Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 173 din 9 februarie 2006

privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate genetic

ACT EMIS DE: GUVERNUL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 6 martie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 şi al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României   adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta hotărâre prevede cadrul legal pentru asigurarea trasabilităţii produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, precum şi pentru alimente şi hrana pentru animale, produse din organisme modificate genetic, având ca obiectiv facilitarea etichetării corespunzătoare, monitorizarea efectelor asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii umane şi sănătăţii animale şi aplicarea măsurilor corespunzătoare de management al riscului ce includ, dacă este necesar, retragerea de pe piaţă a produselor.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se aplică în toate stadiile introducerii pe piaţă a:

a)   produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme;

b)  alimentelor produse din organisme modificate genetic;

c) hranei pentru animale, produsă din organisme modificate genetic.

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică produselor medicinale pentru uz uman şi veterinar autorizate în baza legislaţiei naţionale în vigoare.

Art. 3. - In înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) organism modificat genetic sau OMG - organism modificat genetic astfel cum este definit în art. 3 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002, excluzând organismele obţinute prin tehnicile de modificare genetică prevăzute în anexa nr. 1 partea B şi în anexa nr. 2 partea A la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002;

b)  produs din OMG - produsul derivat în totalitate sau în parte din OMG, dar care nu conţine sau nu este constituit din OMG;

c)  trasabilitate OMG - capacitatea de a urmări OMG şi produsele provenite din OMG în toate stadiile introducerii pe piaţă a acestora în cadrul lanţurilor de producţie şi de distribuţie;

d)  cod unic de identificare - un simplu cod numeric sau alfanumeric care serveşte la identificarea unui OMG pe baza evenimentului de transformare prin care a fost realizat şi care prevede mijloacele pentru a restabili informaţii specifice pertinente pentru acest OMG;

e)   operator - persoana fizică sau juridică care introduce pe piaţă un produs sau care primeşte un produs ce a fost introdus pe piaţa naţională, în oricare stadiu al lanţului de producţie şi distribuţie, dar care nu include consumatorul final;

f)  consumator final - ultimul consumator care utilizează produsul în afara oricărei activităţi sau operaţii comerciale;

g)   aliment - aliment astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;

h) ingredient - ingredient astfel cum este definit la art. 7 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare;

i) hrană pentru animale - hrana pentru animale astfel cum este definită la art. 3 lit. e) din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

j) introducerea pe piaţă - introducerea pe piaţă astfel cum este definită la art. 3 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 lit. j) din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

k) prima etapă a introducerii pe piaţă a produsului - tranzacţia iniţială din cadrul lanţurilor de producţie şi distribuţie prin care un produs este făcut disponibil unei terţe părţi;

l) produs preambalat - orice articol unic oferit spre vânzare, care constă dintr-un produs şi din materialul de ambalare în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, dacă un astfel de material de ambalare acoperă produsul complet sau numai parţial, cu condiţia ca produsul introdus în ambalaj să nu poată fi modificat decât dacă se deschide ori se schimbă materialul de împachetare.

CAPITOLUL II

Cerinţe privind trasabilitatea şi etichetarea produselor constituite din sau care conţin OMG

Art. 4. - (1) In prima etapă a introducerii pe piaţă a unui produs constituit din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, inclusiv în vrac, operatorii trebuie să se asigure că următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul:

a)  produsul conţine sau este constituit din OMG;

b)   codul/codurile unice de identificare atribuit/atribuite acestor OMG.

(2)  In toate etapele ulterioare introducerii pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (1) operatorii trebuie să se asigure că informaţiile primite în conformitate cu alin. (1) sunt transmise în scris operatorilor care primesc produsele.

(3)  In cazul produselor constituite din sau care conţin amestecuri de OMG, care urmează să fie folosite numai şi direct ca alimente, hrană pentru animale sau pentru prelucrare, informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi înlocuite de o declaraţie de utilizare formulată de operator, însoţită de o listă cu codurile unice de identificare pentru toate aceste OMG care au fost utilizate pentru a constitui amestecul.

(4)   Fără a aduce atingere prevederilor art. 6, operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) -(3) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1).

(5)   Prevederile alin. (1) -(4) se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice din legislaţia naţională în vigoare.

Art. 5. - Pentru produsele constituite din sau conţinând OMG, operatorii trebuie să se asigure că:

a)   pentru produsele preambalate constituite din sau conţinând OMG trebuie să fie înscrisă pe etichetă menţiunea „Acest produs conţine organisme modificate genetic" sau menţiunea „Acest produs conţine «numele organismului/organismelor»  modificat/modificate genetic";

b)      pentru produsele nepreambalate, oferite consumatorului final, menţiunea „Acest produs conţine organisme modificate genetic" sau menţiunea „Acest produs conţine «numele organismului/organismelor» modificat/ modificate genetic" trebuie să apară pe un afiş, care să însoţească expunerea la vânzare a produsului.

Art. 6. - (1) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mică de 0,9%, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie întâmplătoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic.

(2) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG din produsele destinate utilizării directe ca alimente, hrană pentru animale sau pentru prelucrare, într-o proporţie mai mică de 0,9% din fiecare ingredient sau aliment constituit dintr-un singur ingredient, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie întâmplătoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic.

CAPITOLUL III

Cerinţe privind trasabilitatea alimentelor şi hranei

pentru animale, obţinute din organisme modificate

genetic

Art. 7. - (1) In momentul în care produsele obţinute din OMG sunt introduse pe piaţă, operatorii trebuie să se asigure că următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul:

a)   o indicaţie despre fiecare dintre ingredientele alimentare obţinute din OMG;

b)   o indicaţie despre fiecare dintre furajele sau aditivii furajeri produşi din OMG;

c)  în cazul produselor pentru care nu există o listă a ingredientelor, o indicaţie conform căreia produsul este obţinut din OMG.

(2)   Operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea informaţiilor specificate la alin. (1) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1), luându-se în considerare prevederile art. 8.

(3)  Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică fără a se aduce atingere altor prevederi specifice din legislaţia naţională.

(4)   Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din OMG, care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mică de 0,9% din ingredientele alimentare considerate individual sau alimentelor ce conţin un singur ingredient, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie prezente accidental sau imposibil de evitat tehnic.

Art. 8. - (1) In cazul în care legislaţia naţională în vigoare prevede sisteme specifice de identificare, precum numerotarea lotului pentru produse preambalate, operatorii nu sunt obligaţi să păstreze informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) -(3) şi la art. 7 alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii şi numărul de lot să fie marcate clar pe ambalaj şi ca informaţiile despre numerele de lot să fie păstrate pentru perioadele prevăzute la art. 4 alin. (4) si la art. 7 alin. (2).

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în prima etapă a introducerii pe piaţă a unui produs, la prelucrarea primară sau la reambalarea unui produs.

CAPITOLUL IV

Măsuri de inspecţie şi control

Art. 9. - (1) Autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniile: alimentaţie, protecţia consumatorilor, agricultură, sănătate şi protecţia mediului asigură un sistem de control pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, conform competenţelor.

(2)   Acţiunile de inspecţie şi control pot, de asemenea, să includă inspecţie şi control privind deţinerea unui produs prevăzut la art. 2 alin. (1).

(3)   Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordine ale autorităţilor cu responsabilităţi, reguli detaliate pentru asigurarea sistemului de control.

Art. 10. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic, şi se sancţionează după cum urmează:

a)     nerespectarea dispoziţiilor privind stocarea informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) şi la art. 7 alin. (2), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

b)    neetichetarea produselor în conformitate cu prevederile art. 5, cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c)    nerespectarea cerinţelor de trasabilitate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

d)  refuzul operatorilor de a permite accesul inspectorilor autorităţilor competente în incintă, de a furniza materialele si   datele   solicitate   sau   obstructionarea   autorităţilor competente de a-si exercita atribuţiile, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

(2)   In cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), agentul constatator poate dispune următoarele măsuri complementare:

a)  oprirea temporară de la comercializare a produselor până la intrarea în legalitate;

b)  oprirea temporară a activităţii în condiţiile în care s-a constatat săvârşirea contravenţiilor a doua oară în decurs de 6 luni de la data aplicării amenzii contravenţionale.

(3)   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a celor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 11. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri şi ia măsurile ce se impun, conform limitelor legale de competenţă.

Art. 12. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 30 iunie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Parlamentului european şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 1.830/2003/CE privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic şi care amendează Directiva 2001/18/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 18 octombrie 2003.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii,

pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Cătălin Teodorescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu


COMENTARII la Hotărârea 173/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 173 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Ordin 1470 2011
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori * Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne informați exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 66 2017
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Ordin 5286 2004
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Ordin 5286 2004
    Vești bune! Numele meu este Gloria Paul, cetățean românesc, locuiesc în STRADA CALAMARESTI, NR: 18, BRAD. Este un oraș din județul Hunedoara din regiunea Transilvania a României. Vreau să folosesc acest mediu pentru a oferi consiliere concretă tuturor cetățenilor români care caută un împrumut pentru a fi atenți, deoarece internetul este plin de fraude, acum câteva luni am avut nevoie urgentă de un împrumut din cauza finanțelor mele Situația nu este atât de bună și am fost disperată, am căzut în mâinile creditorilor falși, din Arabia Saudită și Singapore. Aproape am murit, până când un prieten de-al meu mi-a spus de un creditor foarte fiabil numit Mama. Elizabeth Andy, deținătoare a unei organizații globale de creditare, ea este creditor la nivel mondial; pe care l-am contactat și mi-a împrumutat un împrumut de 80.000Lei în mai puțin de 24 de ore cu o rată a dobânzii de 2% și mi-a schimbat viața întregii familii. Am primit împrumutul meu în contul meu bancar după mama. Elizabeth Andy mi-a transferat împrumutul când mi-am verificat soldul contului bancar și am constatat că suma pe care am aplicat-o a fost creditată în contul meu bancar Deci, pentru munca bună Mama. Elizabeth a făcut în viața mea și în familia mea, am decis să spun și să împărtășesc mărturia mea despre Mama. Elizabeth, așa că oamenii din țara mea și orașul meu pot obține un împrumut cu ușurință fără stres. Deci, dacă aveți nevoie de un împrumut, vă rugăm să contactați mama. Elizabeth prin e-mail: (elizabethandy95@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați la adresa de e-mail :( gloriapaul024@gmail.com). Acum, eu sunt proprietarul mândru al unei femei de afaceri bune și mari în orașul meu, Mai Dumnezeu Atotputernic să continue să binecuvânteze pe Mama. Elizabeth pentru munca ei bună în viața mea și familia mea.
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
ANONIM a comentat Ordin 30 2017
    UPDATE ON LOAN REQUIREMENT What is your situation? *Need 100% financing *Debt Consolidation Loans *Business Loans *Personal Loans *Home Loans *Car Finance *Commercial Loans *Investments Loans *Debts Consolidation *Business Planning *Commercial Development Finance *Properties Mortgages *Bad credit loans *commercial loans *Start-up- working capital loans *Construction loans *Car loans, *Hotel loans*Student loans at the cheapest interest rate of %. For more details email us today via email:(bdsfn.com@gmail.com) Name : Country : Phone number : Amount Needed as Loan : Purpose of Loan : Have you applied for loan online before (yes or no) Email : bdsfn.com@gmail.com Emaill: anatiliatextileltd@gmail.com Mrs.Emilia Fedorcakova
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 173/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu