Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.27 din 28.03.2016

pentru aprobarea Normelor privind buna reputaţie a auditorului financiar
ACT EMIS DE: Camera Auditorilor Financiari din Romania
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 251 din 05 aprilie 2016SmartCity1

Având în vedere prevederile:art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 4 alin. (2) lit. a), art. 5 lit. d) şi art. 6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011;

art. 7 şi 8 din Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotărârilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România,în baza Procesului-verbal nr. 1.976 din data de 28 martie 2016 privind exprimarea votului prin corespondenţă electronică de către membrii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăşte: Articolul 1Se aprobă Normele privind buna reputaţie a auditorului financiar, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Prezenta hotărâre se comunică spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile. Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, Gabriel Radu ANEXĂNORME privind buna reputaţie a auditorului financiar Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1(1) Prezentele norme stabilesc criteriile pentru definirea bunei reputaţii a auditorului financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (Camera), precum şi condiţiile şi procedura de retragere a autorizării auditorului financiar, membru al Camerei, dacă buna reputaţie a acestuia a fost compromisă. (2) Prezentele norme se aplică membrilor Camerei, auditori financiari, persoane fizice, care din punct de vedere al exercitării profesiei pot fi activi sau nonactivi şi persoane juridice. Articolul 2(1) Buna reputaţie, în sensul prezentelor norme, reprezintă o condiţie de dobândire şi de menţinere a calităţii de auditor financiar, membru al Camerei.(2) Retragerea autorizării auditorului financiar ca urmare a compromiterii bunei reputaţii implică retragerea calităţii de membru al Camerei. Capitolul IICriteriile de bună reputaţie Articolul 3(1) Buna reputaţie a unui auditor financiar, persoană fizică sau juridică, se analizează în funcţie de îndeplinirea următoarelor criterii:a)nu a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie; b)nu a fost luată faţă de persoana fizică o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în cazul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni cu intenţie; c)persoanei fizice nu i-a fost aplicată pedeapsa complementară şi/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activităţii de audit financiar; d)persoanei fizice nu i-a fost aplicată măsura de siguranţă prin care i s-a interzis exercitarea profesiei de auditor financiar; e)nu a fost sancţionat disciplinar sau administrativ de către alte autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de natură profesională; f)nu i-au fost aplicate restricţii pentru a desfăşura activităţi în domeniul financiar-contabil de către autorităţi, instituţii sau organisme române sau străine din domeniul financiar-contabil. (2) În înţelesul alin. (1) lit. e), sancţiunile disciplinare sau administrative aplicate auditorului financiar de către alte autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil cuprind acele sancţiuni aplicate ca urmare a săvârşirii unor abateri/fapte de natură a aduce atingere exercitării unei activităţi din punct de vedere profesional. Articolul 4(1) Persoanele fizice şi persoanele juridice care solicită autorizarea ca auditor financiar, dobândirea calităţii de membru al Camerei şi înscrierea în Registrul public trebuie să aibă o bună reputaţie.(2) Persoanele fizice şi persoanele juridice depun, la solicitarea autorizării ca auditor financiar şi dobândirii calităţii de membru al Camerei, cazierul judiciar, o declaraţie pe propria răspundere cu privire la respectarea situaţiilor prevăzute la art. 3 alin. (1), conform formularului prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezentele norme, precum şi documentele prevăzute de reglementările Camerei. Articolul 5(1) Consiliul Camerei respinge cererile de autorizare a persoanelor fizice sau juridice şi de înscriere ca membru al Camerei, în cazul în care se constată că o persoană nu are o bună reputaţie, în sensul art. 3 alin. (1).(2) În situaţia prevăzută la alin. (1) Camera comunică în scris, cu confirmare de primire, solicitantului hotărârea motivată a Consiliului Camerei şi restituie acestuia, în termen de 30 (treizeci) de zile, jumătate din sumele achitate la depunerea cererii de autorizare şi înscriere ca membru al Camerei. Capitolul IIIRetragerea autorizării şi suspendarea calităţii de membru al Camerei, în cazul compromiterii bunei reputaţii a auditorului financiar Secţiunea 1Condiţiile compromiterii bunei reputaţii Articolul 6(1) Buna reputaţie a unui auditor financiar, membru al Camerei, este compromisă în următoarele cazuri:a)dacă auditorul financiar este condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie, pentru care nu a intervenit reabilitarea; b)dacă auditorului financiar i-a fost aplicată, prin hotărâre definitivă de condamnare, pedeapsa complementară şi/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activităţii de audit financiar; c)dacă auditorului financiar i-a fost aplicată, prin hotărâre definitivă, măsura de siguranţă prin care i s-a interzis exercitarea profesiei de auditor financiar. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) retragerea autorizării auditorului financiar este obligatorie. Articolul 7(1) Consiliul Camerei analizează dacă buna reputaţie a unui auditor financiar, membru al Camerei, este compromisă în vreunul dintre următoarele cazuri:a)dacă auditorul financiar a fost sancţionat disciplinar sau administrativ de către alte autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de natură profesională, în situaţia în care efectele sancţiunii nu au încetat; b)i-au fost aplicate restricţii pentru a desfăşura activităţi în domeniul financiar-contabil de către autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, în situaţia în care efectele restricţiei nu au încetat. (2) În cazurile prevăzute la alin. (1) autorizarea auditorului financiar se retrage, dacă se constată în concret, de la caz la caz, că buna reputaţie a auditorului financiar a fost compromisă. Articolul 8 (1) În următoarele cazuri pot exista suspiciuni cu privire la compromiterea bunei reputaţii a unui auditor financiar, membru al Camerei:a)dacă auditorul financiar este condamnat printr-o hotărâre nedefinitivă pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie; b)dacă faţă de auditorul financiar, persoană fizică, a fost luată o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în cazul în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni cu intenţie. (2) Consiliul Camerei analizează cazurile prevăzute la alin. (1) şi, ca măsură de prevenţie, poate dispune prin hotărâre suspendarea calităţii de membru al Camerei şi, implicit, a dreptului de exercitare a profesiei:a)până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a); b)până la încetarea măsurii preventive privative sau restrictive de libertate sau a menţinerilor şi prelungirilor ulterioare, în situaţia prevăzută la alin. (1) lit. b). Secţiunea a 2-aProcedura retragerii autorizării auditorului financiar şi suspendarea calităţii de membru al Camerei Articolul 9(1) Membrii Camerei, persoane fizice, care din punctul de vedere al exercitării profesiei sunt activi sau nonactivi, şi persoane juridice, au obligaţia de a transmite anual Departamentului servicii pentru membri din cadrul Camerei (DSM), până la data de 31 martie, o declaraţie pe propria răspundere cu privire la respectarea criteriilor de bună reputaţie prevăzute la art. 3 alin. (1), conform formularului prevăzut în anexă.(2) Membrii Camerei, persoane fizice şi juridice, au obligaţia să notifice DSM dacă nu mai îndeplinesc vreunul dintre criteriile prevăzute la art. 3 alin. (1), în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la data luării la cunoştinţă de situaţia respectivă. Articolul 10 (1) Procedura de retragere a autorizării auditorului financiar în situaţia compromiterii bunei reputaţii sau de suspendare a calităţii de membru al Camerei, după caz, se declanşează în urma unei sesizări adresate Camerei sau prin autosesizare.(2) Sesizarea prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:a)numele, prenumele şi domiciliul sau denumirea, sediul şi reprezentantul legal al autorului sesizării, după caz; b)numele, prenumele sau denumirea auditorului financiar pentru care s-a transmis sesizarea, după caz, precum şi domiciliul sau sediul profesional al auditorului financiar, dacă este cunoscut; c)indicarea criteriului de bună reputaţie care nu este îndeplinit de auditorul financiar; d)dovezile pe care se sprijină sesizarea; e)semnătura autorului sesizării. (3) Procedura de retragere a autorizării auditorului financiar în situaţia compromiterii bunei reputaţii sau suspendarea calităţii de membru al Camerei, după caz, se declanşează prin autosesizare, în cazul în care Camera deţine informaţii că un auditor financiar se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 6, 7 sau 8.(4) În cazul autosesizării se întocmeşte un referat care cuprinde cel puţin următoarele:a)numele, prenumele sau denumirea auditorului financiar pentru care se propune declanşarea procedurii de retragere a autorizării, în baza autosesizării, sau suspendarea calităţii de membru al Camerei, după caz, precum şi domiciliul sau sediul profesional al auditorului financiar, dacă este cunoscut; b)indicarea criteriului de bună reputaţie care nu este îndeplinit de auditorul financiar; c)informaţiile obţinute de către departamentele de specialitate din cadrul CAFR, precum şi orice alte documente sau înscrisuri pe care se sprijină autosesizarea. (5) În baza informaţiilor obţinute Camera se autosesizează şi poate declanşa procedura de retragere a autorizării auditorului financiar sau de suspendare a calităţii de membru al Camerei, după caz, prin ordin al preşedintelui Camerei în baza referatului întocmit conform alin (4).(6) Pe parcursul procedurii de retragere a autorizării sau de suspendare a calităţii de membru al Camerei, auditorul financiar poate fi asistat sau reprezentat de un avocat. Articolul 11 (1) Cercetarea cazurilor care pot compromite buna reputaţie a unui auditor financiar, membru al Camerei, ca urmare a unei sesizări sau autosesizări, conform art. 10, este de competenţa Departamentului de etică, conduită profesională şi investigaţii (DECPI).(2) După primirea sesizării, DECPI verifică dacă aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (2). În cazul în care DECPI constată că sesizarea nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (2), solicită în scris remedierea acestora, stabilind un termen pentru îndeplinirea măsurilor dispuse. În cazul în care autorul sesizării nu transmite completările solicitate în termenul stabilit, sesizarea se clasează.(3) Sesizările nesemnate sau anonime se clasează.(4) Dacă sesizarea priveşte alte cazuri decât cele prezentate la art. 6-8, DECPI clasează sesizarea şi informează despre aceasta autorul sesizării.(5) În cazul în care sesizarea respectă toate condiţiile prevăzute la art. 10 alin (2), DECPI declanşează procedura de cercetare a cazului.(6) Sesizările clasate pot sta la baza unei autosesizări. Articolul 12(1) În cazul în care sesizarea sau autosesizarea priveşte cazurile prevăzute la art. 6, DECPI va întocmi un referat, avizat de către Departamentul juridic, care va conţine cel puţin următoarele: a)faptele sesizate/autosesizate; b)probele administrate; c)concluzii şi propuneri. (2) DECPI prezintă referatul prevăzut la alin. (1) Consiliului Camerei în următoarea şedinţă a acestuia de după data întocmirii referatului. (3) Consiliul Camerei finalizează procedura de retragere a autorizării auditorului financiar în termen de cel mult 6 (şase) luni de la data primirii referatului DECPI prevăzut la alin. (1).(4) Camera înştiinţează auditorul financiar în cauză cu privire la procedura de retragere a autorizării şi îl convoacă la şedinţa Consiliului Camerei în care se constată compromiterea bunei reputaţii.(5) Convocarea prevăzută la alin. (4) se realizează în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii, la adresa indicată în Registrul public, în aşa fel încât să fie comunicată către persoana în cauză cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data convocării. (6) În cazul în care scrisoarea menţionată la alin. (5) nu este primită de auditorul financiar în cauză, Camera publică convocarea într-un ziar de circulaţie naţională şi prin afişare la sediul său.(7) În cazul în care auditorul financiar în cauză, convocat la şedinţa Consiliului Camerei, conform alin. (5) şi (6), nu dă curs convocării, Consiliul Camerei va hotărî în lipsa acestuia. (8) Consiliul Camerei verifică referatul DECPI, probele administrate, eventualele declaraţii ale auditorului financiar şi constată, prin hotărâre motivată, compromiterea bunei reputaţii a auditorului financiar şi retrage autorizarea auditorului financiar, persoană fizică sau juridică, conform legii. Articolul 13(1) În cazul în care sesizarea sau autosesizarea priveşte cazurile prevăzute la art. 7, DECPI, în termen de 20 (douăzeci) de zile de la data înregistrării la Cameră a sesizării prevăzute la art. 10 alin. (2) sau în termen de 10 (zece) zile de la data ordinului preşedintelui Camerei, prevăzut la art. 10 alin. (5), va comunica în scris auditorului financiar, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, o copie de pe sesizare (fără a dezvălui identitatea reclamantului) sau de pe ordinul preşedintelui Camerei, după caz. Prin aceeaşi adresă DECPI convoacă auditorul la sediul Camerei pentru audiere şi solicită prezentarea unui punct de vedere scris.(2) DECPI are dreptul să solicite informaţii suplimentare, să analizeze înscrisuri, să convoace şi să audieze auditorul financiar pentru care s-a formulat sesizarea sau autosesizarea, procedând în aşa fel încât să fie clarificate toate aspectele care pot duce la compromiterea bunei reputaţii conform art. 7.(3) Convocarea auditorului financiar se realizează în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii, la adresa indicată în Registrul public, în aşa fel încât să fie comunicată către persoana în cauză cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data convocării. (4) În cazul în care scrisoarea menţionată la alin. (3) nu este primită de auditorul financiar, Camera publică convocarea întrun ziar de circulaţie naţională şi prin afişare la sediul său.(5) Auditorul financiar convocat la audiere conform prezentelor norme poate solicita, în scris, pentru motive temeinic justificate, o singură dată amânarea audierii stabilite de către DECPI. (6) În cazul în care auditorul financiar în cauză nu dă curs convocării prevăzute la alin. (3) şi (4), DECPI efectuează procedura de cercetare în lipsa acestuia. (7) Cercetarea efectuată de către DECPI se finalizează prin întocmirea unui referat, avizat de către Departamentul juridic, care va conţine cel puţin următoarele: a)faptele sesizate/autosesizate; b)susţinerile părţilor implicate; c)probele administrate; d)concluzii şi propuneri. (8) DECPI prezintă referatul prevăzut la alin. (7) Consiliului Camerei în următoarea şedinţă a acestuia de după data întocmirii referatului. Articolul 14(1) Consiliul Camerei analizează dacă buna reputaţie a unui auditor financiar, membru al Camerei, este compromisă conform art. 7, în termen de cel mult 6 (şase) luni de la data primirii referatului DECPI prevăzut la art. 13 alin (7).(2) Consiliul Camerei convoacă auditorul financiar în cauză la şedinţa în care analizează compromiterea bunei reputaţii. (3) Convocarea prevăzută la alin. (3) se realizează în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii, la adresa indicată în Registrul public, în aşa fel încât să fie comunicată către persoana în cauză cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data convocării.(4) În cazul în care scrisoarea menţionată la alin. (3) nu este primită de auditorul financiar în cauză, Camera publică convocarea într-un ziar de circulaţie naţională şi prin afişare la sediul său.(5) În situaţia în care auditorul financiar lipseşte fără nicio justificare motivată de la audierea la care a fost convocat conform alin. (3) şi (4), Consiliul Camerei soluţionează procedura de retragere a autorizării auditorului financiar în lipsa acestuia. (6) Consiliul Camerei verifică referatul DECPI, probele administrate, susţinerile părţilor implicate, poate constata compromiterea bunei reputaţii conform art. 7 şi poate hotărî retragerea autorizării auditorului financiar, persoană fizică sau juridică, ţinând cont inclusiv de următoarele aspecte:a)natura şi frecvenţa faptelor pentru care s-a dispus aplicarea unei sancţiuni disciplinare, administrative sau interdicţii de către alte autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de natură profesională; b)gravitatea faptei pentru care s-a dispus sancţiunea disciplinară, administrativă sau interdicţia şi implicaţiile acesteia asupra profesiei de audit, dar şi asupra protejării interesului public; c)comportamentul profesional al auditorului financiar, ca membru al Camerei. Articolul 15(1) Hotărârea Consiliului Camerei privind retragerea calităţii de membru al Camerei şi retragerea autorizării unui auditor financiar, persoană fizică sau juridică, ca urmare a compromiterii bunei reputaţii, adoptată conform art. 12 sau 14, se comunică spre aprobare Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC), în termen de 5 (cinci) zile de la adoptare.(2) Hotărârea Consiliului Camerei privind retragerea calităţii de membru al Camerei şi retragerea autorizării unui auditor financiar, persoană fizică sau juridică, ca urmare a compromiterii bunei reputaţii, aprobată de CSIPPC, se comunică auditorului financiar, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea aprobării din partea CSIPPC.(3) Persoana fizică sau juridică, căreia i s-au retras calitatea de membru al Camerei şi autorizarea ca auditor financiar prin hotărâre a Consiliului Camerei, poate contesta hotărârea, în condiţiile legii, la instanţa competentă.(4) Hotărârea Consiliului Camerei privind retragerea calităţii de membru al Camerei şi retragerea autorizării unui auditor financiar, persoană fizică sau juridică, ca urmare a compromiterii bunei reputaţii, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se operează în Registrul public al auditorilor financiari. Auditorul financiar aflat în această situaţie este obligat să predea, în termen de 15 (cincisprezece) zile de la primirea comunicării, carnetul de auditor financiar la DSM sau la reprezentanţa regională a Camerei de care aparţine. Filele carnetului se barează şi se înscrie motivul retragerii carnetului. Carnetul se arhivează la Cameră.(5) În cazul auditorului financiar, persoană fizică sau juridică, care la momentul retragerii calităţii de membru al Camerei şi retragerii autorizării ca auditor financiar, ca urmare a compromiterii bunei reputaţii, are în derulare contracte de audit, auditorul financiar va informa Camera, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii hotărârii de retragere a autorizării ca auditor financiar, cu privire la contractele aflate în derulare. Auditorul financiar titular al contractului de audit are obligaţia efectuării demersurilor necesare în relaţia contractuală cu clientul de audit, cu privire la situaţia creată, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii hotărârii de retragere a autorizării ca auditor financiar şi, ulterior, informează Camera în acest sens. Articolul 16(1) În cazul în care sesizarea sau autosesizarea priveşte cazurile prevăzute la art. 8, DECPI va întocmi un referat, avizat de către Departamentul juridic, care va conţine cel puţin următoarele: a)faptele sesizate/autosesizate; b)probele administrate; c)concluzii şi propuneri. (2) DECPI prezintă referatul prevăzut la alin. (1) Consiliului Camerei în următoarea şedinţă a acestuia de după data întocmirii referatului.(3) Consiliul Camerei poate hotărî suspendarea calităţii de membru al Camerei şi, implicit, a dreptului de exercitare a profesiei pentru perioade de timp stabilite prin art. 8 alin. (2), în termen de cel mult 6 (şase) luni de la data primirii referatului DECPI prevăzut la alin. (1).(4) Consiliul Camerei convoacă auditorul financiar în cauză la şedinţa în care analizează suspendarea calităţii de membru, ca urmare a cazurilor prevăzute la art. 8.(5) Convocarea prevăzută la alin. (4) se realizează în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin orice alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea primirii, la adresa indicată în Registrul public, în aşa fel încât să fie comunicată către persoana în cauză cu cel puţin 10 (zece) zile lucrătoare înainte de data convocării.(6) În cazul în care scrisoarea menţionată la alin. (5) nu este primită de auditorul financiar în cauză, Camera publică convocarea într-un ziar de circulaţie naţională şi prin afişare la sediul său. (7) În cazul în care auditorul financiar în cauză, convocat la şedinţa Consiliului Camerei conform alin. (5) şi (6), nu dă curs convocării, Consiliul Camerei hotărăşte în lipsa acestuia. (8) Consiliul Camerei verifică referatul DECPI, probele administrate, eventualele declaraţii ale auditorului financiar şi hotărăşte dacă situaţiile prevăzute la art. 8 atrag suspendarea calităţii de membru al Camerei şi, implicit, a dreptului de exercitare a profesiei, pentru perioade de timp stabilite conform art. 8 alin. (2).(9) Hotărârea Consiliului Camerei privind suspendarea calităţii de membru al Camerei şi, implicit, a dreptului de exercitare a profesiei, pentru situaţiile prevăzute la art. 8, se comunică spre aprobare CSIPPC, în termen de 5 (cinci) zile de la adoptare.(10) Hotărârea Consiliului Camerei privind suspendarea calităţii de membru al Camerei şi, implicit, a dreptului de exercitare a profesiei, pentru situaţiile prevăzute la art. 8, aprobată de CSIPPC, se comunică auditorului financiar, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea aprobării din partea CSIPPC. (11) Persoana fizică sau juridică căreia i-au fost suspendate calitatea de membru al Camerei şi, implicit, dreptul de exercitare a profesiei, pentru perioade de timp stabilite conform art. 8 alin. (2), prin hotărâre a Consiliului Camerei, conform prezentelor norme, poate contesta hotărârea, în condiţiile legii, la instanţa competentă.(12) Hotărârea Consiliului Camerei privind suspendarea calităţii de membru al Camerei şi, implicit, a dreptului de exercitare a profesiei, ca urmare a cazurilor prevăzute la art. 8, se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, şi se operează în Registrul public al auditorilor financiari.(13) În cazul auditorului financiar, persoană fizică sau juridică, care la momentul suspendării calităţii de membru al Camerei, conform prezentei hotărâri, are în derulare contracte de audit, auditorul financiar va informa Camera, în termen de 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii hotărârii de suspendare, cu privire la contractele de audit aflate în derulare. Auditorul financiar titular al contractului de audit are obligaţia efectuării demersurilor necesare în relaţia contractuală cu clientul de audit, cu privire la situaţia creată, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile lucrătoare de la data primirii hotărârii de suspendare şi ulterior informează Camera în acest sens. Articolul 17(1) Auditorii financiari care solicită retragerea calităţii de membru al Camerei vor depune odată cu cererea de retragere şi o declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu se află în situaţiile prevăzute la art. 6.(2) În cazul în care se constată că auditorul financiar care a solicitat retragerea calităţii de membru al Camerei se află în unul dintre cazurile prevăzute la art. 6, Consiliul Camerei respinge cererea de retragere.(3) În situaţia prevăzută la alin. (2) se declanşează procedura de retragere a autorizării prin autosesizare, conform prezentelor norme. Articolul 18Persoanele fizice sau juridice cărora le-a fost retrasă autorizarea ca auditor financiar, membru al Camerei, ca urmare a compromiterii bunei reputaţii conform prezentelor norme vor putea dobândi calitatea de auditor financiar numai după îndeplinirea tuturor cerinţelor legale şi parcurgerea din nou a tuturor etapelor pentru autorizarea ca auditor financiar. Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 19În termen de 6 (şase) luni de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, toţi auditorii financiari, membri ai Camerei, au obligaţia de a transmite DSM declaraţia prevăzută în anexă. ANEXĂla norme DECLARAŢIE1 1 Se completează anual, până la data de 31 martie, conform Hotărârii Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 27/2016 şi se transmite Departamentului servicii pentru membri.privind respectarea criteriilor pentru buna reputaţie Subsemnatul/Subsemnata2, ........ .........., domiciliat(ă) în ........ ..............., str. ........ ............, 2 Se va completa în funcţie de calitatea în care o persoană completează prezenta declaraţie. în calitate de persoană care solicită autorizarea ca auditor financiar şi înscrierea ca membru al Camerei Auditorilor Financiari din România,  în calitate de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, posesor al certificatului/carnetului de auditor financiar nr. ..............,  în calitate de reprezentant legal/asociat/acţionar/administrator al persoanei juridice ........ ........ ........, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România cu nr. de autorizaţie ..............., declar pe propria răspundere următoarele: • nu sunt condamnat/nu s-a dispus o condamnare penală împotriva persoanei juridice pe care o reprezint/la care sunt asociat/acţionar/administrator, pentru săvârşirea unei infracţiuni cu intenţie; • nu s-a dispus faţă de persoana mea o măsură preventivă privativă sau restrictivă de libertate în cadrul unui proces penal, în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii unei infracţiuni cu intenţie; • nu mi-a fost aplicată pedeapsa complementară şi/sau pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării activităţii de audit financiar; • nu mi-a fost aplicată măsura de siguranţă prin care mi s-a interzis exercitarea profesiei de auditor financiar; • nu am fost sancţionat disciplinar sau administrativ/nu a fost sancţionată disciplinar persoana juridică pe care o reprezint/la care sunt asociat/acţionar/administrator de către alte autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, pentru aspecte de natură profesională, în situaţia în care efectele sancţiunii nu au încetat; • nu mi-au fost aplicate restricţii/nu i s-au aplicat restricţii persoanei juridice pe care o reprezint/la care sunt asociat/acţionar/administrator pentru a desfăşura activităţi în domeniul financiar-contabil de către autorităţi, instituţii sau organisme române ori străine din domeniul financiar-contabil, în situaţia în care efectele interdicţiei nu au încetat. De asemenea, voi comunica Camerei, în scris, în termen de 10 zile lucrătoare, orice eveniment/situaţie care poate duce la compromiterea bunei reputaţii, conform prevederilor legale. În cazul în care mă aflu în una dintre situaţiile de mai sus, comunic Camerei următoarele informaţii şi documente ........ ................ ................ ........ . Data ........ ............... Semnătura ........ ...........


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 27/2016

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 27 din 2016
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 27/2016
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu