Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 202 din 28 februarie 2007

pentru aprobarea Declaratiei comune privind cooperarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg, semnata la Bucuresti la 30 octombrie 2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 160 din 7 martie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.  -  Se aprobă Declaraţia comună privind cooperarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi  Ministerul de  Interne al  Landului  Baden-Wurttemberg, semnată la Bucureşti la 30 octombrie 2006.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

DECLARAŢIE   COMUNĂ

privind cooperarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg

    

Ministrul administraţiei şi internelor din România şi ministrul de interne al Landului Baden-Wurttemberg,

apreciind cooperarea desfăşurată până în prezent,

declară intenţia de a o intensifica şi de a o dezvolta în continuare, pe baza Declaraţiei comune privind colaborarea dintre Guvernul României şi Guvernul Landului Baden-Wurttemberg, semnată la Bucureşti la 28 februarie 2000, după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Aspecte generale

(1)   In conformitate cu prevederile legislaţiilor lor naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg, denumite în continuare părţi, urmăresc intensificarea şi dezvoltarea cooperării apropiate existente, bazate pe încredere, în toate domeniile îndeplinirii sarcinilor poliţieneşti, precum şi în anumite aspecte legate de protecţia împotriva catastrofelor şi incendiilor.

(2)  Cooperarea va fi dezvoltată cât mai curând, inclusiv prin convenirea unor măsuri individuale concrete.

(3)  Prevederile prezentei declaraţii comune nu vor afecta obligaţiile asumate de părţi prin alte instrumente juridice internaţionale.

ARTICOLUL 2

Cadrul cooperării

Cooperarea se va desfăşura în special prin schimbul unor date fără caracter personal şi al altor informaţii generale, efectuat prin intermediul unor canale de comunicare desemnate de fiecare parte, prin desfăşurarea unor schimburi de experienţă şi consiliere reciprocă, precum şi prin măsuri de pregătire iniţială şi continuă.

ARTICOLUL 3

Măsuri

(1) Pentru îmbunătăţirea cooperării bilaterale, va fi intensificat schimbul de informaţii şi vor fi desemnate canale de comunicare pentru:

a)   schimbul de informaţii privind evoluţiile actuale ale criminalităţii, legăturile infracţionale şi modurile de comportament infracţional, precum şi alte date cu conţinut relevant poliţienesc;

b)   informarea anticipativă reciprocă, în timp util, prin structurile specializate, asupra evenimentelor şi acţiunilor relevante, astfel încât să poată fi luate măsurile corespunzătoare, în scopul prevenirii pericolelor la adresa ordinii şi siguranţei publice;

c)  comunicarea reciprocă, prin structurile specializate, a informaţiilor relevante pentru planificarea misiunilor zilnice şi a evenimentelor deosebite, precum şi transmiterea unor informaţii despre evenimente ale căror efecte se pot resimţi pe teritoriul statului celeilalte părţi;

d)  schimbul de experţi şi desemnarea reciprocă a unor persoane de contact;

e)  stabilirea unor informări comune privind competenţele şi posibilităţile de contactare şi actualizarea lor periodică;

f)    la cerere, schimbul de prevederi legislative, reglementări administrative interne, precum şi publicaţii de specialitate.

(2)   Schimbul de experienţă şi consilierea reciprocă se vor focaliza, în special, asupra metodelor, tacticilor şi tehnicilor de îndeplinire a sarcinilor şi problemelor legate de dotare, echipamente şi administrative de personal.

(3)  Cooperarea în domeniul pregătirii iniţiale şi continue va fi îmbunătăţită de structurile specializate ale părţilor, mai ales prin:

a)  punerea la dispoziţie, după o înţelegere prealabilă, a unor planuri educaţionale şi de învăţământ pentru pregătirea iniţială şi continuă;

b)   trimiterea unor referenţi la cursuri de pregătire continuă;

c)  crearea posibilităţii participării reciproce la cursuri de pregătire iniţială şi continuă;

d)   realizarea unor seminarii sau exerciţii în comun; şi

e)  realizarea, în regim de reciprocitate, a unor stagii de pregătire.

ARTICOLUL 4

Aplicare

(1)   Cooperarea urmează a fi stabilită în baza unui program anual de aplicare.

(2)   Părţile vor desemna fiecare câte un reprezentant responsabil cu elaborarea şi finalizarea formei programului. Finalizarea programului va avea loc, în principiu, cu 3 luni înainte de începerea anului calendaristic în care urmează să se desfăşoare programul respectiv. Programul va fi redactat în limba română şi în limba germană.

(3)   Persoanele desemnate se vor consulta asupra domeniilor, formelor şi metodelor de cooperare. Aceştia vor preciza şi numărul participanţilor, personalul implicat, persoanele de contact ale structurilor implicate, precum şi durata măsurilor respecive.

(4)   Programul va fi evaluat periodic. In acest sens persoanele desemnate vor evalua anual măsurile îndeplinite şi vor oferi recomandări pentru continuarea concretă a programului.

(5)  Limba de lucru pentru aplicarea practică a prezentei declaraţii comune este limba germană sau o altă limbă aleasă de comun acord de către părţi.

ARTICOLUL 5

Răspundere

Părţile declară că sunt de acord:

a)   să suporte daunele cauzate celeilalte părţi şi lucrătorilor acesteia de către lucrătorii trimişi;

b)   să absolve cealaltă parte şi lucrătorii acesteia de orice pretenţie pe care o ridică un terţ sau un lucrător al celeilalte părţi din cauza unei pagube provocate de unul dintre lucrătorii acesteia celeilalte părţi sau lucrătorilor acesteia;

c)   să absolve cealaltă parte sau lucrătorii acesteia de toate pretenţiile privind pagubele înregistrate ca urmare a îndeplinirii sarcinilor de serviciu, pretenţii care sunt adresate de propriii lucrători sau de rudele acestora împotriva celeilalte părţi, doar dacă pagubele ce se află la baza pretenţiilor nu au apărut ca urmare a intenţiei sau culpei evidente.

ARTICOLUL 6

Costuri

(1)  In aplicarea programului respectiv, părţile se obligă să renunţe la pretenţiile de compensare a costurilor, cu excepţia cazurilor individual determinate, convenite de comun acord.

(2)   Costurile de transport internaţional, cazare şi masă ale participanţilor la cursurile de pregătire iniţială şi continuă, stagii de pregătire, exerciţii comune sau alte măsuri asemănătoare vor fi suportate de partea trimiţătoare, în măsura în care pentru cazuri individuale nu se propune altfel.

(3)   In cazul solicitării unor experţi sau referenţi ai celeilalte părţi, partea solicitantă va suporta cheltuielile de transport internaţional, cazare şi masă, în măsura în care nu se stabileşte altfel în cazuri individuale. Dacă sunt posibile cazarea şi masa în structurile proprii, costurile vor fi suportate de partea organizatoare, în măsura în care nu se stabileşte altfel în cazuri individuale.

(4)   Pentru finanţarea măsurilor luate în baza prezentei declaraţii comune, părţile nu exclud posibilitatea asigurării financiare de către terţe părţi. In acest sens vor verifica, în primul rând, posibilitatea unei finanţări prin programele de asistenţă ale Uniunii Europene şi Consiliului Europei.

ARTICOLUL 7

Protecţia datelor şi informaţiilor

(1) Părţile vor întreprinde, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, toate măsurile necesare pentru ca datele şi informaţiile obţinute în cadrul cooperării realizate în baza prezentei declaraţii comune să fie transmise unor terţi numai cu aprobarea celeilalte părţi.

(2)   Utilizarea datelor şi informaţiilor schimbate este permisă numai în scopurile enunţate în prezenta declaraţie comună.

(3)  O solicitare de schimb de date şi informaţii sau de realizare a unor măsuri prevăzute în prezenta declaraţie comună poate fi respinsă total sau parţial, dacă partea solicitată consideră că îndeplinirea solicitării ar putea să încalce legislaţia sa naţională sau obligaţiile internaţionale asumate de aceasta. On cazul respingerii, partea solicitantă va fi informată fără întârziere asupra motivelor.

ARTICOLUL 8

Dispoziţii finale

(1)   Prezenta declaraţie comună se aplică provizoriu de la data semnării şi intră în vigoare de la data la care partea română va comunica Ministerului de Interne al Landului Baden-Wurttemberg îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acesteia.

(2)   Prezenta declaraţie comună este încheiată pe o perioadă nedeterminată şi va putea fi modificată sau completată oricând, de comun acord.

(3)   In eventualitatea apariţiei unor diferende de interpretare în ceea ce priveşte tipul şi modul cooperării realizate în baza prezentei declaraţii comune, acestea vor fi soluţionate prin consultări reciproce.

(4)   Părţile îşi afirmă intenţia de a continua cooperarea în baza prezentei declaraţii comune până la momentul în care una dintre părţi va comunica în scris intenţia de denunţare. Denunţarea devine efectivă în 30 de zile de la data primirii notificării scrise de către cealaltă parte. Programul de aplicare aflat în curs va putea fi continuat în măsura în care părţile consideră, de comun acord, că este necesar.

Semnată la 30 octombrie 2006 la Bucureşti, în două exemplare originale, fiecare exemplar în limbile română şi germană, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor din România,

Alexandru Mircea,

secretar de stat

Pentru Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg,

Heribert Rech,

ministru de interne


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 202/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 202 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 202/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu