Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1023 din 30.12.2015

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 07 ianuarie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 60 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Adrian Curaj Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂNORME METODOLOGICE privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare Capitolul ICadrul general Articolul 1Programele-nucleu de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare programe-nucleu, pot fi iniţiate de unităţile de drept public, cu personalitate juridică, prevăzute la art. 67 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea-ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2(1) Unităţile prevăzute la art. 1 elaborează programe-nucleu multianuale având obiectivele şi tematica orientate cu precădere către problemele specifice domeniului economico-social pentru care funcţionează unitatea respectivă, în corelare cu Strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi inovare 2014-2020, denumită în continuare SNCDI 2014-2020.(2) Pentru realizarea obiectivelor stabilite în programele-nucleu se finanţează proiecte de cercetare-dezvoltare.(3) Programele-nucleu nu pot conţine propuneri de proiecte finanţate în cadrul altor programe CDI.(4) Fiecare dintre unităţile prevăzute la art. 1 transmite pentru avizare şi aprobare o singură propunere de program-nucleu, într-o competiţie. Articolul 3(1) Propunerea de program-nucleu se întocmeşte pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care conţine:a)prezentarea sintetică a tematicii şi a principalelor rezultate obţinute în cadrul programului-nucleu precedent; b)scopul programului-nucleu; c)durata programului-nucleu; d)obiectivele programului-nucleu încadrate în planul propriu multianual de dezvoltare, cu încadrarea în SNCDI 2014-2020, şi proiectele propuse pentru atingerea acestor obiective, înscrise în ordinea priorităţii; e)rezultatele estimate ale proiectelor; f)resursele umane şi materiale necesare; g)infrastructura majoră de cercetare-dezvoltare şi inovare disponibilă pentru programul-nucleu; h)ţinte stabilite pentru atingerea obiectivelor şi indicatorii asociaţi pentru monitorizare şi evaluare. (2) Fiecare propunere de proiect component al programului-nucleu se întocmeşte pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care conţine:a)titlul, rezumatul, obiectivele şi rezultatele preconizate ca urmare a realizării proiectului; b)prezentarea detaliată a proiectului, cu evidenţierea situaţiei existente pe plan naţional şi internaţional, precum şi a ţintelor propuse a fi atinse prin implementarea proiectului; c)schema de realizare şi costurile aferente proiectului; d)resursele umane existente şi necesare pentru realizarea proiectului; e)diseminarea rezultatelor cercetării obţinute în proiect; f)valorificarea rezultatelor cercetării obţinute în proiect, protecţia proprietăţii intelectuale. Articolul 4 (1) Propunerea de program-nucleu, întocmită potrivit art. 3 alin. (1), se transmite autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de către unitatea elaboratoare, după avizarea propunerii de către instituţia publică în coordonarea sau în subordinea căreia funcţionează.(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă propunerea de program-nucleu, în baza evaluării şi selectării propunerilor de proiecte conţinute în aceasta, făcută de către Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, denumit în continuare CCCDI, prin comisiile de specialitate organizate în cadrul acestuia, în condiţiile prezentelor norme metodologice.(3) Într-un singur an, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru finanţarea programului-nucleu propriu unei unităţi sau instituţiei prevăzute la art. 1, precum şi modul de stabilire a acestuia se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5Termenele în care se depun propunerile de programe-nucleu se comunică de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare printr-un anunţ care se va publica pe pagina sa de internet, împreună cu modelele documentelor care însoţesc procedurile de evaluare, contractare, finanţare şi monitorizare a programelor-nucleu şi a proiectelor componente, elaborate şi aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. Capitolul IIEvaluarea şi aprobarea programelor-nucleu Articolul 6(1) În termenul stabilit de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, fiecare unitate prevăzută la art. 1 depune propunerea de program-nucleu la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, avizată conform prevederilor art. 4 alin. (1) şi însoţită de declaraţia pe propria răspundere cu privire la veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din ultimii 3 ani.(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabileşte, în cadrul alocaţiilor bugetare anuale aprobate pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, fondurile destinate finanţării programelor-nucleu şi repartizează, în sistem competiţional, aceste fonduri pe fiecare program-nucleu, ţinând seama de:a)planul multianual de dezvoltare al instituţiei la care trebuie să contribuie programul-nucleu, corelat cu strategia proprie fiecărei instituţii şi în concordanţă cu SNCDI 2014-2020; b)coerenţa şi realismul programului-nucleu, complementaritatea cu alte programe de cercetare, respectiv asigurarea sinergiei cu reţele ştiinţifice şi/sau tehnologice interne şi internaţionale; c)impactul programului-nucleu asupra domeniului sau sectorului respectiv; d)mijloacele şi resursele necesare pentru implementare; e)managementul şi asigurarea calităţii implementării programului-nucleu. (3) Prin decizie a conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se stabilesc: comisia proprie de evaluare a programelor-nucleu, metodologia de evaluare, fişa de evaluare a propunerilor de program-nucleu pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2) şi modalitatea de alocare a fondurilor destinate finanţării programului-nucleu, corelată cu rezultatul evaluării propunerii de program-nucleu. Articolul 7Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare transmite repartizarea fondurilor destinate finanţării fiecărui program-nucleu, precum şi propunerile de programe-nucleu şi proiecte componente comisiilor de specialitate ale CCCDI, organizate în cadrul acestuia, în vederea evaluării şi selectării acestora. Articolul 8(1) Propunerile de proiecte cuprinse într-o propunere de program-nucleu se evaluează de către o comisie constituită din 3 experţi-evaluatori desemnaţi de CCCDI la propunerea comisiilor sale de specialitate.(2) Experţii-evaluatori membri ai comisiei de evaluare a unui program-nucleu vor fi remuneraţi pentru activitatea desfăşurată cu o sumă reprezentând 20% din plafonul maxim prevăzut pentru un director de program/proiect în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport şi cazare.Articolul 9(1) Evaluarea propunerilor de proiecte componente ale programului-nucleu se face pe baza următoarelor criterii:a)încadrarea şi contribuţia la obiectivele stabilite în propunerea de program-nucleu; b)coerenţa şi credibilitatea scopului şi obiectivelor proiectului; c)cunoaşterea situaţiei curente în domeniu, gradul de originalitate şi contribuţia la inovare ale propunerii; d)abordarea ştiinţifică/tehnică, claritatea şi adecvarea metodologiei de cercetare; e)credibilitatea şi coerenţa definirii fazelor şi rezultatelor estimate; f)competenţa ştiinţifică şi/sau tehnică a personalului propus, încadrarea fiecărei persoane numai cu contract individual de muncă; g)corelarea bugetului estimat cu obiectivele propuse; h)calitatea managementului proiectului, inclusiv planificarea resurselor şi managementul riscului; i)proprietatea intelectuală, planul de diseminare, valorificare şi transfer tehnologic; j)echipamentele care concură la realizarea obiectivelor proiectului. (2) Pe baza acestor criterii CCCDI elaborează şi supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare următoarele:a)metodologia de notare şi cea de selectare a propunerilor de proiecte în vederea finanţării; b)fişa de evaluare individuală a propunerii de proiect; c)fişa de evaluare în panel a propunerii de proiect. (3) Experţii-evaluatori vor respecta prevederile legale cu privire la imparţialitate, competenţă, confidenţialitate şi evitarea conflictelor de interese.(4) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor de specialitate pentru evaluarea propunerilor de proiecte din programele-nucleu, experţii-evaluatori răspund în condiţiile legii. Articolul 10În baza metodologiei prevăzute la art. 9 alin (2) şi a rezultatelor evaluărilor în panel ale propunerilor de proiecte, comisia de specialitate întocmeşte raportul de evaluare pentru fiecare program-nucleu, pe care îl transmite la direcţia de specialitate a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, însoţit de propunerea de program-nucleu şi de lista proiectelor componente admise în urma evaluării. Articolul 11Conducerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza avizului CCCDI şi la propunerea direcţiei de specialitate, aprobă programul-nucleu şi proiectele componente pentru fiecare unitate sau instituţie prevăzută la art. 1. Capitolul IIIContractarea şi finanţarea programelor-nucleu Articolul 12Pentru implementarea fiecărui program-nucleu aprobat se încheie un contract de finanţare între autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în calitate de autoritate contractantă, şi unitatea respectivă, în calitate de contractor. Articolul 13Modelul contractului de finanţare se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin decizie a conducătorului acesteia. Articolul 14(1) Prin contractul de finanţare se stabilesc cheltuielile estimate pentru întreaga durata de realizare a programului-nucleu şi se angajează cheltuieli numai pentru primul an bugetar.(2) În cazul programelor-nucleu cu o desfăşurare pe mai mulţi ani, angajarea de cheltuieli pentru anii bugetari următori se face anual, prin act adiţional la contractul de finanţare, prin care vor fi prevăzute sumele pentru finanţarea programelor respective, stabilite în limita alocaţiilor bugetare aprobate cu această destinaţie pentru anul respectiv. Articolul 15(1) Cheltuielile care pot fi angajate şi efectuate pentru realizarea proiectelor componente ale programului-nucleu se stabilesc prin contractul de finanţare dintre categoriile de cheltuieli prevăzute în Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 134/2011. (2) Pentru efectuarea achiziţiilor de produse, servicii sau lucrări necesare realizării programelor-nucleu, contractorii aplică prevederile legale privind achiziţiile publice. Articolul 16Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în calitate de autoritate contractantă, poate acorda trimestrial, la solicitarea contractorului, plăţi în avans în condiţiile prevăzute la art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 17(1) În vederea calculării costurilor aferente fiecărui proiect şi fazelor sale de execuţie pe baza cheltuielilor înregistrate în contabilitatea generală, contractorii asigură:a)colectarea cheltuielilor directe pe fiecare proiect, precum şi pe faze de execuţie; b)repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza coeficienţilor stabiliţi în funcţie de criteriile de repartizare adoptate de contractor. (2) Pe baza operaţiunilor prevăzute la alin. (1) contractorul întocmeşte devizul postcalcul pentru fiecare proiect, pe faze de execuţie. (3) Devizul postcalcul va fi semnat de directorul economic sau de contabilul-şef şi de reprezentantul autorizat al contractorului, care răspund potrivit legii pentru exactitatea, realitatea şi legalitatea cheltuielilor înscrise în acesta. Articolul 18(1) Decontarea cheltuielilor aferente fazelor de execuţie realizate în cadrul proiectelor se efectuează de către autoritatea contractantă, în limita valorii acestor faze prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea cheltuielilor înscrise în devizul postcalcul, pe baza următoarelor documente:a)cerere de plată; b)proces-verbal de avizare internă; c)raport de activitate; d)deviz postcalcul. (2) Pentru efectuarea plăţii, autoritatea contractantă emite ordin de plată. Capitolul IVMonitorizarea programelor-nucleu Articolul 19Activităţile de monitorizare a programului-nucleu şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare din componenţa acestuia se realizează în moduri specifice de contractor şi de autoritatea contractantă. Articolul 20(1) Contractorul stabileşte şi aplică, în condiţiile legii, proceduri proprii de monitorizare prin care asigură urmărirea, verificarea în mod sistematic, respectiv adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării obiectivelor prestabilite ale programului-nucleu şi ale proiectelor de cercetare-dezvoltare componente, precum şi utilizarea, în condiţii de legalitate, eficacitate şi eficienţă, a fondurilor alocate de la bugetul de stat şi prevăzute în contractul de finanţare.(2) Pentru fiecare fază de execuţie a unui proiect de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, realizată în condiţiile contractului de finanţare, contractorul întocmeşte:a)deviz postcalcul; b)raport de activitate; c)proces-verbal de avizare internă. (3) După realizarea ultimei faze de execuţie din anul bugetar a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, contractorul elaborează un raport de activitate privind desfăşurarea programului-nucleu pe anul respectiv, însoţit de rapoartele de activitate ale proiectelor componente, şi transmite câte un exemplar al acestuia autorităţii contractante şi comisiei de specialitate a CCCDI. Articolul 21(1) Autoritatea contractantă asigură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin direcţiile sale de specialitate, pentru fiecare fază de execuţie a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, verificarea documentelor prezentate de contractori în vederea decontării cheltuielilor efectuate şi compararea datelor şi informaţiilor conţinute în acestea cu prevederile corespunzătoare din contractele de finanţare. (2) Prin comisia de monitorizare compusă din 3 membri ai comisiei de specialitate a CCCDI, selectaţi conform regulamentului aprobat al comisiei de specialitate, autoritatea contractantă asigură monitorizarea de specialitate a programului-nucleu, pe baza raportului de activitate anual prevăzut la art. 20 alin. (3), în vederea luării deciziei de continuare în anul bugetar următor a implementării programului-nucleu şi proiectelor componente sau ca să dispună măsuri corective de diminuare sau sistare a finanţării din proprie iniţiativă sau la recomandarea CCCDI. (3) Comisia de specialitate, în baza raportului comisiei de monitorizare, întocmeşte raportul anual de evaluare, însoţit de lista programelor-nucleu şi a proiectelor componente aflate în derulare, propuse pentru continuarea finanţării, pe care le transmite la direcţia de specialitate a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.(4) La repartizarea fondurilor pe fiecare program-nucleu, conform prevederilor art. 6 alin. (2), autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va ţine seama de propunerile comisiei de specialitate, prevăzute în documentele prezentate conform prevederilor alin. (3), precum şi de necesitatea asigurării cu prioritate a fondurilor destinate finanţării programelor-nucleu şi proiectelor componente aflate in derulare. Articolul 22 (1) Pe baza raportului de activitate şi de evaluare anual contractorul elaborează şi publică, fără să aducă atingere intereselor sale cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale, pe pagina sa de internet, rezultatele, performanţele ştiinţifice/tehnologice şi cuantumul finanţării prin programul-nucleu.(2) Contractorii au obligaţia ca după finalizarea fiecărui proiect component al programului-nucleu să prezinte autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi să afişeze pe pagina proprie de internet rapoartele de valorificare, întocmite pe baza planului de diseminare, valorificare şi transfer tehnologic, în condiţiile legii.(3) CCCDI va organiza anual, cu sprijinul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, o conferinţă naţională dedicată prezentării evaluărilor proprii sau realizate de experţi independenţi cu privire la implementarea programelor-nucleu, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 23În cazul solicitării justificate a uneia dintre părţi sau la recomandarea comisiei de specialitate, cu avizul CCCDI, pot fi făcute modificări şi completări în structura programului-nucleu şi a proiectelor componente, conform procedurilor utilizate la atribuirea acestora, prin act adiţional la contractul de finanţare, cu încadrarea în valoarea aprobată a programului-nucleu. Articolul 24(1) Rezultatele cercetării obţinute în cadrul proiectelor componente ale programului-nucleu aparţin contractorului, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel, potrivit prevederilor art. 75 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea aplicării, rezultatele cercetării pot fi transferate, la cererea autorităţilor publice centrale sau locale, prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu acordul autorităţii care a avizat programul-nucleu.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1023/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1023 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 22 2019
    Sunt atât de încântat că am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am primit un împrumut ... Am încercat un serviciu diferit, dar nu am putut primi un împrumut de la alt serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente, iar la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după întâlnirea cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 € Euro acum afacerea mea merge bine și vreau să știți toate acestea astăzi, deoarece sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi din toată lumea. Luați legătura cu aceștia și nu pierdeți timp cu acești creditori contactați cu drag acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 108 2014
    Instituții de credit de împrumut MĂ MÂNCUȚI CÂND NU ESTE NICI O SPERĂ (loancreditinstitutions00@gmail.com) Bună ziua tuturor celor de pe acest forum, eu sunt John Michael din SUA, nu-mi vine să cred că Dumnezeu nu există cu adevărat până când nu am fost răscumpărat și salvat de la robie financiară ... eram în criză financiară și trebuia să plătesc niște facturi. Am încercat să caut ajutor de la bănci, dar în niciun caz, am încercat, de asemenea, să căut ajutor de pe internet doar pentru a întâlni escroci care s-au prefacut creditor privat și au făcut bani cu suma de 15.000 $ și nu mi-au primit împrumutul, nu până când DUMNEZEU m-a prezentat dlui. Ilie printr-un prieten care a fost salvat de la o problemă financiară și i-a fost acordat un împrumut de 100.000,00 USD de către domnul Elijah, așa că i-am luat sfatul și am contactat instituțiile de credit împrumut, iar în termen de o săptămână mi-a fost acordat un împrumut de 250.000 USD. sfatul meu tuturor celor care caută un împrumut la o rată a dobânzii scăzută de 2%. Fac acest lucru pentru că sunt atât de fericit că sunt în afara robiei financiare și sunt din nou plin de bucurie și viața este ușoară, mulțumită DUMNEZEU și domnului Ilie. Puteți contacta instituțiile de credit împrumutate prin (loancreditinstitutions00@gmail.com) SAU WhatsApp: +393510483991
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
     If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 366 2019
    ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Is Offering Its Global Fund Program, Where Loans Are Offered To Interested Clients Globally To Fund Profitable Business And Projects. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Are The Solution To Your Financial Problem ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Set Itself The Mission Of Promoting Short, Medium And Long-Term Loan Financing With Us To ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Borrow Flexibly! Our Program Are Financial Institutions To Fund Private Capital, Private Equity, Project Funding, Real Estate, Business & Entertainment Funding, Venture Capital, Hedge Funds, And Others. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com If You Are Seeking A Loan For The Development Of Expansion Of Your Business, Innovative Products, Processes Or Even Technical Services; ( IFSCapitalloan@gmail.com ) Has Professional Finance Programs That Will Provide You With The Chance To Gain A Competitive Edge Over The Competition And Pave The Way For The Positive Growth Of Your Company. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Email: IFSCapitalloan@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Decretul 416 1953
    Ai nevoie de împrumut personal sau de afaceri fără stres și aprobare rapidă? Dacă da, vă rugăm să ne contactați, oferim acum împrumuturi cu o dobândă de 3%. Împrumutul nostru este securizat și sigur, pentru mai multe informații și aplicații, vă rugăm să ne contactați prin e-mail: saara.kemi@gmail.com sau Whatsapp +48732232776
ANONIM a comentat Circulara 8 2013
    Bună ziua, sunt jane un american Vreau să împărtășesc cu tine despre supremloans1124@gmail.com unde aș putea obține împrumutul meu urgent pentru a-mi finanța afacerea și pentru a-mi plăti toate datoriile, dacă tot sunteți în căutarea unui împrumut online aici, contactați supremloans1124@gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
ANONIM a comentat Decretul 811 2010
    Buna ziua, sunt un american pe care vreau sa-l impart cu supremloans1124@gmail.com unde as putea sa imi iau imprumutul urgent pentru a-mi finanta afacerea si a achita toate datoriile mele, daca tot cautati un credit online aici, contactati supremloans1124 @ gmail.com și veți obține împrumuturile fără întârziere la 2%
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1023/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu