Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.4547 din 03.07.2019

privind modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 585 din 17 iulie 2019SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 51 din Legea nr. 318/2015 pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Articolul I Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. La articolul 2, alineatul (2) se abrogă. 2. La articolul 2, alineatele (4) şi (6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Sumele reprezentând cheltuieli de distrugere se înscriu, pe bază de documente justificative, în procesul-verbal de distrugere, care constituie titlu executoriu pentru aceste sume, în condiţiile legii, şi urmează regimul creanţelor bugetare prevăzute la art. 220 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ..........
(6) Distrugerea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, care nu îndeplinesc condiţiile legale de comercializare, se efectuează în prezenţa şi cu confirmarea prin semnătură a unei comisii de preluare şi distrugere formate din câte un reprezentant desemnat de instituţia sau autoritatea publică deţinătoare, de organul de valorificare şi de serviciile publice deconcentrate corespunzătoare ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Mediului.
3. La articolul 3, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Membrii comisiei de preluare şi distrugere prevăzute la art. 2 alin. (6) pot fi şi membri ai comisiei de evaluare prevăzute la art. 6 alin. (4) şi (41) din ordonanţă şi sunt numiţi prin decizie a instituţiei ori autorităţii publice deţinătoare, prin care se desemnează dintre aceştia şi preşedintele comisiei. Înlocuirea acestora, prin decizie, se face în condiţii temeinic motivate. 4. La articolul 4, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Deţinătorii declară şi predau bunurile confiscate în proceduri penale distinct de celelalte bunuri intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. 5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: (21) Actul prevăzut la alin. (2) lit. j) se predă organului de valorificare în copie conformă cu originalul. 6. La articolul 5, alineatul (6) se abrogă. 7. La articolul 5, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(7) Pentru bunurile provenind din succesiuni vacante, titlul de proprietate îl constituie certificatul de vacanţă succesorală emis de notarul public.
(8) În cazul moştenirilor ce urmează a fi declarate vacante, deschise până la intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice reprezintă statul ca subiect de drepturi şi obligaţii în cadrul procedurii succesorale. Reprezentarea acestora în cadrul procedurii succesorale se face prin consilieri juridici. Moştenirile vacante deschise după intrarea în vigoare a Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, intră în proprietatea privată a comunelor, oraşelor şi municipiilor.
8. La articolul 9, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(5) Bunurile considerate abandonate în condiţiile art. 3 alin. (7) din ordonanţă se predau organelor de valorificare competente. 9. La articolul 11, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
(1) Lichidatorii sau, în cazul societăţilor radiate fără lichidare, administratorii acestora la data radierii predau bunurile organelor de valorificare, pe bază de proces-verbal de predare-primire, în termen de 10 zile de la data comunicării încheierii de radiere.
10. La articolul 12, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(2) Organele de valorificare sau, în cazul în care nu au personalitate juridică, instituţiile cu personalitate juridică din care acestea fac parte reprezintă statul în calitate de proprietar al bunurilor devenite ale statului potrivit art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi sunt abilitate să ia toate măsurile legale necesare pentru a intra în posesia acestor bunuri, dacă acestea nu sunt predate conform art. 11.
(3) Creanţele persoanelor juridice radiate, devenite ale statului în condiţiile art. 7 din Legea nr. 314/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit de către organul de valorificare spre executare silită, împreună cu încheierea judecătorului delegat prin care se dispune radierea persoanei juridice şi cu documentele doveditoare cu privire la dreptul de creanţă al persoanei juridice radiate.
11. La articolul 14, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 14
(1) După preluarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, comisia de evaluare procedează la evaluarea acestora în termen de 30 de zile, cu excepţia bunurilor care necesită expertizare în vederea evaluării.
(2) Rezultatele evaluării sunt consemnate într-un proces-verbal de evaluare întocmit de comisia de evaluare în 3 exemplare, semnat de membrii acesteia şi avizat de conducătorul organului de valorificare.
12. La articolul 14, alineatul (6) se abrogă. 13. La articolul 14, alineatul (7) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(7) Comisia de evaluare este formată din 5 membri: 3 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi unul al deţinătorului bunurilor. Organul de valorificare este reprezentat în comisie de:a)conducătorul adjunct al organului de valorificare, care coordonează activitatea de valorificare - preşedintele comisiei; b)2 salariaţi din cadrul compartimentului, biroului sau serviciului valorificare bunuri, dintre care unul este desemnat secretarul comisiei. În cazul în care în cadrul compartimentului, biroului sau serviciului nu sunt încadraţi cel puţin 2 salariaţi, conducătorul organului de valorificare va desemna un salariat din cadrul altui compartiment, birou sau serviciu din instituţie. 14. La articolul 14, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
(8) În situaţia în care valorificarea priveşte bunuri confiscate în proceduri penale, din comisia de evaluare poate face parte şi un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate. În acest caz, comisia de evaluare este formată din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant al Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne. Înlocuirea acestora se face prin decizie, în condiţii temeinic motivate. 15. La articolul 15, alineatele (2) şi (5) se abrogă. 16. La articolul 20, alineatul (3) se abrogă. 17. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 22
(1) Bunurile imobile intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se valorifică numai prin licitaţie publică, dacă prin lege nu se dispune altfel.
18. La articolul 22 alineatul (2), literele a) şi b) se abrogă. 19. La articolul 22, alineatele (3)-(5) se abrogă . 20. La articolul 22, alineatele (7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(7) În cazul în care unii dintre coproprietari nu depun oferta de cumpărare în termenul de mai sus, vânzarea directă a cotei deţinute de stat se face către cei care au depus oferta. Contractul de vânzare-cumpărare se încheie în formă autentică în termen de cel mult 30 de zile de la data achitării sumei prevăzute mai sus. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(9) În cazul în care chiriaşii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (8) nu îşi exprimă oferta de cumpărare sau nu achită suma datorată în termenele precizate la alin. (8), se procedează la valorificarea bunurilor prin licitaţie publică.
21. La articolul 23, alineatele (7) şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(7) Licitaţia publică are loc în prezenţa unei comisii formate din 3 membri, dintre care unul are calitatea de preşedinte al comisiei, desemnaţi prin decizie a conducătorului organului de valorificare sau, dacă acesta nu are personalitate juridică, a instituţiei cu personalitate juridică din care face parte organul de valorificare. Prin decizie se desemnează şi membrii supleanţi.
(8) Comisia de licitaţie verifică îndeplinirea condiţiilor de participare la licitaţie şi întocmeşte lista cuprinzând persoanele acceptate la licitaţie. Garanţia de participare la licitaţie se depune/se virează de către participanţii la licitaţie în conturile corespunzătoare de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (4).
22. La articolul 24, alineatele (15), (23) şi (28) se modifică şi vor avea următorul cuprins :
(15) În cazul neprezentării la licitaţie, precum şi al ofertanţilor care refuză semnarea procesului-verbal de licitaţie, garanţia nu se restituie şi devine venit la bugetul de stat sau, după caz, local şi se virează în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (3). ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(23) În cazul în care garanţia depusă depăşeşte sumele prevăzute la alin. (22), suma rămasă din garanţie după acoperirea acestora devine venit la bugetul de stat sau, după caz, local şi se virează în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3). În caz contrar, fostul adjudecatar este obligat la plata cheltuielilor ocazionate de organizarea unei noi licitaţii publice şi, după caz, a diferenţei de preţ rămase neacoperite din garanţia depusă. ........ ................ ................ ................ ................ ........ ............
(28) Dobânzile şi penalităţile prevăzute la alin. (24) se stabilesc conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
23. La articolul 25, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Procedura şi competenţele privind organizarea licitaţiei de comision se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 24. La articolul 27, partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 27 Dacă în termen de 150 de zile de la prima reevaluare a bunurilor acestea nu se valorifică prin modalităţile prevăzute la art. 9 din ordonanţă sau nu se atribuie cu titlu gratuit, se poate proceda la: 25. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 28 Organele de valorificare pot preda bunurile spre valorificare şi altor organe de valorificare din structura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. În acest scop, se încheie un protocol între conducătorii organelor de valorificare. 26. La articolul 29 alineatul (1) litera a), penultimul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins: Datele tehnice care trebuie comunicate Ministerului Finanţelor Publice pentru autovehicule, ambulanţe sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiuni şi motoare ataşabile acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice. 27. La articolul 29 alineatul (1), litera e) se abrogă. 28. La articolul 29, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Atribuirea cu titlu gratuit a bunurilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c) se aprobă prin ordin al ministrului finanţelor publice, pentru cele care intră în competenţa Ministerului Finanţelor Publice, sau prin decizie a conducătorului organului de valorificare, dacă acesta are personalitate juridică, ori, în caz contrar, a conducătorului instituţiei cu personalitate juridică din care face parte organul de valorificare, pentru cele care intră în competenţa acestora. 29. La articolul 30 alineatul (1), litera c) se abrogă. 30. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins: (11) Procedura de valorificare a bunurilor conform prevederilor alin. (1) lit. d) şi e) se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 31. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(2) Atribuirea cu titlu gratuit în condiţiile art. 29 alin. (1) lit. b), c), d) şi f) se poate face direct, fără parcurgerea etapelor de valorificare, dar cu respectarea procedurii de evaluare a bunurilor. 32. La articolul 31 alineatul (1), literele a), b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins: a)propun Ministerului Finanţelor Publice transmiterea cu titlu gratuit a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, pentru valori mai mari de 10.000 lei, conform prevederilor art. 29 alin. (1) lit. b); b)verifică dacă sumele rezultate din valorificarea bunurilor se varsă în termen la bugetul de stat; în caz contrar, se iau măsurile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru recuperarea acestora şi, după caz, a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere; c)transmit debitele constatate organelor de executare silită în vederea aplicării măsurilor de executare silită, în baza titlurilor executorii emise în condiţiile legii; 33. La articolul 31 alineatul (1), litera g) se modifică şi va avea următorul cuprins: g)raportează lunar Ministerului Finanţelor Publice situaţia privind autovehiculele, ambulanţele sanitare cu dotările aferente, ambarcaţiunile şi motoarele ataşabile acestora intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, conform anexei la prezentele norme metodologice; 34. La articolul 31 alineatul (1), litera h) şi alineatul (2) se abrogă. 35. La articolul 33, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(4) Comisia de distrugere, numită prin decizie a conducătorului organului de valorificare sau, în cazul în care acesta nu are personalitate juridică, a conducătorului instituţiei cu personalitate juridică în cadrul căreia funcţionează acesta, este formată din 5 membri: 2 reprezentanţi ai organului de valorificare, un reprezentant din partea Ministerului Afacerilor Interne, un reprezentant al Ministerului Mediului şi un reprezentant al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor. Prin decizie se desemnează un preşedinte al comisiei, dintre reprezentanţii organului de valorificare şi membri supleanţi, reprezentanţi ai aceloraşi instituţii. 36. La articolul 33, alineatul (5) se abrogă. 37. La articolul 35, alineatele (3) şi (4) se abrogă. 38. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 36
(1) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi veniturile încasate în urma valorificării bunurilor confiscate de către autorităţile administraţiei publice locale se colectează în conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice. Prin acelaşi ordin se stabilesc instituţiile publice cu codurile de identificare fiscală aferente, coduri care se utilizează la deschiderea conturilor de disponibilităţi. În cazul încasării contravalorii bunurilor respective în numerar, sumele încasate se depun de către organele de valorificare la casieria unităţii Trezoreriei Statului în prima zi lucrătoare de la încasare.
(2) Din sumele colectate, organele de valorificare acoperă, pe bază de documente legale, cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor, având obligaţia ca în termen de 5 zile lucrătoare de la încasare să vireze disponibilităţile rămase în conturile prevăzute la alin. (1), la subdiviziunile corespunzătoare aferente subcapitolelor de venituri ale bugetului de stat sau ale bugetului local, astfel: 35.01.03 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii», 35.01.06 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârşirii infracţiunilor la regimul drogurilor şi precursorilor», respectiv 35.02.03 «Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii».
(3) Prin ordinul menţionat la alin. (1) se stabilesc şi conturile de venituri bugetare, precum şi codurile de identificare fiscală cu care se codifică conturile respective.
(4) Prin ordinul menţionat la alin. (1) se stabilesc şi conturile corespunzătoare de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului pentru gestionarea sumelor reprezentând garanţia de participare la licitaţie care se depune/se virează de către participanţii la licitaţie, instituţiile publice pe numele cărora vor fi deschise aceste conturi, precum şi codurile de identificare fiscală cu care se codifică conturile respective.
39. La articolul 37, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 37
(1) Pentru cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului după virarea la bugetul de stat a disponibilităţilor rezultate din valorificare sau pentru care sumele disponibile în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) nu sunt suficiente, se prezintă documente justificative, procedându-se astfel:a)organele de valorificare întocmesc un referat în care vor fi consemnate, pe bază de documente justificative, sumele care urmează să fie restituite din contul bugetului de stat în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1). Referatul este semnat de conducătorul organului de valorificare şi va purta viza de control financiar preventiv propriu; b)unităţile Trezoreriei Statului restituie suma totală aprobată în referat din contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1); c)după alimentarea conturilor deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), organele de valorificare dispun plăţile legale către beneficiari.
(2) Veniturile încasate din valorificarea bunurilor confiscate de către autorităţile administraţiei publice locale se fac venit la bugetul local, după deducerea cheltuielilor cu valorificarea şi a unui comision de 20% din veniturile rămase după deducerea cheltuielilor cu valorificarea. Comisionul se virează la bugetul statului, în contul corespunzător de venituri ale bugetului de stat deschis la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3), în termen de 5 zile de la încasare.
40. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 39
(1) În categoria cheltuielilor prevăzute la art. 36 alin. (2) şi la art. 37 şi 38 sunt incluse cheltuielile efectuate în vederea valorificării bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, de la preluarea acestora până la valorificarea, atribuirea gratuită sau distrugerea lor, precum cheltuielile privind sortarea, manipularea, transportarea, depozitarea, conservarea, analiza, fotografierea, filmarea, marcarea, etichetarea şi expertizarea, inclusiv cele efectuate pentru stabilirea bunurilor care îndeplinesc condiţiile de comercializare, restituirea contravalorii bunurilor înapoiate de consumatori ca urmare a constatării unor defecte, conform cadrului legal privind protecţia consumatorilor, cheltuielile pentru verificarea stării de funcţionare a autovehiculelor, evaluarea, licitaţiile, publicitatea, dezmembrarea, distrugerea, cheltuielile cu dotarea cu mijloace auto pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţii de valorificare, restituirea sumelor încasate greşit sau fără bază legală, a contravalorii bunurilor intrate greşit sau fără bază legală în proprietatea privată a statului, indemnizaţiile membrilor comisiilor prevăzute la art. 1 alin. (3), art. 6 alin. (3) şi (41) şi art. 8 alin. (2) din ordonanţă şi cotele de contribuţii aferente acestor indemnizaţii, datorate potrivit legii de angajator, precum şi cotele reţinute pentru acordarea de premii personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform reglementărilor în vigoare. Cotele reţinute conform reglementărilor în vigoare pentru acordarea de premii personalului Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală se aplică asupra sumelor rezultate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, exclusiv TVA şi celelalte cheltuieli de valorificare.
41. La articolul 39 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b)cheltuieli ce grevează asupra bunurilor în momentul preluării acestora în vederea valorificării (impozite, taxe, cheltuieli de întreţinere, energie, telefon, gaze naturale, datorii înscrise în pasivul succesoral şi altele asemenea), în limita activului succesoral; 42. La articolul 40, alineatul (5) se abrogă. 43. La articolul 40, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(8) Contravaloarea în lei a sumelor în valută neconvertibilă cotată la Banca Naţională a României şi depozitată la sucursalele acesteia virată în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1) se restituie de către organele de valorificare, pe baza hotărârii judecătoreşti rămase definitivă, însoţită de cererea de restituire, precum şi de certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că persoana fizică sau juridică de la care s-a dispus confiscarea nu are obligaţii bugetare neachitate. 44. La articolul 41, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
(4) Contravaloarea în lei a bunurilor şi a sumelor în valută liber convertibilă/neconvertibilă cotată, precum şi mijloacele de plată în lei intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului se restituie din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit prevederilor art. 36 alin. (1).
(5) În cazul în care beneficiarul restituirii înregistrează obligaţii fiscale restante faţă de bugetele ale căror creanţe sunt administrate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, acestea se vor compensa cu suma de restituit, până la concurenţa celei mai mici sume, conform prevederilor art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. Procedura de restituire se aprobă prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
45. La articolul 41, alineatul (7) se abrogă. 46. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 44 Substanţele şi preparatele toxice şi foarte toxice se predau gratuit entităţilor autorizate în condiţiile legii să desfăşoare activitate cu astfel de substanţe şi produse. Valorificarea sau, după caz, distrugerea acestora se face în conformitate cu prevederile actelor normative care reglementează regimul acestor substanţe. 47. La articolul 46, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 46
(1) Bunurile, inclusiv fildeşul, documentele sau valorile susceptibile să facă parte din patrimoniul cultural naţional sau care prezintă valoare documentară, ştiinţifică, artistică sau muzeistică se predau de îndată, cu titlu gratuit, Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, pentru a fi repartizate instituţiilor specializate, potrivit avizului Comisiei Naţionale a Muzeelor şi Colecţiilor.
48. Articolul 49 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 49
(1) Valorificarea mijloacelor de plată în valută neconvertibilă intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, preluate de Banca Naţională a României, se realizează prin virarea contravalorii în lei a acestora, rezultată în urma schimbului valutar, după deducerea cheltuielilor efectuate în vederea valorificării, în conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1), în termen de 5 zile lucrătoare de la obţinerea contravalorii în lei.
(2) În cazul în care mijloacele de plată în valută neconvertibilă, intrate în proprietatea privată a statului, depuse la Banca Naţională a României, nu au putut fi valorificate, fie din lipsă de interes în efectuarea schimbului de către băncile comerciale/băncile emitente, fie suma ce ar putea fi obţinută în urma valorificării este mai mică decât costurile tranzacţiei, fie din alte motive care conduc la lipsa de eficacitate a operaţiunii, acestea vor fi păstrate, expuse sau distruse de către Banca Naţională a României, conform reglementărilor acesteia.
49. La articolul 51, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 51
(1) Sumele obţinute ca urmare a valorificării bunurilor prevăzute la art. 5 alin. (2) din ordonanţă sunt virate, în termen de 5 zile de la încasare, ca venit la bugetul de stat sau, după caz, local, după deducerea cheltuielilor efectuate conform prevederilor legale în vigoare în conturile de venituri bugetare corespunzătoare deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (3).
50. La articolul 53, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
(7) Sunt supuse valorificării gropurile în integralitatea lor, fără lotizarea conţinutului acestora. 51. La articolul 55, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 55
(1) Pentru valorificarea obiectelor din metale sau pietre preţioase se utilizează metoda vânzării directe sau licitaţia publică.
(2) Obiectele din metale şi/sau pietre preţioase intrate în proprietatea privată a statului se valorifică prin vânzare către persoanele fizice sau juridice autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau către alte persoane fizice care declară pe propria răspundere că efectuează achiziţia în scop personal, şi nu pentru revânzare.
52. La articolul 55, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:
(6) Valorificarea prin licitaţie publică a obiectelor din metale sau pietre preţioase se face potrivit procedurii stabilite la art. 23 şi 24, cu condiţia suplimentară ca participanţii la licitaţie să facă dovada calităţii de persoane fizice sau juridice autorizate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor sau, în cazul persoanelor fizice care nu au această calitate, cu condiţia să declare în scris, pe propria răspundere, că intenţionează achiziţia acestor bunuri pentru uz personal, şi nu pentru revânzare. 53. Articolul 57 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 57 Metalele preţioase, aliajele acestora şi pietrele preţioase intrate în proprietatea privată a statului se valorifică de către Direcţia generală executări silite cazuri speciale din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin structurile din cadrul acesteia, în cazul în care au fost confiscate în cadrul procesului penal, şi de către organele de valorificare a căror rază de competenţă teritorială include municipiile reşedinţă de judeţ în care funcţionează unităţile depozitare ale Trezoreriei Statului, prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice privind procedurile de depunere, manipulare şi depozitare a metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase, considerate bunuri fără stăpân, precum şi a celor ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege, la unităţile Trezoreriei Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 526/2004, cu modificările ulterioare, şi se evaluează de către comisiile de evaluare care funcţionează în cadrul acestora. 54. La articolul 58, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 58
(1) În cazul bunurilor prevăzute la art. 12 din ordonanţă, structura vamală deţinătoare va preciza în borderoul privind bunurile trecute în proprietatea statului, prevăzut la art. 5 alin. (1), pe care îl transmite organelor de valorificare, ratele taxelor la import aplicabile bunurilor cuprinse în borderou (procentual), precum şi, dacă este cazul, sumele în lei datorate în valoare absolută, pe unitate de cantitate, conform prevederilor legale în domeniu.
55. Articolul 60 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 60 Taxele la import aferente bunurilor neunionale intrate în proprietatea privată a statului, inclusiv cele aplicate în cazul bunurilor atribuite cu titlu gratuit, potrivit art. 12 alin. (4) din ordonanţă, intră în categoria cheltuielilor de valorificare şi se plătesc din conturile deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1). 56. Articolul 61 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 61 După reţinerea taxelor la import din sumele încasate din valorificarea bunurilor, din suma rămasă se suportă celelalte cheltuieli de valorificare, iar sumele rămase se virează în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat stabilit potrivit art. 36 alin. (3). 57. Articolul 63 se abrogă. 58. Anexa nr. 1 va deveni anexa la normele metodologice. 59. Anexa nr. 2 se abrogă. 60. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagmele „direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau/respectiv/şi a municipiului Bucureşti, ori/sau/respectiv/ şi/precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti", „direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau/respectiv/şi a municipiului Bucureşti, ori/sau/respectiv/şi/precum şi administraţiile finanţelor publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti, după caz" se înlocuiesc cu sintagma „organele de valorificare". 61. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagmele „directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau/respectiv a municipiului Bucureşti ori, după caz/precum şi/ori şeful administraţiei publice de sector din cadrul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti" şi „directorul executiv al direcţiei generale a finanţelor publice judeţene sau/respectiv a municipiului Bucureşti ori, după caz/precum şi/ori şefii administraţiilor finanţelor publice de sector" se înlocuiesc cu sintagma „conducătorul organului de valorificare". Dispoziţiile paragrafului anterior se aplică în mod corespunzător şi în privinţa adjuncţilor persoanelor cu funcţiile de conducere de mai sus. 62. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagma „majorări de întârziere" se înlocuieşte cu sintagma „dobânzi şi penalităţi". 63. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagmele: „contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului», deschis pe numele organelor de valorificare la unităţile Trezoreriei Statului ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti";

„contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului» deschis la unităţile Trezoreriei Statului ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti";

„contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului», deschis pe numele direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene la unităţile Trezoreriei Statului ale municipiilor reşedinţă de judeţ şi pe numele Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti";

„contul 50.85 «Disponibil din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului»;

„contul 50.85"se înlocuiesc cu sintagma „conturile de disponibilităţi deschise la unităţile Trezoreriei Statului potrivit art. 36 alin. (1)". 64. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagmele „drepturi de import" şi „drepturi vamale de import" se înlocuiesc cu sintagma „taxe la import". 65. În cuprinsul Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, sintagma „bunuri necomunitare" se înlocuieşte cu sintagma „bunuri neunionale". 66. În cuprinsul capitolului XIII din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu excepţia titlului, sintagmele „autoritatea vamală", „autoritatea vamală deţinătoare" şi „organele autorităţii vamale" se înlocuiesc cu sintagma „structura vamală deţinătoare". Articolul II Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală prevăzut la art. 36 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 731/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se emite în termen de cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Până la intrarea în vigoare a ordinului, veniturile încasate din valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi în urma valorificării bunurilor confiscate de către autorităţile administraţiei publice locale se colectează în conturile de disponibil deschise în acest scop la unităţile Trezoreriei Statului, iar disponibilităţile rămase după acoperirea cheltuielilor de valorificare se virează în conturile bugetului de stat sau local, conform cadrului legal în vigoare până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Articolul III Hotărârea Guvernului nr. 731/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 16 aprilie 2009, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare. PRIM-MINISTRUVASILICA-VIORICA DĂNCILĂContrasemnează:Ministrul finanţelor publice,Eugen Orlando TeodoroviciViceprim-ministru, ministrul mediului,Graţiela Leocadia GavrilescuMinistrul economiei,Niculae BădălăuMinistrul afacerilor interne,Carmen Daniela DanMinistrul culturii şi identităţii naţionale,Valer-Daniel BreazSmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 4547/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 4547 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 371 2019
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com] HELEN WILSON
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 4547/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu