Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.15 din 20.11.2012

pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali
ACT EMIS DE: Camera Consultantilor Fiscali
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 894 din 28 decembrie 2012SmartCity1

În baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15, 17 şi 36 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 19 noiembrie 2012, hotărăşte: Articolul 1Se aprobă „Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali“, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 2Secretarul general, secretarul general adjunct şi direcţiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanţilor Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 3Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. p. Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, Toni Teau
ANEXĂNORME PROCEDURALE privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea şi redobândirea calităţii de membru al Camerei Consultanţilor Fiscali, denumite în continuare Norme procedurale, sunt emise în vederea aplicării unitare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanţă, şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, denumit în continuare Regulament. Capitolul IIConsultanţi fiscali activi şi consultanţi fiscali inactivi Articolul 2(1) Sunt consultanţi fiscali activi persoanele înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea „persoane active“.(2) Persoana fizică înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali ca membru activ poate, la cerere, să fie înregistrată ca şi consultant inactiv, concomitent cu înregistrarea în stare de inactivitate a societăţii de consultanţă fiscală la care are calitatea de administrator, cu excepţia cazului în care îşi continuă activitatea ca şi consultant fiscal persoană fizică. În situaţia în care persoana fizică înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali care solicită înregistrarea ca şi consultant inactiv deţine şi calitatea de unic administrator al unei societăţi de consultanţă fiscală, aceasta este obligată să solicite şi înregistrarea în stare de inactivitate a societăţii de consultanţă fiscală la care are calitatea de administrator. Obligaţia înregistrării în stare de inactivitate a unei societăţi de consultanţă fiscală concomitent cu solicitarea înregistrării ca şi consultant inactiv nu intervine în situaţia în care persoana fizică în cauză deţine orice altă poziţie în cadrul societăţii comerciale de consultanţă fiscală.(3) Sunt consultanţi fiscali inactivi persoanele prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament. (4) Consultanţii fiscali care trec de la o stare la alta sunt obligaţi să efectueze orele de pregătire profesională conform stării în care s-au aflat mai mult de 6 luni în anul respectiv. Articolul 3Persoanele care declară situaţia de inactivitate depun o cerere la Direcţia de servicii pentru membri, însoţită de documentul doveditor ori o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte motivul pentru care declară situaţia de inactivitate. Capitolul IIISuspendarea activităţii Articolul 4Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Camera , persoane fizice consultanţi fiscali activi, pot solicita suspendarea activităţii în condiţiile prevăzute de art. 15 din Regulament, prin depunerea unei cereri. Articolul 5(1) Cererea de suspendare se depune la Direcţia de servicii pentru membri, însoţită de documente justificative şi de o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte că nu au contracte în derulare şi că nu sunt desemnaţi experţi judiciari de către instanţele judecătoreşti. La data depunerii cererii, consultantul fiscal care solicită suspendarea activităţii, în condiţiile prevăzute de art. 15 din Regulament, trebuie să aibă achitate la zi toate obligaţiile prevăzute de Ordonanţă şi/sau Regulament.(2) Temeinicia cererii se apreciază în funcţie de documentele justificative doveditoare de către Consiliul superior al Camerei. Articolul 6În nicio situaţie consultanţii fiscali inactivi nu pot solicita suspendarea activităţii. Articolul 7Cererea prevăzută la art. 4 se soluţionează în prima şedinţă a Consiliului superior al Camerei de după data înregistrării. În cazul aprobării cererii, suspendarea activităţii consultanţilor fiscali se acordă de la data înregistrării acesteia. Articolul 8Pe perioada suspendării activităţii consultanţii fiscali nu datorează cotizaţia de membru. Articolul 9(1) În cazul în care pe perioada suspendării activităţii, potrivit art. 15 din Regulament, intervine oricare dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute la art. 4 alin. (2) din Regulament, suspendarea acordată potrivit art. 15 din Regulament încetează de drept, fără nicio altă formalitate, consultantul fiscal fiind declarat inactiv. După încetarea motivului care a determinat declararea ca inactiv, consultantul fiscal poate depune o nouă cerere pentru suspendarea activităţii potrivit art. 15 din Regulament, dispoziţiile art. 5 aplicându-se corespunzător.(2) Suspendarea activităţii, potrivit art. 15 din Regulament, nu poate fi solicitată pentru perioade anterioare datei înregistrării cererii şi nu se acordă consultanţilor fiscali persoane fizice, care înregistrează obligaţii restante faţă de Cameră. Suspendarea activităţii, potrivit art. 15 din Regulament, nu se acordă consultanţilor fiscali persoane fizice, care au calitatea de asociat/administrator în societăţi de consultanţă fiscală care au obligaţii restante faţă de Cameră. Articolul 10(1) Cu 30 de zile înainte de expirarea perioadei pentru care a fost aprobată suspendarea, consultanţii fiscali pot să solicite în scris revenirea la statutul de membru activ, ori prelungirea perioadei de suspendare, fără a depăşi perioada maximă de 3 ani prevăzută de art. 15 din Regulament. În cazul în care se solicită prelungirea perioadei de suspendare, prevederile art. 5 se aplică în mod corespunzător.(2) În cazul în care la expirarea termenului pentru care a fost aprobată suspendarea, potrivit art. 15 din Regulament, consultantul fiscal nu solicită prelungirea perioadei de suspendare a activităţii, acesta revine la statutul de membru activ fără nicio altă formalitate.(3) La data revenirii la statutul de membru activ, consultanţii fiscali au obligaţia de a plăti taxa de înscriere şi cotizaţia aferentă anului în curs. În cazul în care consultanţii nu achită taxa de înscriere sau cotizaţia, Direcţia de servicii pentru membri va notifica în scris această situaţie Direcţiei de conduită şi disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare. Articolul 11Cererile pentru suspendarea activităţii, potrivit art. 15 din Regulament, depuse la Cameră sau la poştă înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului, vor fi soluţionate potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. În acest scop, Direcţia de servicii pentru membri va înainta Consiliului superior al Camerei documentaţia necesară, în termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. Articolul 12(1) Persoanele juridice care nu desfăşoară activităţile declarate o perioadă de maximum 3 ani, potrivit legii, depun cerere pentru a fi declarate inactive, potrivit prevederilor art. 15 alin. (5) din Regulament, împreună cu documentele justificative eliberate de registrul comerţului şi organele fiscale competente, la Direcţia de servicii pentru membri. Direcţia de servicii pentru membri va înregistra la secţiunea „persoane inactive“ din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală consultanţii fiscali respectivi după achitarea tuturor obligaţiilor către Cameră şi le va notifica cu privire la aceasta.(2) Pe perioada în care sunt declarate inactive pentru motivul prevăzut la alin. (1), societăţile de consultanţă fiscală nu datorează cotizaţia.(3) Revenirea la statutul de membru activ se face după plata taxei de înscriere şi a cotizaţiei aferente anului în curs. În cazul în care, la expirarea perioadei pentru care societatea a declarat că nu desfăşoară activitate, aceasta nu a solicitat revenirea la statutul de membru activ şi/sau nu a achitat taxa de înscriere sau cotizaţia, Direcţia de servicii pentru membri va notifica în scris această situaţie Direcţiei de conduită şi disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare. Capitolul IVIncompatibilitate Articolul 13În cazul consultanţilor fiscali care nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament, Direcţia de servicii pentru membri va înregistra la secţiunea „persoane inactive“ din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală consultanţii fiscali respectivi şi le va notifica cu privire la aceasta. Articolul 14Când sunt indicii că neîndeplinirea condiţiilor de obţinere a vizei anuale prevăzută de art. 4 alin. (2) din Regulament poate constitui abatere disciplinară, Direcţia de servicii pentru membri va sesiza Direcţia de conduită şi disciplină profesională, pentru eventuala constatare a abaterii disciplinare. Articolul 15În perioada în care consultanţii fiscali nu au dreptul să exercite profesia de consultant fiscal, deoarece se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevăzute de art. 4 alin. (2) din Regulament, consultanţii fiscali plătesc cotizaţia fixă pentru consultanţi inactivi şi efectuează numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul superior al Camerei. Articolul 16În termen de 30 de zile de la încetarea stării de incompatibilitate, consultanţii fiscali inactivi, ca urmare a faptului că au desfăşurat o activitate incompatibilă conform prevederilor art. 4 alin. (2) sau (3) din Regulament, sunt obligaţi să solicite în scris revenirea la statutul de membru activ şi să prezinte actele doveditoare care atestă încetarea stării de incompatibilitate. Articolul 17În situaţia în care Camera ia cunoştinţă în orice mod despre încetarea stării de incompatibilitate, iar consultantul fiscal inactiv nu a respectat obligaţia prevăzută la art. 16, Direcţia de servicii pentru membri va notifica respectivului consultant fiscal cu privire la obligaţia membrilor Camerei de a comunica producerea unor evenimente semnificative în activitatea lor, potrivit prevederilor art. 10 alin. (1) lit. i) din Regulament. Dacă după 30 de zile de la comunicarea notificării consultantul fiscal nu solicită revenirea la statutul de membru activ ori renunţarea la calitatea de membru al Camerei, Direcţia de servicii pentru membri va notifica în scris această situaţie Direcţiei de conduită şi disciplină profesională, pentru constatarea eventualei abateri disciplinare. Capitolul VCăi de atac în cazul respingerii cererii de înregistrare în Registrul consultanţilor fiscali şi ai societăţilor comerciale de consultanţă fiscală Articolul 18Deciziile prin care au fost respinse cererile pentru înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală, prevăzute la art. 5 alin. (5), art. 6 alin. (3) şi art. 7 alin. (4) din Regulament, formulate de persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, de persoanele provenite dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori de societăţile comerciale de consultanţă fiscală înfiinţate conform Ordonanţei, pot fi contestate potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 19(1) Plângerea prealabilă prevăzută la art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se soluţionează în termenul legal de către Biroul permanent al Consiliului superior al Camerei, pe baza referatului cu propuneri de soluţionare al Direcţiei de servicii pentru membri, avizat de secretarul general al Camerei.(2) În cazul unor opinii divergente, directorul Direcţiei de servicii pentru membri şi secretarul general vor prezenta propunerile lor motivate în şedinţa Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei.(3) Decizia de soluţionare a plângerii prealabile se ia în condiţiile prevăzute de art. 37 alin. (3) din Regulament.(4) Opiniile separate ale membrilor Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.(5) Decizia prin care este soluţionată plângerea prealabilă este semnată de către preşedinte sau înlocuitorul legal al acestuia şi se comunică autorului plângerii, prin scrisoare cu confirmare de primire, de către Direcţia de servicii pentru membri. Capitolul VIEvenimente semnificative în activitatea membrilor Camerei Articolul 20În cazul în care membrii Camerei, persoane fizice sau juridice, nu îndeplinesc ori îndeplinesc defectuos obligaţiile prevăzute de art. 10 din Regulament, iar Camera ia cunoştinţă, în orice mod, despre acest aspect sau despre producerea unor evenimente dintre cele prevăzute de art. 10 din Regulament, Direcţia de conduită şi disciplină profesională procedează la constatarea eventualei abateri disciplinare. Capitolul VIIRenunţarea la calitatea de membru al Camerei Articolul 21(1) Consultanţii fiscali persoane fizice şi juridice care intenţionează să renunţe la calitatea de membru al Camerei, potrivit prevederilor art. 11 din Regulament, transmit o notificare în acest sens Direcţiei de servicii pentru membri. Înainte de a transmite notificarea, membrii Camerei trebuie să achite la zi cotizaţiile şi orice alte obligaţii.(2) Documentul prevăzut la alin. (1), împreună cu referatele întocmite potrivit competenţelor fiecăreia de către Direcţia de monitorizare şi control, Direcţia de disciplină şi conduită profesională şi Direcţia de servicii pentru membri, se înaintează Consiliului superior al Camerei.(3) Consiliul superior al Camerei va lua act de renunţarea la calitatea de membru al Camerei sau va hotărî amânarea încetării calităţii de membru, după caz. Articolul 22Hotărârea Consiliului superior al Camerei de amânare a încetării calităţii de membru poate fi contestata potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile cap. V se aplică în mod corespunzător. Articolul 23În toate situaţiile renunţarea la calitatea de membru al Camerei produce efecte numai pentru viitor, renunţarea la calitatea de membru al Camerei neputând fi solicitată pentru perioade anterioare datei înregistrării cererii. Articolul 24Notificările privind renunţarea la calitatea de membru depuse la Cameră sau la poştă înainte de data intrării în vigoare a Regulamentului sunt soluţionate potrivit prevederilor reglementărilor în vigoare la data depunerii, în termen de maximum 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. În acest scop, direcţiile menţionate la art. 21 alin. (2) înaintează documentaţia necesară Consiliului superior al Camerei în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme. Capitolul VIIIRetragerea calităţii de membru al Camerei Articolul 25Retragerea calităţii de membru al Camerei potrivit prevederilor art. 12 din Regulament se face şi cu respectarea prezentelor norme procedurale. Articolul 26În cazul retragerii calităţii de membru ca urmare a neachitării cotizaţiilor şi taxelor datorate, Direcţia de servicii pentru membri va înainta Consiliului superior al Camerei un referat cu propunerea de retragere a calităţii de membru, însoţit de situaţia la zi a plăţii obligaţiilor şi documentele care atestă că întârzierea depăşeşte 12 luni, consultantului fiscal fiindu-i notificate aceste situaţii. Articolul 27În cazul retragerii calităţii de membru ca urmare a dizolvării societăţii comerciale, referatul Direcţiei de servicii pentru membri va fi însoţit de certificatele privind radierea emise de registrul comerţului şi Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. De la data dizolvării şi până la data lichidării societăţii comerciale Direcţia de servicii pentru membri urmăreşte recuperarea tuturor obligaţiilor restante către Cameră ale societăţii dizolvate, în condiţiile legii. Articolul 28(1) În cazul retragerii calităţii de membru ca urmare a faptului că după data de înregistrare la Cameră se constată că societăţile comerciale de consultanţă fiscală nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, potrivit Ordonanţei şi Regulamentului, Consiliul superior al Camerei este sesizat de către Direcţia de disciplină şi conduită profesională.(2) Oricare direcţie care în orice mod ia cunoştinţă despre faptul că societăţile comerciale de consultanţă fiscală nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare, potrivit Ordonanţei şi Regulamentului, are obligaţia să sesizeze de îndată Direcţia de disciplină şi conduită profesională cu privire la această situaţie. Articolul 29În toate cazurile de retragere a calităţii de membru, Biroul permanent al Consiliului superior, pe baza propunerilor Direcţiei de servicii pentru membri, va analiza căile legale de recuperare a debitelor restante de la persoanele fizice şi juridice cărora le-a fost retrasă calitatea de membru al Camerei, oportunitatea declanşării acţiunilor şi va mandata corespunzător persoanele care să reprezinte Camera în toate acţiunile judiciare şi extrajudiciare pentru recuperarea debitelor. Biroul permanent al Consiliului superior poate angaja avocaţi ori societăţi specializate în recuperarea debitelor. Articolul 30Hotărârea de retragere a calităţii de membru al Camerei poate fi contestată potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Dispoziţiile cap. V se aplică în mod corespunzător. Capitolul IXDepunerea carnetului profesional, a autorizaţiei şi a parafei Articolul 31(1) De la data intrării în vigoare a prezentelor norme, depunerea carnetului profesional, respectiv a autorizaţiei, prevăzută la art. 12 alin. (2) din Regulament, se va realiza la Direcţia de servicii pentru membri.(2) Publicarea pe site-ul Camerei a retragerii carnetului profesional de consultant fiscal sau a autorizaţiei societăţilor comerciale de consultanţă fiscală în cauză şi interdicţia acestora de a practica profesia şi de a utiliza titlurile respective, precum şi înştiinţarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi a Consiliului Concurenţei, potrivit prevederilor art. 12 alin. (4) din Regulament, se vor realiza, de la data intrării în vigoare a prezentelor norme, de către Direcţia de servicii pentru membri. Capitolul XTrecerea la statutul de membru inactiv Articolul 32(1) Pot solicita trecerea la statutul de membru inactiv în condiţiile art. 66 din Regulament consultanţii fiscali care nu vor desfăşura activitate de consultanţă fiscală pe o perioadă de minimum un an. În acest scop, consultanţii fiscali depun o cerere la Direcţia de servicii pentru membri, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere, autentificată de notarul public sau atestată de avocat, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 66 din Regulament, precum şi că nu au contracte în derulare şi nu sunt desemnaţi experţi judiciari de către instanţele judecătoreşti.(2) La data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), consultanţii fiscali care solicită trecerea la statutul de membru inactiv trebuie să aibă achitate la zi toate obligaţiile prevăzute de Ordonanţă şi/sau Regulament. După depunerea cererii consultanţii fiscali nu vor mai desfăşura activitate. Articolul 33(1) După ce constată îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 32, Direcţia de servicii pentru membri înaintează cererea, împreună cu documentaţia aferentă, Consiliului superior al Camerei. Cererea se soluţionează în prima şedinţă a Consiliului superior al Camerei de după data înregistrării. În cazul aprobării cererii, se procedează la înscrierea persoanei în cauză în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea „persoane inactive“ de la data înregistrării cererii. Prevederile art. 16 din Regulament se aplică în mod corespunzător.(2) În perioada în care consultanţii fiscali sunt înregistraţi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală la secţiunea „persoane inactive“ plătesc cotizaţia fixă pentru consultanţi inactivi şi efectuează numărul obligatoriu de ore de pregătire profesională pentru membrii inactivi, potrivit Programului de pregătire profesională continuă aprobat de Consiliul superior al Camerei. Articolul 34Revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, după plata cotizaţiei aferente anului în curs, şi se depune la Direcţia de servicii pentru membri. Prevederile art. 16 din Regulament se aplică în mod corespunzător. Capitolul XIComunicarea actelor către membrii Camerei Articolul 35(1) Comunicarea oricărui înscris către membrii Camerei se face prin orice salariat al acesteia ori prin poştă, cu scrisoare recomandată, cu conţinut declarat şi confirmare de primire, membrii Camerei cărora li se comunică actul în cauză având obligaţia să confirme primirea acestuia.(2) În cazul în care comunicarea actelor nu s-a putut realiza prin niciuna dintre modalităţile prevăzute la alin. (1), comunicarea se poate face şi prin fax, e-mail sau prin alte mijloace care asigură transmiterea textului actului şi confirmarea primirii acestuia.(3) Dacă după ce s-a încercat comunicarea prin modalităţile prevăzute la alin. (1) sau (2) nu a fost posibilă comunicarea înscrisului, se poate proceda la comunicarea prin publicitate. Comunicarea prin publicitate constă în afişarea, concomitent, la sediul Camerei şi pe pagina de internet a acesteia a înscrisului în cauză. În cazul în care înscrisul nu poate fi afişat din orice motiv, se va publica un anunţ în care se menţionează că a fost emis actul pe numele membrului Camerei. În toate cazurile, actul se consideră comunicat în termen de 15 zile de la data afişării sale sau a anunţului.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 15/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 15 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 90 2017
    Căutați un împrumut de afaceri, companie sau personal? Oferim tot felul de împrumuturi la rate de dobândă de 3% pe an, trimiteți-ne prin e-mail cu detaliile dvs. la (midland.credit2@gmail.com) pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Rectificare - 2010
    caroline18@champlin.com password : caroline7793h3 kgorczany@windler.info password : kgorczany7237 okuneva.daniela@vonrueden.com password : 27934madisyn gaylord.madisyn@dietrich.org password : lordsky2882 ldickens@hickle.biz password : chickenengland7263 grady.lura@schaefer.com password : gradymiura27 burnice.abernathy@hirthe.org password : burnicenikki11 marcia13@bartoletti.org password : marcianolucky67 dooley.benedict@sauer.com password : dooleychick6599 hpfannerstill@reichel.com password : playboyrich98 all paypal accounts are free with the money above all still active, if you can't log in, the password might have been changed by other visitors, to get the latest paypal hack updates please bookmark this website Tags leaked paypal, leaked paypal 2020, leaked paypal accounts Contact Kelvin Ericksson(blankatmmaster5555@gmail.com) WhatsApp +3197005033695
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 15/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu