Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1563 din 1 noiembrie 2006

pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteza si a Hotararii Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar conventional din Romania cu sistemul de transport feroviar conventional transeuropean

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 971 din 5 decembrie 2006In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar de mare viteză, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre are ca obiect stabilirea condiţiilor care trebuie îndeplinite pentru realizarea interoperabilităţii pe teritoriul României, aferentă sistemului de transport feroviar transeuropean de mare viteză prevăzut în anexa nr. 1. Aceste condiţii privesc proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, înnoirea, exploatarea şi întreţinerea pentru părţile acestui sistem puse în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi calificarea şi condiţiile de sănătate şi siguranţă ale personalului care participă la exploatarea sa.

(2) Indeplinirea acestui obiectiv trebuie să conducă la definiţia unui nivel optim de armonizare tehnică şi să ofere posibilitatea:

a)   de a facilita, îmbunătăţi şi dezvolta serviciile din transportul feroviar internaţional pe teritoriul României şi cu ţări terţe;

b)  de a contribui la crearea treptată a pieţei interne de echipamente şi servicii pentru construirea, exploatarea, reînnoirea şi modernizarea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză;

c)  de a contribui la interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză."

2.   La articolul 2, după litera n) se introduc şapte noi litere, literele o)-v), cu următorul cuprins:

„o) parametru de bază - orice condiţie de reglementare, tehnică sau operaţională, care este foarte importantă pentru interoperabilitate şi necesită o decizie sau recomandare în conformitate cu procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) din Directiva 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 235 din 17 septembrie 1996, înainte de elaborarea proiectelor complete de STI;

p) caz specific - orice parte a sistemului feroviar transeuropean de mare viteză care necesită prevederi speciale în STI, fie temporar, fie definitiv, datorită restricţiilor geografice, topografice sau urbane ori restricţiilor care afectează compatibilitatea cu sistemul existent; acestea pot cuprinde în special liniile şi reţelele feroviare izolate de restul teritoriului României, gabaritul de încărcare, ecartamentul sau distanţa dintre şine;

r) modernizare - orice lucrare majoră de modificare a unui subsistem sau a unei părţi a subsistemului, care aduce o îmbunătăţire la randamentul general al subsistemului;

s) substituire în cadrul întreţinerii - orice înlocuire de părţi componente cu părţi care au o funcţie şi un randament identice în cadrul întreţinerii preventive sau corective;

t) reînnoire - orice lucrare majoră de substituire a unui subsistem sau a unei părţi a unui subsistem care nu modifică randamentul general al subsistemului;

u) sistem feroviar existent - structura alcătuită din infrastructuri feroviare, cuprinzând liniile şi instalaţiile fixe ale sistemului feroviar existent plus materialul rulant existent, de toate categoriile şi originile, care circulă pe infrastructura respectivă;

v) punere în funcţiune - toate operaţiunile prin care un subsistem este pus în starea sa proiectată de exploatare."

3. Alineatele (1) şi (3) ale articolului 5 vor avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Fiecare subsistem trebuie să fie prevăzut de o STI. In cazul în care este necesar, un subsistem poate fi prevăzut de mai multe STI, iar o STI poate stipula pentru mai multe subsisteme. Pentru luarea unei decizii de a elabora şi/sau de a revizui o STI şi selectarea sferei sale tehnice şi geografice este necesar un mandat, STI urmând a fi elaborate în conformitate cu art. 6 alin. (1).

.................................................................................................................

(3) In măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute la art. 1, fiecare STI trebuie:

a)  să indice sfera propusă de aplicabilitate, ca parte din reţeaua sau materialul rulant prevăzute în anexa nr. 1, subsistem ori parte dintr-un subsistem prevăzut în anexa nr. 2;

b)   să prevadă cerinţele esenţiale pentru fiecare subsistem implicat şi interfeţele sale faţă de alte sisteme;

c)  să stabilească specificaţiile funcţionale şi tehnice care trebuie respectate de subsistem şi interfeţele sale faţă de alte sisteme. In cazul în care este necesar, aceste specificaţii pot varia în funcţie de utilizarea subsistemului, de exemplu în funcţie de categoriile de linii şi/sau material rulant prevăzute în anexa nr. 1;

d)  să determine părţile componente de interoperabilitate şi interfeţele care trebuie prevăzute de specificaţiile europene, inclusiv standardele europene, care sunt necesare pentru a se realiza interoperablitatea în cadrul sistemului feroviar transeuropean de mare vitează;

e)   să specifice, pentru fiecare caz luat în considerare, care sunt procedurile ce trebuie utilizate pentru evaluarea conformităţii sau aptitudinilor de utilizare a constituenţilor de interoperabilitate, pe de o parte, ori verificarea CE a subsistemelor, pe de altă parte. Aceste proceduri trebuie să se bazeze pe modulele definite în Decizia 93/465/CEE;

f)   să indice strategia pentru implementarea STI. Este necesar să se specifice, în special, etapele care trebuie finalizate pentru a se realiza tranziţia treptată de la situaţia existentă la situaţia finală când norma va fi conformitatea cu STI;

g)   să indice, pentru personalul implicat, aptitudinile profesionale şi condiţiile de sănătate şi siguranţă în vigoare pentru exploatarea şi întreţinerea subsistemului, precum şi pentru implementarea STI."

4.  După alineatul (5) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

„(6) STI pot face o trimitere explicită, identificată clar, la standardele sau specificaţiile europene atunci când acest lucru este extrem de necesar în scopul îndeplinirii obiectivelor prezentei hotărâri. Intr-un astfel de caz, aceste standarde sau specificaţii europene ori părţile respective din acestea sunt considerate anexe la respectiva STI şi devin obligatorii din momentul în care se aplică STI. In lipsa standardelor sau specificaţiilor europene şi în aşteptarea elaborării lor, se pot face trimiteri la alte acte normative identificate clar; într-un astfel de caz se fac trimiteri la documente care pot fi uşor accesibile şi sunt din domeniul public."

5.  Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) STI şi modificările aduse ulterior STI se elaborează la nivel comunitar potrivit art. 6 din Directiva 96/48/CE, astfel cum a fost modificată si completată prin Directiva 2004/50/CE.

(2)   Incepând cu data aderării la Uniunea Europeană, România, prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, participă la evaluarea prevăzută la art. 6 paragraful 4 din Directiva 96/48/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2004/50/CE, prin furnizarea datelor necesare.

(3)   Incepând cu data aderării la Uniunea Europeană, România, prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, are dreptul de a cere comitetului prevăzut la art. 21 din Directiva 96/48/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2004/50/CE, verificarea soluţiilor alternative şi introducerea într-un raport anexat la proiectul STI a evaluării cost-beneficiu pentru aceste soluţii alternative, în conformitate cu art. 6 paragraful 5 din aceeaşi directivă.

(4)   Incepând cu data aderării la Uniunea Europeană, România, prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, poate solicita comitetului prevăzut la art. 21 din Directiva 96/48/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2004/50/CE, reverificarea şi actualizarea listei asociaţiilor şi organismelor prevăzute la art. 6 paragraful 7 din aceeaşi directivă."

6.  Articolul 7 va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) România poate să nu aplice una sau mai multe STI, inclusiv cele privind materialul rulant, în următoarele cazuri şi împrejurări:

a)   pentru un proiect de linie nouă, de reînnoire ori de modernizare a unei linii existente sau pentru oricare element prevăzut la art. 1 alin. (1), aflat într-un stadiu avansat de finalizare ori făcând obiectul unui contract în curs de executare la momentul publicării respectivelor STI;

b)    pentru orice proiect privind reînnoirea sau modernizarea unei linii existente, dacă gabaritul de încărcare, ecartamentul, spaţiul dintre şine sau tensiunea electrică aferentă instalaţiilor de electrificare din aceste STI nu sunt compatibile cu cele ale liniei existente;

c)   pentru orice proiect de reînnoire, extindere sau modernizare a unei linii existente, dacă aplicarea respectivelor STI ar compromite viabilitatea economică a proiectului şi/sau compatibilitatea sistemului feroviar din România;

d)   în cazul în care după un accident sau dezastru natural, condiţiile de redresare rapidă a reţelei nu permit, din punct de vedere economic ori tehnic, aplicarea parţială sau totală a respectivei STI.

(2)  In toate cazurile, România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, notifică în prealabil Comisiei Europene intenţia de a deroga şi îi comunică acesteia un dosar cu STI sau părţile de STI pe care nu doreşte să le aplice, precum şi cu specificaţiile corespondente pe care doreşte să le aplice. România aplică deciziile şi eventualele recomandări luate de Comisia Europeană în aceste cazuri."

7.  Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Pe teritoriul României nu se admite interzicerea, restrângerea sau împiedicarea punerii pe piaţă a constituenţilor de interoperabilitate pentru utilizarea lor în cadrul sistemului de transport feroviar de mare viteză, dacă aceştia îndeplinesc prevederile prezentei hotărâri. Nu se pot solicita, în special, verificări care au fost deja efectuate în cadrul procedurii pentru declaraţia de conformitate CE sau de aptitudini de utilizare."

8.   Alineatele (2) şi (3) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

„(2) Toţi constituenţii de interoperabilitate sunt supuşi procedurii de evaluare a conformităţii şi de aptitudini de utilizare indicată în respectiva STI şi sunt însoţiţi de certificatul respectiv.

(3)   Se consideră că un constituent de interoperabilitate întruneşte cerinţele esenţiale dacă acesta respectă condiţiile prevăzute în respectiva STI sau specificaţiile europene elaborate pentru respectarea acestor condiţii."

9.  Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - In cazul în care România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, consideră că specificaţiile utilizate direct sau indirect pentru scopurile prezentei hotărâri nu respectă cerinţele esenţiale, se poate decide retragerea parţială ori totală a specificaţiilor respective din publicaţiile care le cuprind sau modificarea acestora, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) din Directiva 96/48/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2004/50/CE, după constituirea comitetului înfiinţat conform Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi Consiliului din data de 22 iunie 1998 privind procedura de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi regulamentelor tehnice şi al regulilor privind serviciile de informare a societăţii."

10.  Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - (1) Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, înfiinţată conform prevederilor Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară, autorizează punerea în funcţiune a subsistemelor structurale care alcătuiesc sistemul feroviar transeuropean de mare viteză şi sunt amplasate sau exploatate pe teritoriul României. In acest scop, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română ia toate măsurile adecvate pentru a se asigura că aceste subsisteme pot fi date în folosinţă numai dacă sunt proiectate, construite şi instalate astfel încât să nu compromită respectarea cerinţelor esenţiale care le privesc, atunci când sunt integrate în sistemul feroviar transeuropean de mare viteză. Autoritatea de  Siguranţă  Feroviară  Română verifică,  în  special,compatibilitatea acestor subsisteme cu sistemul în care sunt integrate.

(2)  Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română verifică, atunci când subsistemele sunt puse în funcţiune şi la perioade regulate după aceea, dacă acestea sunt exploatate şi întreţinute în conformitate cu cerinţele esenţiale care le privesc. In acest scop, se utilizează procedurile de evaluare şi verificare prevăzute în STI structurale şi funcţionale respective.

(3)   In cazul reînnoirii sau modernizării, administratorul infrastructurii feroviare sau operatorul de transport feroviar trimite Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română un dosar cu descrierea proiectului. Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română analizează acest dosar şi, luând în considerare strategia de implementare indicată în STI aplicabilă, decide dacă dimensiunea lucrărilor impune o nouă autorizare a punerii în funcţiune în înţelesul prezentei hotărâri. Este necesară o nouă autorizare a punerii în funcţiune de fiecare dată când nivelul de siguranţă generală a subsistemului în cauză poate fi afectat de lucrările planificate.

(4)   Atunci când Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română autorizează punerea în funcţiune a materialului rulant, aceasta trebuie să se asigure că un cod de identificare alfanumeric este atribuit fiecărui vehicul. Acest cod trebuie marcat pe fiecare vehicul şi trebuie înscris într-un registru naţional de înmatriculare pentru vehicule feroviare, care îndeplineşte următoarele criterii:

a)   respectă specificaţiile comune definite la alin. (5);

b)   este ţinut şi actualizat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română, care este independentă faţă de orice operator de transport feroviar;

c)   au acces la registru Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română şi Organismul de Investigare Feroviar Român prevăzute la art. 16 şi, respectiv, art. 19 din Legea nr. 55/2006. La registru au acces, în baza unei solicitări legitime, şi Consiliul de supraveghere prevăzut la art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, Agenţia Feroviară Europeană, operatorii de transport feroviar şi administratorii de infrastructură feroviară.

(5)  In cazul materialului rulant dat în folosinţă pentru prima dată într-o ţară terţă, România, prin autoritatea competentă, poate accepta vehiculele corect identificate în funcţie de un sistem diferit de codificare. Cu toate acestea, dacă România a autorizat punerea în funcţiune a unor astfel de vehicule pe teritoriul său, trebuie să fie posibil să se obţină din registru datele prevăzute la alin. 6 lit. c)-e).

(6)   Specificaţiile comune pentru registru se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) din Directiva 96/48/CE, pe baza proiectelor de specificaţii elaborate de Agenţia Feroviară Europeană. Aceste proiecte de specificaţii cuprind: conţinutul, formatul datelor, arhitectura funcţională şi tehnică, modul de operare şi reguli privind introducerea şi consultarea datelor. Registrul cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)   informaţii privind declaraţia de verificare CE şi organismul emitent;

b)  informaţii privind registrul de material rulant prevăzut la art. 221;

c)  datele de identificare ale proprietarului vehiculului sau ale chiriaşului;

d)  toate restricţiile privind utilizarea vehiculului;

e)  datele pertinente de siguranţă cu privire la programul de întreţinere al vehiculului."

11.  Articolul 15 va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - Pe teritoriul României nu se admite interzicerea, restrângerea sau împiedicarea construirii, punerii în funcţiune şi exploatării subsistemelor de natură structurală, componente ale sistemului de transport feroviar de mare viteză, care satisfac cerinţele esenţiale relevante, In special nu se pot solicita verificări care au fost deja realizate în cadrul procedurii pentru «declaraţia de verificare CE»."

12.   După alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) In lipsa STI şi în cazurile în care a fost notificată o derogare conform art. 7, România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, trimite altor state membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene, pentru fiecare subsistem, o listă de reguli tehnice în vigoare pentru aplicarea cerinţelor esenţiale. Acest lucru se notifică în termen de 3 luni de la data aderării României la Uniunea Europeană şi de fiecare dată când se modifică lista de reguli tehnice. Cu această ocazie, România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, desemnează şi organismele care răspund de aplicarea, în cazul acestor reguli tehnice, a procedurii de verificare prevăzută la art. 18."

13.  Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - In cazul în care se constată că STI nu îndeplinesc în întregime cerinţele esenţiale, România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, poate sesiza comitetul prevăzut la art. 21 din Directiva 96/48/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2004/50/CE."

14.   După articolul 17 se elimină titlul „Capitolul V - Organismul notificat".

15.  Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) In vederea stabilirii declaraţiei de verificare CE, autoritatea contractantă sau reprezentantul său autorizat invită organismul notificat pe care l-a ales în acest scop să aplice procedura de verificare CE, prevăzută în anexa nr. 6.

(2)    Sarcina organismului notificat, însărcinat cu verificarea CE a unui subsistem, începe din etapa de proiectare şi acoperă întreaga perioadă de construire până la etapa de recepţie, înaintea punerii în funcţiune a subsistemului. Acestea vizează şi verificarea interfeţelor subsistemului în cauză în legătură cu sistemul în care este integrat, pe baza informaţiilor disponibile în respectiva STI şi în registrele definite la art. 221.

(3)   Organismul notificat este responsabil cu întocmirea dosarului tehnic care trebuie să însoţească declaraţia de verificare CE. Acest dosar tehnic conţine toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului, precum şi, dacă este cazul, toate documentele care certifică conformitatea constituenţilor de interoperabilitate. Dosarul conţine, de asemenea, toate elementele referitoare la condiţiile şi limitele de utilizare, instrucţiuni de exploatare, de supraveghere continuă sau periodică, de reglaj şi întreţinere."

16.  Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Atunci când România constată, prin intermediul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, că un subsistem de natură structurală, stabilit de declaraţia de verificare CE, care însoţeşte dosarul tehnic, nu îndeplineşte în întregime dispoziţiile prezentei hotărâri şi, în special, cerinţele esenţiale, poate să ceară să fie realizate verificări complementare.

(2) România, pe baza iniţiativei Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, informează imediat Comisia Europeană despre verificările complementare cerute, expunând motivele care stau la baza acestei cereri."

17.    După articolul 19 se introduce capitolul V cu următorul titlu:

„CAPITOLUL V

Organismul notificat"

18.  Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele însărcinate cu efectuarea procedurii de evaluare a conformităţii sau a aptitudinilor de utilizare prevăzute la art. 13 şi 18, indicând pentru fiecare dintre ele domeniul de competenţă şi numărul de identificare obţinut în prealabil de la Comisia Europeană. Evaluarea organismului care solicită să fie notificat prin cerere adresată Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se face de o comisie de specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numită prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Preşedintele comisiei este secretarul de stat cu atribuţii în domeniul transportului feroviar, iar în componenţa comisiei trebuie numiţi specialişti în domeniile de expertiză relevante; din comisie nu pot lipsi specialişti din domeniile: feroviar, integrare europeană, economic şi juridic.

(2)   România aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 7 pentru evaluarea organismului care trebuie notificat. Organismele care satisfac criteriile de evaluare prevăzute în standardele europene relevante sunt prezumate ca răspunzând respectivelor criterii. Metodologia de evaluare a organismelor notificate se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Desemnarea ca organisme notificate se face prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în care se precizează domeniul de competenţă al acestuia şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3)   România îşi retrage agrementul acordat unui organism care nu mai satisface criteriile prevăzute în anexa nr. 7 şi informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene. Retragerea desemnării se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4)  In situaţia în care România constată că un organism notificat de un alt stat membru al Uniunii Europene nu satisface cerinţele esenţiale, comitetul prevăzut la art. 21 din Directiva 96/48/CE este sesizat pe această temă şi îşi emite punctul de vedere într-un interval de 3 luni. Pe baza punctului de vedere al comitetului, Comisia Europeană informează statul membru în cauză despre toate modificările care sunt necesare pentru ca organismul notificat să îşi poată păstra statutul care i-a fost recunoscut.

(5)   Reprezentanţii României, desemnaţi de Organismul Notificat Feroviar Român înfiinţat conform prevederilor Legii nr. 55/2006, pot lua parte în calitate de observator la activitatea grupului de coordonare a organismelor notificate, înfiinţat de Comisia Europeană conform prevederilor Directivei 2004/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004 pentru modificarea Directivei

Consiliului 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză şi a Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional. Comisia Europeană şi observatorii informează comitetul prevăzut la art. 21 din Directiva 96/48/CE cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul grupului de coordonare."

19.   După articolul 20 se introduce capitolul VI cu următorul titlu:

„CAPITOLUL VI

Comitetul"

20.  Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Participarea României la activitatea comitetului prevăzut la art. 21 din Directiva 96/48/CE este asigurată de reprezentanţii Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."

21.   După articolul 21 se introduc două noi articole, articolele 211 şi 212, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - (1) România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, poate solicita Comisiei Europene să mandateze elaborarea unei STI pentru un subiect suplimentar, dacă acesta priveşte un subsistem prevăzut în anexa nr. 2.

(2) In conformitate cu procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) din Directiva 96/48/CE, comitetul adoptă, pe baza propunerii Comisiei Europene, un program de lucru corespunzător obiectivelor Directivei 96/48/CE şi ale Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional transeuropean.

Art. 212. - Anexele nr. 2 - 6 la Directiva 96/48/CE, care vor fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) din Directiva 96/48/CE, vor fi transpuse în legislaţia naţională."

22.   După articolul 212 se introduce capitolul VII cu următorul titlu:

„CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale şi sancţiuni"

23.  Articolul 22 va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Toate deciziile luate de organele competente în aplicarea prezentei hotărâri privind evaluarea de conformitate sau a aptitudinilor de utilizare a constituenţilor de interoperabilitate, verificarea subsistemelor care formează sistemul de transport feroviar de mare viteză, precum şi deciziile luate în aplicarea art. 11, 12, 17 şi 19 trebuie motivate temeinic. Ele sunt notificate cât mai curând posibil părţilor interesate, cu indicarea căilor de atac prevăzute de legislaţia în vigoare şi a termenelor la care aceste acţiuni trebuie introduse."

24.   După articolul 22 se introduce un nou articol, articolul 221, cu următorul cuprins:

„Art. 221. - (1) Autoritatea Feroviară Română - AFER asigură publicarea şi actualizarea anuală a unui registru de infrastructură şi a unui registru de material rulant. Aceste registre indică caracteristicile principale ale fiecărui subsistem sau parte de subsistem implicată, de exemplu parametrii de bază şi corelarea acestora cu caracteristicile prevăzute de STI aplicabile. In acest scop, fiecare STI indică în mod exact informaţiile care trebuie incluse în registrele de infrastructură şi de material rulant.

(2) Copiile acestor registre sunt trimise statelor membre ale Uniunii Europene vizate şi Agenţiei Feroviare Europene şi vor fi puse, pentru consultare, la dispoziţia părţilor interesate, incluzând cel puţin agenţii economici profesionali din sector."

25.  Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Dispoziţiile corespunzătoare utilizării constituenţilor de interoperabilitate şi punerii în funcţiune şi exploatare a subsistemelor conform prezentei hotărâri vor fi puse în aplicare la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, informează Comisia Europeană, până la data aderării la Uniunea Europeană, despre adoptarea acestei hotărâri."

26.  Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Incălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi."

27.   După articolul 24 se introduc trei noi articole, articolele 25, 26 şi 27, cu următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează astfel:

a)  nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a constituenţilor de interoperabilitate în cauză;

b)   nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c)   nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. b), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

d)   nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2)  Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice.

(3)  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control împuternicite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

(4)  Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 26. - Contravenţiilor prevăzute la art. 20 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 27. - Anexele nr. 1 -7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

28.     După articolul 27 se introduce următoarea menţiune:

„Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene (JOCE) nr. L 235 din 17 septembrie 1996, cu modificările şi completările ulterioare."

29.    Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

30.    Anexa nr. 2 se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

31.   La anexa nr. 3, după subpunctul 2.4.3 se introduce un nou subpunct, subpunctul 2.4.4, cu următorul cuprins:

„2.4.4. Control

Trenurile trebuie echipate cu un dispozitiv de înregistrare. Datele colectate de acest dispozitiv şi procesarea informaţiilor trebuie armonizate."

32.  Punctul 2 al anexei nr. 7 va avea următorul cuprins: „2. Organismul şi personalul însărcinat să efectueze verificarea trebuie să execute operaţiunile de verificare cu cea mai mare integritate profesională şi cea mai mare competenţă tehnică şi trebuie să fie libere de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi de ordin financiar, care pot să influenţeze decizia lor sau rezultatele verificării lor, în special de cele care vin din partea unor persoane sau grupuri de persoane interesate de rezultatele verificărilor. In special, organismul şi personalul care răspund de verificări trebuie să fie independente din punct de vedere funcţional faţă de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română desemnată să emită autorizaţiile de punere în funcţiune conform prezentei hotărâri, precum şi faţă de Organismul de Licenţe Feroviare Român şi Organismul de Investigare Feroviar Român, înfiinţate conform Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară."

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 850/2003 privind interoperabilitatea sistemului de transport feroviar convenţional din România cu sistemul de transport feroviar convenţional transeuropean, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 23 iulie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:

1.  Titlul va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional"

2.   Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezenta hotărâre are ca obiectiv îndeplinirea condiţiilor pentru realizarea interoperabilităţii pe teritoriul României a sistemului feroviar convenţional transeuropean, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1. Aceste condiţii privesc proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea părţilor acestui sistem care au fost date în folosinţă după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum şi calificările profesionale şi condiţiile de sănătate şi siguranţă a personalului care contribuie la exploatarea şi întreţinerea sa."

3.   La articolul 1, partea introductivă a alineatului (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Indeplinirea acestui obiectiv trebuie să conducă la definirea unui nivel optim de armonizare tehnică şi să permită:".

4.  După alineatul (2) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Sfera de aplicare a prezentei hotărâri se extinde progresiv pentru a cuprinde întregul sistem feroviar convenţional, inclusiv accesul pe calea ferată la terminale şi principalele instalaţii portuare care sunt utilizate sau pot fi utilizate de mai mult de un utilizator, cu excepţia infrastructurii şi materialului rulant prevăzut pentru o utilizare strict locală, istorică sau turistică ori a infrastructurii care este izolată din punct de vedere funcţional de restul sistemului feroviar, fără să se aducă atingere derogărilor de la aplicarea STI prevăzute la art. 7. Prezenta hotărâre se aplică părţilor de reţea care nu sunt încă prevăzute la alin. (1) începând cu data intrării în vigoare a STI corespunzătoare care urmează a fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 1 paragraful 3 din Directiva 2001/16/CE, astfel cum a fost modificată şi completată de Directiva 2004/50/CE. România poate să nu aplice prevederile art. 1 paragraful 3 din directiva menţionată, în cazul proiectelor care se află într-un stadiu avansat de execuţie sau reprezintă obiectul unui contract în derulare atunci când grupul respectiv de STI este publicat."

5.   La articolul 2, literele p) şi q) vor avea următorul cuprins:

,,p) modernizare - orice lucrare majoră de modificare a unui subsistem sau a unei părţi a unui subsistem care aduce   o   îmbunătăţire   a   randamentului   general   al subsistemului;

q) reînnoire - orice lucrare majoră de înlocuire a unui subsistem sau a unei părţi a unui subsistem care nu modifică randamentul general al subsistemului;".

6.  La articolul 2, după litera s) se introduc două noi litere, literele t) şi u), cu următorul cuprins:

,,t) substituire în cadrul întreţinerii - orice înlocuire de părţi componente cu părţi care au o funcţie şi un randament identice în cadrul întreţinerii preventive sau corective;

u) punere în funcţiune - toate operaţiunile prin care un subsistem este pus în starea sa proiectată de exploatare."

7.   Alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Fiecare subsistem trebuie să facă obiectul unei STI. Dacă este necesar, un subsistem poate face obiectul mai multor STI, iar o STI poate viza mai multe subsisteme. Pentru luarea unei decizii de a elabora şi/sau revizui o STI şi selectarea sferei sale tehnice şi geografice este necesar un mandat, STI urmând a fi elaborate în conformitate cu art. 6 alin. (1)."

8.  La articolul 5 alineatul (3), litera e) va avea următorul cuprins:

,,e) să indice, în fiecare caz luat în considerare, care sunt procedurile ce trebuie utilizate pentru a evalua conformitatea sau aptitudinile de utilizare a constituenţilor de interoperabilitate, pe de o parte, sau verificarea CE a subsistemelor, pe de altă parte. Aceste proceduri se bazează pe modulele definite în Decizia 93/465/CEE;".

9.  După alineatul (6) al articolului 5 se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

„(7) STI pot face o trimitere identificată clar şi explicit la standardele sau specificaţiile europene atunci când acest lucru este esenţial pentru a îndeplini obiectivele prezentei hotărâri. In acest caz, standardele şi specificaţiile europene sau părţile respective sunt considerate anexe la respectivele STI şi devin obligatorii în momentul în care se aplică STI. In lipsa unor standarde sau specificaţii europene şi în aşteptarea elaborării lor, se pot face trimiteri la alte acte normative identificate clar; în acest caz se fac trimiteri la documente care pot fi uşor accesibile şi sunt din domeniul public."

10.  Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) STI şi modificările aduse ulterior STI se elaborează la nivel comunitar potrivit art. 6 din Directiva 2001/16/CE, astfel cum a fost modificată si completată prin Directiva 2004/50/CE.

(2)   Incepând cu data aderării la Uniunea Europeană, România, prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, participă la evaluarea prevăzută la art. 6 paragraful 4 din Directiva 2001/16/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2004/50/CE, prin furnizarea datelor necesare.

(3)   Incepând cu data aderării la Uniunea Europeană, România, prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, are dreptul de a cere comitetului prevăzut la art. 21 din Directiva 2001/16/CE, verificarea soluţiilor alternative şi introducerea într-un raport anexat la proiectul de STI a evaluării cost-beneficiu pentru aceste soluţii alternative, în conformitate cu art. 6 paragraful 5 din aceeaşi directivă.

(4)   Incepând cu data aderării la Uniunea Europeană, România, prin Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, poate solicita comitetului prevăzut la art. 21 din Directiva 2001/16/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin  Directiva 2004/50/CE,  reverificarea şi actualizarea listei asociaţiilor şi organismelor prevăzute la art. 6 paragraful 7 din aceeaşi directivă."

11.  La articolul 7, partea introductivă va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - Prevederile uneia sau mai multor STI, adoptate de Comisia Europeană, inclusiv cele referitoare la materialul rulant, pot să nu fie aplicate pe teritoriul României în următoarele situaţii:".

12.    La articolul 7, literele a)-c) vor avea următorul cuprins:

„a) pentru un proiect de linie nouă, de reînnoire ori de modernizare a unei linii existente sau pentru orice element prevăzut la art. 1 alin. (1) aflat într-un stadiu avansat de finalizare ori făcând obiectul unui contract în curs de executare la momentul publicării respectivelor STI;

b)  pentru orice proiect de modernizare sau reînnoire a unei linii existente, atunci când gabaritul, ecartamentul ori distanţa dintre axele liniilor de cale ferată sau tensiunea electrică prevăzute de respectivele STI sunt incompatibile cu cele ale liniei existente;

c)  pentru orice proiect referitor la reînnoirea, extinderea sau modernizarea unei linii existente, atunci când aplicarea respectivelor STI compromite viabilitatea economică a proiectului şi/sau compatibilităţile sistemului feroviar existente în România;".

13.   Alineatele (2) şi (3) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:

„(2) Toţi constituenţii de interoperabilitate sunt supuşi procedurii de evaluare a conformităţii şi aptitudinii de utilizare indicată în respectiva STI şi sunt însoţite de declaraţia respectivă.

(3) Se consideră că un constituent de interoperabilitate îndeplineşte cerinţele esenţiale dacă acesta respectă condiţiile prevăzute în respectiva STI sau în specificaţiile europene elaborate pentru respectarea acestor condiţii."

14.   După alineatul (3) al articolului 10 se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Atunci când o specificaţie europeană nu este încă disponibilă în momentul adoptării unei STI şi atunci când respectarea acestei specificaţii este o condiţie esenţială pentru garantarea interoperabilitaţii, STI poate să facă referire la versiunea disponibilă cea mai avansată a proiectului specificaţiei europene pe care trebuie să o respecte sau care să conţină tot proiectul ori numai o parte din acesta."

15.  Articolul 11 va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - In cazul în care România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, consideră că specificaţiile utilizate direct sau indirect pentru scopurile Directivei 2004/50/CE nu respectă cerinţele esenţiale, se poate decide retragerea parţială sau totală a specificaţiilor respective din publicaţiile care le cuprind ori modificarea acestora, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) din Directiva 2001/16/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2004/50/CE, după consultarea comitetului înfiinţat conform Directivei 98/34/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 22 iunie 1998 privind procedura de furnizare a informaţiilor în domeniul standardelor şi regulamentelor tehnice şi al regulilor privind serviciile de informare a societăţii."

16.  Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) In cazul în care se constată că un constituent de interoperabilitate, prevăzut în declaraţia de conformitate CE sau a aptitudinii de utilizare, introdus pe piaţă şi utilizat pe teritoriul României conform destinaţiei sale, nu satisface cerinţele esenţiale, autoritatea competentă ia toate măsurile necesare pentru a-i restrânge domeniul de aplicare, pentru a-i interzice folosirea sau pentru a-l retrage de pe piaţă şi informează imediat Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, mai ales dacă neconformitatea este datorată:

a)  unei nerespectări a cerinţelor esenţiale;

b)  unei aplicări greşite a specificaţiilor europene, atunci când se bazează pe aplicarea acestor specificaţii europene;

c)  unei insuficienţe a specificaţiei europene. România,    la    iniţiativa    Ministerului    Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, informează imediat Comisia Europeană despre măsurile luate şi arată motivele deciziei sale.

(2) In situaţia în care decizia prevăzută la alin. (1) este motivată de existenţa unei lacune în specificaţiile europene, se aplică procedura prevăzută la art. 11. Atunci când un constituent de interoperabilitate prevăzut în declaraţia de conformitate CE se dovedeşte a fi neconform, România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, ia măsurile adecvate împotriva celui care a stabilit declaraţia şi informează şi celelalte state membre ale Uniunii Europene."

17.   Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„(3) Autoritatea Feroviară Română - AFER verifică la punerea în funcţiune şi apoi periodic faptul că aceste subsisteme sunt exploatate şi întreţinute conform cerinţelor esenţiale specifice lor. In acest scop se utilizează procedurile de evaluare şi verificare prevăzute de STI structurale şi funcţionale respective."

18.   Alineatul (4) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

„(4) In cazul unei reînnoiri sau modernizări, administratorul infrastructurii sau operatorul de transport feroviar prezintă Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română un dosar cu descrierea proiectului. Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română analizează acest dosar şi, luând în considerare strategia de implementare indicată în STI aplicabilă, decide dacă importanţa lucrărilor impune o nouă autorizare a punerii în funcţiune în înţelesul prezentei hotărâri. O autorizare nouă a punerii în funcţiune este necesară de fiecare dată când nivelul de siguranţă generală a subsistemului respectiv poate fi afectat de lucrările planificate. Dacă o nouă autorizaţie este solicitată, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română decide în ce măsură este necesar ca STI să fie aplicate proiectului. România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, notifică decizia sa Comisiei Europene şi celorlalte state membre interesate."

19.  După alineatul (4) al articolului 14 se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:

„(5) Dacă Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română autorizează punerea în funcţiune a materialului rulant, aceasta trebuie să se asigure că un cod de identificare alfanumeric este atribuit fiecărui vehicul. Acest cod trebuie marcat pe fiecare vehicul şi trebuie înscris într-un registru naţional de înmatriculare pentru vehicule feroviare, care îndeplineşte următoarele criterii:

a)   respectă specificaţiile comune definite la alin. (6);

b)   este ţinut şi actualizat de Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română care este independentă faţă de operatorii de transport feroviar;

c)   au acces la registru Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română şi Organismul de Investigare Feroviar Român prevăzute la art. 16 şi, respectiv, la art. 19 din Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară. La registru au acces, în baza unei solicitări legitime, şi Consiliul de supraveghere prevăzut la art. 30 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, Agenţia Feroviară Europeană, operatorii de transport feroviar şi administratorii de infrastructură feroviară.

In cazul materialului rulant pus în funcţiune pentru prima dată într-o ţară terţă, România poate accepta vehiculele corect identificate în funcţie de un sistem diferit de codificare. Cu toate acestea, dacă România a autorizat punerea în funcţiune a unor astfel de vehicule pe teritoriul său, trebuie să fie posibil să se obţină din registru datele respective, prevăzute la alin. (6) lit. c), d) şi e).

(6) Specificaţiile comune pentru registru se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) din Directiva 2001/16/CE, pe baza proiectelor specificaţiilor elaborate de Agenţia Feroviară Europeană. Aceste proiecte de specificaţii cuprind: conţinutul, formatul datelor, arhitectura funcţională şi tehnică, modul de operare şi reguli privind introducerea şi consultarea datelor. Registrul cuprinde cel puţin următoarele informaţii:

a)   informaţii privind declaraţia de verificare CE şi organismul emitent;

b)  informaţii privind registrul de material rulant;

c)  datele de identificare ale proprietarului vehiculului sau ale chiriaşului;

d)  toate restricţiile privind utilizarea vehiculului;

e)  datele pertinente de siguranţă cu privire la programul de întreţinere a vehiculului."

20.   După alineatul (2) al articolului 16 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) In lipsa STI şi în cazurile în care a fost notificată o derogare conform art. 7, România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, trimite altor state membre ale Uniunii Europene şi Comisiei Europene, pentru fiecare subsistem, o listă de reguli tehnice în vigoare pentru implementarea cerinţelor esenţiale. Acestea se notifică în termen de 3 luni de la data aderării României la Uniunea Europeană şi apoi de fiecare dată când se modifică lista de reguli tehnice. Cu această ocazie România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, desemnează şi organismele care răspund de aplicarea, în cazul acestor reguli tehnice, a procedurii de verificare prevăzute la art. 18."

21.  Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - In cazul în care se constată că STI nu satisfac în întregime cerinţele esenţiale, România, pe baza iniţiativei Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, poate sesiza comitetul prevăzut la art. 21 din Directiva 2001/16/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2004/50/CE."

22.   După articolul 17 se elimină titlul „Capitolul V - Organismul notificat".

23.  Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) In vederea stabilirii declaraţiei de verificare CE, autoritatea contractantă sau reprezentantul său oficial invită organismul notificat pe care l-a ales în acest scop să aplice procedura de verificare CE prevăzută în anexa nr. 6.

(2) Sarcina organismului notificat, însărcinat cu verificarea CE a unui subsistem, începe din etapa de proiectare şi acoperă întreaga perioadă de construire până la etapa de recepţie, înaintea punerii în funcţiune a subsistemului.   Ea  vizează  de   asemenea  verificarea interfeţelor subsistemului respectiv în raport cu sistemul în care este încorporat, bazându-se pe informaţiile disponibile în STI relevantă şi în registrele prevăzute la art. 24.

(3) Organismul notificat este responsabil cu întocmirea dosarului tehnic care trebuie să însoţească declaraţia de verificare CE. Acest dosar tehnic conţine toate documentele necesare referitoare la caracteristicile subsistemului, precum şi, dacă este cazul, şi toate documentele care certifică conformitatea constituenţilor de interoperabilitate. Dosarul conţine de asemenea toate elementele referitoare la condiţiile şi limitele de utilizare, instrucţiuni de întreţinere, de supraveghere continuă sau periodică, de reglaj şi întreţinere."

24.  Articolul 19 va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) In cazul în care România, prin autoritatea competentă, constată că un subsistem de natură structurală, prevăzut în declaraţia de verificare CE însoţită de dosarul tehnic, nu satisface în întregime dispoziţiile prezentei hotărâri şi mai ales cerinţele esenţiale, poate cere să fie realizate verificări suplimentare.

(2) România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, informează imediat Comisia Europeană despre verificările suplimentare cerute, prezentând motivele care le justifică."

25.  După articolul 19 se introduce capitolul V cu următorul titlu:

„CAPITOLUL V

Organismul notificat"

26.  Articolul 20 va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, notifică Comisiei Europene şi celorlalte state membre ale Uniunii Europene organismele însărcinate cu efectuarea procedurii de evaluare a conformităţii sau a aptitudinilor de utilizare prevăzute la art. 13 şi 18, indicând pentru fiecare dintre ele domeniul de competenţă şi numărul de identificare obţinut în prealabil de la Comisia Europeană. Comisia Europeană publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene lista organismelor cu numărul lor de identificare, precum şi domeniile de competenţă şi îi asigură actualizarea. Evaluarea organismului care solicită să fie notificat prin cerere adresată Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului se face de o comisie de specialişti din cadrul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, numită prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului. Preşedintele comisiei este secretarul de stat cu atribuţii în domeniul transportului feroviar, iar în componenţa comisiei trebuie numiţi specialişti în domeniile de expertiză relevante; din comisie nu pot lipsi specialişti din domeniile: feroviar, integrare europeană, economic şi juridic.

(2)   România aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 7 pentru evaluarea organismului care trebuie notificat. Organismele care satisfac criteriile de evaluare prevăzute în standardele europene relevante sunt prezumate ca răspunzând respectivelor criterii. Metodologia de evaluare a organismelor notificate se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Desemnarea ca organisme notificate se face prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, în care se precizează domeniul de competenţă al acestuia şi care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3)   România îşi retrage agrementul acordat unui organism care nu mai satisface criteriile prevăzute în anexa nr. 7 şi informează imediat Comisia Europeană şi celelalte state membre ale Uniunii Europene. Retragerea desemnării se face de către Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4)  In situaţia în care România constată că un organism notificat de un alt stat membru al Uniunii Europene nu satisface criteriile relevante, comitetul prevăzut la art. 21 din Directiva 2001/16/CE este sesizat pe această temă şi îşi emite punctul de vedere într-un interval de 3 luni. Pe baza punctului de vedere al comitetului, Comisia Europeană informează statul membru în cauză despre toate modificările care sunt necesare pentru ca organismul notificat să îşi poată păstra statutul care i-a fost recunoscut.

(5)   Reprezentanţii României, desemnaţi de Organismul Notificat Feroviar Român înfiinţat conform prevederilor Legii nr. 55/2006, pot lua parte în calitate de observator la activitatea grupului de coordonare a organismelor notificate, înfiinţat de Comisia Europeană conform prevederilor Directivei 2004/50/CE. Comisia Europeană şi observatorii informează comitetul prevăzut la art. 21 din Directiva 2001/16/CE cu privire la activitatea desfăşurată în cadrul grupului de coordonare."

27.   După articolul 20 se introduce capitolul VI cu următorul titlu:

„CAPITOLUL VI

Comitetul şi programul de lucru"

28.  Articolul 21 va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Participarea României la activitatea comitetului prevăzut la art. 21 din Directiva 2001/16/CE este asigurată de reprezentanţii Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."

29.   După articolul 21 se introduc două noi articole, articolele 211 şi 212, cu următorul cuprins:

„Art. 211. - România aplică recomandările de implementare privind Directiva 2001/16/CE, adoptate de Comisia Europeană conform prevederilor art. 211 din Directiva 2001/16/CE.

Art. 212. - Anexele nr. 2-6 la Directiva 2001/16/CE, care vor fi modificate în conformitate cu procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) din Directiva 2001/16/CE, vor fi transpuse în legislaţia naţională."

30.  Articolul 22 se abrogă.

31.  Articolul 23 va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - In conformitate cu art. 23 din Directiva 2001/16/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2004/50/CE, România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, poate solicita comitetului prevăzut la art. 21 din Directiva 2001/16/CE să mandateze elaborarea unei STI pentru un subiect suplimentar, dacă acesta are legătură cu un subsistem prevăzut în anexa nr. 2."

32.   După articolul 23 se introduce capitolul VII cu următorul titlu:

„CAPITOLUL VII

 Registre ale infrastructurii şi ale materialului rulant"

33.  Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - (1) Autoritatea Feroviară Română - AFER va asigura publicarea şi actualizarea anuală a registrelor infrastructurii şi ale materialului rulant. Aceste registre trebuie să prezinte caracteristicile principale pentru fiecare subsistem sau parte a subsistemului, de exemplu parametrii de bază, şi corelaţia lor cu caracteristicile prescrise prin STI aplicabile. In acest scop, fiecare STI va preciza informaţiile care trebuie să fie incluse în registrele infrastructurii şi ale materialului rulant.

(2) Copiile acestor registre sunt trimise statelor membre ale Uniunii Europene implicate şi Agenţiei Feroviare Europene şi vor fi puse, pentru consultare, la dispoziţie părţilor interesate, incluzând cel puţin operatorii economici profesionali din sector."

34.   După articolul 24, se introduce capitolul VIII cu următorul titlu:

„CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii"

35.  Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - După adoptarea sistemului de referinţă prevăzut la art. 25 din Directiva 2001/16/CE, astfel cum a fost modificată şi completată prin Directiva 2004/50/CE, România, la iniţiativa Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, va informa comitetul prevăzut la art. 21 din Directiva 2001/16/CE asupra intenţiei de a adopta orice dispoziţie naţională sau de a dezvolta orice proiect pe teritoriul său, care diferă în raport cu sistemul de referinţă."

36.   După articolul 25 se introduce un nou capitol, capitolul IX, cu următorul titlu:

„CAPITOLUL IX

Dispoziţii finale şi sancţiuni"

37.   După articolul 25 se introduc şase noi articole, articolele 26-31, cu următorul cuprins:

„Art. 26. - Toate deciziile luate în aplicarea prezentei hotărâri privind evaluarea de conformitate sau a aptitudinilor de utilizare a constituenţilor de interoperabilitate, verificarea constituenţilor sistemului de transport feroviar convenţional transeuropean, precum şi deciziile luate în aplicarea art. 11, 12, 17 şi 19 sunt temeinic motivate şi într-o manieră precisă. Ele sunt notificate în cel mai scurt timp posibil părţilor interesate, cu indicarea căilor de atac prevăzute de legislaţia în vigoare şi termenele la care aceste acţiuni trebuie introduse.

Art. 27. - (1) Dispoziţiile corespunzătoare fiecărei STI vor fi puse în aplicare prin ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, conform modalităţilor proprii fiecărei STI. Adoptarea acestor dispoziţii va conţine o referire la prezenta hotărâre sau o astfel de referire cu ocazia publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Incepând cu data aderării României la Uniunea Europeană, toate ordinele ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, prin care se preiau STI adoptate de Uniunea Europeană prin acte comunitare direct aplicabile conform legislaţiei comunitare, se abrogă.

Art. 28. - Incălcarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea materială, civilă, contravenţională sau penală, după caz, a celor vinovaţi.

Art. 29. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează astfel:

a)  nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 20.000 lei, retragerea de pe piaţă şi/sau interzicerea utilizării şi introducerii pe piaţă a constituenţilor de interoperabilitate în cauză;

b)  nerespectarea prevederilor art. 9, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

c)  nerespectarea prevederilor art. 13 alin. (5) lit. b), cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei;

d)  nerespectarea prevederilor art. 15, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei.

(2)  Sancţiunile se aplică şi persoanelor juridice.

(3)   Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control împuternicite prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.

(4)   In cazul în care subiectul activ al contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. c) este organismul desemnat sau agreat de Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către minister.

(5)   Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

Art. 30. - Contravenţiilor prevăzute la art. 29 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 31. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre."

38.     După articolul 31 se introduce următoarea menţiune:

„Prezenta hotărâre transpune toate prevederile aplicabile ale Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 19 martie 2001 privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional transeuropean, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 110 din 20 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare."

39.    Anexa nr. 1 se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

40.   La anexa nr. 3, după punctul 2.4.3 se introduce un nou punct, punctul 2.4.4, cu următorul cuprins:

„2.4.4. Control

Trenurile trebuie echipate cu un dispozitiv de înregistrare. Datele colectate de acest dispozitiv şi procesarea informaţiilor trebuie armonizate."

41.  Punctul 2 al anexei nr. 7 va avea următorul cuprins:

„2. Organismul şi personalul însărcinate să efectueze verificarea trebuie să execute operaţiunile de verificare cu cea mai mare integritate profesională şi cu cea mai mare competenţă tehnică şi trebuie să fie libere de orice presiuni şi stimulente, îndeosebi de ordin financiar, care pot să influenţeze decizia lor sau rezultatele verificării lor, în special de cele care vin din partea unor persoane sau grupuri de persoane interesate de rezultatele verificărilor. In special, organismul şi personalul care răspund de verificări trebuie să fie independente din punct de vedere funcţional faţă de autorităţile desemnate să emită autorizaţiile de punere în funcţiune conform prezentei hotărâri, faţă de Organismul de Licenţe Feroviare Român, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română şi faţă de Organismul de Investigare Feroviar Român, prevăzute de Legea nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară."

Art. III. - (1) Ca măsuri tranzitorii se aplică prevederile art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată.

(2) După data aderării României la Uniunea Europeană, marcajul „CS" din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. 1.533/2003 şi al Hotărârii Guvernului nr. 850/2003 se înlocuieşte cu marcajul „CE".

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2004/50/CE a Parlamentului European şi Consiliului din 29 aprilie 2004 pentru modificarea Directivei Consiliului 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză şi a Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional transeuropean, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 164 din 30 aprilie 2004,    şi    Rectificativul    la    Directiva   2004/50/CE   a Parlamentului European şi Consiliului din 29 aprilie 2004 pentru modificarea Directivei Consiliului 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză şi a Directivei 2001/16/CE a Parlamentului European şi Consiliului privind interoperabilitatea sistemului feroviar convenţional transeuropean, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 220 din 21 iunie 2004.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul integrării europene,

Anca Daniela Boagiu

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2006)

SISTEMUL FEROVIAR T R A N S E U R O P E A N  DE  MARE  VITEZĂ

1. Infrastructura

Infrastructura sistemului feroviar transeuropean de mare viteză este infrastructura cu liniile care fac parte din reţeaua transeuropeană de transport, prevăzută în Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicată, sau prevăzute în orice actualizare a acestei legi ca urmare a revizuirii.

Liniile de mare viteză cuprind:

-   liniile special construite pentru mare viteză şi echipate pentru viteze mai mari sau egale cu 250 km/h;

-   liniile special modernizate pentru mare viteză şi echipate pentru viteze de ordinul a 200 km/h;

-   liniile special modernizate pentru mare viteză şi care au caracteristici specifice ca urmare a restricţiilor topografice, reliefului sau mediului urban şi pe care viteza trebuie adaptată de la caz la caz.

Această infrastructură cuprinde managementul traficului, sistemele de identificare a vehiculelor şi de navigare: instalaţiile tehnice pentru procesarea datelor şi de telecomunicaţii, destinate serviciilor pentru călători pe aceste linii pentru a se garanta exploatarea sigură şi armonioasă a reţelei şi un management eficient al traficului.

2.  Materialul rulant

Materialul rulant prevăzut în prezenta hotărâre cuprinde trenurile proiectate să circule:

-   pe liniile special construite pentru mare viteză, la o viteză de cel puţin 250 km/h, permiţând în condiţii potrivite atingerea unei viteze de peste 300 km/h;

-   pe liniile prevăzute la pct. 1, dacă acest lucru este compatibil cu performanţele liniilor respective, la o viteză de ordinul a 200 km/h.

3.   Compatibilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză

Calitatea serviciilor feroviare din Europa depinde, printre altele, de compatibilitatea perfectă dintre caracteristicile infrastructurii - în cel mai larg sens, adică părţile fixe ale tuturor subsistemelor implicate - şi cele ale materialului rulant, inclusiv părţile componente la bord ale tuturor subsistemelor implicate. Nivelurile de randament, siguranţa, calitatea serviciilor şi costurile depind de această compatibilitate.

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 1a Hotărârea Guvernului nr. 1.533/2003)

SUBSISTEME

1. Lista subsistemelor

In scopul prezentei hotărâri, sistemul care alcătuieşte sistemul feroviar transeuropean de mare viteză poate fi împărţit în următoarele subsisteme:

a)  domenii structurale:

-  infrastructură;

-  energie;

-  control-comandă şi semnalizare;

-  exploatare şi managementul traficului;

-  material rulant, fie

b)  domenii funcţionale:

-  întreţinere;

-  aplicaţii telematice pentru serviciile de transport de călători şi mărfuri.

2. Domenii care trebuie prevăzute

Pentru fiecare subsistem lista de aspecte privind interoperabilitatea este indicată în mandatele pentru elaborarea STI acordate Agenţiei Feroviare Europene.

Conform art. 6 alin. (1) din hotărâre, aceste mandate se stabilesc în conformitate cu procedura prevăzută la art. 21 alin. (2) din Directiva 96/48/CE privind interoperabilitatea sistemului feroviar transeuropean de mare viteză.

Dacă este necesar, lista de aspecte privind interoperabilitatea indicată în mandate este specificată de către Agenţia Feroviară Europeană, în conformitate cu art.5 alin. (3) lit. c) din hotărâre.

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 850/2003)

SISTEMUL   FEROVIAR   TRANSEUROPEAN   CONVENŢIONAL

1.  Infrastructura

Infrastructura sistemului feroviar transeuropean convenţional este infrastructura cu liniile care fac parte din reţeaua transeuropeană de transport, prevăzută de Legea nr. 203/2003 privind realizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţional şi european, republicată, sau prevăzute în orice actualizare a acestei legi ca urmare a revizuirii.

In scopul prezentei hotărâri, această reţea poate fi subîmpărţită pe următoarele categorii:

-   liniile pentru transportul de călători;

-   liniile pentru transportul mixt (călători şi marfă);

-   liniile special proiectate sau modernizate pentru transportul de mărfuri;

-   nodurile feroviare în transportul de călători;

-   nodurile feroviare în transportul de mărfuri, inclusiv terminalele intermodale;

-   căile de conectare dintre elementele menţionate mai sus.

Această infrastructură cuprinde managementul traficului, sistemele de identificare a vehiculelor şi de navigare: instalaţiile tehnice pentru procesarea datelor şi telecomunicaţii destinate serviciilor din transportul de călători de mare distanţă şi transportul de mărfuri de pe reţea pentru a se garanta exploatarea sigură şi armonioasă a reţelei şi un management eficient al traficului.

2.  Materialul rulant

Materialul rulant cuprinde toate vehiculele care pot circula pe toată reţeaua feroviară transeuropeană convenţională sau pe o parte a acesteia, inclusiv:

-  trenurile electrice şi termice autopropulsate;

-  unităţile cu tracţiune electrică sau termică;

-  vagoanele de călători;

-  vagoanele de marfă, inclusiv materialul rulant destinat să transporte camioane.

Se includ şi echipamentele mobile pentru construcţia şi întreţinerea infrastructurii feroviare, dar acestea nu reprezintă o prioritate.

Fiecare dintre categoriile de mai sus se subîmparte în:

-   material rulant pentru uz internaţional;

-   material rulant pentru uz naţional.

3.   Compatibilitatea sistemului feroviar transeuropean convenţional

Calitatea serviciilor feroviare din Europa depinde, printre altele, de compatibilitatea perfectă dintre caracteristicile infrastructurii - în cel mai larg sens, părţile fixe ale tuturor subsistemelor implicate - şi cele ale materialului rulant, inclusiv părţile componente la bord ale tuturor subsistemelor implicate. Nivelurile de randament, siguranţă, calitatea serviciilor şi costurile depind de această compatibilitate.

4.  Extinderea sferei de aplicare

1.  Subcategorii de linii şi material rulant

Pentru ca interoperabilitatea să fie însoţită de eficienţa costurilor se pot elabora, dacă este necesar, mai multe subcategorii ale tuturor categoriilor de linii şi material rulant prevăzute în prezenta anexă.

Dacă este necesar, specificaţiile funcţionale şi tehnice prevăzute la art. 5 alin. (3) pot varia în funcţie de subcategorie.

2.  Protecţia costurilor

La analiza cost-beneficiu a măsurilor propuse se iau în considerare, printre altele, următoarele:

-  costurile măsurii propuse;

-   reducerea costurilor de capital pentru economiile de scară şi mai buna utilizare a materialului rulant;

-   reducerea costurilor de investiţie şi întreţinere/ exploatare pentru concurenţă sporită între producători şi companiile de întreţinere;

-   beneficiile de mediu, datorate îmbunătăţirilor tehnice ale sistemului feroviar;

-  creşterea siguranţei de exploatare.

In plus, această evaluare va indica impactul probabil pentru toţi operatorii de transport feroviar şi operatorii economici implicaţi


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1563/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1563 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    I am very happy, I am here to share my testimonies with the general public about what this man called Dr Adodo has just done for me , this man has just brought back my lost Ex husband to me with his great spell, i was married to this man called Steven we were together for a long time and we loved our self's but when i was unable to give he a child for 2 years he left me and told me he can't continue anymore then i was now looking for ways to get him back until a friend of mine told me about this man and gave his contact email (dradodojattotemple@yahoo.com) then you won't believe this when i contacted this man on my problems he prepared this spell cast and bring my lost husband back, and after a month i miss my month and go for a test and the result stated am pregnant am happy today am a mother of a baby girl, thank you once again the great Dr Adodo for what you have done for me, if you are out there passing through this same kind of problems you can contact he today on his mail ( dradodojattotemple@yahoo.com) on his Whatspp +18144484537 and he will also help you as well
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19373 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 61 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 547 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Raport 19296 2021
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 2 2017
    Societatea financiară s-a specializat în toate domeniile. Suntem aici pentru a-i sprijini pe cei mai săraci și în lupta împotriva sărăciei și oferim împrumuturi pe termen scurt, mediu și lung. Aveți probleme financiare, sunteți în faliment sau aveți nevoie de finanțare pentru a vă pune pe picioare proiectele, un credit imobiliar. Oferim împrumuturi persoanelor fizice și juridice la o rată de 2% pe an, cu cea mai mare viteză și fiabilitate. Cei care au nevoie ne pot contacta pentru satisfacție: Email: poulaintherese4@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1563/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu