Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 202 din 28 februarie 2007

pentru aprobarea Declaratiei comune privind cooperarea dintre Ministerul Administratiei si Internelor din Romania si Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg, semnata la Bucuresti la 30 octombrie 2006

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 160 din 7 martie 2007In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.  -  Se aprobă Declaraţia comună privind cooperarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi  Ministerul de  Interne al  Landului  Baden-Wurttemberg, semnată la Bucureşti la 30 octombrie 2006.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul administraţiei şi internelor,

Vasile Blaga

Ministrul afacerilor externe,

Mihai Răzvan Ungureanu

p. Ministrul finanţelor publice,

Doina-Elena Dascălu,

secretar de stat

*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

DECLARAŢIE   COMUNĂ

privind cooperarea dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg

    

Ministrul administraţiei şi internelor din România şi ministrul de interne al Landului Baden-Wurttemberg,

apreciind cooperarea desfăşurată până în prezent,

declară intenţia de a o intensifica şi de a o dezvolta în continuare, pe baza Declaraţiei comune privind colaborarea dintre Guvernul României şi Guvernul Landului Baden-Wurttemberg, semnată la Bucureşti la 28 februarie 2000, după cum urmează:

ARTICOLUL 1

Aspecte generale

(1)   In conformitate cu prevederile legislaţiilor lor naţionale, Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg, denumite în continuare părţi, urmăresc intensificarea şi dezvoltarea cooperării apropiate existente, bazate pe încredere, în toate domeniile îndeplinirii sarcinilor poliţieneşti, precum şi în anumite aspecte legate de protecţia împotriva catastrofelor şi incendiilor.

(2)  Cooperarea va fi dezvoltată cât mai curând, inclusiv prin convenirea unor măsuri individuale concrete.

(3)  Prevederile prezentei declaraţii comune nu vor afecta obligaţiile asumate de părţi prin alte instrumente juridice internaţionale.

ARTICOLUL 2

Cadrul cooperării

Cooperarea se va desfăşura în special prin schimbul unor date fără caracter personal şi al altor informaţii generale, efectuat prin intermediul unor canale de comunicare desemnate de fiecare parte, prin desfăşurarea unor schimburi de experienţă şi consiliere reciprocă, precum şi prin măsuri de pregătire iniţială şi continuă.

ARTICOLUL 3

Măsuri

(1) Pentru îmbunătăţirea cooperării bilaterale, va fi intensificat schimbul de informaţii şi vor fi desemnate canale de comunicare pentru:

a)   schimbul de informaţii privind evoluţiile actuale ale criminalităţii, legăturile infracţionale şi modurile de comportament infracţional, precum şi alte date cu conţinut relevant poliţienesc;

b)   informarea anticipativă reciprocă, în timp util, prin structurile specializate, asupra evenimentelor şi acţiunilor relevante, astfel încât să poată fi luate măsurile corespunzătoare, în scopul prevenirii pericolelor la adresa ordinii şi siguranţei publice;

c)  comunicarea reciprocă, prin structurile specializate, a informaţiilor relevante pentru planificarea misiunilor zilnice şi a evenimentelor deosebite, precum şi transmiterea unor informaţii despre evenimente ale căror efecte se pot resimţi pe teritoriul statului celeilalte părţi;

d)  schimbul de experţi şi desemnarea reciprocă a unor persoane de contact;

e)  stabilirea unor informări comune privind competenţele şi posibilităţile de contactare şi actualizarea lor periodică;

f)    la cerere, schimbul de prevederi legislative, reglementări administrative interne, precum şi publicaţii de specialitate.

(2)   Schimbul de experienţă şi consilierea reciprocă se vor focaliza, în special, asupra metodelor, tacticilor şi tehnicilor de îndeplinire a sarcinilor şi problemelor legate de dotare, echipamente şi administrative de personal.

(3)  Cooperarea în domeniul pregătirii iniţiale şi continue va fi îmbunătăţită de structurile specializate ale părţilor, mai ales prin:

a)  punerea la dispoziţie, după o înţelegere prealabilă, a unor planuri educaţionale şi de învăţământ pentru pregătirea iniţială şi continuă;

b)   trimiterea unor referenţi la cursuri de pregătire continuă;

c)  crearea posibilităţii participării reciproce la cursuri de pregătire iniţială şi continuă;

d)   realizarea unor seminarii sau exerciţii în comun; şi

e)  realizarea, în regim de reciprocitate, a unor stagii de pregătire.

ARTICOLUL 4

Aplicare

(1)   Cooperarea urmează a fi stabilită în baza unui program anual de aplicare.

(2)   Părţile vor desemna fiecare câte un reprezentant responsabil cu elaborarea şi finalizarea formei programului. Finalizarea programului va avea loc, în principiu, cu 3 luni înainte de începerea anului calendaristic în care urmează să se desfăşoare programul respectiv. Programul va fi redactat în limba română şi în limba germană.

(3)   Persoanele desemnate se vor consulta asupra domeniilor, formelor şi metodelor de cooperare. Aceştia vor preciza şi numărul participanţilor, personalul implicat, persoanele de contact ale structurilor implicate, precum şi durata măsurilor respecive.

(4)   Programul va fi evaluat periodic. In acest sens persoanele desemnate vor evalua anual măsurile îndeplinite şi vor oferi recomandări pentru continuarea concretă a programului.

(5)  Limba de lucru pentru aplicarea practică a prezentei declaraţii comune este limba germană sau o altă limbă aleasă de comun acord de către părţi.

ARTICOLUL 5

Răspundere

Părţile declară că sunt de acord:

a)   să suporte daunele cauzate celeilalte părţi şi lucrătorilor acesteia de către lucrătorii trimişi;

b)   să absolve cealaltă parte şi lucrătorii acesteia de orice pretenţie pe care o ridică un terţ sau un lucrător al celeilalte părţi din cauza unei pagube provocate de unul dintre lucrătorii acesteia celeilalte părţi sau lucrătorilor acesteia;

c)   să absolve cealaltă parte sau lucrătorii acesteia de toate pretenţiile privind pagubele înregistrate ca urmare a îndeplinirii sarcinilor de serviciu, pretenţii care sunt adresate de propriii lucrători sau de rudele acestora împotriva celeilalte părţi, doar dacă pagubele ce se află la baza pretenţiilor nu au apărut ca urmare a intenţiei sau culpei evidente.

ARTICOLUL 6

Costuri

(1)  In aplicarea programului respectiv, părţile se obligă să renunţe la pretenţiile de compensare a costurilor, cu excepţia cazurilor individual determinate, convenite de comun acord.

(2)   Costurile de transport internaţional, cazare şi masă ale participanţilor la cursurile de pregătire iniţială şi continuă, stagii de pregătire, exerciţii comune sau alte măsuri asemănătoare vor fi suportate de partea trimiţătoare, în măsura în care pentru cazuri individuale nu se propune altfel.

(3)   In cazul solicitării unor experţi sau referenţi ai celeilalte părţi, partea solicitantă va suporta cheltuielile de transport internaţional, cazare şi masă, în măsura în care nu se stabileşte altfel în cazuri individuale. Dacă sunt posibile cazarea şi masa în structurile proprii, costurile vor fi suportate de partea organizatoare, în măsura în care nu se stabileşte altfel în cazuri individuale.

(4)   Pentru finanţarea măsurilor luate în baza prezentei declaraţii comune, părţile nu exclud posibilitatea asigurării financiare de către terţe părţi. In acest sens vor verifica, în primul rând, posibilitatea unei finanţări prin programele de asistenţă ale Uniunii Europene şi Consiliului Europei.

ARTICOLUL 7

Protecţia datelor şi informaţiilor

(1) Părţile vor întreprinde, în conformitate cu legislaţiile lor naţionale, toate măsurile necesare pentru ca datele şi informaţiile obţinute în cadrul cooperării realizate în baza prezentei declaraţii comune să fie transmise unor terţi numai cu aprobarea celeilalte părţi.

(2)   Utilizarea datelor şi informaţiilor schimbate este permisă numai în scopurile enunţate în prezenta declaraţie comună.

(3)  O solicitare de schimb de date şi informaţii sau de realizare a unor măsuri prevăzute în prezenta declaraţie comună poate fi respinsă total sau parţial, dacă partea solicitată consideră că îndeplinirea solicitării ar putea să încalce legislaţia sa naţională sau obligaţiile internaţionale asumate de aceasta. On cazul respingerii, partea solicitantă va fi informată fără întârziere asupra motivelor.

ARTICOLUL 8

Dispoziţii finale

(1)   Prezenta declaraţie comună se aplică provizoriu de la data semnării şi intră în vigoare de la data la care partea română va comunica Ministerului de Interne al Landului Baden-Wurttemberg îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea în vigoare a acesteia.

(2)   Prezenta declaraţie comună este încheiată pe o perioadă nedeterminată şi va putea fi modificată sau completată oricând, de comun acord.

(3)   In eventualitatea apariţiei unor diferende de interpretare în ceea ce priveşte tipul şi modul cooperării realizate în baza prezentei declaraţii comune, acestea vor fi soluţionate prin consultări reciproce.

(4)   Părţile îşi afirmă intenţia de a continua cooperarea în baza prezentei declaraţii comune până la momentul în care una dintre părţi va comunica în scris intenţia de denunţare. Denunţarea devine efectivă în 30 de zile de la data primirii notificării scrise de către cealaltă parte. Programul de aplicare aflat în curs va putea fi continuat în măsura în care părţile consideră, de comun acord, că este necesar.

Semnată la 30 octombrie 2006 la Bucureşti, în două exemplare originale, fiecare exemplar în limbile română şi germană, toate textele fiind egal autentice.

Pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor din România,

Alexandru Mircea,

secretar de stat

Pentru Ministerul de Interne al Landului Baden-Wurttemberg,

Heribert Rech,

ministru de interne


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 202/2007

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 202 din 2007
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 202/2007
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu