Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 0 din 28 iulie 2009

în Cauza Colceru împotriva Romaniei

ACT EMIS DE: CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 66 din 29 ianuarie 2010(Cererea nr. 4.321/03)

In Cauza Colceru împotriva României,

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Secţia a treia), statuând în cadrul unei camere formate din: Josep Casadevall, preşedinte, Elisabet Fura-Sandstrom, Corneliu Bîrsan, Bostjan M. Zupancic, Alvina Gyulumyan, Ineta Ziemele, Ann Power, judecători, şi din Santiago Quesada, grefier de secţie,

după ce a deliberat în Camera de consiliu la data de 7 iulie 2009,

pronunţă următoarea hotărâre, adoptată la această dată:

PROCEDURA

1.   La originea cauzei se află o cerere (nr. 4.321/03) îndreptată împotriva României, prin care un cetăţean al acestui stat, doamna Lili Colceru (reclamanta), a sesizat Curtea la data de 11 decembrie 2002, în temeiul art. 34 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale [Convenţia).

2.  Guvernul român (Guvernul) este reprezentat de agentul său, domnul Răzvan-Horaţiu Radu, din cadrul Ministerului Afacerilor Externe.

3.  La data de 12 februarie 2008, preşedintele Secţiei a treia a hotărât să îi comunice Guvernului cererea. Astfel cum prevede art. 29 § 3 din Convenţie, acesta a hotărât să se analizeze în acelaşi timp admisibilitatea şi fondul cauzei.

ÎN   FAPT

I. Circumstanţele cauzei

4.   Reclamanta s-a născut în anul 1955 şi locuieşte în municipiul Bucureşti.

5.  Prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 2/2001, Agenţia Naţională pentru Comunicaţii şi Informatică a fost dizolvată şi înlocuită cu Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei (ministerul).

Prin Ordinul din data de 3 ianuarie 2001, reclamanta, juristă în cadrul acestei agenţii, a fost concediată.

6.  Prin Sentinţa din data de 25 aprilie 2001, confirmată în ultimă instanţă prin Decizia definitivă din 9 octombrie 2001 a Curţii Supreme de Justiţie, Curtea de Apel Bucureşti a admis contestaţia reclamantei şi a obligat ministerul să o reîncadreze pe vechiul său post, să facă menţiunile aferente în cartea sa de muncă şi să îi plătească 14.800.000 lei vechi româneşti (ROL) pentru salariile nepercepute pentru perioada ianuarie-aprilie 2001.

7.   La data de 10 ianuarie 2002, ministerul i-a achitat reclamantei suma de 16.546.400 ROL.

8. La data de 7 martie 2002, în urma plângerilor reclamantei îndreptate împotriva ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei (ministrul), Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a informat-o că numai Camera Deputaţilor, Senatul şi Preşedintele României au dreptul să ceară începerea urmăririi penale împotriva membrilor Guvernului pentru fapte comise în exercitarea funcţiilor lor. Ulterior, Administraţia Prezidenţială a informat-o despre inexistenţa oricăror indicii ale unei eventuale comiteri a unei infracţiuni şi, în plus, după admiterea recursului în anulare (vezi mai jos), plângerea sa a fost clasată.

Conform afirmaţiilor reclamantei, Camera Deputaţilor şi Senatul nu au răspuns la plângerile sale.

La data de 4 aprilie 2003, Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a informat-o despre refuzul de a începe urmărirea penală împotriva conducerii ministerului din cauza lipsei caracterului penal al faptelor sesizate.

9.  Prin Sentinţa din data de 17 aprilie 2002, Curtea de Apel Bucureşti l-a obligat pe ministru să îi plătească daune cominatorii până la executarea Sentinţei din 25 aprilie 2001. Cu toate acestea, la data de 27 iunie 2002, Curtea Supremă de Justiţie a casat această sentinţă, trimiţând-o spre rejudecare. Reclamanta nu a informat Curtea despre modul în care s-a finalizat această procedură.

10.  Prin Ordinul din data de 29 aprilie 2002, ministerul a dispus reîncadrarea reclamantei într-o altă direcţie, cea a arhivelor.

11.  Prin Decizia definitivă din 18 octombrie 2002, Curtea Supremă de Justiţie a anulat Ordinul din 29 aprilie 2002, statuând că direcţia juridică nu fusese desfiinţată.

12.  In urma recursului în anulare formulat de procurorul general al României, prin Decizia din 4 noiembrie 2002, Curtea Supremă de Justiţie a casat sentinţele din 25 aprilie şi 9 octombrie 2001 şi a respins plângerea reclamantei împotriva Ordinului din data de 3 ianuarie 2001. Aceasta a statuat că încetarea activităţii agenţiei a determinat încetarea raporturilor de muncă, conform Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici.

13. Prin Sentinţa din 18 decembrie 2003, rămasă definitivă, Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti a admis acţiunea ministerului, prin care se urmărea recuperarea sumelor actualizate, plătite ca despăgubiri. Instanţa a obligat-o pe reclamantă la plata sumei de 20.385.164 ROL, plus cheltuieli de judecată.

14.  La data de 14 iunie 2005, reclamanta a plătit suma de 22.067.377 ROL.

II. Dreptul intern pertinent

15.  Prevederile legale relevante, aflate în vigoare la data evenimentelor, sunt descrise în Hotărârea SC Maşinexportimport Industrial Group SA împotriva României (nr. 22.687/03, § 22, 1 decembrie 2005).

ÎN   DREPT

I. Asupra obiectului cererii

16. In observaţiile sale din data de 18 iulie 2008 reclamanta se plânge cu privire la calomnierea sa publică prin intermediul unui comunicat de presă al ministerului din data de 2 iulie 2002, postat pe pagina de internet a acestuia şi legat de situaţia litigioasă dintre minister şi reclamantă.

17. Curtea reaminteşte că cererea de faţă a fost comunicată Guvernului conform art. 29 § 3 din Convenţie potrivit căruia se procedează la analiza concomitentă a admisibilităţii şi fondului. De asemenea, aceasta reaminteşte că a stabilit deja că nu este cazul să se pronunţe cu privire la capete de cerere ce nu au fost formulate decât după comunicarea cauzei către guvernul pârât (vezi Vigovskyy împotriva Ucrainei, nr. 42.318/02, § 14, 20 decembrie 2005).

18.  Având în vedere că acest capăt de cerere nu a fost precizat înainte de comunicarea cauzei de faţă, el nu va face parte din analiza Curţii. Cu toate acestea, reclamanta are posibilitatea să sesizeze Curtea cu o nouă cerere (vezi, mutatis mutandis, Dimitriu şi Dumitrache împotriva României, nr. 35.823/03, § 24, 20ianuarie 2009).

II. Asupra pretinselor încălcări ale art. 6 § 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1

19.  Reclamanta susţine că anularea deciziei definitive a Curţii Supreme de Justiţie din data de 9 octombrie 2001 prin admiterea recursului în anulare introdus de procurorul general a încălcat principiul securităţii raporturilor juridice şi dreptul său la respectarea bunurilor. Ea invocă art. 6 § 1 din Convenţie şi, în esenţă, art. 1 din Protocolul nr. 1, care prevăd următoarele în părţile lor relevante:

ARTICOLUL 6 § 1

„Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil (...) a cauzei sale de către o instanţă independentă şi imparţială (...), care va hotărî (...) asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor sale cu caracter civil (...)."

ARTICOLUL 1

din Protocolul nr. 1

„Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică şi în condiţiile prevăzute de lege şi de principiile generale ale dreptului internaţional.

Dispoziţiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosinţa bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contribuţii, sau a amenzilor."

A. Asupra admisibilităţii

20. Curtea constată că aceste capete de cerere nu sunt vădit neîntemeiate în sensul art. 35 § 3 din Convenţie. De asemenea, aceasta constată că ele nu sunt afectate de niciun alt motiv de inadmisibilitate. Prin urmare, acestea trebuie declarate admisibile.

B. Asupra fondului

21. Guvernul reiterează argumentele sale invocate în cauze similare referitoare la recursuri în anulare. In mod special, el subliniază că instanţa supremă a făcut o interpretare a dreptului, şi nu a faptelor în cauză. Guvernul lasă la aprecierea Curţii analiza temeiniciei capetelor de cerere formulate în cauză.

22.  Reclamanta contestă poziţia Guvernului.

23.  Curtea a analizat în mai multe rânduri cauze ce ridicau probleme similare cu cele ale cauzei de faţă, în care a constatat încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1, având în vedere readucerea în discuţie a soluţiei date în mod definitiv unui litigiu şi lipsirea reclamanţilor de bunurile de care beneficiau la finalul procedurii, în urma unui recurs în anulare (vezi, printre altele, Brumărescu, menţionată mai sus, §§ 61, 77 şi 80, SC Maşinexportimport Industrial Group SA, menţionată mai sus, §§ 32 şi 46-47, şi Piaţa Bazar Dorobanţi SRL împotriva României, nr. 37.513/03, §§ 23 si 33, 4 octombrie 2007).

24. Analizând cauza de faţă, Curtea consideră că Guvernul nu a oferit niciun argument convingător care să poată conduce la o altă concluzie. In mod special, Curtea constată că Curtea Supremă de Justiţie, sesizată de procurorul general, a reanalizat cauza şi că, printr-o interpretare diferită a probelor depuse la dosar, a anulat, la data de 4 noiembrie 2002, decizia pronunţată în ultimă instanţă la data de 9 octombrie 2001 de Curtea Supremă de Justiţie, care confirmase reîncadrarea reclamantei pe postul său şi plata salariilor neîncasate.

25. Având în vedere cele de mai sus şi elementele aflate în dosar, Curtea constată că anularea de către Curtea Supremă de Justiţie a hotărârii definitive menţionate mai sus a încălcat principiul securităţii raporturilor juridice, încălcând dreptul reclamantei la un proces echitabil şi dreptul său la respectarea bunurilor.

26. Prin urmare, a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie şi art. 1 din Protocolul nr. 1.

III.  Asupra celorlalte pretinse încălcări

27.  Din perspectiva art. 6 § 1 din Convenţie, reclamanta se plânge că autorităţile au refuzat să înceapă urmărirea penală împotriva ministrului pentru refuzul acestuia de a pune în executare o hotărâre (paragraful 8 de mai sus).

28. Curtea reaminteşte că art. 6 § 1 nu presupune dreptul de a obţine urmărirea sau condamnarea unui terţ în dreptul penal, nici obligaţia de rezultat care să presupună că orice urmărire trebuie să se soldeze cu o condamnare sau chiar cu stabilirea unei pedepse determinate (vezi, mutatis mutandis, Perez împotriva Franţei [MC], nr. 47.287/99, § 70, CEDO 2004-I).

29.   Rezultă că acest capăt de cerere este incompatibil ratione materiae cu prevederile Convenţiei în sensul art. 35 § 3 şi trebuie respins în aplicarea art. 35 § 4.

30.  De asemenea, reclamanta se plânge de neexecutarea Sentinţei din data de 25 aprilie 2001, confirmată în ultimă instanţă prin Decizia definitivă din 9 octombrie 2001.

31.  Ţinând cont de concluziile sale de la paragraful 26 de mai sus, Curtea nu consideră necesar să analizeze acest capăt de cerere separat.

32.  Reclamanta mai invocă încălcarea art. 13 din Convenţie din aceleaşi motive ca şi pentru încălcarea art. 6.

33.  Deoarece capătul de cerere întemeiat pe art. 13 se referă, în esenţă, la aceleaşi aspecte vizate de capătul de cerere analizat deja din perspectiva art. 6 § 1 din Convenţie de mai sus, Curtea nu consideră necesar să procedeze şi la o analiză din perspectiva art. 13; cerinţele acestui articol sunt, într-adevăr, mai puţin stricte decât cele ale art. 6 § 1 şi sunt absorbite de ele în speţă (vezi, printre altele, Sporrong şi Lonnroth împotriva Suediei, 23 septembrie 1982, § 88, seria A nr. 52).

IV. Asupra aplicării art. 41 din Convenţie

34.  Conform art. 41 din Convenţie:

„Dacă Curtea declară că a avut loc o încălcare a Convenţiei sau a protocoalelor sale şi dacă dreptul intern al înaltei părţi contractante nu permite decât o înlăturare incompletă a consecinţelor acestei încălcări, Curtea acordă părţii lezate, dacă este cazul, o reparaţie echitabilă."

A. Prejudiciu

35.  Reclamanta solicită suma de 162.680 euro (EUR) pentru prejudiciul material pe care l-a suferit din cauza neexecutării Deciziei definitive din data de 9 octombrie 2001 şi a Sentinţei din data de 17 aprilie 2002 (damnum emergens) şi pentru câştigul nerealizat (lucrum cessans). De asemenea, ea solicită suma de 100.000 EUR pentru prejudiciul moral suferit.

36.  Guvernul contestă aceste pretenţii. Acesta admite că reclamanta are o creanţă în ceea ce priveşte suma de 22.067.377 ROL pe care a plătit-o în urma admiterii recursului în anulare. Această sumă, actualizată în funcţie de inflaţie, conform Institutului Naţional de Statistică, se ridică la 2.680,73 lei noi româneşti (RON), adică circa 740,53 EUR. Guvernul observă că reclamanta nu a solicitat drepturile salariale până la reîncadrarea sa, ci numai pentru o perioadă determinată, şi că nu a precizat niciun temei legal pentru calcularea salariilor pretinse.

In ceea ce priveşte prejudiciul moral, Guvernul consideră că nu există nicio legătură de cauzalitate între prejudiciul moral invocat şi pretinsa încălcare a Convenţiei. In plus, constată că suma solicitată în acest sens este excesivă şi că, în orice caz, o eventuală hotărâre de condamnare ar putea constitui o reparaţie satisfăcătoare pentru prejudiciul moral pe care reclamanta pretinde că l-a suferit.

37. Curtea constată că prin Sentinţa din 25 aprilie 2001 a Curţii de Apel Bucureşti, reclamantei i s-a recunoscut o creanţă de 14.800.000 ROL, adică circa 600 EUR, la cursul de schimb mediu practicat în anul 2001 de Banca Naţională a României.

Având în vedere informaţiile trimise de părţi cu privire la valoarea creanţei reclamantei, corectată în funcţie de rata inflaţiei, precum şi cererile de reparaţie echitabilă ale acesteia şi comentariile Guvernului, Curtea consideră că este cazul să îi aloce reclamantei, în echitate, suma de 800 EUR, ca daune materiale.

38. In ceea ce priveşte reparaţia prejudiciului moral, ţinând cont de circumstanţele speţei şi statuând în echitate, astfel cum prevede art. 41, Curtea hotărăşte să îi acorde reclamantei suma de 2.000 EUR, cu titlu de daune morale.

B. Cheltuieli de judecată

39. Reclamanta nu solicită nicio sumă în acest sens.

C. Dobânzi moratorii

40. Curtea consideră potrivit ca rata dobânzii moratorii să se bazeze pe rata dobânzii facilităţii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene, majorată cu 3 puncte procentuale.

PENTRU  ACESTE   MOTIVE,

In unanimitate,

CURTEA

1.  declară cererea admisibilă în ceea ce priveşte capetele de cerere întemeiate pe art. 6 § 1 din Convenţie referitor la securitatea raporturilor juridice şi pe art. 1 din Protocolul nr. 1 şi inadmisibilă în ceea ce priveşte capătul de cerere referitor la pretinsul refuz al autorităţilor de a începe urmărirea penală;

2.  hotărăşte că a avut loc încălcarea art. 6 § 1 din Convenţie şi a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenţie;

3.  hotărăşte că nu este cazul să se pronunţe cu privire la celelalte capete de cerere;

4.  hotărăşte

a) ca statul pârât să îi plătească reclamantei, în cel mult 3 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri conform art. 44 § 2 din Convenţie, următoarele sume, ce vor fi convertite în moneda statului pârât la cursul de schimb valabil la data plăţii:

(i) 800 EUR (opt sute euro) drept daune materiale;

(ii) 2.000 EUR (două mii euro) drept daune morale;

(iii) orice sumă ce ar putea fi datorată cu titlu de impozit la sumele de mai sus;

b) ca, începând de la expirarea termenului menţionat mai sus şi până la efectuarea plăţii, aceste sume să se majoreze cu o dobândă simplă având o rată egală cu cea a facilităţii de împrumut marginal a Băncii Centrale Europene valabilă în această perioadă, majorată cu 3 puncte procentuale;

5.  respinge cererea de reparaţie echitabilă în rest.

Intocmită în limba franceză, apoi comunicată în scris la data de 28 iulie 2009, în conformitate cu art. 77 §§ 2 şi 3 din Regulament.

Josep Casadevall,

preşedinte

Santiago Quesada,

grefier


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 0/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 0 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 410 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decizia 91 2019
    Bună ziua, Ai nevoie de ajutor financiar urgent pentru nevoile tale personale sau de afaceri? Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă majoră pentru clienții care se confruntă cu probleme financiare și au nevoie urgentă de o soluție. Întrebarea despre credit și garanții este ceea ce clienții se preocupă întotdeauna atunci când caută un creditor credibil. Aveți grijă să nu pierdeți victima diferitelor fraude de împrumut online și să pierdeți în cele din urmă banii câștigați cu greu. Dacă aveți nevoie de un credit credibil și de încredere: Consolidarea datoriei, Împrumuturi de afaceri, Împrumuturi personale, Împrumuturi pentru construcții și împrumuturi auto pentru orice relație: info@loanlogics.online sau pastordonaldloanfirm@gmail.com nu există nicio garanție de securitate socială și credit, 100% garanție . Tot ce trebuie să faci este să știi exact ce vrei și să te asiguri că îți vei realiza visele EMAIL. pastordonaldloanfirm@gmail.com WhatsApp us +12899600524
ANONIM a comentat Legea 734 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 1164 2018
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Cuantum - 2014
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 4 1966
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Legea 40 1997
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați astăzi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare.
ANONIM a comentat Legea 4 2015
     We are direct providers of Fresh Cut BG, SBLC and MTN which are specifically for lease, our bank instrument can be engage in PPP Trading, Discounting, signature project (s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges, Real Estate and all kind of projects. We do not have any broker chain in our offer or get involved in chauffer driven offers. We deliver with time and precision as sethforth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable, below is our instrument description. The procedure is very simple; the instrument will be reserved on euro clear to be verified by your bank, after verification an arrangement will be made for necessary bank documents and stock testing expenses, the cost of the Bank Guarantee will be paid after the delivery of the MT760, DESCRIPTION OF INSTRUMENTS: 1. Instrument: Bank Guarantee (BG/SBLC) (Appendix A) 2. Total Face Value: Eur 5M MIN and Eur 10B MAX (Ten Billion USD). 3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Credit Suisse and Deutsche Bank Frankfurt. 4. Age: One Year, One Month 5. Leasing Price: 6% of Face Value plus 2% commission fees to brokers. 6. Delivery: Bank to Bank swift. 7. Payment: MT-103 or MT760 8. Hard Copy: Bonded Courier within 7 banking days. We are ready to close leasing with any interested client in few banking days, if interested do not hesitate to contact me direct. wrightjames931@gmail.com Regards, Wright Skype; wrightjames931@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 49 1997
    DO YOU NEED AN AFFORDABLE LOAN TODAY? We have provided over $1 Billion in business loans to over 15,000 business owners just like you. We use our own designated risk technology to provide you with the right business loan so you can grow your business. Our services are fast and reliable, loans are approved within 24 hours of successful application. We offer loans from a minimum range of $10,000 to a maximum of $200 million. Do you find yourself in a bit of trouble with unpaid bills and don’t know which way to go or where to turn? What about finding a reputable Debt Consolidation firm that can assist you in reducing monthly installment so that you will have affordable repayment options as well as room to breathe when it comes to the end of the month and bills need to get paid? Dr. Jayden Martin Home Loans is the answer. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 DO YOU NEED 100% FINANCE? we give out loans with an affordable interest rate of 2% JAYDEN MARTIN HOME LOANS, (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) aims is to provide Excellent Professional Financial Services. Our services include the following: *Truck Loans * Personal Loans * Debt consolidation loans * Car Loans * Business Loans * Education Loans * Mortgage *Refinancing Loans * Home Loans We give you loan with a low interest rate of 2% and loan duration of 1 to 30 years to pay back the loan (secure and unsecured). Do not keep your financial problems to yourself in order for you not to be debt master or financial stress up, which is why you must contact us quickly for a solution to your financial problems. It will be a great joy to us when you are financially stable. Email (jaydenmartinhomeloans@gmail.com) Phone: +1 (929)277-5237 NOTE:Bear in mind that it will only take less than 24 Hours to process your file is 100% Guaranteed no matter your Credit Score. Yours Sincerely, Dr. Jayden Martin +1 (929)277-5237 We are certified and your privacy is 100% safe with us. Worry no more about your loans or finances. Get your instant loan approval
ANONIM a comentat Decizia 319 2017
    Bună ziua, sunt Ruth Hunt, creditor privat și creditor legal. Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, împrumuturi ipotecare, împrumuturi pentru autoturisme, împrumuturi pentru studenți, credite de consolidare fără garanții, garanții, capital de risc etc ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau o instituție financiară din unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu dobândă redusă și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și securizat. Pentru mai multe informații, trimiteți-ne un e-mail de astăzi Via: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 0/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu