Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 428 din 9 mai 2007

privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 328 din 16 mai 2007Avand în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 71/2007,

în temeiul art. 108 din Constituţia Romaniei, republicată, şi al prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul Romaniei adoptă prezenta hotărare.

Art. 1. - (1) Se aprobă repartizarea sumei de 119.144 mii lei pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2007, potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor necesare execuţiei lucrărilor de investiţii prevăzute în cererile de finanţare declarate eligibile, selectate în condiţiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate.

Art. 2.- Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.

Art. 3. - Unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa la Hotărarea Guvernului nr. 379/2007, precum şi în anexa la prezenta hotărare, li se asigură finanţarea proiectelor respective din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale, pană la nivelul sumei rezultate în urma îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, dar nu mai mult decat suma prevăzută în cererea de finanţare aprobată, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007.

Art. 4. - Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţei,

Anna Horvăth,

secretar de stat

Ministrul internelor şi reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei şi finanţelor,

Varujan Vosganian

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

ANEXĂ

Etapa II

Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

Total general pe judeţe (mii lei)                                                                         119144

Judet

Unitatea

administrativ

teritorială

Denumirea lucrării

Suma mii lei

1

ALBA

din care

7429

1.1

Abrud

MODERNIZARE SISTEME DE ALIMENTARE CU APĂ ORAŞ ABRUD

526

1.2

Arieşeni

CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢII DE EPURARE ÎN COMUNA ARIEŞENI, JUDEŢUL ALBA

583

1.3

Bistra

ALIMENTARE CU APA BISTRA

455

1.4

Blaj

CONSOLIDARE ŞI EXTINDERE PODEŢE VEZA ŞI TIUR PR DC 34 BLAJ - TIUR, DIN SPAŢIUL PERIURBAN AL MUNICIPIULUI BLAJ

121

1.5

Cenade

CONSTRUIRE A TREI PODEŢE PE VALEA CENĂZII ÎN LOCALITATEA CENADE JUDEŢUL ALBA

28

1.6

Cricău

REŢEA CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE EPURARE COMUNA CRICĂU (LOCALITĂŢILE CRICĂU ŞI CRAIVA) JUDEŢ ALBA

559

1.7

Galda de Jos

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢII DE EPURARE DIN LOCALITĂŢILE MESENTEA GALDA DE JOS, OIEJDEA - COMUNA GALDA DE JOS, JUDEŢUL ALBA

540

1.8

Jidvei

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE, COMUNA JIDVEI, JUDEŢUL ALBA (SATELE JIDVEI ŞI FEISA)

488

1.9

Lunca Mureşului

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE EPURARE

537

1.10

Santimbru

CONSTRUIRE CANAL COLECTOR ŞI STAŢIE DE EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE SANTIMBRU ŞI GALTIU

600

1.11

Sălciua

POD RUTIER PESTE PARAUL VALEA LARGA IN COMUNA SĂLCIUA, JUDEŢUL ALBA

70

1.12

Săliştea

REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE SĂLIŞTEA ŞI TĂRTĂRIA, COMUNA SĂLIŞTEA, JUDEŢUL ALBA

570

1.13

Săsciori

AUMENTARE CU APĂ POTABILĂ A LOCALITĂŢILOR: SĂSCIORI, SEBEŞEL ŞI LOMAN

589

1.14

Sohodol

CONSTRUIRE PLATFORMA PENTRU DEŞEURI CU DEPOZITARE TEMPORARĂ, COMUNA SOHODOL, JUDEŢUL ALBA

569

1.15

Şugag

CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA ŞUGAG

594

1.16

Unirea

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE, UNIREA

600

2

ARAD

din care

4565

2.1

Barsa

REPAREŢII PODEŢE PE STRAZILE LOCALITAŢII BARSA

5

2.2

Brazii

REŢELE DE DISTRIBUŢIE APA POTABILA SECAŞ, COMUNA BRAZII, JUDEŢUL ARAD

57

2.3

Conop

PUNTE PIETONALA PESTE RAUL MUREŞ, COMUNA CONOP, JUDEŢUL ARAD

519

2.4

Craiva

POD DE BETON ARMAT PESTE VALEA MARAUŞ CARE LEAGĂ SATUL

MARĂUŞ DE CRAIVA (DJ 792A) L=18,40M

20

2.5

Gurahont

CONSTRUCŢIE ŞI EXTINDERE SISTEME DE CANALIZARE A APEI COMUNA GURAHONT, JUDEŢULARAD

600

2.6

Hălmăgel

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR

HĂLMAGEL, TARNĂVIŢA, ŢOHEŞTI, COMUNA HĂLMĂGEL, JUDEŢUL ARAD

369

2.7

Macea

EXTINDERE REŢEA APA POTABILA IN COMUNA MACEA

173

2.8

Săvarşin

CANALIZARE APE UZATE MENAJERE CU EPURARE MECANO-BIOLOGICĂ

594

2.9

Seleuş

DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SELEUŞ, LOCALITĂTILE SELEUŞ, MORONDA ŞI IERMATA

592

2.10

Şagu

SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE PENTRU LOCALITĂŢILE ŞAGU ŞI CRUCENI

533

2.11

Varfurile

CONSTRUIRE PODEŢ DIN BETON ARMAT PE DC41A KM 1+461,L+6,00M

14

2.12

Vinga

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE IN COMUNAVINGA

600

2.13

Zerind

DEZVOLTARE ALIMENTARE CU APA ŞI ÎNFIINŢARE REŢEA CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE ZERIND ŞI IERMATA NEAGRĂ

489

3

ARGEŞ

din care

3132

3.1

Albeştii de Argeş

CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE, SATELE ALBEŞTII PAMANTENI ŞI ALBEŞTII UNGURENI, COMUNA ALBEŞTII DE ARGEŞ, JUDEŢUL ARGEŞ

517

3.2

Băiculeşti

ALIMENTARE CU APA SATELE ZIGONENI, BĂICULEŞTI, ARGEŞANI, VALEA LUI ENACHE, ANGHINEŞTI, VALEA BRAZILOR ŞI TUTANA, COMUNA BĂICULEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ

538

3.3

Boteni

CANALIZARE MENAJERAIN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA BOTENI JUDEŢUL ARGEŞ

459

3.4

Corbi

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMELOR DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE PENTRU LOCALITĂŢILE CORBŞORI, STĂNEŞTI ŞI PODURI, COMUNA CORBI

600

3.5

Davideşti

CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA DAVIDEŞTI, JUDETUL ARGEŞ

446

3.6

Slobozia

CANALIZARE IN SISTEM CENTRALIZAT ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA SLOBOZIA, JUDEŢUL ARGEŞ

572

4

BACAU

din care

10306

4.1

Bereşti-Tazlău

AMENAJARE POD DE BETON ARMAT, PODETE TUBULARE.PUNTE PIETONALĂ COMUNA BEREŞTI TAZLĂU JUDEŢUL BACĂU

382

4.2

Damieneşti

CONSTRUIRE PODURI ŞI PODEŢE PE DRUMURI LOCALE, COMUNA DAMIENEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

430

4.3

Filipeşti

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE, LOCALITATEA FILIPEŞTI

567

4.4

Garleni

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE LOCALITĂŢILE GARLENII DE SUS ŞI LESPEZI, COMUNA GARLENI, JUDEŢUL BACĂU

567

4.5

Izvoru Berheciului

PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCALITAŢILE OŢELEŞTI, PĂDURENI, FĂGHIENI,

BAIMAC ŞI OBARŞIA, COMUNA IZVORU BERHECIULUI, JUDEŢUL BACĂU

322

4.6

Livezi

ALIMENTARE CU APA A LOCALITAŢILOR APARŢINĂTOARE COMUNEI LIVEZI

567

4.7

Manăstirea Caşin

ALIMENTARE CU APA A LOCALITAŢILOR APARŢINĂTOARE COMUNEI MĂNĂSTIREA CAŞIN, JUDEŢUL BACĂU

567

4.8

Măgireşti

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE SISTEME VALEA ARINILOR - PRAJEŞTI ŞI MAGIREŞTI, STĂNEŞTI ŞI ŞESURI, COMUNA MĂGIREŞTI, JUDEŢUL BACĂU

537

4.9

Măgura

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE POMPARE, LOCALITATEA MĂGURA, COMUNA MĂGURA, JUDEŢUL BACĂU

537

4.10

Mărgineni

CANALIZARE SI STATIE DE POMPARE SATELE MARGINENI SI BARATI, COMUNA MARGINENI, JURETUL BACAU

567

4.11

Negri

ALIMENTARE CU APA COMUNA NEGRI

539

4.12

Oituz

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ AL LOCALITĂŢII FERĂSTRAU OITUZ, CĂLCÎI, OITUZ ŞI MARGINEA COMUNAOITUZ, JUDEŢUL BACĂU

537

4.13

Panceşti

ALIMENTARE CU APA COMUNA PANCEŞTI, JUDEŢUL BACAU

567

4.14

Parincea

PODURI DE BETON ARMAT, PODEŢE TUBULARE, PUNŢI PIETONALE COMUNA PARINCEA, JUDEŢUL BACAU

456

4.15

Parjol

AMENAJARE PUNŢI PIETONALE COMUNA PARJOL

320

4.16

Podu Turcului

REABILITARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA PODU TURCULUI

537

4.17

Poduri

POD DIN BETON ARMAT PESTE RAUL TAZLAUL SĂRAT, COMUNA PODURI, JUDEŢUL BACĂU

569

4.18

Sascut

REABILITARE ŞI EXTINDERE SISTEM CANALIZARE ŞI STAŢIE EPURARE, LOCALITĂŢILE SASCUT ŞI SCHINENI, COMUNA SASCUT, JUD. BACĂU

537

4.19

Slănic Moldova

AMENAJARE PODURI DE BETON ARMAT, PUNŢI PIETONALE LOCALITATEA SLANIC MOLDOVA

539

4.20

Stănişeşti

POD PESTE PARAUL POJORATA PE DC 47, DIN LOCALITATEA CRĂIEŞTI, COMUNA STĂNIŞEŞTI, JUDEŢUL BACĂU

111

4.21

Targu Trotuş

SISTEM CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE TARGU TROTUŞ

551

5

BIHOR

din care

1110

5.1

Borod

POD LA BOSCOREŞTI, PESTE VALEA BORODULUI ŞI POD LA SERVICE CORNITEL, PESTE VALEA CORNITEL

166

5.2

Cărpinet

ALIMENTARE CU APA A LOCALITAŢII CARPINET ŞI POD B.A. ÎN LOCALITATEA LEHECENI PESTE RAUL CRIŞUL NEGRU, COMUNA CĂRPINET, JUDEŢUL BIHOR

277

5.3

Holod

ALIMENTARE CU APA A LOCALITAŢILOR HOLOD, HODIŞ ŞI FOROSIG

414

5.4

Nucet

CANALIZAREA MENAJERĂ A LOCAUTĂTII BĂITA

150

5.5

Sanmartin

PODURI DIN BETON ARMAT IN COMUNA SANMARTIN

103

6

BISTRIŢA NĂSĂUD

din care

4065

6.1

Budacu de Jos

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITAŢILOR BUDACU DE JOS ŞI BUDUŞ DIN COMUNA BUDACU DE JOS, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

391

6.2

Dumirtra

PODURIIN COMUNA DUMITRA CU LOCALITATILE DUMITRA CEPARI ŞI    TARPIU

281

6.3

Lechinta

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE LECHINŢA

552

6.4

Năsăud

PODURI BETON ARMAT PESTE VALEA CASELOR, ÎN ZONA PERIURBANĂ A ORAŞULUI NĂSĂUD, JUDEŢUL BISTRITA-NĂSĂUD

539

6.5

Nuşeni

CONSTRUIRE PODURI IN COMUNA NUŞENI, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD

510

6.6

Prundu

Bargăului

REPARAŢII CAPITALE ŞI CONSOLIDARI MALURI A DOUĂ PODURI DE PE BISTRITA ARDELEANĂ ŞI UN POD PESTE RAUL SECU

479

6.7

Rebrişoara

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA REBRIŞOARA

556

6.8

Sintereag

ALIMENTARE CU APA ŞI CANALIZARE ÎN LOCALITĂŢILE BLĂJENII DE SUS, BLĂJENII DE JOS ŞI CAILA, COMUNA SINTEREAG, JUDETUL BISTRIŢA- NĂSĂUD

600

6.9

Şieuţ

POD DIN BETON ARMAT PESTE VALEA ŞIEU ÎN LOCALITATEA ŞIEUŢ

157

7

BOTOŞANI

din care

1312

7.1

Avrămeni

REFACERE PODURI ŞI PODEŢE IN SATUL AUREL VLAICU, SATUL TIMUŞ, COMUNA AVRAMENI, JUDEŢUL BOTOŞANI

138

7.2

Copălău

CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITAŢILE COPĂLĂU ŞI COTU, COMUNA COPĂLĂU, JUDEŢUL BOTOŞANI

536

7.3

Rădăuti-Prut

POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL ISNOVĂŢ SAT REDIU, COMUNA RĂDĂUŢI-PRUT JUDEŢUL BOTOŞANI

150

7.4

Suharău

CONSTRUCŢIE PODEŢE IN SATELE SUHARAU, LIŞNA IZVOARE ŞI

SMARDAN COMUNA SUHARĂU, JUDEŢUL BOTOŞANI

365

7.5

Vlăsineşti

CONSTRUCŢIE POD PESTE PARAUL BODEASA

123

8

BRAŞOV

din care

3827

8.1

Apaţa

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA APAŢA JUDEŢUL BRAŞOV

525

8.2

Beclean

REŢELE CANALIZARE MENAJERA ŞI STATIE EPURARE ÎN COMUNA BECLEAN, SATUL HUREZ

477

8.3

Bod

CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE IN COMUNA BOD JUDEŢUL BRAŞOV

536

8.4

Bran

CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN STAŢIUNEA TURISTICĂ BRAN, JUDEŢUL BRAŞOV

598

8.5

Buneşti

ALIMENTARE CU APA SATE MESENDORF ŞI VISCRI, COMUNA BUNEŞTI, JUDEŢUL BRAŞOV

383

8.6

Şinca

INFIINŢARE REŢEA DE CANALIZARE APE MENAJERE ŞI STAŢIE EPURARE ÎN COMUNA ŞINCA

535

8.7

Şoarş

ALIMENTARE CU APA COMUNA ŞOARŞ

461

8.8

Viştea

PODURI PESTE RAUL VIŞTEA ŞI PODEŢ

312

9

BRAILA

din care

1579

9.1

Bărăganul

GOSPODARIE DE APE COMUNA BARAGANUL

540

9.2

Berteştii de Jos

MODERNIZARE LUCRARI PODEŢE, PODURI ÎN LOCALITATEA SPIRU HARET, COMUNA BERTEŞTII DE JOS, JUDEŢUL BRĂILA

398

9.3

Bordei Verde

ADUCTIUNE APA POTABILA BORDEI VERDE-GABRIELESCU ŞI BORDEIVERDE - LISCOTEANCA- REŢEA DISTRIBUŢIE

313

9.4

Ulmu

POD PESTE CANAL DE IRIGAŢII IN COMUNA ULMU ŞI POD PESTE RAUL CALMĂŢUI ÎN LOCALITATEA JUGUREANU, COMUNA ULMU, JUDETUL BRĂILA

328

10

BUZAU

din care

4593

10.1

Beceni

MODERNIZARE STAŢIE DE EPURARE SAT BECENI, COMUNA BECENI, JUDEŢUL BUZAU

582

10.2

Ghergheasa

CONSTRUIRE SISTEM AUMENTARE CU APA A SATELOR GHERGHEASA ŞI

SALCIOARA, COMUNA GHERGHEASA JUDEŢUL BUZĂU

591

10.3

Manzăleşti

EXTINDERE REŢEA DE APA POTABILAIN SATELE GRUNJ, MELEDIC, BISCENI ŞI TRESTIOARA

514

10.4

Merei

REABILITARE ŞI EXTINDERE A SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA MEREI, DIN SURSA CIUHOIU, JUDEŢUL BUZAU

590

10.5

Podgoria

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR PODGORIA, ORATIA ŞI COŢATCU, COMUNA PODGORIA, JUDEŢUL BUZĂU

583

10.6

Puieşti

ALIMENTARE CU APA A COMUNEI PUIEŞTI

584

10.7

Tisău

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA TISAU

570

10.8

Valea Ramnicului

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT VALEA RAMNICULUI OREAVU ŞI RUBLA

579

11

CARAŞ- SEVERIN

din care

1985

11.1

Bănia

REPARAŢII ALIMENTARE CU APA BANIA

162

11.2

Bozovici

ALIMENTARE CU APA A LOCALITAŢILOR BOZOVICI ŞI PRILIPEŢ

600

11.3

Comea

CANALIZARE MENAJERA A LOCALITAŢILOR CORNEA MACOVIŞTE, CRUŞOVĂŢ

600

11.4

Reşiţa

POD PESTE RAUL BARZAVA LA INTRAREA IN MONIOM LA INTERSECŢIA CU DN 58 B, REŞITA

84

11.5

Rusca Montană

ALIMENTARE CU APA A LOCALITAŢII RUSCA MONTANĂ

539

12

CALARAŞI

din care

1694

12.1

Ileana

EXTINDERE ŞI REABILITARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE ARŢARI, VLAICULEŞTI, ŞTEFĂNEŞTI ŞI SATU NOU, JUDEŢUL CĂLARAŞI

260

12.2

Ştefan cel Mare

SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATUL ŞTEFAN CEL MARE, COMUNA ŞTEFAN CEL MARE, JUDEŢUL CĂLARAŞI

545

12.3

Valea Argovei

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VALEA ARGOVEI

350

12.4

Vlad-Ţepeş

SISTEM DE CANAUZARE CU STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE VLAD-ŢEPEŞ ŞI MIHAI-VITEAZU, COMUNA VLAD-ŢEPEŞ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

539

13

CLUJ

din care

534

13.1

Moldoveneşti

EXTINDERE AUMENTARE CU APA MOLDOVENEŞTI.CAPTAREA PIETROASA,CAPTAREA KIZIBERT, CONDUCTA DE ADUCŢIUNE ŞI INTERCONECTARE, REZERVOR COMENSARE ECHILIBRARE DEALUL MORII, REZERVOARE COMPENSARE ŞI INCENDIU:PLĂIEŞTI, BADENI, REŢELE DE DISTRIBUŢIE :PIETROASA,VALENI,PLĂiEŞTI,BADENI

534

14

CONSTANŢA

din care

1534

14.1

Chirnogeni

PODURI ŞI PODEŢE IN COMUNA CHIRNOGENI, LOCALITĂŢILE CHIRNOGENI, PLOPENI, CREDINŢA, JUDEŢUL CONSTANŢA

581

14.2

Mihai Vrteazu

PODEŢ PESTE DEREA IN LOCALITATEA MIHAI VITEAZU

141

14.3

Topraisar

CONSTRUCŢIA DE PODEŢE PENTRU ELIMINAREA EFECTELOR INUNDAŢIILOR IN SATELE MOVILIŢA ŞI BIRUINŢA, COMUNA TOPRAISAR, JUDEŢUL CONSTANŢA

248

14.4

Tuzla

EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE APA POTABILA ÎN ZONELE LOTIZATE "CASTEL DE APA", O.J.R.S.A., ŞI REŢEA CANALIZARE ÎN LOCALITATEA TUZLA, JUDEŢUL CONSTANŢA

564

15

COVASNA

din care

2104

15.1

Barcani

POD PESTE PARAUL BARCANI PE DRUM COMUNAL DC 22 ÎN LOCALITATEA BARCANI

70

15.2

Belin

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURALA RURALA DIN COMUNA BELIN, JUDEŢUL COVASNA

596

15.3

Dobarlău

REFACERE POD PESTE P.TARLUNG PE DC 27 A, ÎN LOCALITATEA LUNCA

MARCUŞULUI, COMUNA DOBARLĂU, JUDEŢUL COVASNA

482

15.4

Malnaş

CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE MALNAŞ BĂI ŞI MALNAŞ, COMUNA MALNAŞ, JUDETUL COVASNA

460

15.5

Turia

ALIMENTARE CU APA IN SATUL TURIA COMUNA TURIA, JUDEŢUL COVASNA

496

16

DAMBOVITA

din care

2399

16.1

Lunguleţu

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA LUNGULETU

599

16.2

Mătăsaru

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MATASARU, JUDEŢUL DAMBOVIŢA

600

16.3

Tărtăşeşti

REŢEA DE CANAUZARE ŞI STATIE DE EPURARE ÎN SAT GULIA

600

16.4

Vişina

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA VIŞINA, JUDEŢUL DAMBOVIŢA

600

17

DOLJ

din care

2210

17.1

Bratovoeşti

ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT AL COMUNEI BRATOVOEŞTI, JUDEŢUL DOLJ

597

17.2

Gighera

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA GIGHERA, SAT GIGHERA ŞI SAT NEDEIA JUDEŢUL DOLJ

541

17.3

Melineşti

CONSTRUIRE POD PESTE RAUL AMARADIA ÎN COMUNA MELINEŞTI, JUDETUL DOLJ

525

17.4

Murgaşi

LUCRARI DE TRAVERSARE CURSURI DE APE ŞI ALIMENTĂRI CU APĂ ÎN COMUNA MURGAŞI, JUDEŢUL DOLJ

256

17.5

Pleşoi

CONSTRUIRE POD PE DC601 ŞI A 11 PODEŢE PESTE PĂRAUL PLEŞOIU ÎN COMUNA PLEŞOI, JUDEŢUL DOU

291

18

GALATI

din care

4201

18.1

Buciumeni

CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA BUCIUMENI, JUDEŢUL GALAŢI

536

18.2

Cavadineşti

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA CAVADINEŞTI, SATELE CAVADINEŞTI, GĂNEŞTI ŞI COMĂNEŞTI

568

18.3

Corod

CONSTRUIRE SISTEM PUBLIC DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APEI UZATE ÎN COMUNA COROD, JUDEŢUL GALAŢI

521

18.4

Orăguşeni

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DRĂGUŞENI

569

18.5

Frumuşiţa

CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APELOR UZATE, COMUNA FRUMUŞIŢA, JUDEŢUL GALAŢI

471

18.6

Ţepu

POD DIN BETON ARMAT PE DC 64 PESTE PARAUL BERHECI ŞI PUNTE PIETONALĂ ÎN ZONA RAPA MORII, COMUNA ŢEPU, JUDEŢUL GALATI

105

18.7

Iveşti

REŢEA CANALIZARE COMUNA IVEŞTI, JUDEŢUL GALATI

582

18.8

Munteni

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN COMUNA MUNTENI

280

18.9

Nicoreşti

ALIMENTARE CU APA ÎN SATELE PISCU CORBULUI, COASTA LUPEI, MALURENI, FANTANI ŞI GROZĂVEŞTI, COMUNA NICOREŞTI, JUDETUL GALATI

569

19

GORJ

din care

3886

19.1

Bolboşi

ALIMENTARE CU APA - COMUNA BOLBOŞI, SATELE BOLBOŞI, BOLBOASA BALĂCEŞTI

536

19.2

Ciuperceni

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA CIUPERCENI, SATELE CIUPERCENI, ZORZILA VARTOPU, PEŞTEANA-VULCAN, BOBOIEŞTI

538

19.3

Jupaneşti

PODURI TRAVERSARE RAU GILORT IN SATELE VIDIN ŞI VIERŞANI, COMUNA JUPANEŞTI, JUDEŢUL GORJ

600

19.4

Peştişani

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE REŢELE DE DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA PEŞTIŞANI

585

19.5

Prigoria

REABILITARE ŞI MODERNIZARE PODURI APA CALNIC, COMUNA PRIGORIA, JUDEŢUL GORJ

517

19.6

Săuleşti

ALIMENTARE CU APA COMUNA SAULEŞTI

599

19.7

Scoarta

ALIMENTARE CU APA POTABILA PENTRU COMUNA SCOARŢA, SATELE MOGOŞANI, BOBU, LAZURI, COLIBAŞI

511

20

HARGHITA

din care

4317

20.1

Avrămeşti

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA AVRĂMEŞTI, JUDEŢUL HARGHITA

593

20.2

Gheorgheni

DEZVOLTAREA SPAŢIULUI RURAL PRIN REFACERE DE PODURI PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL MUNICIPIULUI GHEORGHENI

135

20.3

Joseni

EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE MENAJERA PENTRU LOCALITATEA JOSENI, JUDEŢUL HARGHITA

471

20.4

Lăzarea

REALIZAREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ, LOCALITATEA LAZAREA, JUDEŢUL HARGHITA

600

20.5

Lupeni

RECONSTITUIRE SUPRASTRUCTURA POD PESTE RAUL NICOUL ALB

76

20.6

Ocland

ALIMENATRE CU APA COMUNA OCLAND

351

20.7

Sancrăieni

CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA SANCRĂIENI

599

20.8

Sansimion

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SANSIMION-CIUC, JUDEŢUL HARGHITA

355

20.9

Secuieni

REŢEA DE CANAUZARE MENAJERA ÎN COMUNA SECUIENI, JUDEŢUL HARGHITA

568

20.10

Varşag

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA VARŞAG JUDEŢUL HARGHITA

569

21

HUNEDOARA

din care

1575

21.1

Gurasada

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITAŢILOR GURASADA, GOTHATEA, CAMPURI-SURDUC, COMUNA GURASADA, JUDEŢUL HUNEDOARA

588

21.2

Petrila

CANALIZAREA APELOR MENAJERE CAMPA

357

21.3

Petroşani

REABIUTARE ŞI MODERNIZARE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE

360

21.4

Simeria

ALIMENTAREA CU APA POTABILA A SATELOR UROI ŞI CĂRPINIŞ, ORAŞ SIMERIA, JUDEŢUL HUNEDOARA

270

22

IALOMIŢA

din care

1103

22.1

Feteşti

REABILITARE ALIMENTARE CU APA FETEŞTI ORAŞ ŞI BULIGA

507

22.2

Sineşti

SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE IN COMUNA SINEŞTI, JUDEŢUL IALOMIŢA

596

23

IAŞI

din care

2540

23.1

Balş

ALIMENTARE CU APA COMUNA BALŞ, JUDEŢUL IAŞI, SATELE BOURENI ŞI BALŞ

301

23.2

Bălţaţi

CONSTRUIRE PODURI ŞI PODEŢE (7BUC.) PE TERITORIUL COMUNEJ BĂLŢAŢI

129

23.3

Bivolari

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE IN LOCALITAŢILE BIVOLARI ŞI SOIONEŢ .JUDEŢUL IAŞI

600

23.4

Movileni

REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE COMUNA MOVILENI, JUDEŢUL IAŞI

44

23.5

Răducăneni

SISTEM ECOLOGIC DE GESTIONARE ECONOMICĂ A DEŞEURILOR MENAJARE ÎN COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEŢUL IAŞI

308

23.6

Todireşti

PODURI ŞI PODEŢE IN COMUNA TODIREŞTI

360

23.7

Ţibana

ALIMENTARE CU APA A LOCALITAŢILOR TIBANA, GARBEŞTI, POIANA MĂNĂSTIRII, ALEXENIŞI MOARA CIORNEI, COMUNA TIBANA, JUDETUL IAŞI

600

23.8

Valea Seacă

CONSTRUIRE PODEŢE ŞI PUNTI PIETONALE IN COMUNA VALEA SEACĂ

198

24

ILFOV

din care

1187

24.1

Chitila

EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE PENTRU COLECTAREA ŞI EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI INDUSTRIALE DIN ZONA DE VEST A LOCALITĂŢII CHITILA

587

24.2

Snagov

PASARELĂ PIETONALA DE ACCES LA MANĂSTIREA SNAGOV; CONDUCTĂ DE REFULARE APE UZATE MENAJERE GHERMĂNEŞTI - SNAGOV

600

25

MARAMUREŞ

din care

2044

25.1

Bogdan Vodă

ALIMENTARE CU APA POTABILA A COMUNEI BOGDAN VODĂ, JUDEŢUL MARAMUREŞ

535

25.2

Borşa

REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE APE UZATE ZONA BAIA BORŞA-ROTUNDU

571

25.3

Ieud

CONSTRUCŢIE SISTEM DE CANAUZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE

600

25.4

Recea

ALIMENTARE CU APA A LOCALITAŢILOR LĂPUŞEL ŞI BOZANTA MICA, JUDETUL MARAMUREŞ

338

26

MEHEDINTI

din care

135

26.1

Vanju Mare

POD OREVIŢA MARE

135

27

MUREŞ

din care

8059

27.1

Adămuş

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA ADAMUŞ

574

27.2

Albeşti

CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA ALBEŞTI

600

27.3

Batoş

ALIMENTARE CU APA POTABILA A SATELOR BATOŞ, GORENI ŞI DEDRAD DIN COMUNA BATOŞ, JUDEŢUL MUREŞ

598

27.4

Băgaciu

ALIMENTARE CU APA POTABILA A COMUNEI BĂGACIU

494

27.5

Bălăuşeri

INFIINŢAREA UNEI PLATFORME PENTRU DEŞEURI MENAJERE CU DEPOZITARE TEMPORARĂ PENTRU DESERVIREA A 7 LOCALITĂŢI DIN JUDEŢUL MUREŞ

413

27.6

Bichiş

ALIMENTARE CU APA COMUNA BICHIŞ

407

27.7

Breaza

ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOCALITĂŢILOR BREAZA, FILPIŞU MARE ŞI FILPIŞU MIC

598

27.8

Deda

REABILITAREA REŢELEI DE APA ŞI CANALIZAREA MENAJERĂ ŞI STATIE DE EPURARE, COMUNA DEDA

600

27.9

Găleşti

LUCRARI DE INFRASTUCTURA FINANTATE PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA GALEŞTI JUD. MUREŞ INSTITUITĂ PRIN O.G. NR. 7/2006 (ÎNLOCUIREA A DOUĂ PODURI ŞI A UNUI PODEŢ PE DRUMUL COMUNAL DC 44 TROITA-BEDENI)

388

27.10

Gurghiu

ALIMENTARE CU APA POTABILA  IN SATELE GLĂJĂRIE, LARGA, FUNDOAIA ŞI CAŞVA

543

27.11

Iernut

ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SISTEM CENTRALIZAT A SATELOR SALCUD SI SFANTUL-GHEORGHE, CANALIZAREA APELOR UZATE MENAJERE ŞI CONSTRUIREA DE STATII DE EPURARE IN SATELE SĂLCUD,        SFANTU GHEORGHE ŞI CIPĂU, ORAŞ IERNUT, JUDETUL MUREŞ

600

27.12

Lunca Bradului

POD DE TRECERE PESTE RAUL MUREŞ IN LOCALITATEA LUNCA BRADULUI, JUDETUL MUREŞ

597

27.13

Sanger

ALIMENTARE CU APA A COMUNEI SANGER, JUDEŢUL MUREŞ

600

27.14

Saschiz

ALIMENTAREA CU APA POTABILA A COMUNEI SASCHIZ, JUDEŢUL MUREŞ

515

27.15

Sărăţeni

SISTEM DE CANALIZARE AAPEI ŞI STAŢIE DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN COMUNA SĂRĂŢENI

532

28

NEAMT

din care

4229

28.1

Bălţăteşti

REABILITARE PODEŢE COMUNA BĂLŢATEŞTI

260

28.2

Bira

SISTEM CENTRALIZAT DE COLECTARE SELECTIVA ŞI MICROSTAŢIE DE SORTARE ŞI PRETRATARE PENTRU DEŞEURILE CU DEPOZITARE TEMPORARA DIN COMUNA BIRA JUDEŢUL NEAMŢ

384

28.3

Boteşti

PODEŢE DE ACCES IN COMUNA BOTEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ

69

28.4

Doljeşti

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOCALITĂŢII BURUIENEŞTI DIN COMUNA DOLJESTI, JUDEŢUL NEAMŢ

506

28.5

Grumăzeşti

PODURI PRIN PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DIN SPAŢIUL RURAL, COMUNA GRUMAZEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ

560

28.6

Horia

PODEŢE DE ACCES LA DN 2, DN 15D ŞI DJ 207C ÎN COMUNA HORIA, JUDEŢUL NEAMŢ

125

28.7

Ion Creangă

REABILITAREA PODURILOR ŞI PODEŢELOR IN COMUNA ION CREANGĂ ,JUDEŢUL NEAMŢ

155

28.8

Negreşti

CONSTRUCŢII DE PODURI,PODEŢE ŞI PUNTI PIETONALE ÎN LOCAUTAŢILE :NEGREŞTI ŞI* POIANA.COMUNA NEGREŞTI, JUDETUL NEAMT

214

28.9

Poiana Teiului

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE AUMENTARE CU APĂ ÎN SATELE POIANA LARGULUI, TOPOLICENI, POIANATEIULUI ŞI ROŞENI

119

28.10

Sagna

COLECTOARE DE CANAUZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE APE UZATE MENAJERE ÎN LOCALITATEA SAGNA, COMUNA SAGNA, JUDEŢUL NEAMŢ

540

28.11

Tarcău

REABILITARE PODURI RUTIERE PESTE PARAUL TARCĂU, PE DC 135 TARCĂU - ARDELUŢA, COMUNA TARCĂU, JUDEŢUL NEAMŢ

444

28.12

Targu- Neamţ

EXTINDERE CANALIZARE MENAJERA ŞI REŢEA APĂ POTABILA ÎN SATELE COMPONENTE ALE ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ: HUMULESTI SI BLEBEA

555

28.13

Urecheni

PODURI PESTE PARAUL RAIOSU DIN LOCALITATEA URECHENI

138

28.14

Văieni

REFACERE PODURI ŞI PODEŢE IN COMUNA VĂLENI, JUDEŢUL NEAMŢ

160

29

OLT

din care

415

29.1

Vişina Nouă

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA      VIŞINA NOUA, JUDEŢUL OLT

415

30

PRAHOVA

din care

5179

30.1

Baba Ana

CANALIZARE COMUNA BABA ANA - SATELE BABA ANA, CONDURATU ŞI CIREŞANU

461

30.2

Brazi

CONSTRUIRE CANAUZARE SATELE BRAZII DE SUS ŞI BRAZII DE JOS

530

30.3

Brebu

PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN COMUNA BREBU, JUDEŢUL PRAHOVA

581

30.4

Ceraşu

POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL DRAJNUŢA ÎN PUNCTUL "ADET" - COMUNA CERAŞU-JUDEŢUL PRAHOVA

285

30.5

Izvoarele

MODERNIZARE EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ

334

30.6

Măgureni

CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL PROVIŢA PE DC 115 B ÎN COMUNA MĂGURENI JUDEŢUL PRAHOVA

220

30.7

Măneciu

REABILITARE REŢELE APA POTABILA IN COMUNA MANECIU

542

30.8

Rafov

POD PESTE RAUL TELEAJEN SAT BUDA PE DC83

234

30.9

Sinaia

REABILITAREA ZONEI PERIURBANE SINAIA

555

30.10

Şima

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA ŞIRNA,SATELE: TĂRICENI, VARNIŢA.ŞIRNA, HABUD ŞI BRATEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA

549

30.11

Targşoru Vechi

REABILITARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA TARGŞORU VECHI

435

30.12

Vărbilău

RECONSTRUCŢIE POD PESTE PARAUL VĂRBILĂU, PE DC 13, ÎN SATUL LIVADEA COMUNAVĂRBILĂU

453

31

SATU MARE

din care

1232

31.1

Bogdand

POD DIN BETON ARMAT PESTE VALEA CERNA ÎN LOCAUTATEA BABTA

64

31.2

Crucişor

ALIMENTAREA CU APA A

LOCALITAŢILOR POIANA CODRULUI, IEGHERIŞTE, CRUCIŞOR, REABILITAREA CONDUCTEI DE ADUCŢIUNE IEGHERIŞTE-POIANA CODRULUI, COMUNA CRUCIŞOR, JUDEŢUL SATU MARE

355

31.3

Săuca

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITAŢILOR SILVAŞ, BECHENI ŞI CHISĂU, DIN COMUNA SĂUCA, JUDEŢUL SATU MARE

228

31.4

Turulung

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERA EXTERIOARA ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNĂ ÎN COMUNELE TURULUNG ŞI HALMEU DIN JUDEŢUL SATU MARE

585

32

SALAJ

din care

1500

32.1

Halmăşd

CONSTRUIRE PODURI DE BETON ÎN COMUNA HALMĂŞD , JUDEŢUL SALAJ

351

32.2

Năpradea

ALIMENTARE CU APA POTABILA IN COMUNA NĂPRADEA, JUDEŢUL SALAJ

594

32.3

Şimleu Silvanei

CANALIZARE ŞI ALIMENTARE CU APA, LOCALITĂŢILE CEHEI ŞI PUSTA

555

33

SIBIU

din care

3781

33.1

Apolude Jos

POD PE DC72, PESTE PARAUL APOLD, JUD.SIBIU, ÎNTRE LOCALITĂŢILE APOLDU DE SUS ŞI APOLDU DE JOS

60

33.2

Barghiş

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ÎN COMUNA BARGHIŞ, PRIN CONSTRUIREA REŢELELOR DE CANALIZARE ŞI ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATUL BARGHIŞ, JUDEŢUL SIBIU

600

33.3

Biertan

ALIMENTAREA CU APA A SATULUI BIERTAN, COMUNA BIERTAN, JUDEŢUL SIBIU

522

33.4

Boiţa

CANALIZARE APE UZATE MENAJERE - SATUL BOITA

521

33.5

Dumbraveni

REFACERE INFRASTRUCTURA RURALA, PODEŢE, SAT ŞAROŞ PE TARNAVE

65

33.6

Iacobeni

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII IN COMUNA IACOBENI PRIN

CONSTRUIREA DE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE

150

33.7

Loamneş

CONSTRUIRE POD PE DRUMUL COMUNAL, PESTE RAUL VISA ÎN SATUL HAŞAG, COMUNA LOAMNEŞ, JUDEŢUL SIBIU

123

33.8

Racoviţa

CANALIZARE LOCALITATEA RACOVIŢA ŞI SEBEŞU DE SUS, COMUNA RACOVIŢA, JUDEŢUL SIBIU

600

33.9

Şeica Mare

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN LOCALITĂŢILE ŞEICA MARE ŞI BOARTA COMUNA ŞEICA MARE, JUDEŢUL SIBIU

540

33.10

Şura Mare

REALIZAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APEI UZATE ÎN LOCALITĂŢILE ŞURA MARE ŞI HAMBA DIN COMUNA ŞURA MARE, JUDEŢUL SIBIU

600

34

SUCEAVA

din care

592

34.1

Preuteşfi

ALIMENTAREA CU APA POTABILA A LOCALITĂŢILOR: PREUTEŞTI, BASARABI, ARGHIRA, COMUNA PREUTEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA

592

35

TELEORMAN

din care

1827

35.1

Gălăteni

POD PESTE PARAUL CLANIŢA, SAT GALATENI-PUNCT FARMACIE, COM. GĂLĂTENI, JUDETUL TELEORMAN

55

35.2

Gratia

SISTEM DE CANALIZARE COMUNA GRATIA

600

35.3

Siliştea

ALIMENTARE CU APA COMUNA SILIŞTEA JUDEŢUL TELEORMAN

581

35.4

Stejaru

POD PESTE RAUL VEDEA ÎN COMUNA STEJARU, SATUL SOCETU - JUDEŢUL TELEORMAN

591

36

TIMIŞ

din care

5089

36.1

Balint

CONSTRUCŢIE ŞI MODERNIZARE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢII PIETONALE ÎN LOCALITĂŢILE BALINŢ, BODO, FĂDIMAC ŞI

TARGOVIŞTE, COMUNA BALINT, JUDEŢUL TIMIŞ

597

36.2

Banloc

CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANAUZARE A APELOR UZATE MENAJERE, CONSTRUCŢIA STAŢIEI DE EPURARE A LOCALITĂTII BANLOC, JUDEŢUL TIMIŞ

540

36.3

Cenad

CONSTRUCŢIA DE SISTEME DE CANALIZARE A APEI UZATE ŞI STAŢIE DE TRATARE A APELOR UZATE

540

36.4

Comloşu Mare

CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE ŞI CANALIZARE URBANĂ

570

36.5

Coşteiu

EXTINDERE CANALIZARE A LOC. COŞTEIU, ŢIPARI ŞI PARU

569

36.6

Gavojdia

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA GAVOJDIA, JUDEŢUL TIMIŞ

587

36.7

Moşniţa Nouă

CONSTRUCŢIE SISTEM DE CANAUZARE A APELOR UZATE DIN COMUNA MOŞNITA NOUĂ

600

36.8

Tormac

ALIMENTARE CU APA A LOCALITAŢILOR TORMAC, ŞIPET ŞI CADAR

503

36.9

Victor Vlad Delamarina

SISTEM DE CANALIZARE CU STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCAUTĂŢILE PINI ŞI VICTOR VLAD DELAMARINA ŞI SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITĂŢILE HONORICI ŞI PINI

583

37

TULCEA

din care

1677

37.1

Jijila

CONDUCTA DE ADUCŢIUNE ŞI REABILITARE REZERVOR 200MC SAT GARVAN

57

37.2

Luncavita

SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA LUNCAVITA

556

37.3

Mahmudia

CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI STAŢIE TRATARE APE UZATE IN LOCALITATEA MAHMUDIA, JUD. TULCEA

540

37.4

Stejaru

SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA STEJARU

469

37.5

Văcăreni

EXTINDEREA SISTEMULUI DE AUMENTARE CU APĂÎN COMUNAVĂCARENI, JUDEŢUL TULCEA

55

38

VALCEA

din care

4750

38.1

Alunu

MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ

587

38.2

Berislăveşti

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE IN COMUNA BERISLĂVEŞTI, JUDEŢUL VALCEA

579

38.3

Caineni

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA CAINENI SATELE CAINENII MARI, GREBLEŞTI ŞI ROBEŞTI - JUDEŢUL VALCEA

569

38.4

Costeşti

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII COMUNEI COSTEŞTI, PRIN CONSTRUCŢIA DE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE

163

38.5

Galicea

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE IN COMUNA GALICEA

290

38.6

Goleşti

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE IN COMUNA GOLEŞTI, JUDEŢUL VĂLCEA

599

38.7

Perişani

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE IN COMUNA PERIŞANI, JUDEŢUL VALCEA

413

38.8

Popeşti

PODURI, PUNŢI PIETONALE, PODEŢE ŞI PRAG DE FUND ÎN COMUNA POPEŞTI, JUDEŢUL VALCEA

425

38.9

Suteşti

SISTEM DE CANALIZARE MENAJERA, COMUNA SUTEŞTI, JUDEŢUL VALCEA

564

38.10

Voineasa

REŢELE DE CANAUZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA VOINEASA, JUDEŢuL VALCEA

561

39

VASLUI

din care

4246

39.1

Bogdana

ALIMENTARE CU APA ŞI AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCALITAŢILE BOGDANA ŞI SUCEVENI, COMUNA BOGDANA JUDEŢUL VASLUI

523

39.2

Buneşti- Avereşti

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA BUNEŞTI-AVEREŞTI, JUDEŢUL VASLUI

595

39.3

Dranceni

ALIMENTARE CU APA IN LOCALITAŢILE GHERMĂNEŞTI ŞI RAŞEŞTI, COMUNA DRANCENI, JUDEŢUL VASLUI

551

39.4

lana

ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCALITAŢILE IANA, HĂLĂREŞTI ŞI VADURILE, COMUNA IANA JUDETUL VASLUI

410

39.5

Negreşti

ALIMENTARE CU APA NEGREŞTI SAT ŞI SATELE COMPONENTE: VALEA MARE, GLODENI, POIANA ŞI CAZANEŞTI.

538

39.6

Stănileşti

ALIMENTARE CU APA ŞI AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCAUTĂŢILE STĂNILEŞTI, BUDU-CANTEMIR, BOGDANA-VOLOŞENI, CHERSĂCOSU, SARATU ŞI POGANEŞTI, COMUNA STĂNILEŞTI, JUDEŢUL VASLUI

596

39.7

Tanacu

ALIMENATRE CU APA ŞI AMENAJARE PODURI ÎN LOCALITĂŢILE TANACU ŞI BENEŞTI

578

39.8

Vinderei

ALIMENTARE CU APĂ ŞI AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE VINDEREI, OBARŞENI, VALEA LUNGĂ, DOCANI ŞI BRADEŞTI, COMUNA VINDEREI, JUDEŢUL VASLUI

455

40

VRANCEA

dincare

1202

40.1

Panciu

EXTINDEREA REŢELEI DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI REAUZAREA UNEI STAŢII DE EPURARE A APELOR UZATE ÎN SPAŢIUL RURAL AL ORAŞULUI PANCIU, JUDEŢUL VRANCEA

540

40.2

Sihlea

REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE, COMUNA SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA

208

40.3

Tulnici

CANALIZARE, REŢELE COLECTOARE ŞI STAŢIE DE EPURARE TULNICI - COZA JUDEŢUL VRANCEA

454


COMENTARII la Hotărârea 428/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 428 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    O zi buna,     Căutați afaceri, companie sau împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate ale dobânzii de 3% pe an, trimiteți-ne un e-mail cu detalii la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Domnul Kumah James
ANONIM a comentat Decretul 288 2015
    **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Emilia Fedorcakova ** Sei schiacciato finanziariamente? ** Cerchi fondi per pagare crediti e debiti? ** Cerchi finanziamenti per creare la tua attività? ** Hai bisogno di prestiti privati o commerciali per vari scopi? ** Cerchi prestiti per realizzare grandi progetti? Email di contatto: bdsfn.com@gmail.com Email di contatto: anatiliatextileltd@gmail.com Signora Emilia Fedorcakova ** ¿Estás financieramente exprimido? ** ¿Buscas fondos para pagar créditos y deudas? ** ¿Buscas financiación para establecer tu propio negocio? ** ¿Necesita préstamos privados o comerciales para diversos fines? ** ¿Buscas préstamos para llevar a cabo proyectos grandes? Correo electrónico de contacto: bdsfn.com@gmail.com Correo electrónico de contacto: anatiliatextileltd@gmail.com Sra. Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Decretul 728 2006
    **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Emilia Fedorcakova ** Sei schiacciato finanziariamente? ** Cerchi fondi per pagare crediti e debiti? ** Cerchi finanziamenti per creare la tua attività? ** Hai bisogno di prestiti privati o commerciali per vari scopi? ** Cerchi prestiti per realizzare grandi progetti? Email di contatto: bdsfn.com@gmail.com Email di contatto: anatiliatextileltd@gmail.com Signora Emilia Fedorcakova ** ¿Estás financieramente exprimido? ** ¿Buscas fondos para pagar créditos y deudas? ** ¿Buscas financiación para establecer tu propio negocio? ** ¿Necesita préstamos privados o comerciales para diversos fines? ** ¿Buscas préstamos para llevar a cabo proyectos grandes? Correo electrónico de contacto: bdsfn.com@gmail.com Correo electrónico de contacto: anatiliatextileltd@gmail.com Sra. Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Legea 87 2017
    Hello, Apply and get qualify for a loan. Interest rate 1% easy process. Please Only serious inquiries. Contact us for more Details Email : bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito. Tasso di interesse 1% processo facile. Per favore, solo domande serie. Contattateci per maggiori dettagli Email: bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com I migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito. Tasso di interesse 1% processo facile. Per favore, solo serie de hombres. Contattateci per maggiori dettagli Correo electrónico: bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Yo migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Ordin 2021 2013
    Bine ați venit la compania de investiții Jorge Dominguez Sunt un împrumut de împrumut de afaceri, dau împrumuturi persoanelor care au nevoie și au încrederea că pot rambursa împrumutul și pot acorda credit Împrumuturilor cu dobândă de 2% și de la o durată de la 6 luni la 20 de ani dau împrumuturi cum ar fi: * Credite Xmas * împrumuturi auto, * credite pentru afaceri, * Credit ipotecar, * Credite educative * credite pentru construcții, * ipotecă comercială, * Împrumuturile pentru locuințe, * Credite pentru studenți, de la suma minimă de 2.000 până la suma maximă de 100.000.000 de euro, Vă rugăm să e-mail: [jdfinancier.agencia@yandex.com] Nu știu dacă aveți nevoie de un împrumut, dacă sunteți interesat de împrumuturi se poate întoarce la mine acum. jdfinancier.agencia@yandex.com
ANONIM a comentat Decretul 525 2017
    Dragă domnule doamnă, VREAȚI UN UN ÎMPRUMUT? APLICI ACUM DACA ETI INTERESTATI! Oferim cel mai bun împrumut, oferim împrumut de consolidare a datoriei de până la 5 milioane * Configurare de afaceri Împrumut de până la 10 milioane * Împrumut personal Până la 4.000.000 * Împrumut de acasă Până la 5.000.000 * Imprumut de împrumut pentru mașină până la 7.000.000 * 5,000,000 * Investiții Credite până la 7,000,000 Euro * ETC Acordăm împrumuturi persoanelor fizice și cooperează organismelor cu rata dobânzii de 2% dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, Trimite-ne un e-mail. Vă așteptăm ca răspunsul dvs. să fie prompt, suntem la dispoziția dumneavoastră. contactați-ne prin: E mail: jdfinancier.agencia@yandex.com
ANONIM a comentat Ordin 3932 2017
    Aveți nevoie de împrumut? Doresc să vă prezint propunerea noastră de finanțare pentru toți proprietarii de afaceri / proiecte. Oferim tot felul de împrumuturi legitime pentru succesul afacerii dvs., în ajutorul și sprijinul acordat în producerea de diferite tipuri de credit, consultare, asistență juridică, scor scăzut de credit, numerar: petrecere a timpului liber, instruire, tratament, reparații, dezvoltare de afaceri și împrumuturi personale cu condiții de credit favorabile la rata dobânzii de 3% pe an. Pentru mai multe detalii Kindly Aplicați astăzi la Email: allianzfinance@consultant.com
ANONIM a comentat Decretul 1043 2007
    BUENAS NOTICIAS OBTENGA SU SOLICITUD DE PRÉSTAMO X-MAS URGENTE AHORA @ 3%. ¿Necesita urgentemente un préstamo legítimo de un prestamista certificado y acreditado, así como un inversionista ángel certificado según las leyes universales? El Buró Financiero cumple con las necesidades del tiempo y nos especializamos en financiamiento entre $ 5,000 y $ 50,000,000 (Millones) a una tasa de interés del 3% para una duración mínima de 12 meses (1 año) y una duración máxima de 30 años (360 meses). contáctenos ahora vía E-mail: jameswoodloan@gmail.com más información. WhatsApp +18638217638 * Préstamo personal (no garantizado) * Préstamo comercial (no garantizado) * Consolidación de Deuda de Préstamo * Mejora tu hogar SOLICITUD: 1) Prefijo (Sr., Sra., (MS). 2) Nombre: 3) Apellido: 4) Dirección: 5) País: 6) Estado: 7) Número de teléfono: 8) Móvil: 9) Ocupación: 10) Monto necesario como préstamo: 11) Ingreso mensual: 12) Duración del préstamo: 13) El propósito del préstamo: 14) ¿Has aplicado antes?  Todas las respuestas deben enviarse a: Correo electrónico: tasa de interés del préstamo del 3% sin ninguna garantía adicional. Esto es para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. Las personas interesadas deben enviarnos un correo electrónico a: jameswoodloan@gmail.com o llamar a mr james wood +18638217638  cuando recibamos la solicitud, entonces procesaremos su solicitud de préstamo para su aprobación Sinceramente, Gracias y DIOS TE BENDIGA  Mr James Wood
ANONIM a comentat Decizia 660 2017
    Hello, Apply and get qualify for a loan on low interest rate 1% and easy process. Contact me for more info. Thank you. Please Only serious inquiries. For more details :Contact us Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito con un tasso di interesse basso dell'1% e un processo semplice. Contattami per maggiori informazioni. Grazie. Per favore, solo domande serie. Per maggiori dettagli contattaci Email: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com I migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova Hola, solicite y califique para un préstamo con una tasa de interés baja del 1% y un proceso fácil. Póngase en contacto conmigo para más información. Gracias. Por favor Solo consultas serias. Para mas detalles contáctenos Correo electrónico: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Atentamente. Sra. Emilia Fedorcakova Dobrý deň, aplikujte a získajte nárok na úver s nízkou úrokovou sadzbou 1% a jednoduchým procesom. Kontaktujte ma pre viac informácií. Ďakujem. Prosím len vážne otázky. Ďalšie podrobnosti: Kontaktujte nás E-mail: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com S Pozdravom. Pani Emilia Fedorčáková
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Doriți să împrumutați și nu știți de unde să obțineți un împrumut autentic? Doriți să începeți o afacere, dar nu aveți capital? Căutați bani de urgență pentru uz personal? Trebuie să solicitați un împrumut pentru orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și fiabile pentru toți cei care au nevoie de o rată a dobânzii de doar 2%, serviciul nostru este 100% autentic și sunteți garantat să primiți împrumutul imediat ce aplicați. astăzi. Salutari, Jamie Freeman www.freemanfinance.webs.com Freemanloanfinance@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 428/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu