Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 173 din 9 februarie 2006

privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate genetic

ACT EMIS DE: GUVERNUL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 6 martie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 şi al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României   adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta hotărâre prevede cadrul legal pentru asigurarea trasabilităţii produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, precum şi pentru alimente şi hrana pentru animale, produse din organisme modificate genetic, având ca obiectiv facilitarea etichetării corespunzătoare, monitorizarea efectelor asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii umane şi sănătăţii animale şi aplicarea măsurilor corespunzătoare de management al riscului ce includ, dacă este necesar, retragerea de pe piaţă a produselor.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se aplică în toate stadiile introducerii pe piaţă a:

a)   produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme;

b)  alimentelor produse din organisme modificate genetic;

c) hranei pentru animale, produsă din organisme modificate genetic.

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică produselor medicinale pentru uz uman şi veterinar autorizate în baza legislaţiei naţionale în vigoare.

Art. 3. - In înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) organism modificat genetic sau OMG - organism modificat genetic astfel cum este definit în art. 3 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002, excluzând organismele obţinute prin tehnicile de modificare genetică prevăzute în anexa nr. 1 partea B şi în anexa nr. 2 partea A la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002;

b)  produs din OMG - produsul derivat în totalitate sau în parte din OMG, dar care nu conţine sau nu este constituit din OMG;

c)  trasabilitate OMG - capacitatea de a urmări OMG şi produsele provenite din OMG în toate stadiile introducerii pe piaţă a acestora în cadrul lanţurilor de producţie şi de distribuţie;

d)  cod unic de identificare - un simplu cod numeric sau alfanumeric care serveşte la identificarea unui OMG pe baza evenimentului de transformare prin care a fost realizat şi care prevede mijloacele pentru a restabili informaţii specifice pertinente pentru acest OMG;

e)   operator - persoana fizică sau juridică care introduce pe piaţă un produs sau care primeşte un produs ce a fost introdus pe piaţa naţională, în oricare stadiu al lanţului de producţie şi distribuţie, dar care nu include consumatorul final;

f)  consumator final - ultimul consumator care utilizează produsul în afara oricărei activităţi sau operaţii comerciale;

g)   aliment - aliment astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;

h) ingredient - ingredient astfel cum este definit la art. 7 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare;

i) hrană pentru animale - hrana pentru animale astfel cum este definită la art. 3 lit. e) din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

j) introducerea pe piaţă - introducerea pe piaţă astfel cum este definită la art. 3 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 lit. j) din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

k) prima etapă a introducerii pe piaţă a produsului - tranzacţia iniţială din cadrul lanţurilor de producţie şi distribuţie prin care un produs este făcut disponibil unei terţe părţi;

l) produs preambalat - orice articol unic oferit spre vânzare, care constă dintr-un produs şi din materialul de ambalare în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, dacă un astfel de material de ambalare acoperă produsul complet sau numai parţial, cu condiţia ca produsul introdus în ambalaj să nu poată fi modificat decât dacă se deschide ori se schimbă materialul de împachetare.

CAPITOLUL II

Cerinţe privind trasabilitatea şi etichetarea produselor constituite din sau care conţin OMG

Art. 4. - (1) In prima etapă a introducerii pe piaţă a unui produs constituit din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, inclusiv în vrac, operatorii trebuie să se asigure că următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul:

a)  produsul conţine sau este constituit din OMG;

b)   codul/codurile unice de identificare atribuit/atribuite acestor OMG.

(2)  In toate etapele ulterioare introducerii pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (1) operatorii trebuie să se asigure că informaţiile primite în conformitate cu alin. (1) sunt transmise în scris operatorilor care primesc produsele.

(3)  In cazul produselor constituite din sau care conţin amestecuri de OMG, care urmează să fie folosite numai şi direct ca alimente, hrană pentru animale sau pentru prelucrare, informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi înlocuite de o declaraţie de utilizare formulată de operator, însoţită de o listă cu codurile unice de identificare pentru toate aceste OMG care au fost utilizate pentru a constitui amestecul.

(4)   Fără a aduce atingere prevederilor art. 6, operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) -(3) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1).

(5)   Prevederile alin. (1) -(4) se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice din legislaţia naţională în vigoare.

Art. 5. - Pentru produsele constituite din sau conţinând OMG, operatorii trebuie să se asigure că:

a)   pentru produsele preambalate constituite din sau conţinând OMG trebuie să fie înscrisă pe etichetă menţiunea „Acest produs conţine organisme modificate genetic" sau menţiunea „Acest produs conţine «numele organismului/organismelor»  modificat/modificate genetic";

b)      pentru produsele nepreambalate, oferite consumatorului final, menţiunea „Acest produs conţine organisme modificate genetic" sau menţiunea „Acest produs conţine «numele organismului/organismelor» modificat/ modificate genetic" trebuie să apară pe un afiş, care să însoţească expunerea la vânzare a produsului.

Art. 6. - (1) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mică de 0,9%, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie întâmplătoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic.

(2) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG din produsele destinate utilizării directe ca alimente, hrană pentru animale sau pentru prelucrare, într-o proporţie mai mică de 0,9% din fiecare ingredient sau aliment constituit dintr-un singur ingredient, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie întâmplătoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic.

CAPITOLUL III

Cerinţe privind trasabilitatea alimentelor şi hranei

pentru animale, obţinute din organisme modificate

genetic

Art. 7. - (1) In momentul în care produsele obţinute din OMG sunt introduse pe piaţă, operatorii trebuie să se asigure că următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul:

a)   o indicaţie despre fiecare dintre ingredientele alimentare obţinute din OMG;

b)   o indicaţie despre fiecare dintre furajele sau aditivii furajeri produşi din OMG;

c)  în cazul produselor pentru care nu există o listă a ingredientelor, o indicaţie conform căreia produsul este obţinut din OMG.

(2)   Operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea informaţiilor specificate la alin. (1) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1), luându-se în considerare prevederile art. 8.

(3)  Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică fără a se aduce atingere altor prevederi specifice din legislaţia naţională.

(4)   Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din OMG, care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mică de 0,9% din ingredientele alimentare considerate individual sau alimentelor ce conţin un singur ingredient, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie prezente accidental sau imposibil de evitat tehnic.

Art. 8. - (1) In cazul în care legislaţia naţională în vigoare prevede sisteme specifice de identificare, precum numerotarea lotului pentru produse preambalate, operatorii nu sunt obligaţi să păstreze informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) -(3) şi la art. 7 alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii şi numărul de lot să fie marcate clar pe ambalaj şi ca informaţiile despre numerele de lot să fie păstrate pentru perioadele prevăzute la art. 4 alin. (4) si la art. 7 alin. (2).

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în prima etapă a introducerii pe piaţă a unui produs, la prelucrarea primară sau la reambalarea unui produs.

CAPITOLUL IV

Măsuri de inspecţie şi control

Art. 9. - (1) Autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniile: alimentaţie, protecţia consumatorilor, agricultură, sănătate şi protecţia mediului asigură un sistem de control pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, conform competenţelor.

(2)   Acţiunile de inspecţie şi control pot, de asemenea, să includă inspecţie şi control privind deţinerea unui produs prevăzut la art. 2 alin. (1).

(3)   Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordine ale autorităţilor cu responsabilităţi, reguli detaliate pentru asigurarea sistemului de control.

Art. 10. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic, şi se sancţionează după cum urmează:

a)     nerespectarea dispoziţiilor privind stocarea informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) şi la art. 7 alin. (2), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

b)    neetichetarea produselor în conformitate cu prevederile art. 5, cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c)    nerespectarea cerinţelor de trasabilitate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

d)  refuzul operatorilor de a permite accesul inspectorilor autorităţilor competente în incintă, de a furniza materialele si   datele   solicitate   sau   obstructionarea   autorităţilor competente de a-si exercita atribuţiile, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

(2)   In cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), agentul constatator poate dispune următoarele măsuri complementare:

a)  oprirea temporară de la comercializare a produselor până la intrarea în legalitate;

b)  oprirea temporară a activităţii în condiţiile în care s-a constatat săvârşirea contravenţiilor a doua oară în decurs de 6 luni de la data aplicării amenzii contravenţionale.

(3)   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a celor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 11. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri şi ia măsurile ce se impun, conform limitelor legale de competenţă.

Art. 12. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 30 iunie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Parlamentului european şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 1.830/2003/CE privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic şi care amendează Directiva 2001/18/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 18 octombrie 2003.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii,

pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Cătălin Teodorescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu


COMENTARII la Hotărârea 173/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 173 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 325 2017
    Good Day Dear Loan Seeker, Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form. Loan application form: Full Name:.................... Country:..................... State:.............. City:.............. Sex:......................... Phone Number:........... Loan Amount :........... Monthly income:.......... Occupation:................... .... Loan Period:....................... ................ Purpose of Loan:......................... ........... E-mail address:...................... ................ Have You Applied Before?.................... We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com) Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura
ANONIM a comentat Decretul 325 2017
    Good Day Dear Loan Seeker, Do you need an urgent financial credit *? * Very fast and direct transfer to your bank account * Repayment starts eight months after you get the money bank account * Low interest rate of 1% * Long-term repayment (1-30 years) Height * Flexible **then monthly payment *. How long will it be financed? After submitting the application ** You can expect a preliminary answer less than 24 hours funding in 72-96 hours after receiving the information they need yours. Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura If you are interested contact us via: bdsfn.com@gmail.com and fill out the below loan application form. Loan application form: Full Name:.................... Country:..................... State:.............. City:.............. Sex:......................... Phone Number:........... Loan Amount :........... Monthly income:.......... Occupation:................... .... Loan Period:....................... ................ Purpose of Loan:......................... ........... E-mail address:...................... ................ Have You Applied Before?.................... We awaits your urgent application form to be filled ok. Email Us: (bdsfn.com@gmail.com) Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Pranchment Dura
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com LEGIMATE LOAN LOAN
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Bună ziua, sunt doctorul Harry Carlos, creditor privat de împrumut, dau împrumut celor care au nevoie de împrumut și Cei care doresc să înceapă o afacere nouă. Dau împrumuturi personale, împrumuturi de afaceri, împrumuturi pentru studenți, credite pentru companii și Toate tipurile de împrumuturi, în rata interesată de 2% contact astăzi la: harryloanfirm56@gmail.com LEGIMATE LOAN LOAN
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Salutare tuturor Eu sunt Ivos Vlad Eugen și sunt din România Constanța. Am fost în căutarea unui împrumut on-line și am fost foarte speriat că nu am aplicat niciodată un împrumut înainte și am loo foarte bine și căutând o companie adevărată acolo am găsit o companie numită Patricia Kingsman uite și am văzut ce au spus oamenii despre această companie A fost adevărat am decis să solicit un împrumut de la companie și am nevoie de un împrumut de 150.000,00 euro pentru a începe o afacere când am aplicat ea mi-a spus tot ce am nevoie să fac și am făcut-o și ea ma asigurat că în 8 ore timp am fost plecat Sa fiu cu imprumutul meu i-am spus bine si am asteptat in exact 8 ore timp primesc imprumutul meu de la aceasta companie ca scriu asta acum nu am fost niciodata scammed inainte si aceasta companie este minunata am asculta oamenii vorbind despre escrocherii dar eu Nu au fost niciodată scammed înainte și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Deci toată lumea, dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica de la ei vă vor ajuta și timpul în care vă spun că veți primi împrumutul dvs., care este exact momentul în care veți primi împrumutul. Trebuie doar să scriu acest mesaj pentru toată lumea, astfel încât să nu solicitați un împrumut de la o companie greșită dacă aveți nevoie de un împrumut real contactați această companie și veți fi fericiți. Există poștă Adresa este patriciakingsman.loans2016@gmail.com.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Bună ziua Numele meu este Popovici Krisztina Sunt din Brașov România această companie Patricia Kingsman oamenii vorbesc despre este real nu am vrut niciodată un împrumut dar tocmai am spus că ar trebui să încercați această companie și a vedea dacă ceea ce spun oamenii este adevărat și am aplicat pentru o Împrumut de la ei ieri și tocmai am primit împrumutul meu astăzi de la Patricia Kingsman companie împrumut oricine dacă ați citi acest mesaj și aveți nevoie de un împrumut aplica de la această companie pentru că ei sunt de gând să vă ajute această companie este singura companie care oferă împrumut reale on-line. Împrumutul pe care l-am aplicat de la ei a fost de 75.000,00 lei și în 8 ore am obținut împrumutul meu, astfel încât prietenii mei să nu fie scamați dacă aveți nevoie de un împrumut real, aceasta este compania potrivită pentru a aplica. Dacă sunteți interesat de împrumuturi acolo, adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com și acolo numărul ceaplic este +2348165719944.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Toată lumea dacă aveți nevoie de un împrumut adevărat Patricia Kingsman este compania adevărată care acordă împrumuturi pe care nu le știe că fac acest lucru, dar compania este reală Nu vreau ca oamenii să fie scutiți pe internet de aceea spun acest lucru dacă aveți nevoie de un adevărat Împrumutul Patricia Kingsman este compania potrivită pentru a aplica de la.
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Numele meu este Nathanael martyna patryx Sunt din România și locuiesc într-un mic oraș din Timișoara. Vreau să folosesc acest timp pentru a le spune tuturor pe internet că există o singură companie care oferă un împrumut real, iar această companie este Patricia Kingsman. Am căutat un împrumut online în ultimele 3 săptămâni acum și tot ce am de făcut este că creditorii mă scandalizează din banii pe care i-am avut Dumnezeu știe că eram atât de sărac și am vrut să-mi omor eu sinea dar acolo am văzut atât de mulți oameni mărturisesc despre Această companie pe care au dat împrumuturi la început nu am crezut cauza am văzut alte mărturii ale altui creditor și toate s-au transformat în escrocherii. Am spus sa ma aplice de la aceasta companie si sa vad daca este adevarat si imediat am aplicat mi-au spus tot ce am nevoie sa fac si am fost de acord si ma asigurat ca in 8 ore am fost de gand sa fiu cu imprumutul meu pentru ca ei au spus Utilizează serviciul de transfer rapid. Mai intai n-am crezut, dar am vrut sa imi dau imprumut inainte de ora 8 am primit o alerta de la banca mea si sa fiu de acord ca a fost imprumutul meu am fost foarte supt atunci cand l-am vazut si m-am rugat lui Dumnezeu pentru a ma indruma la compania dreapta Care mi-a ajutat astăzi pe măsură ce scriu acest lucru pe internet acum am primit doar împrumutul meu de la această companie și eu folosesc acest timp pentru a depune mărturie către alte persoane dacă aveți nevoie de un împrumut un împrumut nu vă lăsați păcălit aceasta este compania potrivită Se aplică de la. Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com, iar pentru dvs. cei care nu au o adresă de e-mail a companiei numărul de telefon este +2348165719944. Această companie este adevărată și minunată dacă aveți nevoie de un împrumut aplicat acum și așteptați pentru împrumutul dvs. pentru că veți fi mulțumit de această companie. Mulțumesc tuturor și rămân Nathanael martyna patryx.
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    O zi buna, Ma numesc Marcu Dorlca, sunt din limba romana. Vreau să depun mărturie despre creditorul bun care mi-a arătat lumina după ce a fost scamat de doi creditori internaționali diferiți pe Internet, toți promisi să-mi dea un împrumut după ce m-au făcut să plătesc o mulțime de impozite și nu mi-au dat nimic Nu au avut rezultate pozitive. Mi-am pierdut banii grei câștigați și a fost un total de (3.000 de euro). Într-o zi am navigat pe Internet în căutarea confuză și frustrat, apoi am dat peste o mărturie a unei Femei care a fost de asemenea scamată și în cele din urmă a fost legată de un credit legitim și de încredere doamna Alicia Radu (aliciaradu260@gmail.com) unde a luat în cele din urmă Împrumut, așa că am decis să contactez aceeași companie de împrumut și apoi le-am spus povestea mea despre cum am fost jefuit de doi creditori diferiți care nu au mai mult decât să-mi dea mai multă durere. Le explic prin e-mail. Mi-au spus să nu mai plâng pentru că mi-ar lua împrumutul de la compania lor și am făcut de asemenea alegerea potrivită contactând-o. Am completat formularul de împrumut și am făcut tot ce mi sa cerut și mi sa acordat o sumă de împrumut de (25.000,00 euro) de această mare companie. Aici sunt fericit cu familia mea astăzi pentru că mama Alicia Radu mi-a dat un împrumut, așa că îmi jur că voi continua să depun mărturie pe internet despre cum am primit împrumutul meu. Cred că și alți oameni mărturisesc și același creditor. Ai nevoie de un împrumut de urgență? Vă rugăm să contactați rapid mama prin e-mail: (aliciaradu260@gmail.com) Puteți să mă contactați dacă aveți nevoie de alte informații prin e-mail: (marcudorlca750@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2016
    Numele meu este Cristyna Cosmin Alin Sunt din Bucuresti Romania vreau sa folosesc de data aceasta pentru a scrie pe internet ca am primit fondurile mele de credit de 5 milioane leu roman de la aceasta companie numita Patricia Kingsman loan company la inceput nu am crezut ce Oamenii au spus pe internet, dar am decis să încerc și am aplicat pentru împrumut acum două zile și tocmai am primit un apel de la banca mea că nu există suma de 5 milioane leu românesc pe contul meu și imediat am primit o alertă din partea mea Banca Patricia Kingsman companie de împrumut ma sunat și ma întrebat dacă am primit împrumutul meu și le-am spus da, așa că au spus că ar trebui să aducă mai mulți oameni acolo companie, dacă cineva nevoie de un împrumut, astfel încât dacă aveți într-adevăr nevoie de un împrumut aceasta este compania Pentru a aplica de la ei sunt într-adevăr mare și cred acum că există o companie de împrumut reale care oferă împrumuturi și că societatea este Patricia Kingsman companie de împrumut, astfel încât dacă oricine dintre dvs. au nevoie de un împrumut de urgență și este important aceasta este compania dreptul de a aplica de la . Adresa de e-mail este patriciakingsman.loans2016@gmail.com. În cele din urmă sunt foarte fericit și pot începe propria mea afacere acum. Vă mulțumesc din nou Patricia că sunteți minunat și că Dumnezeu să vă binecuvânteze pe dumneavoastră și pe compania voastră.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 173/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu