Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.590 din 08.08.2019

pentru definirea obligaţiilor de administrare a subdomeniului Folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbări climatice
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 693 din 22 august 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile:Convenţiei-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992, ratificată prin Legea nr. 24/1994, cu modificările ulterioare;

Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 3/2001;

Acordului de la Paris, încheiat la Paris la 12 decembrie 2015, ratificat prin Legea nr. 57/2017;

Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 mai 2013 privind un mecanism de monitorizare şi de raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, precum şi de raportare, la nivel naţional şi al Uniunii, a altor informaţii relevante pentru schimbările climatice şi de abrogare a Deciziei nr. 280/2004/CE;

Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 749/2014 al Comisiei din 30 iunie 2014 privind structura, formatul, procedurile de transmitere şi revizuirea informaţiilor raportate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

Regulamentului (UE) 2018/841 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 şi a Deciziei nr. 529/2013/UE;

Regulamentului (UE) 2018/842 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind reducerea anuală obligatorie a emisiilor de gaze cu efect de seră de către statele membre în perioada 2021-2030 în vederea unei contribuţii la acţiunile climatice de respectare a angajamentelor asumate în temeiul Acordului de la Paris şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013;

Regulamentului (UE) 2018/1.999 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanţa uniunii energetice şi a acţiunilor climatice, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 663/2009 şi (CE) nr. 715/2009 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE şi 2013/30/UE ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Directivelor 2009/119/CE şi (UE) 2015/652 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului;

Deciziei nr. 529/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare şi planurile de acţiune referitoare la emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 13 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Prezenta hotărâre stabileşte cadrul legal, instituţional şi procedural privind administrarea subdomeniului LULUCF. Articolul 2
(1) Prezenta hotărâre utilizează termenii şi expresiile ale căror semnificaţii sunt prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.570/2007 privind înfiinţarea Sistemului naţional pentru estimarea nivelului emisiilor antropice din surse sau al reţinerilor prin sechestrare a tuturor gazelor cu efect de seră, reglementate prin Protocolul de la Kyoto, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) În cuprinsul prezentei hotărâri sunt utilizate următoarele acronime:a)AFM - Administraţia Fondului de Mediu; b)ANPM - Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului; c)APIA - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură; d)C - carbon; e)CO2 - dioxid de carbon; f)CRF - formatul comun de raportare; g)E/R - emisii/reţineri; h)ERT - echipa experţilor revizuitori; i)FMRL - nivelul de referinţă pentru gospodărirea pădurilor; j)FRL - nivelul de referinţă pentru păduri; k)GES - gaze cu efect de seră; l)IAR - evaluarea şi revizuirea la nivel internaţional; m)ICPA - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului; n)ICSI Rm. Vâlcea - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice; o)INCAS - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli"; p)INCDS - Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea"; q)INEGES - Inventarul naţional al emisiilor de gaze cu efect de seră; r)IPCC - Grupul interguvernamental privind schimbările climatice; s)KP - Protocolul de la Kyoto; ş)LULUCF - folosinţa terenurilor, schimbarea folosinţei terenurilor şi silvicultura, în contextul Hotărârii Guvernului nr. 1.570/2007, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultura, în contextul Regulamentului (UE) 2018/841 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 şi a Deciziei nr. 529/2013/UE; t)MAP - autoritatea publică centrală pentru ape şi păduri - Ministerul Apelor şi Pădurilor; ţ)MCI - autoritatea publică centrală pentru cercetare şi inovare - Ministerul Cercetării şi Inovării; u)MM - autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului - Ministerul Mediului; v)SNEEGES - Sistemul naţional de estimare a emisiilor de gaze cu efect de seră; w)UNFCCC - Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice; x)QC/QA - controlul şi asigurarea calităţii.
Articolul 3
(1) Pentru implementarea prezentei hotărâri se desemnează ca autorităţi competente următoarele:a)autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului (MM); b)autoritatea publică centrală pentru ape şi păduri (MAP); c)autoritatea publică centrală pentru cercetare şi inovare (MCI) prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea" (INCDS), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice şi Izotopice (ICSI Rm. Vâlcea), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială „Elie Carafoli" (INCAS) şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului (ICPA); d)Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM); e)Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA).
(2) Autorităţile prevăzute la alin. (1) pot realiza parteneriate cu alte instituţii care au competenţă şi expertiză în domeniile şi activităţile conexe aferente subdomeniului LULUCF.
(3) Autorităţile prevăzute la alin. (1) trebuie să îşi asigure instruirea personalului propriu.
Capitolul IIAdministrarea subdomeniului LULUCF din cadrul INEGES Articolul 4
(1) ICSI Rm. Vâlcea monitorizează şi estimează/raportează emisiile de gaze cu efect de seră (GES) şi absorbţia anuală asociată schimbării stocurilor de C din terenurile agricole cultivate (Cropland), pajişti (Grassland), zone umede (Wetlands), aşezări umane (Settlements) şi alte terenuri (Other Land), cu excepţia emisiilor şi absorbţiei din soluri minerale şi organice.
(2) ICSI Rm. Vâlcea implementează următoarele activităţi în privinţa subsectoarelor LULUCF în conformitate cu prevederile asociate UNFCCC:a)identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; b)colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea INEGES, cu informarea ANPM, INCDS şi INCAS; c)identifică şi documentează necesarul de activităţi de procesare ulterioară a unor date/informaţii/planuri/alte elemente primare relevante şi le transmite instituţiei care procesează (INCDS/APIA), astfel încât să fie obţinute serii de date şi informaţii utilizabile în pregătirea INEGES; d)transmite către INCDS/APIA necesarul de activităţi de procesare ulterioară a unor date/informaţii/planuri/alte elemente primare relevante şi colectează rezultatele acestor procesări, cu informarea ANPM, INCDS şi INCAS; e)procesează datele şi informaţiile, incluzând şi valorile parametrilor naţionali (date de activitate/factori de emisie/alţi parametri) relevanţi estimării E/R generate/reţinute ca urmare a activităţilor specifice LULUCF, în acord cu obligaţiile sub UNFCCC şi Protocolul de la Kyoto (KP); f)estimează E/R de GES generate/reţinute ca urmare a activităţilor specifice LULUCF în acord cu obligaţiile sub UNFCCC, pentru toate categoriile de folosinţă a terenului; g)estimează E/R de GES generate/reţinute ca urmare a activităţilor specifice LULUCF în acord cu obligaţiile sub KP; h)ia toate măsurile necesare şi asigură coerenţa la nivelul tuturor elementelor tehnice parte a subdomeniului LULUCF; i)pregăteşte şi furnizează către ANPM sectorul LULUCF în formatul comun de raportare, precum şi raportul la INEGES, incluzând şi elementele pregătite şi furnizate de către INCDS şi INCAS potrivit prevederilor art. 5 şi 6; j)efectuează activităţi privind controlul şi asigurarea calităţii (QA/QC) şi, respectiv, privind verificarea datelor LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP, pe care le documentează; k)efectuează recalculări ale nivelurilor E/R cuprinse în INEGES şi CRF pentru anii anteriori, după caz; l)furnizează datele privind incertitudinile asociate factorilor de emisie/altor parametri consideraţi în estimarea nivelurilor de E/R ca urmare a activităţilor LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP; m)arhivează datele şi informaţiile parte a/considerate în administrarea subdomeniului LULUCF (toate datele/informaţiile, inclusiv documentele de fundamentare a acestora, foi de calcul şi alte documente relevante utilizate/considerate/generate în activităţile specifice pregătirii subdomeniului LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP). Aceste documente vor cuprinde inclusiv matricele schimbării folosinţei terenurilor relevante, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP, şi le transmite ANPM, spre arhivare la nivelul autorităţii competente; n)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a subdomeniului INEGES sub UNFCCC, şi, respectiv, sub KP, şi furnizează elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate la solicitarea echipei experţilor revizori (ERT) coordonate de către Secretariatul UNFCCC, împreună cu reprezentanţi ai ANPM, INCDS, INCAS şi ICPA; o)colaborează cu reprezentanţii ANPM, INCDS, INCAS şi ICPA în toate etapele de elaborare a raportului subdomeniului LULUCF din INEGES, în vederea abordării unitare a INEGES şi a creşterii nivelului de expertiză cu privire la acest sector din partea ambelor părţi; p)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional care se referă sau includ aspecte asociate administrării subdomeniului LULUCF; q)implementează cerinţele de raportare potrivit deciziilor UNFCCC, legislaţiei europene şi ghidurilor metodologice de raportare (IPCC).
Articolul 5INCDS implementează următoarele activităţi asociate terenurilor forestiere şi terenurilor convertite la şi de la pădure: a)monitorizarea folosinţei terenului şi a schimbării folosinţei terenurilor în sistem spaţial explicit şi estimează emisiile şi reţinerile de GES, incluzând şi absorbţia anuală asociată schimbării stocurilor de C, inclusiv pentru solurile minerale şi organice; b)realizează estimări pentru activităţile corespondente de despăduriri, împăduriri/reîmpăduriri, gospodărirea pădurilor şi revegetare, inclusiv cantităţile contabilizabile anual de raportat, estimările privind emisiile de GES din perturbări naturale, eventuala valoare a corecţiei tehnice a FMRL şi a FRL, utilizând date puse la dispoziţie de Ministerul Apelor şi Pădurilor; c)identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; d)colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea INEGES, cu informarea ANPM, ICSI Rm. Vâlcea, INCAS şi ICPA; e)identifică şi documentează, prin studii specifice, după caz, necesarul de activităţi de procesare ulterioară a unor date/informaţii/planuri/alte elemente primare relevante, astfel încât să fie obţinute serii de date şi informaţii utilizabile în pregătirea INEGES; f)generează rezultatele procesărilor prevăzute la lit. e), cu informarea ANPM, ICSI Rm. Vâlcea, INCAS şi ICPA; g)procesează datele şi informaţiile relevante, incluzând şi valorile parametrilor naţionali (date de activitate/factori de emisie/alţi parametri) relevanţi estimării E/R generate/reţinute ca urmare a activităţilor specifice LULUCF în acord cu obligaţiile sub UNFCCC şi KP; h)estimează E/R de GES generate/reţinute, ca urmare a activităţilor specifice LULUCF în acord cu obligaţiile subdomeniului UNFCCC; i)estimează E/R de GES generate/reţinute ca urmare a activităţilor specifice LULUCF în acord cu obligaţiile KP; j)pregăteşte şi furnizează către INCAS şi ICSI Rm. Vâlcea sectorul LULUCF sub forma formatului comun de raportare şi raportului la INEGES; k)efectuează activităţi privind controlul şi asigurarea calităţii (QA/QC) şi, respectiv, privind verificarea datelor LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP, şi le documentează; l)implementează recalculări ale nivelurilor E/R cuprinse în INEGES şi CRF pentru anii anteriori, după caz; m)furnizează datele privind incertitudinile asociate factorilor de emisie/altor parametri consideraţi în estimarea nivelelor de E/R/ca urmare a activităţilor LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP; n)arhivează datele şi informaţiile parte a/considerate în administrarea subdomeniului LULUCF (toate datele/informaţiile, inclusiv documentele de fundamentare a acestora, foi de calcul şi alte documente relevante utilizate/considerate/generate în activităţile specifice pregătirii subdomeniului LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP); aceste documente vor cuprinde inclusiv matricele schimbării folosinţei terenurilor relevante, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP, la nivelul INCDS şi le transmite ANPM, spre arhivare la nivelul autorităţii competente; o)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a subdomeniului INEGES LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP, şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate la solicitarea echipei experţilor revizori (ERT) coordonate de către Secretariatul UNFCCC, împreună cu reprezentanţi ai ANPM, ICSI Rm. Vâlcea, INCAS şi ICPA; p)colaborează cu reprezentanţii ANPM, ICSI Rm. Vâlcea şi INCAS în toate etapele de elaborare a subdomeniului LULUCF din INEGES, în vederea abordării unitare a INEGES şi a creşterii nivelului de expertiză cu privire la acest sector din partea tuturor părţilor implicate; q)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional care se referă la/includ şi aspecte asociate administrării subdomeniului LULUCF; r)implementează cerinţele de raportare potrivit deciziilor UNFCCC, legislaţiei europene şi ghidurilor metodologice de raportare (IPCC). Articolul 6INCAS implementează următoarele activităţi: a)realizează monitorizarea folosinţei terenului şi a schimbării folosinţei terenurilor în sistem spaţial explicit, utilizând tehnologii de aerofotogrammetrie şi supraveghere aeriană la nivel naţional; b)colectează şi procesează datele primare obţinute în urma misiunilor de zbor în conformitate cu cerinţele impuse de INEGES; c)realizează evaluări calitative şi cantitative pentru activităţile corespondente de despăduriri, împăduriri/reîmpăduriri, gospodărirea pădurilor şi revegetare din analiza LIDAR (Light Detection and Ranging - detectarea luminii şi estimarea distanţelor) şi aerofotogrammetrie; d)procesează datele şi informaţiile achiziţionate în misiunile de zbor (date de activitate/factori de emisie/alţi parametri) relevante estimării E/R generate/reţinute, ca urmare a activităţilor specifice LULUCF în acord cu obligaţiile sub UNFCCC şi KP; e)identifică şi documentează necesarul de activităţi de procesare ulterioară a unor date/informaţii/planuri/alte elemente primare relevante astfel încât să fie obţinute serii de date şi informaţii utilizabile în pregătirea INEGES; f)generează rezultate şi rapoarte specifice, cu informarea ANPM, ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA; g)colaborează cu reprezentanţii ANPM, ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA în toate etapele de elaborare a INEGES, în vederea abordării unitare şi a creşterii nivelului de expertiză cu privire la acest sector; h)arhivează datele şi informaţiile parte a/considerate în administrarea subdomeniului LULUCF (toate datele/informaţiile, inclusiv documentele de fundamentare a acestora, foi de calcul şi alte documente relevante utilizate/considerate/generate în activităţile specifice pregătirii subdomeniului LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP) şi le transmite ANPM, spre arhivare la nivelul autorităţii competente; i)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a subdomeniului INEGES LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP, şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate la solicitarea echipei experţilor revizori (ERT) coordonate de către Secretariatul UNFCCC, împreună cu reprezentanţi ai ANPM, ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA; j)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional care se referă la/includ şi aspecte asociate administrării subdomeniului LULUCF. Articolul 7ICPA implementează următoarele activităţi: a)monitorizează şi prezintă estimări privind emisiile de GES şi absorbţia de CO2 din solurile minerale şi organice şi emisiile de GES nespecifice folosinţei (cu excepţia folosinţei forestiere şi conversiilor la şi de la pădure); b)prezintă mecanismul de monitorizare şi estimările E/R în scopul contabilizării pentru activităţile corespondente de gospodărire a terenurilor cultivate (Cropland Management) şi pajiştilor (Grazingland Management); c)arhivează datele şi informaţiile parte a/considerate în administrarea subdomeniului LULUCF (toate datele/informaţiile, inclusiv documentele de fundamentare a acestora, foi de calcul şi alte documente relevante utilizate/considerate/generate în activităţile specifice pregătirii subdomeniului LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP) şi le transmite ANPM, spre arhivare la nivelul autorităţii competente; d)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a subdomeniului INEGES LULUCF, sub UNFCCC şi, respectiv, sub KP, şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate la solicitarea echipei experţilor revizori (ERT) coordonate de către Secretariatul UNFCCC, împreună cu reprezentanţi ai ANPM, ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA; e)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional care se referă la/includ şi aspecte asociate administrării subdomeniului LULUCF. Articolul 8ANPM implementează următoarele activităţi: a)activităţi privind controlul calităţii subdomeniului LULUCF al INEGES: verificarea datelor primare colectate, verificarea CRF-ului şi a raportului inventarului naţional (NIR) furnizate de către ICSI Rm. Vâlcea şi le documentează; b)furnizează cadrul de cooperare instituţională pentru acoperirea estimării şi raportării surselor; c)agregă secţiunile NIR-ului asociate subdomeniului LULUCF în NIR-ul general; d)pregăteşte analiza categoriilor-cheie, luând în considerare subdomeniul LULUCF, atât sub UNFCCC, cât şi sub KP; e)pregăteşte analiza incertitudinilor, considerând inclusiv subdomeniul LULUCF; f)arhivează datele şi informaţiile parte a/considerate în administrarea subdomeniului LULUCF, inclusiv cele primite de la ICSI Rm. Vâlcea, INCDS, INCAS şi ICPA; g)asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a subdomeniului INEGES LULUCF sub UNFCCC, respectiv KP şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate la solicitarea echipei experţilor revizori (ERT) coordonate de către Secretariatul UNFCCC, împreună cu experţi tehnici ai ICSI Rm. Vâlcea, INCAS, INCDS şi ICPA; h)colaborează cu reprezentanţii ICSI Rm. Vâlcea, INCAS, INCDS şi ICPA în toate etapele de elaborare a subdomeniului LULUCF din INEGES, în vederea abordării unitare a INEGES şi a creşterii nivelului de expertiză cu privire la acest sector din partea tuturor părţilor; i)reprezintă, împreună cu experţi tehnici ai ICSI Rm. Vâlcea, INCAS, INCDS şi ICPA, după caz, România în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional care sunt asociate administrării subdomeniului LULUCF; j)analizează, avizează şi transmite spre aprobare MM versiunea consolidată a subdomeniului LULUCF; k)transmite către structurile abilitate versiunea aprobată de MM; l)pune la dispoziţia ICSI Rm. Vâlcea, INCDS, INCAS şi ICPA seturile de elemente disponibile asociate pregătirii variantelor anterioare ale INEGES transmise oficial Comisiei Europene, Agenţiei Europene de Mediu şi Secretariatului UNFCCC. Articolul 9Ministerul Mediului (MM) implementează următoarele activităţi: a)analizează şi aprobă varianta transmisă de către ANPM a INEGES; b)asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a subdomeniului INEGES LULUCF sub UNFCCC, respectiv KP, împreună cu reprezentanţi ai ANPM şi experţi tehnici ai ICSI Rm. Vâlcea, INCDS, INCAS şi ICPA şi ai furnizorilor de date, în funcţie de necesităţi. Articolul 10Instituţiile furnizoare de date implementează următoarele activităţi: a)furnizarea către ICSI Rm. Vâlcea, INCAS, INCDS şi ICPA atât a datelor şi informaţiilor solicitate şi necesare administrării subdomeniului LULUCF, cât şi a datelor şi informaţiilor privind incertitudinile asociate datelor de activitate (AD) şi factorilor de emisie (EF); b)asigurarea de către APIA a procesării unor date/informaţii/ planuri/alte elemente primare relevante, astfel încât să fie obţinute serii de date şi informaţii utilizabile în pregătirea INEGES, şi transmiterea rezultatelor către ICSI Rm. Vâlcea, în funcţie de caz, în concordanţă cu prevederile art. 5 lit. c) şi d).
Capitolul IIIAdministrarea subdomeniului LULUCF, parte a raportului privind politicile şi măsurile de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră Articolul 11ICSI Rm. Vâlcea implementează următoarele activităţi: a)identifică şi documentează necesarul de date; b)colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii raportului, cu informarea MM şi INCDS; c)elaborează secţiunile din raport asociate subdomeniilor LULUCF prevăzute la art. 5 şi le transmite MM; d)implementează activităţi QC la nivelul secţiunilor elaborate, le documentează şi comunică MM şi documentele în cauză; e)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a raportului la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM; f)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel european şi internaţional care sunt asociate administrării raportului. Articolul 12INCDS implementează următoarele activităţi asociate terenurilor forestiere şi terenurilor convertite la şi de la pădure: a)identifică şi documentează necesarul de date; b)colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii raportului, cu informarea MM şi ICSI Rm. Vâlcea; c)elaborează secţiunile din raport asociate subsectoarelor LULUCF prevăzute la art. 6 şi le transmite MM; d)implementează activităţi QC la nivelul secţiunilor elaborate, le documentează şi comunică MM documentele în cauză; e)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a raportului la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM; f)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel european şi internaţional care sunt asociate administrării raportului. Articolul 13MM implementează următoarele activităţi: a)activităţi QC asupra secţiunilor elaborate de ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS; b)asigură arhivarea documentelor asociate administrării raportului; c)asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a raportului la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu experţi tehnici ai ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS; d)reprezintă România, alături de experţi tehnici ai ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS, după caz, în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel european şi internaţional care sunt asociate administrării raportului; e)pune la dispoziţia ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS seturile de elemente disponibile asociate pregătirii variantelor anterioare ale rapoartelor transmise oficial Comisiei Europene şi Agenţiei Europene de Mediu. Articolul 14
(1) Instituţiile furnizoare de date furnizează către ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS datele şi informaţiile solicitate.
(2) Instituţiile furnizoare de date prevăzute în cuprinsul hotărârii sunt instituţiile care deţin seturi de elemente disponibile necesare administrării subdomeniului LULUCF.
Capitolul IVAdministrarea subdomeniului LULUCF, parte a raportului privind prognozele emisiilor de gaze cu efect de seră Articolul 15ICSI Rm. Vâlcea implementează următoarele activităţi: a)identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; b)colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii raportului, cu informarea MM, INCDS şi ICPA; c)elaborează prognozele emisiilor/reţinerilor de GES aferente subdomeniilor LULUCF prevăzute la art. 5, parte a raportului, cu utilizarea formatelor puse la dispoziţie de MM, şi transmite către MM raportul elaborat; d)implementează cerinţele de raportare potrivit deciziilor UNFCCC, legislaţiei europene şi ghidurilor metodologice de raportare (IPCC); e)implementează activităţi de QA/QC, le documentează şi comunică MM documentele în cauză; f)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a raportului la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM şi INCDS; g)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel internaţional, european şi naţional care sunt asociate administrării raportului. Articolul 16INCDS implementează următoarele activităţi asociate terenurilor forestiere şi terenurilor convertite la şi de la pădure: a)identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; b)implementează cerinţele de raportare potrivit deciziilor UNFCCC, legislaţiei europene şi ghidurilor metodologice de raportare (IPCC) în raport cu datele disponibile; c)colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii raportului, cu informarea MM, ICSI Rm. Vâlcea şi ICPA; d)elaborează prognozele emisiilor/reţinerilor de GES aferente subsectoarelor LULUCF prevăzute la art. 6, parte a raportului, cu utilizarea formatelor puse la dispoziţie de MM şi transmite către MM raportul elaborat; e)implementează activităţi de QA/QC, le documentează şi comunică MM documentele în cauză; f)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a raportului la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM şi ICSI Rm. Vâlcea; g)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel european şi internaţional care sunt asociate administrării raportului. Articolul 17ICPA implementează următoarele: a)cerinţele de raportare potrivit deciziilor UNFCCC, legislaţiei europene în domeniu şi prevederilor metodologice asociate, în contextul caracterizării solurilor în mod asociat subdomeniilor LULUCF prevăzute la art. 5; b)activităţi de QA/QC, le documentează şi comunică MM documentele în cauză; c)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a raportului la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM şi ICSI Rm. Vâlcea; d)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel european şi internaţional care sunt asociate administrării raportului. Articolul 18ANPM furnizează către MM, ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA datele şi informaţiile privind E/R de GES, parte a INEGES. Articolul 19MM implementează următoarele activităţi: a)pune la dispoziţia ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA formatele pentru raport puse la dispoziţie de către Comisia Europeană; b)implementează activităţi de QC asupra datelor şi informaţiilor colectate şi asupra secţiunilor LULUCF elaborate şi puse la dispoziţie de ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA; c)asigură arhivarea documentelor asociate administrării raportului; d)asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a raportului la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ANPM şi experţi tehnici ai ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA; e)reprezintă România în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel european şi internaţional care sunt asociate administrării raportului; f)pune la dispoziţia ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA seturile de elemente disponibile asociate pregătirii variantelor anterioare ale rapoartelor transmise oficial Comisiei Europene şi Agenţiei Europene de Mediu. Articolul 20Instituţiile furnizoare de date furnizează către ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA datele şi informaţiile solicitate. Capitolul VAdministrarea subdomeniului LULUCF, parte a Comunicării naţionale privind schimbările climatice şi rapoartelor bienale Articolul 21ICSI Rm. Vâlcea implementează următoarele activităţi: a)identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; b)colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii rapoartelor, cu informarea MM; c)elaborează secţiunile LULUCF, parte a rapoartelor asociate subdomeniilor prevăzute la art. 5, şi le transmite către MM; d)implementează activităţi de QA/QC, le documentează şi comunică MM documentele în cauză; e)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a raportului la nivel internaţional şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM. Articolul 22INCDS implementează următoarele activităţi asociate terenurilor forestiere şi terenurilor convertite la şi de la pădure: a)identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; b)colectează datele şi informaţiile necesare administrării şi pregătirii rapoartelor, cu informarea MM şi ICSI Rm. Vâlcea; c)elaborează secţiunile LULUCF, parte a rapoartelor asociate subdomeniilor prevăzute la art. 6, şi le transmite către MM; d)implementează activităţi de QA/QC, le documentează şi comunică MM documentele în cauză; e)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a raportului la nivel internaţional şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM. Articolul 23ICPA implementează următoarele: a)cerinţele de raportare potrivit deciziilor asociate UNFCCC şi a prevederilor metodologice corespunzătoare, în mod specific subdomeniilor prevăzute la art. 5; b)activităţi de QA/QC, le documentează şi comunică MM documentele în cauză; c)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a raportului la nivel internaţional şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai MM. Articolul 24ANPM furnizează către MM, ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA datele şi informaţiile privind E/R de gaze cu efect de seră, parte a INEGES. Articolul 25MM implementează următoarele activităţi: a)activităţi de QC asupra datelor şi informaţiilor colectate şi asupra secţiunilor LULUCF elaborate şi puse la dispoziţie de ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA şi le documentează; b)asigură arhivarea documentelor asociate administrării rapoartelor; c)asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a rapoartelor la nivel internaţional şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ANPM şi experţi tehnici ai ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA; d)pune la dispoziţia ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA seturile de elemente disponibile asociate pregătirii variantelor anterioare ale rapoartelor transmise oficial Comisiei Europene şi Agenţiei Europene de Mediu. Articolul 26Instituţiile furnizoare de date furnizează către ICSI Rm. Vâlcea, INCDS şi ICPA datele şi informaţiile solicitate. Capitolul VIAdministrarea subdomeniului LULUCF, parte a Regulamentului (UE) 2018/841 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 cu privire la includerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi a absorbţiilor rezultate din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură în cadrul de politici privind clima şi energia pentru 2030 şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 525/2013 şi a Deciziei nr. 529/2013/UE - Activităţi privind nivelul de referinţă pentru păduri (FRL) Articolul 27INCDS implementează următoarele activităţi asociate terenurilor forestiere şi terenurilor convertite la şi de la pădure: a)identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; b)colectează datele şi informaţiile necesare elaborării/ stabilirii sau actualizării FRL, cu informarea MM şi MAP; c)elaborează sau actualizează FRL şi transmite MM documentele asociate; d)implementează activităţi de QC, le documentează şi transmite MM documentele în cauză. Articolul 28ANPM furnizează către MM şi INCDS datele şi informaţiile privind emisiile/reţinerile de gaze cu efect de seră, parte a INEGES. Articolul 29MM implementează următoarele activităţi: a)activităţi de QC asupra datelor şi informaţiilor colectate şi asupra documentelor asociate FRL elaborate şi puse la dispoziţie de INCDS; b)asigură arhivarea documentelor asociate FRL; c)analizează şi aprobă, împreună cu MAP, documentele asociate FRL/FRL actualizat/documentul asociat FRL al României. Articolul 30MAP implementează următoarele activităţi: a)asigură accesul pentru preluarea datelor şi informaţiilor de către ANPM şi INCDS de la structurile de administraţie silvică şi sprijină cu celeritate finalizarea acţiunii de consolidare a bazei de date necesare pentru sectorul LULUCF; b)colaborează cu ANPM şi INCDS în vederea identificării celor mai bune politici/practici de management în domeniul forestier necesare raportării specifice subdomeniului LULUCF; c)analizează şi aprobă, împreună cu MM, documentele asociate FRL/FRL actualizat/documentul asociat FRL al României. Articolul 31Instituţiile furnizoare de date furnizează către MM, MAP şi INCDS datele şi informaţiile solicitate. Capitolul VIIAdministrarea rapoartelor sub Decizia nr. 529/2013/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2013 privind normele de contabilizare şi planurile de acţiune referitoare la emisiile şi absorbţiile de gaze cu efect de seră care rezultă din activităţi legate de exploatarea terenurilor, schimbarea destinaţiei terenurilor şi silvicultură Articolul 32ICSI Rm. Vâlcea implementează următoarele activităţi: a)identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; b)colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea, rapoartelor privind politicile şi măsurile, cu informarea MM şi INCDS, în contextul subdomeniilor prevăzute la art. 5; c)colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea, rapoartelor asociate emisiilor istorice şi sistemelor naţionale, cu informarea ANPM, în contextul subdomeniilor prevăzute la art. 5; d)elaborează rapoartele asociate domeniului LULUCF, inclusiv prin includerea elementelor transmise de INCDS potrivit prevederilor art. 34 lit. d), şi le transmite ANPM, INCDS şi MM; e)implementează activităţi de QC la nivelul secţiunilor elaborate, le documentează şi comunică ANPM şi MM documentele în cauză; f)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a rapoartelor la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai ANPM şi MM; g)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel european şi naţional care sunt asociate administrării rapoartelor. Articolul 33INCDS implementează următoarele activităţi asociate terenurilor forestiere şi terenurilor convertite la şi de la pădure: a)identifică şi documentează necesarul de date şi informaţii; b)colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea, rapoartelor privind politicile şi măsurile, cu informarea MM şi ICSI Rm. Vâlcea, în contextul subdomeniilor prevăzute la art. 6; c)colectează datele şi informaţiile necesare administrării, incluzând şi pregătirea, rapoartelor asociate emisiilor istorice şi sistemelor naţionale, cu informarea ANPM şi ICSI Rm. Vâlcea, în contextul subdomeniilor prevăzute la art. 6; d)elaborează rapoartele asociate domeniului LULUCF şi le transmite ANPM, ICSI Rm. Vâlcea şi MM; e)implementează activităţi de QC la nivelul secţiunilor elaborate, le documentează şi comunică ANPM, ICSI Rm. Vâlcea şi MM documentele în cauză; f)participă ca expert tehnic la reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a rapoartelor la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai ICSI Rm. Vâlcea, ANPM şi MM; g)participă ca expert tehnic în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel european şi internaţional care sunt asociate administrării rapoartelor. Articolul 34ANPM implementează următoarele activităţi: a)activităţi de QC asupra datelor şi informaţiilor colectate şi rapoartelor elaborate de ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS în privinţa emisiilor istorice şi sistemelor naţionale şi le documentează; b)asigură arhivarea documentelor asociate administrării raportului; c)asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a rapoartelor la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu experţi tehnici ai ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS; d)reprezintă România, împreună cu experţi tehnici ai ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS, după caz, în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel european şi internaţional care sunt asociate administrării rapoartelor; e)analizează, avizează şi transmite spre aprobare MM rapoartele asociate emisiilor istorice şi sistemelor naţionale; f)transmite către structurile abilitate versiunea aprobată de MM a rapoartelor asociate emisiilor istorice şi sistemelor naţionale. Articolul 35MM implementează următoarele activităţi: a)asigură arhivarea documentelor asociate administrării raportului; b)implementează activităţi de QC asupra datelor şi informaţiilor colectate şi rapoartelor elaborate de ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS în privinţa politicilor şi măsurilor şi le documentează; c)asigură reprezentarea României în cadrul activităţii de revizuire a rapoartelor la nivel european şi furnizarea de elemente adiţionale şi/sau elemente actualizate, împreună cu reprezentanţi ai ANPM şi experţi tehnici ai ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS; d)reprezintă România, alături de reprezentanţi ANPM şi experţi tehnici ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS, după caz, în grupuri de lucru/alte reuniuni la nivel european şi internaţional care sunt asociate administrării rapoartelor; e)analizează şi aprobă varianta transmisă de către ANPM a rapoartelor asociate emisiilor istorice şi sistemelor naţionale; f)analizează şi aprobă rapoartele privind politicile şi măsurile; transmite versiunea aprobată a rapoartelor către structurile abilitate. Articolul 36Instituţii furnizoare de date furnizează către ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS datele şi informaţiile solicitate. Capitolul VIII Asigurarea de suport tehnic în negocierile la nivel internaţional şi/sau european Articolul 37ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS asigură suport tehnic în negocierile la nivel internaţional şi/sau european, în funcţie de solicitările MM. Articolul 38ANPM furnizează către MM datele şi informaţiile privind emisiile/reţinerile de gaze cu efect de seră, parte a INEGES, în vederea asigurării de suport tehnic în negocieri. Articolul 39MM implementează următoarele activităţi: a)solicită suport tehnic în negocierile la nivel internaţional şi/sau european, în funcţie de necesităţi; b)solicită date/informaţii necesare în administrarea punctelor de vedere ale României în negocierile la nivel internaţional şi/sau european. Articolul 40Instituţiile furnizoare de date furnizează către MM datele şi informaţiile solicitate. Capitolul IX Asigurarea de suport tehnic şi reprezentarea României în evaluarea şi revizuirea la nivel internaţional (IAR) şi/sau alte procese Articolul 41ICSI Rm. Vâlcea şi INCDS asigură suport tehnic şi/sau reprezentarea României în IAR şi/sau alte procese, în funcţie de solicitările MM. Articolul 42ANPM asigură suport tehnic şi/sau reprezentarea României în IAR şi/sau alte procese, în funcţie de solicitările MM. Articolul 43MM implementează următoarele activităţi: a)solicită suport tehnic şi/sau reprezentarea României în IAR şi/sau în alte procese, în funcţie de necesităţi; b)solicită date/informaţii necesare în administrarea reprezentării României în IAR şi/sau în alte procese. Articolul 44Instituţiile furnizoare de date furnizează către MM datele şi informaţiile solicitate. Capitolul X Finanţarea activităţilor din sectorul LULUCF Articolul 45
(1) Pentru susţinerea financiară a activităţilor prestate în cadrul subdomeniului LULUCF de către institutele de cercetare-dezvoltare aflate în coordonarea MCI se alocă, în perioada 2019-2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, sub formă de finanţare nerambursabilă, suma de 30 milioane lei din Fondul pentru mediu, în conformitate cu art. 13 alin. (1) lit. m) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Finanţarea se acordă institutelor de cercetare-dezvoltare prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), aflate în coordonarea MCI, în baza contractelor multianuale încheiate de aceştia cu AFM, în limita creditelor de angajament şi bugetare aprobate conform legii, în conformitate cu cheltuielile eligibile aferente activităţilor stabilite prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, precum şi cu graficul anual de plăţi.
(3) Cu excepţia sumelor cu titlu de avans, virarea sumelor necesare realizării activităţilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către AFM în baza cererilor de decontare depuse de către beneficiari şi numai după verificarea şi acceptarea acestora.
(4) Cererile de decontare prevăzute la alin. (3) vor fi însoţite în mod obligatoriu de documentele justificative ale cheltuielilor efectuate avizate de către ANPM, după caz, şi aprobate de către MM, inclusiv din punctul de vedere al recepţiei cantitative şi calitative.
(5) În cadrul contractelor prevăzute la alin. (2) se pot acorda sume cu titlul de avans potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 46Responsabilitatea privind respectarea prevederilor specifice privind verificarea, recepţionarea şi acceptarea cheltuielilor necesare realizării activităţilor prevăzute la art. 45 alin. (1), în cadrul contractului de finanţare, îi revine în totalitate beneficiarului. Totodată, beneficiarului îi revine şi responsabilitatea privind respectarea prevederilor legale specifice privind achiziţiile publice, în situaţia în care acesta are calitatea de autoritate contractantă, în condiţiile art. 4 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, sau, dacă este cazul, atunci când o astfel de obligaţie îi revine ca urmare a încadrării în una dintre situaţiile reglementate la art. 6 din legea menţionată anterior. Articolul 47Sumele rămase neutilizate la sfârşitul perioadei prevăzute la art. 45 alin. (1) se returnează Fondului pentru Mediu, conform legii. Articolul 48 Până la data de 30 iunie a fiecărui an, responsabilii de activităţi transmit propunerea de buget necesar pentru anul următor către MM/AFM pentru a se putea fundamenta bugetul necesar derulării activităţilor viitoare, graficul anual prevăzut la art. 45 alin. (2) urmând a fi modificat în mod corespunzător. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: p. Viceprim-ministru, ministrul mediului, Iulian Octavian Stana, secretar de stat p. Ministrul cercetării şi inovării, Mircea Popa, secretar general adjunct p. Ministrul apelor şi pădurilor, Adriana Petcu, secretar de stat p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Dumitru Daniel Botănoiu, secretar de stat Ministrul finanţelor publice, Eugen Orlando TeodoroviciSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 590/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 590 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 590/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu