Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 15294 din 4 iulie 2006

pentru aprobarea Normelor privind derularea activitatii de emitere in numele si contul statului a garantiei pentru intreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/0)

ACT EMIS DE: COMITETUL DE GARANTII SI CREDITE DE COMERT EXTERIOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 612 din 14 iulie 2006Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, întrunit în plenul şedinţei din 4 iulie 2006, în baza Hotărârii Guvernului nr. 844/1991 privind înfiinţarea Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activităţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, cu modificările şi completările ulterioare, analizând propunerea pentru aprobarea Normelor privind derularea activităţii de emitere în numele şi contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/0) şi ţinând seama de:

-  Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Nota nr. 758 din 30 iunie 2006, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

-   avizul favorabil acordat de Comisia pregătitoare în şedinţa din 3 iulie 2006 şi de propunerile formulate în şedinţa din 4 iulie 2006 de către membrii Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior,

HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă Normele privind derularea activităţii de emitere în numele şi contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/0), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

p. Preşedintele Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior,

Carmen Radu

ANEXĂ

NORME

privind derularea activităţii de emitere în numele şi contul statului a garanţiei pentru întreprinderi mici şi mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-I/0)

Prezentele norme au fost elaborate în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea şi funcţionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Hotărârea Guvernului nr. 293/1992 pentru aprobarea atribuţiilor, competenţelor şi modului de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior, precum şi a convenţiilor-cadru pentru derularea activităţii de finanţare şi asigurare a creditelor de comerţ exterior în numele şi contul statului, cu modificările şi completările ulterioare.

Garanţia pentru întreprinderi mici şi mijlocii este destinată garantării creditelor angajate de întreprinderile mici şi mijlocii (denumite în continuare IMM) de la bănci comerciale, în vederea finanţării dezvoltării şi modernizării activităţii proprii. Valoarea garanţiei pentru IMM poate fi de maximum 80% din valoarea creditului (principalului).

Garanţia pentru IMM acordată de EXIMBANK este un instrument de garantare acordat de EXIMBANK, care nu constituie ajutor de stat conform art. 4.3 din Instrucţiunile privind ajutorul de stat acordat sub forma garanţiilor, puse în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurentei nr. 252/2002.

Garanţia pentru IMM oferită de EXIMBANK în numele şi contul statului acoperă riscul de nerambursare a creditului (principalului) în lei/valută, acordat de o bancă comercială unei IMM, şi este destinată a facilita accesul la finanţare al IMM.

Garanţia pentru IMM se acordă pentru credite de investiţii şi/sau credite pentru activitatea curentă.

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EXIMBANK, garantează, în numele şi contul statului, creditele acordate IMM pentru investiţii sau pentru activitatea curentă prin acordarea de garanţii.

Art. 2. - Sursa de realizare a acestor operaţiuni în numele şi contul statului este, potrivit art. 10 lit. a) din Legea   nr.   96/2000,   republicată,   cu   modificările   şi completările ulterioare, „Fondul pentru garanţii de export, pentru garantarea creditelor pentru bunuri şi servicii destinate exportului, a creditelor cumpărător şi a investiţiilor româneşti în străinătate, precum şi a activităţilor de dezvoltare a infrastructurii, a unităţilor de interes public, dezvoltare regională, susţinere a activităţii de cercetare-dezvoltare, protecţia mediului înconjurător, ocupare şi formare a personalului, susţinere şi dezvoltare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a tranzacţiilor internaţionale".

Art. 3. - Fondul menţionat la art. 2 din prezentele norme va putea fi angajat, conform prevederilor Legii nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Garanţii şi Credite de Comerţ Exterior.

CAPITOLUL II

Definiţii

Art. 4. - In sensul prezentelor norme, se definesc următoarele noţiuni:

a)   garanţie - angajamentul asumat de EXIMBANK în numele şi contul statului, materializat într-o scrisoare de garanţie, conform căreia EXIMBANK se obligă să plătească Beneficiarului garanţiei, potrivit prevederilor Convenţiei de garantare, o parte din pierderea suportată de acesta ca urmare a producerii riscului de credit;

b)   Beneficiarul garanţiei - împrumutătorul (banca comercială), menţionat în Convenţia de garantare, care acordă Ordonatorului (IMM) creditul pentru dezvoltarea şi modernizarea activităţii IMM, în condiţiile prevăzute în Contractul de credit;

c)   EXIMBANK - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., cu sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 15, sectorul 5, România, în calitate de Garant în numele şi contul statului;

d)   Ordonator - IMM cu care Beneficiarul garanţiei încheie Contractul de credit pentru finanţarea unui proiect eligibil în cadrul prezentelor norme;

e)  întreprinderi mici şi mijlocii - societăţi comerciale care îndeplinesc criteriile prevăzute de Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare1);

f)    Contract de credit - contractul încheiat între Beneficiarul garanţiei şi Ordonator (IMM), menţionaţi în Convenţia de garantare, referitor la creditul în lei sau în valută acordat Ordonatorului de către Beneficiarul garanţiei;

g)   riscul de credit - neplata, parţială sau integrală, de către Ordonator (IMM) a creditului (principalului) în condiţiile prevăzute în Contractul de credit;

h) Convenţia de garantare - contractul în baza căruia se emite scrisoarea de garanţie, în care sunt menţionate părţile implicate, condiţiile de garantare specifice etc;

i) valoarea garanţiei - valoarea menţionată în scrisoarea de garanţie, al cărei nivel poate fi de maximum 80% din valoarea principalului creditului de rambursat. Dobânzile, comisioanele şi spezele bancare aferente Contractului de credit, precum şi costurile aferente emiterii garanţiei nu sunt incluse în valoarea garanţiei;

j) valoarea de executare a garanţiei - suma ce urmează a fi plătită de către EXIMBANK Beneficiarului garanţiei în cazul înregistrării unei pierderi ca urmare a producerii riscului de credit, până la concurenţa valorii rezultate din aplicarea procentului garantat la valoarea soldului nerambursat a principalului creditului garantat;

k) procent garantat - partea din principalul creditului care este acoperită de garanţie, exprimat în valoare procentuală. Procentul garantat poate fi de maximum 80%;

l) data intrării în vigoare a Contractului de credit - data semnării Contractului de credit de către Beneficiarul garanţiei şi Ordonator (IMM) sau, dacă în Contractul de credit sunt prevăzute condiţii pentru intrarea în vigoare, data îndeplinirii acestor condiţii;

m) data intrării în vigoare a garanţiei - data intrării în vigoare a Contractului de credit;

n) perioada de valabilitate a garanţiei - perioada de la data intrării în vigoare a garanţiei şi până la data expirării Contractului de credit, la care se adaugă o perioadă ulterioară de 60 de zile calendaristice.

CAPITOLUL III

Descrierea garanţiei

Art. 5. - Garanţia se acordă de către EXIMBANK, în numele şi contul statului, în favoarea băncii comerciale (Beneficiarul garanţiei) şi are ca obiect un contract de credit în lei şi/sau în valută, încheiat între banca comercială şi IMM, pentru finanţarea investiţiilor şi/sau activităţii curente.

Art. 6. - Garanţia respectă prevederile art. 4.3 din Instrucţiunile Consiliului Concurenţei privind ajutorul de stat sub forma garanţiilor, respectiv:

1.  Ordonatorul nu se află în dificultate financiară;

2.   Ordonatorul este, în principiu, capabil să obţină un împrumut în condiţii de piaţă de pe pieţe financiare, fără nicio intervenţie a statului;

3.   garanţia se acordă pentru o operaţiune financiară precisă, respectiv garantarea riscului de nerambursare a creditului pentru realizarea unei investiţii şi/sau activitatea curentă, poate fi de maximum 80% din valoarea împrumutului de rambursat şi se referă la o sumă maximă determinată, pentru o perioadă de maximum 7 ani;

4.   acordarea garanţiei se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operaţiune, astfel încât comisioanele plătite de Ordonator să asigure autofinanţarea schemei „Garanţie pentru IMM";

5.  schema de acordare a garanţiilor conform prezentelor norme va fi analizată cel puţin o dată pe an;

6.   comisioanele plătite de Ordonator acoperă atât riscurile obişnuite asociate cu acordarea garanţiilor, cât şi costurile administrative ale schemei şi permit obţinerea unui randament normal al capitalului iniţial furnizat de stat, la demararea schemei „Garanţie pentru IMM".

Art. 7. - Garanţia se acordă numai în completarea garanţiilor reale/personale, constituite de Ordonator la creditul pe care îl contractează cu Beneficiarul garanţiei, şi acoperă maximum 80% din valoarea principalului creditului contractat.

1) Întreprinderile mici şi mijlocii sunt definite ca fiind acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a)  au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250;

b)   realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane euro, conform ultimei situaţii financiare aprobate. Prin active totale se înţelege active imobilizate plus active circulante plus cheltuieli în avans.

Art. 8. - Scrisoarea de garanţie emisă de EXIMBANK, în numele şi contul statului, are următoarele caracteristici principale:

a)  este irevocabilă şi necondiţionată;

b)  este directă şi expresă;

c)   este plătibilă la prima cerere scrisă a Beneficiarului garanţiei;

d)   are valoare determinată; valoarea se poate reduce pro-rata, pe măsura îndeplinirii obligaţiilor de către Ordonator.

Art. 9. - Răspunderea EXIMBANK în cadrul garanţiei începe la data intrării în vigoare a acesteia.

Art. 10. - Scrisoarea de garanţie este valabilă pe toată durata Contractului de credit, la care se adaugă o perioadă ulterioară de 60 de zile calendaristice, stabilită în Convenţia de garantare.

Art. 11.- Răspunderea EXIMBANK în cadrul garanţiei încetează în următoarele condiţii:

a)  în ziua rambursării integrale a creditului, dobânzilor şi comisioanelor aferente, conform condiţiilor şi precizărilor cuprinse în Contractul de credit;

b)   la data rezilierii Contractului de credit, de către Beneficiarul garanţiei, fără acordul prealabil al EXIMBANK;

c)   în cazul producerii unei pierderi garantate, la data când EXIMBANK plăteşte valoarea de executare a garanţiei;

d)   prin restituirea originalului scrisorii de garanţie de către Beneficiarul garanţiei, înainte de scadenţă, împreună cu declaraţia acestuia referitoare la faptul ca garanţia a rămas fără obiect.

Art. 12. - Garanţia se acordă pentru credite pe termen scurt, mediu şi lung, până la maximum 7 ani.

Art. 13. - Convenţia de garantare se poate încheia atât pentru credite legate de o operaţiune determinată, cât şi pentru linii de credit în sistem revolving, acordate de băncile comerciale IMM-urilor eligibile pentru finanţări, astfel cum sunt prevăzute la art. 18 din prezentele norme.

Art.  14.  -  Garanţia se acordă în moneda creditului.

Art. 15. - (1) Acordarea garanţiilor se realizează pe baza aprobărilor Comitetului Interministerial de Garanţii si Credite de Comerţ Exterior {C.I.G.C.C.E.)

(2) Convenţia de garantare va fi semnată de EXIMBANK, în calitate de Garant, de Beneficiarul garanţiei şi de Ordonator, care vor lua astfel cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile care le revin.

Art. 16. - Emiterea scrisorii de garanţie se va realiza în termenii prevăzuţi de Convenţia de garantare.

Art. 17. - Comisioanele specifice garanţiei se vor plăti de către Ordonator, în baza prevederilor Convenţiei de garantare, la valoarea specificată în Caietul de comisioane al EXIMBANK în vigoare.

CAPITOLUL IV

Criterii de eligibilitate

Art. 18. - Pentru acordarea garanţiei, Ordonatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:

1.  să fie o societate comercială de tipul IMM, conform prevederilor legale în vigoare, care desfăşoară activităţi legale potrivit statutului de funcţionare (act constitutiv);

2.   să nu înregistreze pierderi, conform situaţiilor financiare de la sfârşitul anului anterior solicitării garanţiei;

3.   să nu înregistreze capital propriu negativ, conform situaţiilor financiare de la sfârşitul anului anterior solicitării garanţiei;

4.  la data analizei să nu figureze cu credite restante în baza de date a CRB şi să nu figureze cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a CIP;

5.   să nu înregistreze datorii restante către bugetul general consolidat al statului la data analizei;

6.  să nu se fi instituit procedura judiciară a insolvenţei, conform legislaţiei în vigoare la data analizei;

7.   să prezinte băncii comerciale garanţii colaterale pentru cel puţin 20% din valoarea creditului (principalului) solicitat;

8.   la momentul solicitării de emitere a garanţiei în numele şi contul statului să nu se afle în litigiu, în calitate de pârât cu instituţiile statului, inclusiv cu EXIMBANK.

Art. 19. - Obiectul creditelor eligibile pentru a beneficia de garanţie este finanţarea dezvoltării şi modernizării activităţii proprii a IMM, respectiv credite pentru investiţii şi/sau activitatea curentă.

Nu sunt eligibile pentru acordarea garanţiei finanţări din credite pentru:

-    activităţi legate de producţia, procesarea sau comercializarea produselor agricole;

-  producţia de armament;

-   activităţile definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului   ecologic, conform legislaţiei în vigoare.

CAPITOLUL V

Cererea şi documentaţia necesare acordării garanţiei

Art. 20. - (1) Pentru obţinerea unei garanţii, Beneficiarul garanţiei (banca comercială) împreună cu Ordonatorul vor completa o cerere de garantare care va fi însoţită de documentele necesare analizei solicitării de garantare.

(2) Informaţiile furnizate de solicitanţi în cererea de garantare stau la baza propunerii EXIMBANK de acordare a garanţiei. Garanţia se acordă pe baza hotărârii C.I.G.C.C.E., la propunerea EXIMBANK.

Art. 21. - EXIMBANK va avea dreptul să solicite informaţii suplimentare privind obiectul garanţiei şi destinaţia creditului, atunci când elementele cuprinse în cererea de garantare şi în documentaţia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea condiţiilor specifice ale operaţiunii de garantare.

CAPITOLUL VI

Analiza solicitărilor de garanţii

Art. 22. - EXIMBANK va analiza solicitarea de emitere a garanţiei pe baza informaţiilor obţinute din documentaţia pusă la dispoziţia sa de catre solicitanţi, pe următoarele coordonate:

a)  situaţia economico-financiară a Ordonatorului;

b)   clauzele contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare;

c)  urmărirea încadrării finanţării din credit în criteriile de eligibilitate stabilite de prezentele norme;

d)   riscurile asociate operaţiunii de garantare, alte elemente relevante pentru acordarea garanţiei.

Art. 23. - Analiza situaţiei financiare a Ordonatorului presupune încadrarea acestuia în clasa de bonitate corespunzătoare, pe baza metodologiei proprii EXIMBANK. Clasa de bonitate astfel obţinută se va compara cu cea calculată de Beneficiarul garanţiei şi se va lua în considerare clasa de bonitate cea mai slab cotată.

Art. 24. - In funcţie de documentaţia pusă la dispoziţie EXIMBANK de către solicitanţi, se vor lua în considerare în procesul de analiză şi alte elemente referitoare la credit şi la proiectul finanţat. Dacă pe parcursul analizei se va impune prezentarea şi a altor documente necesare realizării acestei etape, ele vor fi solicitate Ordonatorului/ Beneficiarului garanţiei de către EXIMBANK.

CAPITOLUL VII

Stabilirea condiţiilor specifice de acordare a garanţiei

Art. 25. - In funcţie de clauzele specifice ale fiecărui contract de credit si în urma analizei riscurilor asociate tranzacţiei, EXIMBANK va stabili condiţiile specifice de acordare a garanţiei, şi anume:

a)  valoarea garanţiei;

b)  procentul garantat;

c)  perioada de valabilitate a garanţiei;

d)   comisionul de administrare a garanţiei (valoarea şi modul de plată);

e)  comisionul de emitere (valoarea şi modul de plată);

f)  alte condiţii specifice de acordare a garanţiei.

Art. 26. - După stabilirea condiţiilor specifice de acordare a garanţiei, EXIMBANK va întocmi oferta pe care o va transmite spre acceptare/semnare Ordonatorului şi Beneficiarului garanţiei. Pe baza ofertei acceptate şi semnate de Ordonator şi de Beneficiarul garanţiei, EXIMBANK va întocmi un referat de emitere a garanţiei.

Art. 27. - Aprobarea referatului de emitere a garanţiei este de competenta Comitetului Interministerial de Garanţii şi Credite pentru Comerţ Exterior.

CAPITOLUL VIII

Acordarea garanţiei

Art. 28. - In baza hotărârii C.I.G.C.C.E. de aprobare a garanţiei, EXIMBANK va redacta Convenţia de garantare. După intrarea în vigoare a Convenţiei de garantare se va redacta şi se va emite scrisoarea de garanţie.

Art. 29. - Prevederile Convenţiei de garantare sunt obligatorii pentru toate părţile contractante. Convenţia de garantare se semnează de către EXIMBANK, de Beneficiarul garanţiei şi de Ordonator. In acest fel, Ordonatorul are cunoştinţă de drepturile şi obligaţiile sale şi de faptul că există posibilitatea regresului împotriva sa.

Art. 30. - Convenţia de garantare este valabilă de la data semnării ei de către părţile contractante şi intră în vigoare la această dată sau la orice altă dată precizată în Convenţia de garantare.

CAPITOLUL IX

Monitorizarea garanţiilor

Art. 31. - Monitorizarea garanţiilor reprezintă ansamblul de acţiuni întreprinse de EXIMBANK pe parcursul derulării garanţiei, în perioada cuprinsă între acordarea garanţiei şi încetarea valabilităţii acesteia, acţiuni constând în:

a)    urmărirea şi verificarea îndeplinirii de către Beneficiarul garanţiei şi de către Ordonator a tuturor obligaţiilor asumate prin garanţie, la termenele şi în condiţiile prevăzute de respectivele documente;

b)   urmărirea periodică a stadiului derulării contractului de credit, pe baza situaţiilor furnizate de către Beneficiarul garanţiei, conform prevederilor Convenţiei de garantare;

c)  urmărirea situaţiei financiare a Ordonatorului, pe baza documentaţiei financiare aferente puse la dispoziţie EXIMBANK de către Beneficiarul garanţiei/Ordonator (conform prevederilor Convenţiei de garantare), şi actualizarea, după caz, a încadrării Ordonatorului în clasa de bonitate, conform metodologiei proprii EXIMBANK de determinare a bonităţii clienţilor nebancari.

Art. 32. - Beneficiarul garanţiei trebuie să notifice EXIMBANK cu privire la orice eveniment care ar putea avea ca rezultat producerea riscului de credit şi apariţia unei pierderi, precum şi cu privire la apariţia unei informaţii sau circumstanţe care ar putea influenţa raporturile contractuale dintre Beneficiarul garanţiei şi Ordonator. Aceste notificări se fac, conform prevederilor Convenţiei de garantare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la obţinerea informaţiei de către Beneficiarul garanţiei.

Art. 33. - Orice modificare a condiţiilor iniţiale din contractul de credit se va realiza numai cu acordul prealabil scris al EXIMBANK.

Art. 34. - (1) In situaţia în care se intenţionează modificarea condiţiilor iniţiale ale Contractului de credit garantat/garanţiei, Ordonatorul, cu acordul Beneficiarului garanţiei, va completa şi va depune la EXIMBANK o cerere privind modificarea condiţiilor iniţiale de acordare a garanţiei şi va transmite EXIMBANK toate documentele necesare analizei solicitării.

(2) Nu se acceptă solicitări de modificare care conduc la majorarea valorii garanţiei sau a procentului garantat.

Art. 35. - EXIMBANK va realiza analiza solicitării, stabilirea noilor condiţii specifice, întocmirea ofertei, întocmirea referatului privind modificarea condiţiilor iniţiale de acordare a garanţiei, transmiterea acestuia spre aprobare, iar în cazul aprobării de către C.I.G.C.C.E., va întocmi un act adiţional la Convenţia de garantare şi un addendum la scrisoarea de garanţie.

Art. 36. - (1) EXIMBANK va înştiinţa, în scris, Beneficiarul garanţiei şi Ordonatorul despre hotărârea C.I.G.C.C.E. privind aprobarea modificărilor solicitate şi despre obligativitatea semnării actului adiţional la Convenţia de garantare, în termen de maximum 15 zile lucrătoare de la data acestei înştiinţări, în următoarele condiţii:

a)  în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data primirii înştiinţării, Beneficiarul garanţiei să transmită EXIMBANK actul adiţional valabil semnat (cuprinzând întocmai modificările solicitate) la Contractul de credit garantat, pentru completarea actului adiţional la Convenţia de garantare;

b)   până la semnarea actului adiţional la Convenţia de garantare, Ordonatorul să achite contravaloarea comisionului de analiză a modificărilor condiţiilor iniţiale ale garanţiei, ca o condiţie pentru intrarea în vigoare a acestuia;

c)   în cazul în care modificarea condiţiilor iniţiale ale garanţiei prevede un comision de administrare majorat faţă de cel iniţial, Ordonatorul/Beneficiarul garanţiei să achite, până la semnarea actului adiţional la Convenţia de garantare, diferenţa aferentă comisionului astfel rezultat, ca o condiţie de intrare în vigoare a actului adiţional la Convenţia de garantare.

(2) Dacă una din cele trei condiţii menţionate anterior nu este îndeplinită în termenul stabilit, iar actul adiţional la Convenţia de garantare nu este semnat în cadrul termenului stabilit, hotărârea C.I.G.C.C.E de modificare a condiţiilor iniţiale îşi pierde valabilitatea, rămânând în vigoare garanţia iniţială.

CAPITOLUL X

Executarea garanţiei

Art. 37. - (1) Cererea de executare va putea fi transmisă la EXIMBANK în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei. Dacă cererea de executare nu a fost transmisă la EXIMBANK în cadrul perioadei de valabilitate a garanţiei, Beneficiarul garanţiei pierde dreptul de executare a garanţiei.

(2) Cererea de executare va cuprinde solicitarea de plată a valorii de executare a garanţiei şi va fi însoţită de documente justificative privind situaţia creditului la data transmiterii cererii de executare a garanţiei, inclusiv dovada notificării Ordonatorului de către Beneficiarul garanţiei asupra obligaţiei de plată şi dovada iniţierii procedurilor judiciare de recuperare a creanţei împotriva Ordonatorului.

Art. 38. - EXIMBANK va verifica încadrarea solicitării de executare în termenii şi în condiţiile garanţiei şi va stabili valoarea de executare a garanţiei.

Art. 39. - (1) Valoarea de executare a garanţiei se determină prin aplicarea procentului garantat la soldul creditului (principalul) nerambursat.

(2) Valoarea de executare a garanţiei se determină în moneda creditului.

Art. 40. - Beneficiarul garanţiei are dreptul la plata valorii de executare a garanţiei o singură dată de la producerea riscului de credit, pentru soldul creditului garantat (principalul) nerambursat.

Art. 41. - Analiza cererii de executare şi a documentelor prezentate, precum şi propunerea de eliberare a sumei aferente valorii de executare a garanţiei din fondurile statului se prezintă într-o notă Comitetului de direcţie al EXIMBANK, spre validare.

Art. 42. - Plata valorii de executare a garanţiei se va face în condiţiile şi în termenii prevăzuţi în garanţie, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data primirii de către EXIMBANK a cererii de executare a garanţiei. Pentru efectuarea plăţii valorii de garanţie, transformarea din lei în valută a sumei de plată se face de către EXIMBANK la cursul de schimb al EXIMBANK din data efectuării plăţii.

Art. 43. - EXIMBANK va informa C.I.G.C.C.E. despre condiţiile de executare a garanţiei şi despre măsurile ce vor fi întreprinse de EXIMBANK pentru recuperarea valorii de executare a garanţiei.

CAPITOLUL XI

Recuperarea sumelor plătite

Art. 44. - (1) In cazul executării garanţiei ca urmare a producerii riscului de credit, EXIMBANK îşi va exercita dreptul de regres şi va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului în contul garanţiei executate, atât împotriva Ordonatorului, cât şi împotriva oricărei alte persoane asupra căreia Ordonatorul şi-a transferat   obligaţiile.

(2)  Recuperarea prin executare silită se efectuează prin corpul executorilor fiscali al EXIMBANK, potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3)   Cheltuielile necesare procedurii de recuperare prin executare silită vor fi avansate din fondul prevăzut la art. 10 lit. a) din Legea nr. 96/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmând a fi recuperate de la Ordonator în condiţiile legii.

CAPITOLUL XII

Dispoziţii finale

Art. 45. - In scopul aplicării prezentelor norme, EXIMBANK va elabora proceduri de lucru care vor fi supuse aprobării C.I.G.C.C.E.

Art. 46. - Prezentele norme intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15294/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 15294 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 15294/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu