosarul procesului de evaluare a conformităţii cu cerinţele prevăzute la art. 15 alin. (3) din Regulament; procedura de evaluare este stabilită prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al secretariatului Comisiei, prevăzut la art. 7 alin. (4). (2) În situaţia în care dosarul de solicitare a autorizării menţiunii de sănătate asociate alimentelor nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 15 alin. (3) din Regulament, Comisia poate solicita date suplimentare.(3) În termen de 30 de zile de la stabilirea conformităţii dosarului cu cerinţele prevăzute la art. 15 alin. (3) din Regulament, Comisia transmite dosarul la autoritatea competentă pentru a fi înaintat către Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentelor. Articolul 11(1) După autorizarea de către Comisia Europeană a menţiunii de sănătate solicitate, autoritatea competentă, prin secretariatul tehnic al Comisiei, introduce în registru toate informaţiile privind solicitantul şi menţiunea de sănătate autorizată.(2) Respingerea cererii de autorizare poate fi contestată de solicitant la instanţa competentă, în condiţiile legii. Articolul 12(1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează:a)nerespectarea condiţiilor de utilizare a menţiunilor nutriţionale, prevăzute în anexa la Regulament, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; b)utilizarea de menţiuni nutriţionale, care nu sunt prevăzute în anexa la Regulament, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei; c)înscrierea pe etichetă de date eronate, incomplete sau care nu corespund realităţii referitoare la menţiunile nutriţionale şi de sănătate înscrise pe produsele alimentare, cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, dacă fapta nu a fost săvârşită în astfel de condiţii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune. (2) După publicarea de către Comisia Europeană a listei menţiunilor de sănătate autorizate potrivit prevederilor art. 13 din Regulament, constituie contravenţii la aplicarea cerinţelor privind menţiunile de sănătate şi se sancţionează după cum urmează următoarele fapte:a)nerespectarea condiţiilor de utilizare a menţiunilor de sănătate prevăzute în registrul comunitar, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei; b)utilizarea de menţiuni de sănătate neprevăzute în listele de menţiuni autorizate, potrivit prevederilor Regulamentului, cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei. (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Ministerului Sănătăţii, Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, conform competenţelor legale.(4) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordin comun al ministerului sănătăţii, al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, competenţele privind controlul pe piaţă al menţiunilor nutriţionale şi de sănătate asociate produselor alimentare.(5) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13(1) În cazul în care există motive temeinice să se considere că o menţiune nu este conformă cu Regulamentul sau că justificarea ştiinţifică prevăzută la art. 6 din Regulament nu se susţine, autoritatea competentă poate suspenda temporar folosirea acelei menţiuni.(2) Autoritatea competentă informează celelalte state membre şi Comisia Europeană asupra deciziei de suspendare temporară şi prezintă motivele suspendării.(3) Măsura de suspendare temporară prevăzută la alin. (1) poate fi contestată la instanţa de contencios administrativ, în condiţiile legii. Articolul 14Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor duc la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri şi iau măsurile ce se impun, conform limitelor legale de competenţă. Articolul 15În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Guvernul va completa în mod corespunzător anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 676 din 28 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 16Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. PRIM-MINISTRU EMIL BOC Contrasemnează: Ministrul sănătăţii, Cseke Attila p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Barna Tánczos, secretar de stat Ministrul economiei, comerţului şi mediului de afaceri, Ion Ariton Ministrul finanţelor publice, Gheorghe Ialomiţianu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 723/2011

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 723 din 2011
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 1374 2013
    Căutați un împrumut autentic? esti la locul potrivit pentru solutiile tale de credit chiar aici! Credit Land oferă toate tipurile de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 2%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la; (ivanapedro85@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 723/2011
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu