Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 31 din 24 ianuarie 1996

pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii


SmartCity3

din domeniul turismului
ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 din 30 ianuarie 1996

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului, prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

                  p. PRIM-MINISTRU
                  DAN MIRCEA POPESCU,
                  ministru de stat, ministrul
                  muncii si protectiei sociale

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul turismului,
                         Dan Matei Agathon
                         Ministrul lucrarilor publice
                         si amenajarii teritoriului,
                         Marin Cristea


    ANEXA 1

                       METODOLOGIA
de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1.1 Prin avizul Ministerului Turismului se urmareste:
    a) corelarea prevederilor din documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului privind zone si statiuni turistice cu cerintele de dezvoltare turistica a acestora si cu caracteristicile specifice amenajarilor din domeniul turismului, aliniate la standardele interne si internationale;
    b) valorificarea si protectia patrimoniului turistic prin dezvoltarea unui turism durabil si calitativ, in concordanta cu strategia si cu programul national din domeniu;
    c) cresterea competitivitatii ofertei turistice romanesti, tinand seama de criteriile de performanta specifice constructiilor cu destinatie turistica.
    1.2. Avizul de specialitate al Ministerului Turismului precede si constituie o conditie a eliberarii autorizatiei de construire / desfiintare pentru obiectivele din domeniul turismului, potrivit precizarilor de la pct. 2.1.2.
    1.3. Avizul emis mentioneaza categoria in care poate fi incadrat obiectivul, cu conditia respectarii si a celorlalte criterii privind clasificarea pe stele si categorii a structurilor de primire turistice, si constituie premisa acordarii ulterioare a categoriei.

    CAP. 2
    Obiectivul avizarii

    2.1. Avizul de specialitate al Ministerului Turismului se emite pentru:
    2.1.1. documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului privind zone si statiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente;
    2.1.2. documentatii tehnice privind amplasamentul, conformarea si functionalitatea constructiilor noi cu destinatie turistica de tipul:
    a) structuri de primire turistice:
    - hotel, hotel - apartament, motel, vila, bungalou, cabana, sat de vacanta, camping, pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora;
    b) structuri de servire a mesei:
    - restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific national sau local, braserie, berarie, gradina de vara, baruri de orice tip, unitati de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip "expres", pizzerie, snack-bar-cofetarie, patiserie, organizate in:
      - unitati amenajate in spatii special destinate, cuprinse in structuri de primire turistice;
      - structuri independente, amplasate in cadrul statiunii turistice;
    c) structuri de agrement turistic:
      - cluburi, cazinouri, sali polivalente, instalatii si dotari specifice agrementului turistic - transport turistic pe cablu, partii amenajate pentru practicarea schiului si altele asemenea;
    d) structuri de tratament balnear:
    - complexe de turism balnear;
    2.1.3. documentatii privind functionalitatea specifica a constructiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrarilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrari care modifica functia turistica a acestora;
    2.1.4. documentatii privind constructiile ce urmeaza a fi modificate structural si functional in scopul primirii unei functionalitati cu profil turistic.

    CAP. 3
    Procedura de avizare

    3.1. Pentru avizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului vizand domeniul turismului, prevazute la cap. 2 pct. 2.1.1 din prezenta metodologie, se va prezenta partea scrisa si desenata, corespunzator fiecarui tip - faza a documentatiei, dupa caz, plan de amenajare a teritoriului - national, judetean, plan urbanistic - general, zonal, de detaliu -, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.
    3.2. In vederea emiterii avizului Ministerului Turismului asupra documentatiilor privind constructii si amenajari din domeniul turismului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, se vor prezenta:
    a) cererea de solicitare a avizului din partea beneficiarului;
    b) certificatul de urbanism;
    c) documentatia tehnica de executie - proiect in faza pentru autorizare de construire, care va cuprinde:
    d) 1. piese scrise:
    - memoriu succint pentru fiecare specialitate in parte;
    - date si indicii care caracterizeaza constructia proiectata;
    d) 2. piese desenate:
    - planul cuprinzand incadrarea in teritoriu la una dintre scarile: 1:10.000; 1:2.000;  1:1.000;
    - planul de situatie al imobilelor care fac obiectul avizarii, la scara: 1:2.000 sau 1:1.000;  1:500;  1:200;  1:100, dupa caz, care va preciza:
    - parcela cadastrala pentru care a fost eliberat certificatul de urbanism;
    - amplasarea tuturor constructiilor care se vor construi sau care se vor desfiinta;
    - accesele in incinta si in constructie;
    - plantatii, spatii verzi;
    - trasee de alimentare cu apa si canalizare;
    - planurile tuturor nivelurilor;
    - sectiuni care sa cuprinda cota zero, cotele tuturor nivelurilor, inaltimea acoperisului si pantele acestuia;
    - toate fatadele care sa cuprinda si cladirile invecinate, dupa caz, pentru constructiile alipite unor imobile existente.
    Piesele desenate sus-mentionate se vor prezenta la una dintre scarile: 1:100;  1:50 si, in mod exceptional, 1:20 pentru unele detalii de finisaje bai si de mobilare, specifice functiunii hoteliere a camerelor, pentru unitati de categoria de confort de 4 si 5 stele.
    3.3. Elemente de analiza si criterii de avizare:
    3.3.1. Pentru documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, analiza va avea in vedere elemente si criterii privind:
    a) interconectarea intereselor generale ale zonei cu strategia de dezvoltare a turismului;
    b) statuarea unei dezvoltari turistice durabile a zonei si a statiunilor turistice;
    c) zonificarea teritorial - functionala care sa releve natura dominanta a activitatii de baza;
    d) reglementari specifice statiunii turistice si/sau zonelor functionale din cadrul acesteia;
    e) prevederi privind delimitarea zonelor aferente obiectivelor protejate, monumente istorice si de arhitectura;
    f) prevederi privind delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire, de extinderi de constructii, precum si alte situatii, dupa caz;
    g) prevederi de reabilitare, protejare si conservare a mediului, in functie de principalele tipuri de resurse;
    h) dezvoltarea sistemului de retele tehnico-edilitare in corelare cu necesitatile rezultate din asigurarea amplasamentelor pentru obiective turistice sau de alta natura in cadrul zonelor sau al statiunilor turistice;
    i) destinatia terenurilor in functie de zonele de interes turistic, functiuni admise si interziceri;
    j) amplasarea constructiilor in raport cu caile majore de circulatie;
    k) rezervarea terenurilor, legata de rezolvarea problemelor de infrastructura turistica, circulatie rutiera, parcaje publice, cat si a celor aferente obiectivelor turistice;
    l) prescriptii legate de accesul la constructiile turistice, precum si conditiile minimale de echipare edilitara, recomandari si prescriptii vizand utilizarea unor materiale de constructii, finisaje exterioare inclusiv si, dupa caz, la acoperisuri si invelitori;
    m) prescriptii referitoare la terenurile afectate de functiuni de utilitate publica, specifice statiunilor turistice;
    n) protectia factorilor naturali din perimetrul zonelor si al statiunilor turistice;
    o) protectia constructiilor turistice existente, precum si a celor supuse avizarii in vederea autorizarii de construire;
    p) referiri asupra modului de utilizare a terenurilor prin evidentierea coeficientului de ocupare a acestora;
    r) alte situatii specifice statiunii turistice in contextul unor precizari de detaliu privind prescriptii si recomandari generale, precum si specifice zonei si/sau statiunilor turistice.
    3.3.2. Pentru analiza privind emiterea avizului specific asupra amplasamentului, conformarii si functionalitatii obiectivelor supuse avizarii se vor avea in vedere, in principal, elemente si criterii cu referire la:
    a) respectarea prevederilor certificatului de urbanism;
    b) incadrarea in prevederile planului urbanistic general, zonal sau de detaliu, dupa caz;
    c) respectarea prevederilor privind incadrarea in masuri de natura restrictiva unde, potrivit legii, s-a instituit un anumit regim de protectie, rezervatii istorice si de arhitectura, parcuri nationale si balneare, rezervatii naturale;
    d) conditii noi determinate ale amplasarii de constructii intr-un cadru restrictionat, cu orientari ale dezvoltarii de perspectiva pe anumite profiluri ale zonei, altele decat cele care au stat la baza aprobarilor initiale, cai rutiere noi, rezerve naturale, facilitati deosebite;
    e) avize prealabile de la factori implicati, pentru obiective si/sau lucrari avand un inalt grad de complexitate;
    f) considerente asupra amplasamentului in contextul prevederilor normelor si ale criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice, dupa caz, cu referire la caracteristicile terenului, cota panzei de ape freatice, zone inundabile;
    g) accesul in zona si la obiectiv, drumuri si circulatii, accese pietonale si carosabile, parcaje, vecinatati, sistematizare verticala;
    h) prevederi privind exploatarea rationala si protectia factorilor naturali si de mediu in stabilirea capacitatilor unor functiuni din cadrul obiectivelor analizate, amplasate in statiuni turistice;
    i) posibilitati de asigurare a calitatii produsului turistic in perspectiva, in functie de rezervele omologate privind resursele naturale;
    j) dezvoltarea armonioasa si echilibrata in spatiul avut in vedere privind capacitati de primire, alimentatie pentru turism, tratament balnear, agrement, in cadrul statiunii sau al zonelor functionale, stabilite prin planul urbanistic;
    k) prevederi privind echiparea cu utilitati, racorduri, trasee, care pot afecta capacitatile existente in zona;
    l) prevederi privind respectarea normativelor si a criteriilor de performanta a constructiilor din domeniu, de asigurare a functionalitatii si a gradului de confort vizand:
    - partiul de arhitectura, accese si evacuari, suprafetele incaperilor, situarea si orientarea acestora in cadrul obiectivului, inscrierea in parametrii tehnici specifici functiunilor privind iluminatul natural, izolarea fonica;
    m) prevederi si nivelul de echipare cu aparatura si/sau utilaje specifice si dotare, corespunzator gradului de confort preconizat;
    n) prevederi si nivelul de decorare si al amenajarilor interioare, finisaje, dotarea cu mobilier;
    o) respectarea fluxului tehnologic specific profilului activitatilor, determinat in stabilirea nivelului de confort al obiectivului, al capacitatilor, dupa caz, de cazare, alimentatie pentru turism, tratament balnear, agrement turistic;
    p) organizarea spatiilor anexe si a fluxurilor tehnologice specifice spatiilor de productie gastronomica - bucatarii, preparari, depozitare, laboratoare, precum si a spatiilor tehnice - spalatorii, centrala termica, grupuri sanitare pentru personal.
    3.3.3. Comisia de avizare de specialitate a Ministerului Turismului poate refuza acordarea avizului atunci cand:
    a) prin arhitectura practicata, dimensiuni, aspect exterior, finisaje, se modifica natura si caracterul zonei in care se vor amplasa viitoarele constructii ori nu se respecta prescriptiile stabilite prin actele normative;
    b) prin amplasament, structura capacitatilor sau profilul functional, noile constructii sau instalatii pot compromite sau pot aduce prejudicii cadrului natural existent, mediului ambiant, peisajului caracteristic, resurselor naturale, salubritatii si/sau securitatii publice;
    c) terenurile pentru amplasamente sunt inundabile, erodate sau aluneca;
    d) constructiile noi, prin amplasament, au accese care nu asigura functionalitatea normala sau sunt inaccesibile mijloacelor de stingere a incendiilor;
    e) constructiile noi nu se incadreaza in parametrii functionali si de valorificare rationala a resurselor naturale ;
    f) interese majore de ordin edilitar de perspectiva impun anumite restrictii de care nu s-a tinut seama;
    g) documentatia supusa avizarii nu reflecta clar functionalitatea tehnologica specifica profilului structurilor turistic dupa caz, de primire turistice, de servire a mesei, de tratament balnear, de agrement turistic, ale obiectivului analizat.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    4.1. Avizul se emite in termen de 30 de zile de la data inregistrarii documentatiei complete la Ministerul Turismului.
    In cazul unor lucrari avand un inalt grad de complexitate termenul de emitere a avizului se prelungeste cu 15 zile.
    4.2. In situatia depunerii unei documentatii incomplete, aceasta se restituie solicitantului in termen de 15 zile de la data inregistrarii, in vederea completarii.
    4.3. Contestatiile la aviz se depun in scris la Ministerul Turismului, in termen de 15 zile de la data primirii avizului de catre beneficiar, urmand ca in termen de 15 zile sa se transmita raspunsul la contestatie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 31/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 31 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 37 2016
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat OUG 1 2013
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 17 2019
    Obținerea unui împrumut legitim au fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditului necorespunzător și a garanțiilor sunt ceva de care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Însă MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditat de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali cu o dobândă de 3%. Ni s-a oferit privilegiul de a răspunde nevoilor dvs. financiare. Problema creditului nu ar trebui să te împiedice să obții împrumutul de care ai nevoie. Serviciile noastre includ următoarele: - * Împrumuturi pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Ipoteca a doua * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără securitate socială și fără cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vom face ca visul dvs. să devină realitate. MIDLAND CREDIT FIRM spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În sfârșit, finanțăm o firmă de împrumuturi la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru detalii suplimentare despre cumpărarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Email companie midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiția pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 5049 2019
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul exclusiv de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Hi everyone. My name is Wanetta Zabrina Yedda i am from Brașov i saw people testified about this company called Patricia Kingsman loan company and it is a good thing i was also a victim of scam 3 times until i found this company called Patricia Kingsman loan company God bear me witness this company is real and legit i am a single mother of 3 kids and i work in 2 places to earn more money for me and my kids this company helped me after in explained to them the company told me not to worry that i was going to receive my loan safely i was afraid cause i was cheated before i thought the same thing was also going to happen to me but i said to my self God knows best. The company told me it was 8 hours to receive loan and i thought about it 8 hours to quick i said okay the loan amount i was looking for was 350,000.00 Euro and after i did all the company asked me to do and i sent my required information i received my loan in 8 hours time as stated. When i received my loan i said to my self God is the one who made me found this company and i have already introduced this company to 1 of my friend who also needs help so anyone here or anywhere you see this post if you need a real loan this is the only company that can help without any doubt of fail i am happy everyday because of this company and God i pray God make Mrs Patricia Kingsman last in this world so she can continue to help people in need. I contacted this company via mail which is patriciakingsman.loans2016@gmail.com. Thanks to anyone who reads my message and post.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Salut tuturor sau oricui mă numesc Vlad Toma. Sunt din București România am auzit despre această companie numită Patricia Kingsman că ajută oameni cu împrumuturi din întreaga lume. Am fost căutat cândva un împrumut online și am fost înșelat de 2 companii care a fost fals și după acel moment nu am crezut niciodată că o companie de împrumut bună ar putea veni de pe internet, am crezut că toate sunt o fraudă până când am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman am găsit oameni care au depus mărturie despre această companie și am fost surprins de ce am făcut nu găsiți această companie la timp. Nu am crezut niciodată ce au spus oamenii despre companie până când nu am depus cererea și i-am încercat suma pe care o căutam era mare și era pentru o proprietate imobiliară suma împrumutului a fost de 10,5 milioane de euro și așa am aplicat și doamna Patricia Kingsman a vorbit pentru mine, dar având în vedere că împrumutul meu a fost mare, a fost nevoie de doar 15 ore pentru a primi creditul meu, mi-au spus că serviciul de împrumut este de 8 ore pentru a primi împrumut. Singurul lucru pe care mi-a spus să-l fac a fost să depun taxa de transfer bancar pe care banca urma să o folosească pentru a-mi transfera împrumutul în contul meu bancar atunci când mi-a spus că odată mi-a fost teamă că este o înșelătorie, dar am spus să mă dau o încercare am depus taxa de transfer, care a fost declarată și asta a fost depus în total în mai puțin de 15 ore am primit un mesaj de la banca mea că suma de bani care a fost de 10,5 milioane de euro a fost creditată în contul meu bancar și totul despre banii detaliile și de la cine a venit au fost, iată, a fost Patricia Kingsman care m-a ajutat când am văzut-o prima dată, am fost surprinsă, nu am crezut niciodată ochii, dar era adevărat. Așa că mi-am spus mie, de la alți oameni că compania a ajutat să depună mărturie despre faptele bune, mă las să fac din cauza mea că nu este ușor să văd o companie de împrumut legitim online în zilele noastre, astfel încât oricine de oriunde are nevoie de un împrumut online fără să fie înșelat să solicite de la această companie pentru că numai asta te pot ajuta, am confirmat-o și este adevărat că sunt atât de fericit și știu că această companie va face și mai mulți oameni mai fericiți decât mine. Puteți contacta această companie prin e-mail sau Whatsapp, dar am folosit Whatsapp pentru că a fost mai rapid adresa de mail a companiei este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar Whatsapp este +1 (575) 655-0066. Mulțumesc tuturor salutărilor lui Vlad Toma din București România.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Mulțumesc lui Patricia Kingsman că m-a ajutat cu împrumutul meu, după ce au fost escrocați de 6 ori de oameni falsi care clamează să fie creditori de împrumuturi. Numele meu este Viorica Waleis Viviana, sunt din România și locuiesc în orașul Constanța. În urmă cu o lună am căutat un împrumut online și am văzut diferite credite pe internet și cu câteva mărturii false și am aplicat de la ele și tot ce am primit a fost escroci am aplicat mai mult de 6 companii și am fost înșelat până la capăt. Așa că am renunțat la speranță până când am decis să verific din nou dacă voi găsi ajutor în timp ce căutam și m-am stabilit să caut o companie de împrumuturi legitime. Am găsit această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman. Am văzut o mulțime de mărturii despre care oamenii comentează. ea, dar pentru că am fost înșelată în mai multe rânduri, am crezut că este o înșelătorie, dar am făcut ceea ce mi s-a cerut să fac și am așteptat împrumutul meu, iar doamna Patricia Kingsman mi-a spus în mai puțin de 8 ore când sunteți cu împrumutul meu în siguranță, nu am crezut pentru că am crezut că este și o înșelătorie, așa că în acea zi era ora nopții în România și m-am culcat dimineața din cuib în timp ce m-am trezit am primit o alertă de la banca mea că există bani pe contul meu și imediat am sunat la banca pentru a confirma iar directorul bancar mi-a spus să vin imediat la bancă și m-am dus imediat banca s-a deschis în timp ce managerul bancar mi-a verificat contul, am văzut o sumă de 135.000,00 Euro și i-am explicat managerului meu că am solicitat un împrumut online și banca managerul a fost șocat dacă există st sunt o companie de împrumut real și legitim online, sunt atât de fericită, mulțumesc lui Patricia Kingsman, am decis să scriu pe internet pentru că am văzut alte persoane care o fac și mărturisesc despre această companie, de aceea postez acest mesaj online tuturor celor care au nevoie de împrumut, chiar dacă ați fost înșelat înainte de a aplica de la această companie și fiți sigur că această companie nu vă va da jos. Salutări pentru oricine care îmi citește mesajul și puteți contacta această companie prin e-mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com, de asemenea, folosesc Whatsapp, numărul care este +1 (575) 655-0066. Din nou, mulțumesc tuturor celor care îmi citesc mesajul și vă rog să fiți fericiți, deoarece sunt astăzi cu această companie, deoarece aduc mai mulți oameni în această companie pentru a vă ajuta.
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Cu respect tuturor, numele meu este Kojonka Moe și sunt din România am auzit despre oameni care mărturisesc despre această companie numită Patricia Kingsman și aceasta este prima dată când solicit un împrumut online, mi-a fost teamă să solicit un împrumut online din cauza escrocheriei pe care o văd pe internet, dar după ce am citit atât de multe mărturii despre această companie, am decis să încerc și să solicit un împrumut de la această companie numită compania de împrumut Patricia Kingsman, aveam nevoie de bani și aveam nevoie de un împrumut de 5.000,00 Euro. Așa că am aplicat și mi s-a spus ce să fac mi-a fost teamă, dar am oferit companiei o șansă să mă ajute și m-au asigurat că în mai puțin de 8 ore îmi voi primi împrumutul în cont. Nu am crezut niciodată, dar așteptam în mai puțin de 8 ore când am primit un apel de la banca mea că o sumă de 5.000,00 Euro era în contul meu și imediat banca m-a sunat am contactat compania și le-am anunțat că am primit împrumutul meu iar astăzi sunt fericit. Așadar, dacă ați dat mesajul meu și l-ați citit și aveți nevoie de un împrumut legitim să aplicați de la această companie și să fiți siguri că veți fi mulțumiți de această companie, cred că această companie este trimisă de Dumnezeu și vă rog să dureze și să continue să ajute oamenii . Contactati aceasta companie prin adresa de mail patriciakingsman.loans2016@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 224 2017
    Bună ziua tuturor Numele meu este Abiezer Petit Homme Sunt din România Vreau să folosesc acest mic timp trebuie să citesc pe internet că dacă ai nevoie de un împrumut real și legitim Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la am fost înșelat de 2 companii pe care le-am aplicat pentru un împrumut de la și Patricia Kingsman a fost a treia companie din care am solicitat de la am primit împrumutul meu de la compania de împrumuturi Patricia Kingsman în mai puțin de 8 ore, în timp ce compania mi-a spus, așa că oricine are nevoie de un împrumut online, fără a fi înșelat, să solicite de la Patricia Kingsman fiți sigur că veți fi mulțumit de această companie. Puteți contacta această companie doar prin e-mail sau prin adresa de mail whatsapp este patriciakingsman.loans2016@gmail.com Whatsapp +1 (575) 655-0066. Salutări oricui citește acest mesaj în toată lumea.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 31/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu