Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 31 din 24 ianuarie 1996

pentru aprobarea Metodologiei de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii


SmartCity3

din domeniul turismului
ACT EMIS DE:                GUVERNUL ROMANIEI
ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 22 din 30 ianuarie 1996

    Guvernul Romaniei hotaraste:

    ARTICOL UNIC
    Se aproba Metodologia de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului, prevazuta in anexa la prezenta hotarare.

                  p. PRIM-MINISTRU
                  DAN MIRCEA POPESCU,
                  ministru de stat, ministrul
                  muncii si protectiei sociale

                         Contrasemneaza:
                         Ministrul turismului,
                         Dan Matei Agathon
                         Ministrul lucrarilor publice
                         si amenajarii teritoriului,
                         Marin Cristea


    ANEXA 1

                       METODOLOGIA
de avizare a documentatiilor de urbanism privind zone si statiuni turistice si a documentatiilor tehnice privind constructii din domeniul turismului

    CAP. 1
    Dispozitii generale

    1.1 Prin avizul Ministerului Turismului se urmareste:
    a) corelarea prevederilor din documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului privind zone si statiuni turistice cu cerintele de dezvoltare turistica a acestora si cu caracteristicile specifice amenajarilor din domeniul turismului, aliniate la standardele interne si internationale;
    b) valorificarea si protectia patrimoniului turistic prin dezvoltarea unui turism durabil si calitativ, in concordanta cu strategia si cu programul national din domeniu;
    c) cresterea competitivitatii ofertei turistice romanesti, tinand seama de criteriile de performanta specifice constructiilor cu destinatie turistica.
    1.2. Avizul de specialitate al Ministerului Turismului precede si constituie o conditie a eliberarii autorizatiei de construire / desfiintare pentru obiectivele din domeniul turismului, potrivit precizarilor de la pct. 2.1.2.
    1.3. Avizul emis mentioneaza categoria in care poate fi incadrat obiectivul, cu conditia respectarii si a celorlalte criterii privind clasificarea pe stele si categorii a structurilor de primire turistice, si constituie premisa acordarii ulterioare a categoriei.

    CAP. 2
    Obiectivul avizarii

    2.1. Avizul de specialitate al Ministerului Turismului se emite pentru:
    2.1.1. documentatii de urbanism si amenajare a teritoriului privind zone si statiuni turistice, cu regulamentele de urbanism aferente;
    2.1.2. documentatii tehnice privind amplasamentul, conformarea si functionalitatea constructiilor noi cu destinatie turistica de tipul:
    a) structuri de primire turistice:
    - hotel, hotel - apartament, motel, vila, bungalou, cabana, sat de vacanta, camping, pensiune cu o capacitate mai mare de 3 camere, indiferent de categoria de confort a acestora;
    b) structuri de servire a mesei:
    - restaurant clasic, restaurant specializat, restaurant cu specific national sau local, braserie, berarie, gradina de vara, baruri de orice tip, unitati de tip fast food-restaurant cu autoservire, bufet tip "expres", pizzerie, snack-bar-cofetarie, patiserie, organizate in:
      - unitati amenajate in spatii special destinate, cuprinse in structuri de primire turistice;
      - structuri independente, amplasate in cadrul statiunii turistice;
    c) structuri de agrement turistic:
      - cluburi, cazinouri, sali polivalente, instalatii si dotari specifice agrementului turistic - transport turistic pe cablu, partii amenajate pentru practicarea schiului si altele asemenea;
    d) structuri de tratament balnear:
    - complexe de turism balnear;
    2.1.3. documentatii privind functionalitatea specifica a constructiilor existente din domeniul turismului, supuse lucrarilor de modernizare, reamenajare, extinderi sau altor lucrari care modifica functia turistica a acestora;
    2.1.4. documentatii privind constructiile ce urmeaza a fi modificate structural si functional in scopul primirii unei functionalitati cu profil turistic.

    CAP. 3
    Procedura de avizare

    3.1. Pentru avizarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului vizand domeniul turismului, prevazute la cap. 2 pct. 2.1.1 din prezenta metodologie, se va prezenta partea scrisa si desenata, corespunzator fiecarui tip - faza a documentatiei, dupa caz, plan de amenajare a teritoriului - national, judetean, plan urbanistic - general, zonal, de detaliu -, conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor.
    3.2. In vederea emiterii avizului Ministerului Turismului asupra documentatiilor privind constructii si amenajari din domeniul turismului, in conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, se vor prezenta:
    a) cererea de solicitare a avizului din partea beneficiarului;
    b) certificatul de urbanism;
    c) documentatia tehnica de executie - proiect in faza pentru autorizare de construire, care va cuprinde:
    d) 1. piese scrise:
    - memoriu succint pentru fiecare specialitate in parte;
    - date si indicii care caracterizeaza constructia proiectata;
    d) 2. piese desenate:
    - planul cuprinzand incadrarea in teritoriu la una dintre scarile: 1:10.000; 1:2.000;  1:1.000;
    - planul de situatie al imobilelor care fac obiectul avizarii, la scara: 1:2.000 sau 1:1.000;  1:500;  1:200;  1:100, dupa caz, care va preciza:
    - parcela cadastrala pentru care a fost eliberat certificatul de urbanism;
    - amplasarea tuturor constructiilor care se vor construi sau care se vor desfiinta;
    - accesele in incinta si in constructie;
    - plantatii, spatii verzi;
    - trasee de alimentare cu apa si canalizare;
    - planurile tuturor nivelurilor;
    - sectiuni care sa cuprinda cota zero, cotele tuturor nivelurilor, inaltimea acoperisului si pantele acestuia;
    - toate fatadele care sa cuprinda si cladirile invecinate, dupa caz, pentru constructiile alipite unor imobile existente.
    Piesele desenate sus-mentionate se vor prezenta la una dintre scarile: 1:100;  1:50 si, in mod exceptional, 1:20 pentru unele detalii de finisaje bai si de mobilare, specifice functiunii hoteliere a camerelor, pentru unitati de categoria de confort de 4 si 5 stele.
    3.3. Elemente de analiza si criterii de avizare:
    3.3.1. Pentru documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, analiza va avea in vedere elemente si criterii privind:
    a) interconectarea intereselor generale ale zonei cu strategia de dezvoltare a turismului;
    b) statuarea unei dezvoltari turistice durabile a zonei si a statiunilor turistice;
    c) zonificarea teritorial - functionala care sa releve natura dominanta a activitatii de baza;
    d) reglementari specifice statiunii turistice si/sau zonelor functionale din cadrul acesteia;
    e) prevederi privind delimitarea zonelor aferente obiectivelor protejate, monumente istorice si de arhitectura;
    f) prevederi privind delimitarea zonelor cu interdictie temporara sau definitiva de construire, de extinderi de constructii, precum si alte situatii, dupa caz;
    g) prevederi de reabilitare, protejare si conservare a mediului, in functie de principalele tipuri de resurse;
    h) dezvoltarea sistemului de retele tehnico-edilitare in corelare cu necesitatile rezultate din asigurarea amplasamentelor pentru obiective turistice sau de alta natura in cadrul zonelor sau al statiunilor turistice;
    i) destinatia terenurilor in functie de zonele de interes turistic, functiuni admise si interziceri;
    j) amplasarea constructiilor in raport cu caile majore de circulatie;
    k) rezervarea terenurilor, legata de rezolvarea problemelor de infrastructura turistica, circulatie rutiera, parcaje publice, cat si a celor aferente obiectivelor turistice;
    l) prescriptii legate de accesul la constructiile turistice, precum si conditiile minimale de echipare edilitara, recomandari si prescriptii vizand utilizarea unor materiale de constructii, finisaje exterioare inclusiv si, dupa caz, la acoperisuri si invelitori;
    m) prescriptii referitoare la terenurile afectate de functiuni de utilitate publica, specifice statiunilor turistice;
    n) protectia factorilor naturali din perimetrul zonelor si al statiunilor turistice;
    o) protectia constructiilor turistice existente, precum si a celor supuse avizarii in vederea autorizarii de construire;
    p) referiri asupra modului de utilizare a terenurilor prin evidentierea coeficientului de ocupare a acestora;
    r) alte situatii specifice statiunii turistice in contextul unor precizari de detaliu privind prescriptii si recomandari generale, precum si specifice zonei si/sau statiunilor turistice.
    3.3.2. Pentru analiza privind emiterea avizului specific asupra amplasamentului, conformarii si functionalitatii obiectivelor supuse avizarii se vor avea in vedere, in principal, elemente si criterii cu referire la:
    a) respectarea prevederilor certificatului de urbanism;
    b) incadrarea in prevederile planului urbanistic general, zonal sau de detaliu, dupa caz;
    c) respectarea prevederilor privind incadrarea in masuri de natura restrictiva unde, potrivit legii, s-a instituit un anumit regim de protectie, rezervatii istorice si de arhitectura, parcuri nationale si balneare, rezervatii naturale;
    d) conditii noi determinate ale amplasarii de constructii intr-un cadru restrictionat, cu orientari ale dezvoltarii de perspectiva pe anumite profiluri ale zonei, altele decat cele care au stat la baza aprobarilor initiale, cai rutiere noi, rezerve naturale, facilitati deosebite;
    e) avize prealabile de la factori implicati, pentru obiective si/sau lucrari avand un inalt grad de complexitate;
    f) considerente asupra amplasamentului in contextul prevederilor normelor si ale criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice, dupa caz, cu referire la caracteristicile terenului, cota panzei de ape freatice, zone inundabile;
    g) accesul in zona si la obiectiv, drumuri si circulatii, accese pietonale si carosabile, parcaje, vecinatati, sistematizare verticala;
    h) prevederi privind exploatarea rationala si protectia factorilor naturali si de mediu in stabilirea capacitatilor unor functiuni din cadrul obiectivelor analizate, amplasate in statiuni turistice;
    i) posibilitati de asigurare a calitatii produsului turistic in perspectiva, in functie de rezervele omologate privind resursele naturale;
    j) dezvoltarea armonioasa si echilibrata in spatiul avut in vedere privind capacitati de primire, alimentatie pentru turism, tratament balnear, agrement, in cadrul statiunii sau al zonelor functionale, stabilite prin planul urbanistic;
    k) prevederi privind echiparea cu utilitati, racorduri, trasee, care pot afecta capacitatile existente in zona;
    l) prevederi privind respectarea normativelor si a criteriilor de performanta a constructiilor din domeniu, de asigurare a functionalitatii si a gradului de confort vizand:
    - partiul de arhitectura, accese si evacuari, suprafetele incaperilor, situarea si orientarea acestora in cadrul obiectivului, inscrierea in parametrii tehnici specifici functiunilor privind iluminatul natural, izolarea fonica;
    m) prevederi si nivelul de echipare cu aparatura si/sau utilaje specifice si dotare, corespunzator gradului de confort preconizat;
    n) prevederi si nivelul de decorare si al amenajarilor interioare, finisaje, dotarea cu mobilier;
    o) respectarea fluxului tehnologic specific profilului activitatilor, determinat in stabilirea nivelului de confort al obiectivului, al capacitatilor, dupa caz, de cazare, alimentatie pentru turism, tratament balnear, agrement turistic;
    p) organizarea spatiilor anexe si a fluxurilor tehnologice specifice spatiilor de productie gastronomica - bucatarii, preparari, depozitare, laboratoare, precum si a spatiilor tehnice - spalatorii, centrala termica, grupuri sanitare pentru personal.
    3.3.3. Comisia de avizare de specialitate a Ministerului Turismului poate refuza acordarea avizului atunci cand:
    a) prin arhitectura practicata, dimensiuni, aspect exterior, finisaje, se modifica natura si caracterul zonei in care se vor amplasa viitoarele constructii ori nu se respecta prescriptiile stabilite prin actele normative;
    b) prin amplasament, structura capacitatilor sau profilul functional, noile constructii sau instalatii pot compromite sau pot aduce prejudicii cadrului natural existent, mediului ambiant, peisajului caracteristic, resurselor naturale, salubritatii si/sau securitatii publice;
    c) terenurile pentru amplasamente sunt inundabile, erodate sau aluneca;
    d) constructiile noi, prin amplasament, au accese care nu asigura functionalitatea normala sau sunt inaccesibile mijloacelor de stingere a incendiilor;
    e) constructiile noi nu se incadreaza in parametrii functionali si de valorificare rationala a resurselor naturale ;
    f) interese majore de ordin edilitar de perspectiva impun anumite restrictii de care nu s-a tinut seama;
    g) documentatia supusa avizarii nu reflecta clar functionalitatea tehnologica specifica profilului structurilor turistic dupa caz, de primire turistice, de servire a mesei, de tratament balnear, de agrement turistic, ale obiectivului analizat.

    CAP. 4
    Dispozitii finale

    4.1. Avizul se emite in termen de 30 de zile de la data inregistrarii documentatiei complete la Ministerul Turismului.
    In cazul unor lucrari avand un inalt grad de complexitate termenul de emitere a avizului se prelungeste cu 15 zile.
    4.2. In situatia depunerii unei documentatii incomplete, aceasta se restituie solicitantului in termen de 15 zile de la data inregistrarii, in vederea completarii.
    4.3. Contestatiile la aviz se depun in scris la Ministerul Turismului, in termen de 15 zile de la data primirii avizului de catre beneficiar, urmand ca in termen de 15 zile sa se transmita raspunsul la contestatie.SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 31/1996

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 31 din 1996
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 31/1996
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu