Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 173 din 9 februarie 2006

privind trasabilitatea si etichetarea organismelor modificate genetic si trasabilitatea alimentelor si hranei pentru animale, obtinute din organisme modificate genetic

ACT EMIS DE: GUVERNUL

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 206 din 6 martie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 şi al art. 4 alin. (3) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României   adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Prezenta hotărâre prevede cadrul legal pentru asigurarea trasabilităţii produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, precum şi pentru alimente şi hrana pentru animale, produse din organisme modificate genetic, având ca obiectiv facilitarea etichetării corespunzătoare, monitorizarea efectelor asupra mediului şi, după caz, asupra sănătăţii umane şi sănătăţii animale şi aplicarea măsurilor corespunzătoare de management al riscului ce includ, dacă este necesar, retragerea de pe piaţă a produselor.

Art. 2. - (1) Prezenta hotărâre se aplică în toate stadiile introducerii pe piaţă a:

a)   produselor constituite din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme;

b)  alimentelor produse din organisme modificate genetic;

c) hranei pentru animale, produsă din organisme modificate genetic.

(2) Prezenta hotărâre nu se aplică produselor medicinale pentru uz uman şi veterinar autorizate în baza legislaţiei naţionale în vigoare.

Art. 3. - In înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

a) organism modificat genetic sau OMG - organism modificat genetic astfel cum este definit în art. 3 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002, excluzând organismele obţinute prin tehnicile de modificare genetică prevăzute în anexa nr. 1 partea B şi în anexa nr. 2 partea A la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002;

b)  produs din OMG - produsul derivat în totalitate sau în parte din OMG, dar care nu conţine sau nu este constituit din OMG;

c)  trasabilitate OMG - capacitatea de a urmări OMG şi produsele provenite din OMG în toate stadiile introducerii pe piaţă a acestora în cadrul lanţurilor de producţie şi de distribuţie;

d)  cod unic de identificare - un simplu cod numeric sau alfanumeric care serveşte la identificarea unui OMG pe baza evenimentului de transformare prin care a fost realizat şi care prevede mijloacele pentru a restabili informaţii specifice pertinente pentru acest OMG;

e)   operator - persoana fizică sau juridică care introduce pe piaţă un produs sau care primeşte un produs ce a fost introdus pe piaţa naţională, în oricare stadiu al lanţului de producţie şi distribuţie, dar care nu include consumatorul final;

f)  consumator final - ultimul consumator care utilizează produsul în afara oricărei activităţi sau operaţii comerciale;

g)   aliment - aliment astfel cum este definit la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, cu modificările şi completările ulterioare;

h) ingredient - ingredient astfel cum este definit la art. 7 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, cu modificările ulterioare;

i) hrană pentru animale - hrana pentru animale astfel cum este definită la art. 3 lit. e) din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

j) introducerea pe piaţă - introducerea pe piaţă astfel cum este definită la art. 3 lit. h) din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 3 lit. j) din Legea nr. 150/2004, cu modificările şi completările ulterioare;

k) prima etapă a introducerii pe piaţă a produsului - tranzacţia iniţială din cadrul lanţurilor de producţie şi distribuţie prin care un produs este făcut disponibil unei terţe părţi;

l) produs preambalat - orice articol unic oferit spre vânzare, care constă dintr-un produs şi din materialul de ambalare în care a fost introdus înainte de a fi oferit spre vânzare, dacă un astfel de material de ambalare acoperă produsul complet sau numai parţial, cu condiţia ca produsul introdus în ambalaj să nu poată fi modificat decât dacă se deschide ori se schimbă materialul de împachetare.

CAPITOLUL II

Cerinţe privind trasabilitatea şi etichetarea produselor constituite din sau care conţin OMG

Art. 4. - (1) In prima etapă a introducerii pe piaţă a unui produs constituit din organisme modificate genetic sau care conţin astfel de organisme, inclusiv în vrac, operatorii trebuie să se asigure că următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul:

a)  produsul conţine sau este constituit din OMG;

b)   codul/codurile unice de identificare atribuit/atribuite acestor OMG.

(2)  In toate etapele ulterioare introducerii pe piaţă a produselor prevăzute la alin. (1) operatorii trebuie să se asigure că informaţiile primite în conformitate cu alin. (1) sunt transmise în scris operatorilor care primesc produsele.

(3)  In cazul produselor constituite din sau care conţin amestecuri de OMG, care urmează să fie folosite numai şi direct ca alimente, hrană pentru animale sau pentru prelucrare, informaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b) pot fi înlocuite de o declaraţie de utilizare formulată de operator, însoţită de o listă cu codurile unice de identificare pentru toate aceste OMG care au fost utilizate pentru a constitui amestecul.

(4)   Fără a aduce atingere prevederilor art. 6, operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea informaţiilor prevăzute la alin. (1) -(3) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1).

(5)   Prevederile alin. (1) -(4) se aplică fără a aduce atingere altor prevederi specifice din legislaţia naţională în vigoare.

Art. 5. - Pentru produsele constituite din sau conţinând OMG, operatorii trebuie să se asigure că:

a)   pentru produsele preambalate constituite din sau conţinând OMG trebuie să fie înscrisă pe etichetă menţiunea „Acest produs conţine organisme modificate genetic" sau menţiunea „Acest produs conţine «numele organismului/organismelor»  modificat/modificate genetic";

b)      pentru produsele nepreambalate, oferite consumatorului final, menţiunea „Acest produs conţine organisme modificate genetic" sau menţiunea „Acest produs conţine «numele organismului/organismelor» modificat/ modificate genetic" trebuie să apară pe un afiş, care să însoţească expunerea la vânzare a produsului.

Art. 6. - (1) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mică de 0,9%, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie întâmplătoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic.

(2) Prevederile art. 4 şi 5 nu se aplică produselor care conţin urme de OMG din produsele destinate utilizării directe ca alimente, hrană pentru animale sau pentru prelucrare, într-o proporţie mai mică de 0,9% din fiecare ingredient sau aliment constituit dintr-un singur ingredient, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie întâmplătoare sau inevitabile din punct de vedere tehnic.

CAPITOLUL III

Cerinţe privind trasabilitatea alimentelor şi hranei

pentru animale, obţinute din organisme modificate

genetic

Art. 7. - (1) In momentul în care produsele obţinute din OMG sunt introduse pe piaţă, operatorii trebuie să se asigure că următoarele informaţii sunt transmise în scris operatorului care primeşte produsul:

a)   o indicaţie despre fiecare dintre ingredientele alimentare obţinute din OMG;

b)   o indicaţie despre fiecare dintre furajele sau aditivii furajeri produşi din OMG;

c)  în cazul produselor pentru care nu există o listă a ingredientelor, o indicaţie conform căreia produsul este obţinut din OMG.

(2)   Operatorii trebuie să deţină sisteme şi proceduri standardizate, care să permită stocarea informaţiilor specificate la alin. (1) şi identificarea, pentru o perioadă de 5 ani de la fiecare tranzacţie, a operatorului de la care şi a operatorului căruia i-au fost furnizate produsele prevăzute la alin. (1), luându-se în considerare prevederile art. 8.

(3)  Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică fără a se aduce atingere altor prevederi specifice din legislaţia naţională.

(4)   Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplică alimentelor şi hranei pentru animale, obţinute din OMG, care conţin urme de OMG într-o proporţie mai mică de 0,9% din ingredientele alimentare considerate individual sau alimentelor ce conţin un singur ingredient, cu condiţia ca aceste urme de OMG să fie prezente accidental sau imposibil de evitat tehnic.

Art. 8. - (1) In cazul în care legislaţia naţională în vigoare prevede sisteme specifice de identificare, precum numerotarea lotului pentru produse preambalate, operatorii nu sunt obligaţi să păstreze informaţiile prevăzute la art. 4 alin. (1) -(3) şi la art. 7 alin. (1), cu condiţia ca aceste informaţii şi numărul de lot să fie marcate clar pe ambalaj şi ca informaţiile despre numerele de lot să fie păstrate pentru perioadele prevăzute la art. 4 alin. (4) si la art. 7 alin. (2).

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în prima etapă a introducerii pe piaţă a unui produs, la prelucrarea primară sau la reambalarea unui produs.

CAPITOLUL IV

Măsuri de inspecţie şi control

Art. 9. - (1) Autorităţile publice centrale cu responsabilităţi în domeniile: alimentaţie, protecţia consumatorilor, agricultură, sănătate şi protecţia mediului asigură un sistem de control pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, conform competenţelor.

(2)   Acţiunile de inspecţie şi control pot, de asemenea, să includă inspecţie şi control privind deţinerea unui produs prevăzut la art. 2 alin. (1).

(3)   Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se aprobă, prin ordine ale autorităţilor cu responsabilităţi, reguli detaliate pentru asigurarea sistemului de control.

Art. 10. - (1) Următoarele fapte constituie contravenţii la normele privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic, şi se sancţionează după cum urmează:

a)     nerespectarea dispoziţiilor privind stocarea informaţiilor prevăzute la art. 4 alin. (4) şi la art. 7 alin. (2), cu amendă de la 500 lei (RON) la 1.000 lei (RON);

b)    neetichetarea produselor în conformitate cu prevederile art. 5, cu amendă de la 500 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

c)    nerespectarea cerinţelor de trasabilitate, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1)-(3) şi ale art. 7 alin. (1), cu amendă de la 1.000 lei (RON) la 2.000 lei (RON);

d)  refuzul operatorilor de a permite accesul inspectorilor autorităţilor competente în incintă, de a furniza materialele si   datele   solicitate   sau   obstructionarea   autorităţilor competente de a-si exercita atribuţiile, cu amendă de la 4.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON).

(2)   In cazul constatării contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi c), agentul constatator poate dispune următoarele măsuri complementare:

a)  oprirea temporară de la comercializare a produselor până la intrarea în legalitate;

b)  oprirea temporară a activităţii în condiţiile în care s-a constatat săvârşirea contravenţiilor a doua oară în decurs de 6 luni de la data aplicării amenzii contravenţionale.

(3)   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) lit. a), c) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a celor prevăzute la alin. (1) lit. b) şi d) se fac de către inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor.

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

Art. 11. - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în colaborare cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor, controlează modul de aplicare a prevederilor prezentei hotărâri şi ia măsurile ce se impun, conform limitelor legale de competenţă.

Art. 12. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 30 iunie 2006.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 106/2002 privind etichetarea alimentelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 27 februarie 2002, cu modificările ulterioare.

Prezenta hotărâre creează cadrul legal pentru implementarea, începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, a Regulamentului Parlamentului european şi al Consiliului Uniunii Europene nr. 1.830/2003/CE privind trasabilitatea şi etichetarea organismelor modificate genetic şi trasabilitatea alimentelor şi hranei pentru animale, produse din organisme modificate genetic şi care amendează Directiva 2001/18/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 268 din 18 octombrie 2003.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii,

pădurilor şi dezvoltării rurale,

Gheorghe Flutur

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Ion Agafiţei

Preşedintele Autorităţii Naţionale

pentru Protecţia Consumatorilor,

Cătălin Teodorescu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 173/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 173 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    TITLE: SBLC/BG LEASE & PURCHASE - NO TRANSMISSION FEE We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+1% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+1% FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+1% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. Name: Abdul selim gul Contact Email: easyfinanceltd980@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 244 2017
    We have a direct genuine provider for BG/SBLC specifically for lease, at leasing price of 4+2 of face value, Issuance by HSBC London/Hong Kong or any other AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. Contact : Mr. Leon Tourish Email:Mchugh017@gmail.com Skype ID: Mchugh017@gmail.com Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. All inquires to Mr. Leon Tourish should include the following minimum information so I can quickly address your needs: Complete contact information: What exactly do you need? How long do you need it for? Are you a principal borrower or a broker? Contact me for more details. Leon Tourish
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do you need a loan? If yes! Contact FIFO Capitals and Mortgages Limited ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at,,,((FIFOCapitals@gmail.com)),,, We also give out from. £5 thousand Pounds to 100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of nationality....
ANONIM a comentat Legea 65 2017
    Do you need a loan? If yes! Contact Oceanic Finance Company ® for small and large loans amount. We give out loan at 2% interest rate. Contact us today via E-mail at:(Oceanicfinance113@gmail.com) We also give out from. £5,000 Pounds to £100 million Pounds for individuals and companies, the credit is open to all regardless of your country
ANONIM a comentat Rectificare 244 2017
    I've been reluctant in purchasing this blank ATM card i heard about online because everything seems too good to be true, but i was convinced & shocked when my friend at my place of work got the card from martins hackers & we both confirmed it really works, without delay i gave it a go. Ever since then I've been withdrawing $5000 daily from the card & the money has been in my own account. So glad i gave it a try at last & this card has really changed my life financially without getting caught, its real & truly works though its illegal but made me rich!! If you need this card from martins hackers then here is their email: martinshackers22@gmail.com....
ANONIM a comentat Decizia 194 2017
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul-lege 1 1989
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul-lege 1 1989
    GARANTIE & SUCURSATA OFERTA DE CREDITE ORIGINALE PENTRU TOTI Numele meu este doamna Sarah Michael, creditor de împrumut care oferă asistență financiară pe viață Ai nevoie de ajutor financiar? Sunteți în orice criză financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Aveți nevoie de fonduri pentru a-ți plăti datoriile sau pentru a-ți plăti facturile sau pentru a începe o afacere bună? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza unei finanțări necorespunzătoare? Aveți un scor de credit scăzut și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de bani pentru a investi în anumite domenii de specializare. Iată o oportunitate pentru a obține împrumutul dvs. astăzi pentru a vă rezolva toate problemele financiare Contactați-ne acum prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Oferim toate tipurile de împrumuturi din orice sumă de care aveți nevoie. Procesul nostru de capital și de creditare este 100% garantat și garantat, fericirea clienților noștri este forța noastră, suntem o companie de împrumut cu reputație, legitimă și acreditată. Acordăm împrumut persoanelor fizice și companiilor care au nevoie de asistență în numerar. Deci, vă rugăm să ne contactați astăzi prin e-mail la (sarahmichael385@gmail.com) Mulțumesc.
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Împrumutul AVANT este o organizație de împrumut aprobată de guvern și în cooperare cu Banca Centrală. Compania noastră este dedicată în principal serviciilor bancare și financiare și oferă împrumuturi companiilor, împrumuturi individuale, economii și toate tipurile de împrumuturi. Dacă aveți întrebări sau aveți nevoie de un împrumut, contactați-ne rapid prin e-mail: avantloanson@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 3 2018
    Draga mea, chiar îți voi mulțumi pentru binele făcut, ajutându-mă și astăzi am primit împrumutul de 160.000 de lei pentru a-mi rezolva nevoile Am primit pe telefonul meu în această dimineață mesajele de confirmare de la BNP PARIBAS BANK în Transilvania și am obținut cu succes împrumutul pe contul meu Vă mulțumesc pentru marea doamnă Teresa Pedro pentru că îmi păstrez încrederea în tine și prin harul lui Dumnezeu, din fericire, au fost îndeplinite cu succes Mulțumesc foarte mult De asemenea, vă voi informa pe prietenii și pe cei dragi care au nevoie de împrumut și trebuie să vă întâlniți în același mod ca mine Vă mulțumesc foarte mult doamnă Teresa Pedro, mă rog ca Dumnezeu să fie cu voi Contactați-vă pe mama Teresa prin e-mail: teresapedro200@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 173/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu