Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 173 din 9 februarie 2006

privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate genetic

ACT EMIS DE: GUVERNUL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 6 martie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 şi al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României   adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta hotărâre prevede cadrul legal pentru asigurarea trasabilităţii produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, precum şi pentru alimente şi hrana pentru animale, produse din organisme modificate genetic, având ca obiectiv facilitarea etichetării corespunzătoare, monitorizarea efectelor asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii umane şi sănătăţii animale şi aplicarea măsurilor corespunzătoare de management al riscului ce includ, dacă este necesar, retragerea de pe piaţă a produselor.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se aplică în toate stadiile introducerii pe piaţă a:

a)   produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme;

b)  alimentelor produse din organisme modificate genetic;

c) hranei pentru animale, produsă din organisme modificate genetic.

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică produselor medicinale pentru uz uman şi veterinar autorizate în baza legislaţiei naţionale în vigoare.

Art. 3. - In înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) organism modificat genetic sau OMG - organism modificat genetic astfel cum este definit în art. 3 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002, excluzând organismele obţinute prin tehnicile de modificare genetică prevăzute în anexa nr. 1 partea B şi în anexa nr. 2 partea A la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002;

b)  produs din OMG - produsul derivat în totalitate sau în parte din OMG, dar care nu conţine sau nu este constituit din OMG;

c)  trasabilitate OMG - capacitatea de a urmări OMG şi produsele provenite din OMG în toate stadiile introducerii pe piaţă a acestora în cadrul lanţurilor de producţie şi de distribuţie;

d)  cod unic de identificare - un simplu cod numeric sau alfanumeric care serveşte la identificarea unui OMG pe baza evenimentului de transformare prin care a fost realizat şi care prevede mijloacele pentru a restabili informaţii specifice pertinente pentru acest OMG;

e)   operator - persoana fizică sau juridică care introduce pe piaţă un produs sau care primeşte un produs ce a fost introdus pe piaţa naţională, în oricare stadiu al lanţului de producţie şi distribuţie, dar care nu include consumatorul final;

f)  consumator final - ultimul consumator care utilizează produsul în afara oricărei activităţi sau operaţii comerciale;

g)   aliment - aliment astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;

h) ingredient - ingredient astfel cum este definit la art. 7 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare;

i) hrană pentru animale - hrana pentru animale astfel cum este definită la art. 3 lit. e) din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

j) introducerea pe piaţă - introducerea pe piaţă astfel cum este definită la art. 3 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 lit. j) din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

k) prima etapă a introducerii pe piaţă a produsului - tranzacţia iniţială din cadrul lanţurilor de producţie şi distribuţie prin care un produs este făcut disponibil unei terţe părţi;

l) produs preambalat - orice articol unic oferit spre vânzare, care constă dintr-un produs şi din materialul de ambalare în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, dacă un astfel de material de ambalare acoperă produsul complet sau numai parţial, cu condiţia ca produsul introdus în ambalaj să nu poată fi modificat decât dacă se deschide ori se schimbă materialul de împachetare.

CAPITOLUL II

Cerinţe privind trasabilitatea şi etichetarea produselor constituite din sau care conţin OMG

Art. 4. - (1) In prima etapă a introducerii pe piaţă a unui produs constituit din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, inclusiv în vrac, operatorii trebuie să se asigure că următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul:

a)  produsul conţine sau este constituit din OMG;

b)   codul/codurile unice de identificare atribuit/atribuite acestor OMG.

(2)  In toate etapele ulterioare introducerii pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (1) operatorii trebuie să se asigure că informaţiile primite în conformitate cu alin. (1) sunt transmise în scris operatorilor care primesc produsele.

(3)  In cazul produselor constituite din sau care conţin amestecuri de OMG, care urmează să fie folosite numai şi direct ca alimente, hrană pentru animale sau pentru prelucrare, informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi înlocuite de o declaraţie de utilizare formulată de operator, însoţită de o listă cu codurile unice de identificare pentru toate aceste OMG care au fost utilizate pentru a constitui amestecul.

(4)   Fără a aduce atingere prevederilor art. 6, operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) -(3) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1).

(5)   Prevederile alin. (1) -(4) se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice din legislaţia naţională în vigoare.

Art. 5. - Pentru produsele constituite din sau conţinând OMG, operatorii trebuie să se asigure că:

a)   pentru produsele preambalate constituite din sau conţinând OMG trebuie să fie înscrisă pe etichetă menţiunea „Acest produs conţine organisme modificate genetic" sau menţiunea „Acest produs conţine «numele organismului/organismelor»  modificat/modificate genetic";

b)      pentru produsele nepreambalate, oferite consumatorului final, menţiunea „Acest produs conţine organisme modificate genetic" sau menţiunea „Acest produs conţine «numele organismului/organismelor» modificat/ modificate genetic" trebuie să apară pe un afiş, care să însoţească expunerea la vânzare a produsului.

Art. 6. - (1) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mică de 0,9%, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie întâmplătoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic.

(2) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG din produsele destinate utilizării directe ca alimente, hrană pentru animale sau pentru prelucrare, într-o proporţie mai mică de 0,9% din fiecare ingredient sau aliment constituit dintr-un singur ingredient, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie întâmplătoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic.

CAPITOLUL III

Cerinţe privind trasabilitatea alimentelor şi hranei

pentru animale, obţinute din organisme modificate

genetic

Art. 7. - (1) In momentul în care produsele obţinute din OMG sunt introduse pe piaţă, operatorii trebuie să se asigure că următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul:

a)   o indicaţie despre fiecare dintre ingredientele alimentare obţinute din OMG;

b)   o indicaţie despre fiecare dintre furajele sau aditivii furajeri produşi din OMG;

c)  în cazul produselor pentru care nu există o listă a ingredientelor, o indicaţie conform căreia produsul este obţinut din OMG.

(2)   Operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea informaţiilor specificate la alin. (1) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1), luându-se în considerare prevederile art. 8.

(3)  Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică fără a se aduce atingere altor prevederi specifice din legislaţia naţională.

(4)   Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din OMG, care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mică de 0,9% din ingredientele alimentare considerate individual sau alimentelor ce conţin un singur ingredient, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie prezente accidental sau imposibil de evitat tehnic.

Art. 8. - (1) In cazul în care legislaţia naţională în vigoare prevede sisteme specifice de identificare, precum numerotarea lotului pentru produse preambalate, operatorii nu sunt obligaţi să păstreze informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) -(3) şi la art. 7 alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii şi numărul de lot să fie marcate clar pe ambalaj şi ca informaţiile despre numerele de lot să fie păstrate pentru perioadele prevăzute la art. 4 alin. (4) si la art. 7 alin. (2).

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în prima etapă a introducerii pe piaţă a unui produs, la prelucrarea primară sau la reambalarea unui produs.

CAPITOLUL IV

Măsuri de inspecţie şi control

Art. 9. - (1) Autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniile: alimentaţie, protecţia consumatorilor, agricultură, sănătate şi protecţia mediului asigură un sistem de control pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, conform competenţelor.

(2)   Acţiunile de inspecţie şi control pot, de asemenea, să includă inspecţie şi control privind deţinerea unui produs prevăzut la art. 2 alin. (1).

(3)   Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordine ale autorităţilor cu responsabilităţi, reguli detaliate pentru asigurarea sistemului de control.

Art. 10. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic, şi se sancţionează după cum urmează:

a)     nerespectarea dispoziţiilor privind stocarea informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) şi la art. 7 alin. (2), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

b)    neetichetarea produselor în conformitate cu prevederile art. 5, cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c)    nerespectarea cerinţelor de trasabilitate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

d)  refuzul operatorilor de a permite accesul inspectorilor autorităţilor competente în incintă, de a furniza materialele si   datele   solicitate   sau   obstructionarea   autorităţilor competente de a-si exercita atribuţiile, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

(2)   In cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), agentul constatator poate dispune următoarele măsuri complementare:

a)  oprirea temporară de la comercializare a produselor până la intrarea în legalitate;

b)  oprirea temporară a activităţii în condiţiile în care s-a constatat săvârşirea contravenţiilor a doua oară în decurs de 6 luni de la data aplicării amenzii contravenţionale.

(3)   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a celor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 11. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri şi ia măsurile ce se impun, conform limitelor legale de competenţă.

Art. 12. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 30 iunie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Parlamentului european şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 1.830/2003/CE privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic şi care amendează Directiva 2001/18/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 18 octombrie 2003.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii,

pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Cătălin Teodorescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu


COMENTARII la Hotărârea 173/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 173 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 342 2016
    O zi buna,     Căutați afaceri, companie sau împrumut personal? Oferim toate tipurile de împrumuturi la rate ale dobânzii de 3% pe an, trimiteți-ne un e-mail cu detalii la midland.credit2@gmail.com pentru mai multe informații. Toate cele bune, Domnul Kumah James
ANONIM a comentat Decretul 288 2015
    **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Emilia Fedorcakova ** Sei schiacciato finanziariamente? ** Cerchi fondi per pagare crediti e debiti? ** Cerchi finanziamenti per creare la tua attività? ** Hai bisogno di prestiti privati o commerciali per vari scopi? ** Cerchi prestiti per realizzare grandi progetti? Email di contatto: bdsfn.com@gmail.com Email di contatto: anatiliatextileltd@gmail.com Signora Emilia Fedorcakova ** ¿Estás financieramente exprimido? ** ¿Buscas fondos para pagar créditos y deudas? ** ¿Buscas financiación para establecer tu propio negocio? ** ¿Necesita préstamos privados o comerciales para diversos fines? ** ¿Buscas préstamos para llevar a cabo proyectos grandes? Correo electrónico de contacto: bdsfn.com@gmail.com Correo electrónico de contacto: anatiliatextileltd@gmail.com Sra. Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Decretul 728 2006
    **Are you financially squeezed? **Do you seek funds to pay off credits and debts? **Do you seek finance to set up your own business? **Are you in need of private or business loans for various purposes? **Do you seek loans to carry out large projects? Contact Email : bdsfn.com@gmail.com Contact Email : anatiliatextileltd@gmail.com Mrs. Emilia Fedorcakova ** Sei schiacciato finanziariamente? ** Cerchi fondi per pagare crediti e debiti? ** Cerchi finanziamenti per creare la tua attività? ** Hai bisogno di prestiti privati o commerciali per vari scopi? ** Cerchi prestiti per realizzare grandi progetti? Email di contatto: bdsfn.com@gmail.com Email di contatto: anatiliatextileltd@gmail.com Signora Emilia Fedorcakova ** ¿Estás financieramente exprimido? ** ¿Buscas fondos para pagar créditos y deudas? ** ¿Buscas financiación para establecer tu propio negocio? ** ¿Necesita préstamos privados o comerciales para diversos fines? ** ¿Buscas préstamos para llevar a cabo proyectos grandes? Correo electrónico de contacto: bdsfn.com@gmail.com Correo electrónico de contacto: anatiliatextileltd@gmail.com Sra. Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Legea 87 2017
    Hello, Apply and get qualify for a loan. Interest rate 1% easy process. Please Only serious inquiries. Contact us for more Details Email : bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito. Tasso di interesse 1% processo facile. Per favore, solo domande serie. Contattateci per maggiori dettagli Email: bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com I migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito. Tasso di interesse 1% processo facile. Per favore, solo serie de hombres. Contattateci per maggiori dettagli Correo electrónico: bdsfund@fastservice.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Yo migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Ordin 2021 2013
    Bine ați venit la compania de investiții Jorge Dominguez Sunt un împrumut de împrumut de afaceri, dau împrumuturi persoanelor care au nevoie și au încrederea că pot rambursa împrumutul și pot acorda credit Împrumuturilor cu dobândă de 2% și de la o durată de la 6 luni la 20 de ani dau împrumuturi cum ar fi: * Credite Xmas * împrumuturi auto, * credite pentru afaceri, * Credit ipotecar, * Credite educative * credite pentru construcții, * ipotecă comercială, * Împrumuturile pentru locuințe, * Credite pentru studenți, de la suma minimă de 2.000 până la suma maximă de 100.000.000 de euro, Vă rugăm să e-mail: [jdfinancier.agencia@yandex.com] Nu știu dacă aveți nevoie de un împrumut, dacă sunteți interesat de împrumuturi se poate întoarce la mine acum. jdfinancier.agencia@yandex.com
ANONIM a comentat Decretul 525 2017
    Dragă domnule doamnă, VREAȚI UN UN ÎMPRUMUT? APLICI ACUM DACA ETI INTERESTATI! Oferim cel mai bun împrumut, oferim împrumut de consolidare a datoriei de până la 5 milioane * Configurare de afaceri Împrumut de până la 10 milioane * Împrumut personal Până la 4.000.000 * Împrumut de acasă Până la 5.000.000 * Imprumut de împrumut pentru mașină până la 7.000.000 * 5,000,000 * Investiții Credite până la 7,000,000 Euro * ETC Acordăm împrumuturi persoanelor fizice și cooperează organismelor cu rata dobânzii de 2% dacă sunteți interesat în obținerea unui împrumut, Trimite-ne un e-mail. Vă așteptăm ca răspunsul dvs. să fie prompt, suntem la dispoziția dumneavoastră. contactați-ne prin: E mail: jdfinancier.agencia@yandex.com
ANONIM a comentat Ordin 3932 2017
    Aveți nevoie de împrumut? Doresc să vă prezint propunerea noastră de finanțare pentru toți proprietarii de afaceri / proiecte. Oferim tot felul de împrumuturi legitime pentru succesul afacerii dvs., în ajutorul și sprijinul acordat în producerea de diferite tipuri de credit, consultare, asistență juridică, scor scăzut de credit, numerar: petrecere a timpului liber, instruire, tratament, reparații, dezvoltare de afaceri și împrumuturi personale cu condiții de credit favorabile la rata dobânzii de 3% pe an. Pentru mai multe detalii Kindly Aplicați astăzi la Email: allianzfinance@consultant.com
ANONIM a comentat Decretul 1043 2007
    BUENAS NOTICIAS OBTENGA SU SOLICITUD DE PRÉSTAMO X-MAS URGENTE AHORA @ 3%. ¿Necesita urgentemente un préstamo legítimo de un prestamista certificado y acreditado, así como un inversionista ángel certificado según las leyes universales? El Buró Financiero cumple con las necesidades del tiempo y nos especializamos en financiamiento entre $ 5,000 y $ 50,000,000 (Millones) a una tasa de interés del 3% para una duración mínima de 12 meses (1 año) y una duración máxima de 30 años (360 meses). contáctenos ahora vía E-mail: jameswoodloan@gmail.com más información. WhatsApp +18638217638 * Préstamo personal (no garantizado) * Préstamo comercial (no garantizado) * Consolidación de Deuda de Préstamo * Mejora tu hogar SOLICITUD: 1) Prefijo (Sr., Sra., (MS). 2) Nombre: 3) Apellido: 4) Dirección: 5) País: 6) Estado: 7) Número de teléfono: 8) Móvil: 9) Ocupación: 10) Monto necesario como préstamo: 11) Ingreso mensual: 12) Duración del préstamo: 13) El propósito del préstamo: 14) ¿Has aplicado antes?  Todas las respuestas deben enviarse a: Correo electrónico: tasa de interés del préstamo del 3% sin ninguna garantía adicional. Esto es para ayudar a las personas a alcanzar sus objetivos financieros. Las personas interesadas deben enviarnos un correo electrónico a: jameswoodloan@gmail.com o llamar a mr james wood +18638217638  cuando recibamos la solicitud, entonces procesaremos su solicitud de préstamo para su aprobación Sinceramente, Gracias y DIOS TE BENDIGA  Mr James Wood
ANONIM a comentat Decizia 660 2017
    Hello, Apply and get qualify for a loan on low interest rate 1% and easy process. Contact me for more info. Thank you. Please Only serious inquiries. For more details :Contact us Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Best Regards. Mrs.Emilia Fedorcakova Ciao, fai domanda e ottieni un prestito con un tasso di interesse basso dell'1% e un processo semplice. Contattami per maggiori informazioni. Grazie. Per favore, solo domande serie. Per maggiori dettagli contattaci Email: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com I migliori saluti. Sig.Emilia Fedorcakova Hola, solicite y califique para un préstamo con una tasa de interés baja del 1% y un proceso fácil. Póngase en contacto conmigo para más información. Gracias. Por favor Solo consultas serias. Para mas detalles contáctenos Correo electrónico: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Atentamente. Sra. Emilia Fedorcakova Dobrý deň, aplikujte a získajte nárok na úver s nízkou úrokovou sadzbou 1% a jednoduchým procesom. Kontaktujte ma pre viac informácií. Ďakujem. Prosím len vážne otázky. Ďalšie podrobnosti: Kontaktujte nás E-mail: bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com S Pozdravom. Pani Emilia Fedorčáková
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Doriți să împrumutați și nu știți de unde să obțineți un împrumut autentic? Doriți să începeți o afacere, dar nu aveți capital? Căutați bani de urgență pentru uz personal? Trebuie să solicitați un împrumut pentru orice motiv? Speranța dvs. este în sfârșit aici, deoarece oferim împrumuturi rapide și fiabile pentru toți cei care au nevoie de o rată a dobânzii de doar 2%, serviciul nostru este 100% autentic și sunteți garantat să primiți împrumutul imediat ce aplicați. astăzi. Salutari, Jamie Freeman www.freemanfinance.webs.com Freemanloanfinance@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 173/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu