Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Hotărârea Nr.10 din 16.12.2015

privind aprobarea cotizaţiilor, a termenelor de plată şi a obligaţiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016
ACT EMIS DE: Camera Consultantilor Fiscali
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 1 din 04 ianuarie 2017SmartCity1

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin. (2), ale art. 13 lit. b) şi f), precum şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d), e) şi h), şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare, precum şi planificarea şi execuţia bugetului pentru anul 2016,Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 16 decembrie 2015, h o t ă r ă ş t e: Articolul 1Pentru anul 2016 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe: A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri: 500 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

210 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

300 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

420 lei - pentru persoanele juridice.B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016: 1.500 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi;

1.210 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi;

800 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi;

2.420 lei - pentru persoanele juridice. Articolul 2Pentru anul 2016 cotizaţiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2015, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, după cum urmează: 1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,5%; 2. pentru persoane juridice: a)la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,5%; b)la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,85%; c)la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,2%. Articolul 3(1) Termenul scadent de plată a cotizaţiilor fixe şi variabile este 15 martie 2016. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.(2) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii, ulterior înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.(3) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând de la momentul obţinerii de venituri aferente activităţii, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali. Articolul 4(1) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care îşi îndeplinesc obligaţia de plată a cotizaţiei fixe pentru anul 2016 până la data de 15 februarie 2016, inclusiv, vor plăti cotizaţia fixă după cum urmează:A. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali la data prezentei hotărâri: 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi; 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi; 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi; 350 lei - pentru persoanele juridice.B. În cazul persoanelor fizice şi persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali în anul 2016: 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali activi; 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali inactivi; 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanţi fiscali asistenţi; 2.350 lei - pentru persoanele juridice.
(2) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali care îşi îndeplinesc obligaţia de plată a cotizaţiei variabile pentru anul 2016 până la data de 15 februarie 2016, inclusiv, vor plăti cotizaţia variabilă după cum urmează:1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,4%; 2. pentru persoane juridice: a)la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%; b)la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%; c)la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.
Articolul 5Neplata cotizaţiei fixe de către membrii Camerei Consultanţilor Fiscali până la data de 15 septembrie 2016 atrage aplicarea sancţiunii disciplinare avertisment şi a unei penalităţi de 25% din cuantumul cotizaţiei fixe datorate, conform art. 1 pct. A. Articolul 6În situaţiile în care, în cursul anului, membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali trec în categoria membrilor inactivi pe motiv de incompatibilitate prevăzută de o lege specială ori trec în categoria membrilor activi, cotizaţia anuală va fi calculată proporţional, conform perioadelor aferente fiecărei stări. Articolul 7(1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declaraţia privind activitatea desfăşurată în anul precedent de raportare, conform anexei. (2) În cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei, în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs.(3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei, până la data de 15 februarie a anului în curs. Articolul 8(1) Viza anuală reprezintă dreptul de desfăşurare a activităţii de consultanţă fiscală.(2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, sub formă de card de membru activ, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, restante şi curente, inclusiv plata cotizaţiilor scadente datorate şi depunerea declaraţiei anuale prevăzută la art. 7.(3) Viza anuală este valabilă pe perioada 16 martie 2016 - 15 martie 2017, cu excepţia perioadei în care membrul a fost inactiv.(4) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultantul fiscal care nu a obţinut viza anuală reprezintă abatere disciplinară. Articolul 9(1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile, precum şi a penalităţilor stabilite conform art. 5 se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2.(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2, art. 4 alin. (2), art. 5 şi art. 6 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracţiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracţiunile mai mici de 50 de bani. Articolul 10Declaraţiile prevăzute la art. 7 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro. Articolul 11(1) Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali.(2) Desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali înregistraţi ca inactivi reprezintă infracţiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi se pedepseşte conform legii penale. Articolul 12Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 13Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Articolul 14Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre. Articolul 15Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali, Ion-Toni Teau ANEXĂDeclaraţie rectificativă  Se completează cu X în cazul declaraţiilor rectificative DECLARAŢIE privind activitatea desfăşurată în anul ...... A 1. Numele şi prenumele ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, posesor al carnetului profesional nr./an ........ ................ ........ ............... 2. Domiciliul: Localitatea ........ ........ .............., str. ........ ................ ........ nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..........., judeţul/sectorul ........ .......... telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ........ ............, web ........ ........ ............... . 3. Persoană fizică independentă/autorizată da/nu, cod fiscal ........ ................ .........., punct de lucru ........ ............... ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ 4. Prin cabinete proprii cu angajaţi da/nu, cod fiscal ........ ................ ........ ........... 5. Angajat da/nu 6. În anul ............ am efectuat următoarele: 6.1. expertize extrajudiciare (Se va specifica, pentru fiecare expertiză în parte, beneficiarul.) 6.2. expertize judiciare (Se vor specifica, pentru fiecare expertiză în parte, numărul dosarului, tribunalul şi stadiul, specificându-se „încheiată" sau „în curs de finalizare".) 7. Membru al următoarelor organizaţii profesionale/anul: - - - 8. Dacă nu aţi desfăşurat activitate, completaţi direct lit. F.A. B 1. Date de identificare: 1.1. Denumirea societăţii de consultanţă fiscală ........ ................ ........ ..........., autorizaţie nr./data ........ ........ ........., reprezentată prin administrator/administratori ........ ................ ................ ................ ..........., carnet profesional nr./data ........ ..........., (nume, prenume) domiciliu ........ ................ ................ ................ ............ 1.2. Sediul social, localitatea ........ ................ ........ ............, str. ........ ................ ................ .......... nr. ....., bl. ......., sc. ....., et. ......, ap. ......., judeţul/sectorul ........ ................ ................ ..............., telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ........ ................ ................ ................ 1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| 1.4. Capital social la 31 decembrie ........ ...............: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei 2. Asociaţi, acţionari, (nume şi prenume) (cota de participare la capitalul social) - - - 3. Filiale, sucursale, agenţii, puncte de lucru: Adresa Forma de organizare ........ ........ ............... ........ ................ ................ ........... ........ ........ ............... ........ ................ ................ ........... 4. Membru al următoarelor organizaţii profesionale/anul: 5. Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii: Carnetul profesional Numele şi prenumele Nr./An Localitatea de domiciliu ........ ................ ........ |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ........ ................ .............. ........ ................ ........ |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ........ ................ .............. ........ ................ ........ |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ........ ................ .............. 6. Dacă nu aţi desfăşurat activitate, completaţi direct lit. F.B. C 1. Venituri totale realizate în anul ........ ..........: Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, din care: Persoane juridice ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... Persoane fizice independente/autorizate ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ............. Prin cabinete proprii cu angajaţi ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ .......... 2. Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul ...............: Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, Număr total contracte ........ ................ ......... . 2.1. din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, 3. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţia variabilă): |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei, D Certificări declaraţii Tipul declaraţiei/declaraţiilor certificate, denumirea, datele de identificare ale beneficiarului şi valoarea E Asigurare număr poliţă/poliţe valabilă/valabile pentru anul încheiat ........ ................ ................ ................ ................ ........ ...........

denumirea asiguratorului ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ................F.A Declar pe propria răspundere că NU s-au desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul ........ ........ . F.B Declar pe propria răspundere că NU s-au desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul ............ . Data |_|_|_|_|_|_|_|_| ziua luna anul Semnătura şi parafa ........ ................ ........ ............SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 10/2015

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 10 din 2015
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 428 1994
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 10/2015
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu