Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.1023 din 30.12.2015

pentru aprobarea Normelor metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare
ACT EMIS DE: Guvernul Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 9 din 07 ianuarie 2016SmartCity1

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 60 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICSe aprobă Normele metodologice privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. PRIM-MINISTRU DACIAN JULIEN CIOLOŞ Contrasemnează: Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, Adrian Curaj Ministrul finanţelor publice, Anca Dana Dragu ANEXĂNORME METODOLOGICE privind evaluarea, contractarea, finanţarea şi monitorizarea programelor-nucleu de cercetare-dezvoltare Capitolul ICadrul general Articolul 1Programele-nucleu de cercetare-dezvoltare, denumite în continuare programe-nucleu, pot fi iniţiate de unităţile de drept public, cu personalitate juridică, prevăzute la art. 67 alin. (11) şi (12) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea-ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 2(1) Unităţile prevăzute la art. 1 elaborează programe-nucleu multianuale având obiectivele şi tematica orientate cu precădere către problemele specifice domeniului economico-social pentru care funcţionează unitatea respectivă, în corelare cu Strategia naţională de cercetare-dezvoltare şi inovare 2014-2020, denumită în continuare SNCDI 2014-2020.(2) Pentru realizarea obiectivelor stabilite în programele-nucleu se finanţează proiecte de cercetare-dezvoltare.(3) Programele-nucleu nu pot conţine propuneri de proiecte finanţate în cadrul altor programe CDI.(4) Fiecare dintre unităţile prevăzute la art. 1 transmite pentru avizare şi aprobare o singură propunere de program-nucleu, într-o competiţie. Articolul 3(1) Propunerea de program-nucleu se întocmeşte pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care conţine:a)prezentarea sintetică a tematicii şi a principalelor rezultate obţinute în cadrul programului-nucleu precedent; b)scopul programului-nucleu; c)durata programului-nucleu; d)obiectivele programului-nucleu încadrate în planul propriu multianual de dezvoltare, cu încadrarea în SNCDI 2014-2020, şi proiectele propuse pentru atingerea acestor obiective, înscrise în ordinea priorităţii; e)rezultatele estimate ale proiectelor; f)resursele umane şi materiale necesare; g)infrastructura majoră de cercetare-dezvoltare şi inovare disponibilă pentru programul-nucleu; h)ţinte stabilite pentru atingerea obiectivelor şi indicatorii asociaţi pentru monitorizare şi evaluare. (2) Fiecare propunere de proiect component al programului-nucleu se întocmeşte pe baza unei structuri-cadru obligatorii, care conţine:a)titlul, rezumatul, obiectivele şi rezultatele preconizate ca urmare a realizării proiectului; b)prezentarea detaliată a proiectului, cu evidenţierea situaţiei existente pe plan naţional şi internaţional, precum şi a ţintelor propuse a fi atinse prin implementarea proiectului; c)schema de realizare şi costurile aferente proiectului; d)resursele umane existente şi necesare pentru realizarea proiectului; e)diseminarea rezultatelor cercetării obţinute în proiect; f)valorificarea rezultatelor cercetării obţinute în proiect, protecţia proprietăţii intelectuale. Articolul 4 (1) Propunerea de program-nucleu, întocmită potrivit art. 3 alin. (1), se transmite autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare de către unitatea elaboratoare, după avizarea propunerii de către instituţia publică în coordonarea sau în subordinea căreia funcţionează.(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare aprobă propunerea de program-nucleu, în baza evaluării şi selectării propunerilor de proiecte conţinute în aceasta, făcută de către Colegiul consultativ pentru cercetare, dezvoltare şi inovare, denumit în continuare CCCDI, prin comisiile de specialitate organizate în cadrul acestuia, în condiţiile prezentelor norme metodologice.(3) Într-un singur an, nivelul alocat de la bugetul de stat pentru finanţarea programului-nucleu propriu unei unităţi sau instituţiei prevăzute la art. 1, precum şi modul de stabilire a acestuia se încadrează în prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5Termenele în care se depun propunerile de programe-nucleu se comunică de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare printr-un anunţ care se va publica pe pagina sa de internet, împreună cu modelele documentelor care însoţesc procedurile de evaluare, contractare, finanţare şi monitorizare a programelor-nucleu şi a proiectelor componente, elaborate şi aprobate de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare. Capitolul IIEvaluarea şi aprobarea programelor-nucleu Articolul 6(1) În termenul stabilit de către autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, fiecare unitate prevăzută la art. 1 depune propunerea de program-nucleu la autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, avizată conform prevederilor art. 4 alin. (1) şi însoţită de declaraţia pe propria răspundere cu privire la veniturile din activitatea de cercetare-dezvoltare din ultimii 3 ani.(2) Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare stabileşte, în cadrul alocaţiilor bugetare anuale aprobate pentru activitatea de cercetare ştiinţifică, fondurile destinate finanţării programelor-nucleu şi repartizează, în sistem competiţional, aceste fonduri pe fiecare program-nucleu, ţinând seama de:a)planul multianual de dezvoltare al instituţiei la care trebuie să contribuie programul-nucleu, corelat cu strategia proprie fiecărei instituţii şi în concordanţă cu SNCDI 2014-2020; b)coerenţa şi realismul programului-nucleu, complementaritatea cu alte programe de cercetare, respectiv asigurarea sinergiei cu reţele ştiinţifice şi/sau tehnologice interne şi internaţionale; c)impactul programului-nucleu asupra domeniului sau sectorului respectiv; d)mijloacele şi resursele necesare pentru implementare; e)managementul şi asigurarea calităţii implementării programului-nucleu. (3) Prin decizie a conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare se stabilesc: comisia proprie de evaluare a programelor-nucleu, metodologia de evaluare, fişa de evaluare a propunerilor de program-nucleu pe baza criteriilor prevăzute la alin. (2) şi modalitatea de alocare a fondurilor destinate finanţării programului-nucleu, corelată cu rezultatul evaluării propunerii de program-nucleu. Articolul 7Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare transmite repartizarea fondurilor destinate finanţării fiecărui program-nucleu, precum şi propunerile de programe-nucleu şi proiecte componente comisiilor de specialitate ale CCCDI, organizate în cadrul acestuia, în vederea evaluării şi selectării acestora. Articolul 8(1) Propunerile de proiecte cuprinse într-o propunere de program-nucleu se evaluează de către o comisie constituită din 3 experţi-evaluatori desemnaţi de CCCDI la propunerea comisiilor sale de specialitate.(2) Experţii-evaluatori membri ai comisiei de evaluare a unui program-nucleu vor fi remuneraţi pentru activitatea desfăşurată cu o sumă reprezentând 20% din plafonul maxim prevăzut pentru un director de program/proiect în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 327/2003 privind plafoanele pe baza cărora se calculează costurile salariale directe la contractele de finanţare încheiate din fonduri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare, la care se adaugă, după caz, cheltuielile de transport şi cazare.Articolul 9(1) Evaluarea propunerilor de proiecte componente ale programului-nucleu se face pe baza următoarelor criterii:a)încadrarea şi contribuţia la obiectivele stabilite în propunerea de program-nucleu; b)coerenţa şi credibilitatea scopului şi obiectivelor proiectului; c)cunoaşterea situaţiei curente în domeniu, gradul de originalitate şi contribuţia la inovare ale propunerii; d)abordarea ştiinţifică/tehnică, claritatea şi adecvarea metodologiei de cercetare; e)credibilitatea şi coerenţa definirii fazelor şi rezultatelor estimate; f)competenţa ştiinţifică şi/sau tehnică a personalului propus, încadrarea fiecărei persoane numai cu contract individual de muncă; g)corelarea bugetului estimat cu obiectivele propuse; h)calitatea managementului proiectului, inclusiv planificarea resurselor şi managementul riscului; i)proprietatea intelectuală, planul de diseminare, valorificare şi transfer tehnologic; j)echipamentele care concură la realizarea obiectivelor proiectului. (2) Pe baza acestor criterii CCCDI elaborează şi supune spre aprobare autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare următoarele:a)metodologia de notare şi cea de selectare a propunerilor de proiecte în vederea finanţării; b)fişa de evaluare individuală a propunerii de proiect; c)fişa de evaluare în panel a propunerii de proiect. (3) Experţii-evaluatori vor respecta prevederile legale cu privire la imparţialitate, competenţă, confidenţialitate şi evitarea conflictelor de interese.(4) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul comisiilor de specialitate pentru evaluarea propunerilor de proiecte din programele-nucleu, experţii-evaluatori răspund în condiţiile legii. Articolul 10În baza metodologiei prevăzute la art. 9 alin (2) şi a rezultatelor evaluărilor în panel ale propunerilor de proiecte, comisia de specialitate întocmeşte raportul de evaluare pentru fiecare program-nucleu, pe care îl transmite la direcţia de specialitate a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, însoţit de propunerea de program-nucleu şi de lista proiectelor componente admise în urma evaluării. Articolul 11Conducerea autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, pe baza avizului CCCDI şi la propunerea direcţiei de specialitate, aprobă programul-nucleu şi proiectele componente pentru fiecare unitate sau instituţie prevăzută la art. 1. Capitolul IIIContractarea şi finanţarea programelor-nucleu Articolul 12Pentru implementarea fiecărui program-nucleu aprobat se încheie un contract de finanţare între autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în calitate de autoritate contractantă, şi unitatea respectivă, în calitate de contractor. Articolul 13Modelul contractului de finanţare se elaborează de autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare şi se aprobă prin decizie a conducătorului acesteia. Articolul 14(1) Prin contractul de finanţare se stabilesc cheltuielile estimate pentru întreaga durata de realizare a programului-nucleu şi se angajează cheltuieli numai pentru primul an bugetar.(2) În cazul programelor-nucleu cu o desfăşurare pe mai mulţi ani, angajarea de cheltuieli pentru anii bugetari următori se face anual, prin act adiţional la contractul de finanţare, prin care vor fi prevăzute sumele pentru finanţarea programelor respective, stabilite în limita alocaţiilor bugetare aprobate cu această destinaţie pentru anul respectiv. Articolul 15(1) Cheltuielile care pot fi angajate şi efectuate pentru realizarea proiectelor componente ale programului-nucleu se stabilesc prin contractul de finanţare dintre categoriile de cheltuieli prevăzute în Normele metodologice privind stabilirea categoriilor de cheltuieli pentru activităţi de cercetare-dezvoltare şi de stimulare a inovării, finanţate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 134/2011. (2) Pentru efectuarea achiziţiilor de produse, servicii sau lucrări necesare realizării programelor-nucleu, contractorii aplică prevederile legale privind achiziţiile publice. Articolul 16Autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, în calitate de autoritate contractantă, poate acorda trimestrial, la solicitarea contractorului, plăţi în avans în condiţiile prevăzute la art. 65 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 17(1) În vederea calculării costurilor aferente fiecărui proiect şi fazelor sale de execuţie pe baza cheltuielilor înregistrate în contabilitatea generală, contractorii asigură:a)colectarea cheltuielilor directe pe fiecare proiect, precum şi pe faze de execuţie; b)repartizarea cheltuielilor indirecte pe baza coeficienţilor stabiliţi în funcţie de criteriile de repartizare adoptate de contractor. (2) Pe baza operaţiunilor prevăzute la alin. (1) contractorul întocmeşte devizul postcalcul pentru fiecare proiect, pe faze de execuţie. (3) Devizul postcalcul va fi semnat de directorul economic sau de contabilul-şef şi de reprezentantul autorizat al contractorului, care răspund potrivit legii pentru exactitatea, realitatea şi legalitatea cheltuielilor înscrise în acesta. Articolul 18(1) Decontarea cheltuielilor aferente fazelor de execuţie realizate în cadrul proiectelor se efectuează de către autoritatea contractantă, în limita valorii acestor faze prevăzute în contractul de finanţare, la valoarea cheltuielilor înscrise în devizul postcalcul, pe baza următoarelor documente:a)cerere de plată; b)proces-verbal de avizare internă; c)raport de activitate; d)deviz postcalcul. (2) Pentru efectuarea plăţii, autoritatea contractantă emite ordin de plată. Capitolul IVMonitorizarea programelor-nucleu Articolul 19Activităţile de monitorizare a programului-nucleu şi a proiectelor de cercetare-dezvoltare din componenţa acestuia se realizează în moduri specifice de contractor şi de autoritatea contractantă. Articolul 20(1) Contractorul stabileşte şi aplică, în condiţiile legii, proceduri proprii de monitorizare prin care asigură urmărirea, verificarea în mod sistematic, respectiv adoptarea măsurilor adecvate în scopul realizării obiectivelor prestabilite ale programului-nucleu şi ale proiectelor de cercetare-dezvoltare componente, precum şi utilizarea, în condiţii de legalitate, eficacitate şi eficienţă, a fondurilor alocate de la bugetul de stat şi prevăzute în contractul de finanţare.(2) Pentru fiecare fază de execuţie a unui proiect de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, realizată în condiţiile contractului de finanţare, contractorul întocmeşte:a)deviz postcalcul; b)raport de activitate; c)proces-verbal de avizare internă. (3) După realizarea ultimei faze de execuţie din anul bugetar a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, contractorul elaborează un raport de activitate privind desfăşurarea programului-nucleu pe anul respectiv, însoţit de rapoartele de activitate ale proiectelor componente, şi transmite câte un exemplar al acestuia autorităţii contractante şi comisiei de specialitate a CCCDI. Articolul 21(1) Autoritatea contractantă asigură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, prin direcţiile sale de specialitate, pentru fiecare fază de execuţie a proiectelor de cercetare-dezvoltare din cadrul programului-nucleu, verificarea documentelor prezentate de contractori în vederea decontării cheltuielilor efectuate şi compararea datelor şi informaţiilor conţinute în acestea cu prevederile corespunzătoare din contractele de finanţare. (2) Prin comisia de monitorizare compusă din 3 membri ai comisiei de specialitate a CCCDI, selectaţi conform regulamentului aprobat al comisiei de specialitate, autoritatea contractantă asigură monitorizarea de specialitate a programului-nucleu, pe baza raportului de activitate anual prevăzut la art. 20 alin. (3), în vederea luării deciziei de continuare în anul bugetar următor a implementării programului-nucleu şi proiectelor componente sau ca să dispună măsuri corective de diminuare sau sistare a finanţării din proprie iniţiativă sau la recomandarea CCCDI. (3) Comisia de specialitate, în baza raportului comisiei de monitorizare, întocmeşte raportul anual de evaluare, însoţit de lista programelor-nucleu şi a proiectelor componente aflate în derulare, propuse pentru continuarea finanţării, pe care le transmite la direcţia de specialitate a autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare.(4) La repartizarea fondurilor pe fiecare program-nucleu, conform prevederilor art. 6 alin. (2), autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare va ţine seama de propunerile comisiei de specialitate, prevăzute în documentele prezentate conform prevederilor alin. (3), precum şi de necesitatea asigurării cu prioritate a fondurilor destinate finanţării programelor-nucleu şi proiectelor componente aflate in derulare. Articolul 22 (1) Pe baza raportului de activitate şi de evaluare anual contractorul elaborează şi publică, fără să aducă atingere intereselor sale cu privire la protecţia proprietăţii intelectuale, pe pagina sa de internet, rezultatele, performanţele ştiinţifice/tehnologice şi cuantumul finanţării prin programul-nucleu.(2) Contractorii au obligaţia ca după finalizarea fiecărui proiect component al programului-nucleu să prezinte autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare şi să afişeze pe pagina proprie de internet rapoartele de valorificare, întocmite pe baza planului de diseminare, valorificare şi transfer tehnologic, în condiţiile legii.(3) CCCDI va organiza anual, cu sprijinul autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, o conferinţă naţională dedicată prezentării evaluărilor proprii sau realizate de experţi independenţi cu privire la implementarea programelor-nucleu, în limita fondurilor alocate cu această destinaţie. Capitolul VDispoziţii finale Articolul 23În cazul solicitării justificate a uneia dintre părţi sau la recomandarea comisiei de specialitate, cu avizul CCCDI, pot fi făcute modificări şi completări în structura programului-nucleu şi a proiectelor componente, conform procedurilor utilizate la atribuirea acestora, prin act adiţional la contractul de finanţare, cu încadrarea în valoarea aprobată a programului-nucleu. Articolul 24(1) Rezultatele cercetării obţinute în cadrul proiectelor componente ale programului-nucleu aparţin contractorului, dacă prin contract nu s-a prevăzut altfel, potrivit prevederilor art. 75 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În vederea aplicării, rezultatele cercetării pot fi transferate, la cererea autorităţilor publice centrale sau locale, prin ordin al conducătorului autorităţii de stat pentru cercetare-dezvoltare, cu acordul autorităţii care a avizat programul-nucleu.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1023/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1023 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 289 2015
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    O zi buna Aveți nevoie de un împrumut pentru fiecare scop? Te afli într-o problemă financiară? Bridge Finance este garantat în furnizarea de servicii financiare clienților cu o dobândă favorabilă. Împrumuturile noastre sunt ușoare și rapide. Contactați-ne astăzi pentru a obține împrumutul de care aveți nevoie. Putem potrivi orice împrumut cu o rată a dobânzii de 2% la bugetul dvs. Dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați imediat prin (adrianbay0008@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    kota: Balikpapan pekerjaan.:::::bisnis WhatsApp. (* (*) *) * +447723553516 Daftar sekarang: (aasimahaadilaahmed.loanfirm@gmail.com) Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semua, mohon saran Anda semua di sini untuk tidak mengajukan pinjaman di setiap perusahaan pinjaman di situs ini, semua orang di sini adalah palsu dan curang, bahkan beberapa kesaksian di sini semuanya palsu, mereka adalah orang yang sama yang melakukan semuanya,. jadi harap berhati-hati untuk tidak menjadi korban penipuan pinjaman, saya telah ditipu 6 kali dari Rp150 juta untuk semacam biaya transfer, asuransi dan biaya perpajakan, tetapi setelah pembayaran saya saya tidak mendapatkan pinjaman saya, sebaliknya mereka bertanya kepada saya membayar lebih dan lagi. Tetapi Tuhan sangat bersyukur bahwa saya kemudian mendapat pinjaman modal sebesar Rp4,4 miliar dari Perusahaan tempat teman saya bekerja, (AASIMAHA ADILA AHMED LOAN FIRM), mereka adalah perusahaan terkemuka sekarang di Asia, mereka di sini untuk membantu kita semua yang memiliki telah scammed, jadi jika Anda memerlukan pinjaman lebih baik pergi ke kantor perusahaan di UNITED KINGDOM, Mereka memberikan pinjaman besar pinjaman internasional kepada pemilik bisnis di Malaysia dan Indonesia dan di seluruh dunia, mereka sangat cepat dalam pengiriman yang sah, yang sangat sederhana untuk mendapatkan dan hanya 1% tanpa jaminan. saya telah membayar semua hutang pinjaman bank dan bisnis saya dengan baik sekarang. Anda dapat menghubungi mereka baik-baik saja dengan Aplikasi Anda dengan mereka. Anda akan mendapatkan pinjaman dalam 1 jam, saya melakukan semua ini untuk membantu negara saya dari penipuan, dan saya juga membuat beberapa trik cara mengetahui pemberi pinjaman palsu.                            BAGAIMANA MENGETAHUI PEMENANG PALSU  Peminjam palsu tidak perlu meminta jaminan dan tidak ada situs web, Peminjam tidak memiliki sertifikat bisnis, Peminjam palsu tidak peduli dengan gaji bulanan Anda yang membuat Anda memenuhi syarat untuk pinjaman, Peminjam palsu tidak menggunakan gmail, tidak ada dominasi,Peminjam palsu tidak memiliki alamat kantor fisik, peminjam palsu meminta biaya pendaftaran dan biaya pajak. Email; jurjanibude0811@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     HELLO IT XMAS AGAIN HAVE YOU BEEN LOOKING FOR A LOAN?? DO YOU NEED AN XMAS LOAN FOR YOU AND YOUR FAMILY FOR VACATION HARRYSTEVENLOANFIRM IS HERE TO HELP YOU FOR ANY AMOUNT OF LOAN CONTACT HIM ON harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com AS HE IS DYNAMIC,TRUSTWORTHY AND 100% RELIABLE......LOAN LENDER
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Three weeks ago my boyfriend broke up with me. it all started when i Travel to UK to spend my holiday with my friend,i was trying to contact him but it was not going through. So when i came back from UK i saw him with a lady kissing, i was frustrated and it gives me sleepless night. I called my friend told her what happened and she introduce me to a spell cater who helped her long time ago. Which i contact him and i never believed that the spell will work so easily because i have contacted many spell casters to get him back all they do is to take my money with no result. I am happy to tell you all that my boyfriend is back and committed to me alone and he do whatever i ask him to do with love and care. All thanks to DR ODUCK AYAMUD the great magician who helped me to restore my boy friend to me: oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM. Email this powerful and authentic spell caster via email now : oduckayamud49@yahoo.com OR oduckayamud49@gmail.com .... YOU CAN USE ANY OF THE EMAILS TO CONTACT HIM..YOU CAN ALSO CALL / ADD HIM UP ON WHATSAPP USING THIS MOBILE NUMBER:+2347059232579
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
     Attention: We at Harry Steven Loan Finance we offers loans at 2% interest rates to all our clients around the whole world, we are 100% guaranteed loan company that can deliver what we promise to our clients. With the track record that we have we can ensure you get the best of our service, we are proud to say that we help hundreds of thousands of people out that can't get help anywhere in the country, we can proudly say that we extended our business and it is as follows: We do Business Finance (Business Loan) for up to $9,000,000.00 and Above We do Consolidation Loan up to 5,000,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do home loans even if you are blacklisted or under debt review We do personal loans for up to $87,000.00 even if you are blacklisted or under debt review We do Car finance even if you are blacklisted or under debt review We do 2nd Bonds, Home Improvement and consolidation loans We do Wedding Finance loan well as well. We offer the above kinds of loans all at 2% interest That’s why we are proud to say we are the best and the only company that can assist and will help you. I hope and believe that you will find us and our company and our work to your satisfaction. Have you being declined because of your credit history contact us today for your speedy loan Approval and transfer, You can Apply today irrespective of your location or race so far you meet our criteria, Contact us today via email: ( harrystevenloanfirm@yahoo.com OR harrystevenloanfirm@gmail.com )
ANONIM a comentat Decretul 717 2012
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat OUG 49 2004
    Bună ziua domnule / doamnă, Fericirea zilei tuturor! Sunt creditor și investitor privat. Aveți nevoie de un împrumut legitim, onest, serios și rapid? Te pot ajuta cu împrumuturi de garanție 100%, ofer împrumuturi de afaceri și personale la 3%, finanțăm și tot felul de proiecte. Pentru mai multe informații, contactați-ne la adresa: mariereillyfinancialaid@gmail.com Toate cele bune Marie Reilly
ANONIM a comentat Hotărârea 282 2008
    Hello Everyone, Welcome to the future! Financing made easy with Dr. Everett Cooper. Have you been looking for financing options for your new business plans, Are you seeking for a loan to expand your existing business, Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and you don’t know which way to go or where to turn to? Have you been turned down by your banks? Dr. Everett Cooper. says YES when your banks say NO. Contact us as we offer financial services at a low and affordable interest rate of 2% for long and short term loans. Interested applicants should contact us for further loan acquisition procedures. Our services include the following: *Refinancing Loans * Car Loan *Truck Loans * Home Loan * Mortgage Loan * Debt Consolidation Loan * Business Loan [secure and unsecured] * Personal Loan [secure and unsecured] * Students Loan and so many others. For more info; Contact us via Email: (everettcooperloans@gmail.com) Phone +1(347)-937-7455
ANONIM a comentat Hotărârea 737 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1023/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu