E-mail:
Parola:
     
 Nu ai cont? Inregistreaza-te
 Ai uitat parola? Click aici
alerte legex
Coduri postale şi prefixe telefonice naţionale şi internaţionale
Legături cu alte acte
A modificat:
Hotărârea 1410 2009 modifica Hotărârea 9 2009
Hotărârea 1410 2009 modifica Hotărârea 1088 2006
Hotărârea 1410 2009 modifica Hotărârea 401 2006
Hotărârea 1410 2009 modifica Hotărârea 1878 2005
Hotărârea 1410 2009 completeaza Hotărârea 1878 2005
Hotărârea 1410 2009 modifica Decretul 1064 2005
Hotărârea 1410 2009 modifica Hotărârea 902 2005
Hotărârea 1410 2009 modifica Hotărârea 802 2005
Hotărârea 1410 2009 abrogă Hotărârea 68 2005
Hotărârea 1410 2009 completeaza Hotărârea 67 2005
Hotărârea 1410 2009 modifica Hotărârea 67 2005
Hotărârea 1410 2009 modifica Hotărârea 1123 2004
Hotărârea 1410 2009 modifica Hotărârea 1463 2003
Hotărârea 1410 2009 abrogă Hotărârea 261 2002
Hotărârea 1410 2009 modifica Hotărârea 1258 2001
Hotărârea 1410 2009 completeaza Hotărârea 1258 2001
nu a fost modificat de niciun act
Cele mai căutate legi
Ultimele acte citite
Sisteme de securitate
Registrul Agricol Integrat - www.registrulagricolintegrat.ro

Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

HOTARARE Nr

HOTARARE   Nr. 1410 din 18 noiembrie 2009

privind reorganizarea unor institutii aflate în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

ACT EMIS DE: GUVERNUL ROMANIEI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 839 din 4 decembrie 2009In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (5), al art. 6 alin. (5) şi al art. 8 poziţiile 68-74 din anexa nr. 1 şi poziţiile nr. 39-48 din anexa nr. 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2009, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi este de 171, exclusiv demnitarii şi personalul aferent cabinetului ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional."

2. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. Anexa nr. 2 „Unităţi care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional" se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 1.258/2001 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 823 din 20 decembrie 2001, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică după cum urmează:

„HOTĂRÂRE

privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Patrimoniului"

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Oficiul Naţional al Monumentelor Istorice, instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, se reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Institutul Naţional al Patrimoniului, ca urmare a comasării cu Institutul Naţional al Monumentelor Istorice, care se desfiinţează.

(2) Institutul Naţional al Patrimoniului, denumit în continuare Institutul, preia obiectul de activitate al Oficiului Naţional al Monumentelor Istorice şi al Institutului Naţional al Monumentelor Istorice.

(3) Institutul este instituţie publică de importanţă naţională.

(4) Institutul are sediul în municipiul Bucureşti, str. Enăchiţă Văcărescu nr. 16, sectorul 4."

3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Institutul are următoarele atribuţii principale:

a) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate cercetării, expertizării şi executării lucrărilor de consolidare- restaurare şi punere în valoare a monumentelor istorice, prin Programul Naţional de Restaurare a Monumentelor Istorice, finanţat de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional;

b) administrează, în numele Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, monumentele istorice intrate cu orice titlu în proprietatea statului, altele decât cele administrate de alte instituţii publice; propune promovarea de proiecte şi programe de revitalizare a acestora, realizarea de parteneriate sau prin concesionare, dare în folosinţă gratuită ori închiriere, în condiţiile legii;

c) fundamentează, în conformitate cu normele privind creditarea, elaborate de Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi aprobate prin hotărâre a Guvernului, necesarul de credite; stabileşte priorităţile şi evaluează documentaţiile prezentate de persoanele de drept privat în vederea obţinerii de credite fără dobândă, cu dobândă redusă sau cu dobândă legală, pentru efectuarea de lucrări de protejare la monumentele istorice deţinute;

d) gestionează, prin acordarea de credite în conformitate cu prevederile lit. c), sumele provenite din aplicarea timbrului monumentelor istorice, precum şi din alte surse cu aceeaşi destinaţie, obţinute în condiţiile legii; sumele încasate din rambursări de credite şi plăţi din dobânzi se utilizează în sistem revolving, cu acelaşi scop;

e) gestionează Registrul operatorilor economici din domeniul protejării monumentelor istorice, precum şi procedurile şi mecanismele de autorizare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional;

f) elaborează, potrivit strategiei Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, şi supune spre aprobare acestuia, Programul naţional de restaurare şi asigurarea atribuirii contractelor de proiectare şi execuţie a lucrărilor de restaurare, conservare, protecţie şi punere în valoare a obiectivelor cuprinse în acesta, potrivit legii;

g) verifică şi propune spre avizare, potrivit legii, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările contractate;

h) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în domeniul organizării activităţii de protejare a monumentelor istorice;

i) elaborează reglementările privind conţinutul-cadru al documentaţiilor, tarifarea acestora, executarea lucrărilor, organizarea achiziţiilor publice, contractarea şi decontarea lucrărilor;

j) propune Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional iniţierea de acte normative în domeniul protejării monumentelor istorice;

k) propune Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional proiecte de formare a specialiştilor în domeniul protejării monumentelor istorice;

l) asigură fundamentarea ştiinţifică a deciziilor şi a avizelor Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice privind clasarea şi evidenţa monumentelor istorice, intervenţiile asupra acestora, precum şi în zonele lor de protecţie;

m) elaborează dosarele pentru monumentele istorice propuse a fi incluse în Lista patrimoniului mondial;

n) elaborează şi actualizează periodic Lista monumentelor istorice din România;

o) administrează fondul documentar al monumentelor istorice, care cuprinde: arhiva, fototeca, fondul cartografic şi biblioteca, care sunt proprietatea publică a statului român;

p) gestionează Registrul specialiştilor, experţilor şi verificatorilor tehnici, precum şi procedurile de atestare şi înscriere în acesta, în conformitate cu metodologia aprobată prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional;

q) elaborează normele şi metodologiile specifice pentru domeniul monumentelor istorice, care se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional;

r) gestionează, în condiţiile legii, fondurile destinate inventarierii, elaborării normelor şi metodologiilor pentru monumente istorice;

s) editează Revista monumentelor istorice şi Buletinul monumentelor istorice, precum şi alte publicaţii de specialitate, pe orice tip de suport, şi comercializează materialele privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;

ş) colaborează cu serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional şi cu instituţii de specialitate în activitatea de inventariere şi de cadastru a monumentelor istorice;

t) poate declanşa procedura de clasare a bunurilor imobile şi a bunurilor imobile aflate în pericol şi poate elabora dosarele de clasare conform Normelor metodologice de clasare şi inventariere a monumentelor istorice, aprobate prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional;

ţ) elaborează proiecte de valorificare prin turism cultural a monumentelor istorice, precum şi a zonelor de protecţie a acestora şi propune în acest sens colaborarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional cu ministerele şi autorităţile de resort;

u) organizează şi participă la manifestări ştiinţifice, naţionale şi internaţionale, în domeniul protejării monumentelor istorice."

4. La articolul 3, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (2) şi (3), cu următorul cuprins:

„(2) Institutul centralizează şi prelucrează datele statistice primare referitoare la activităţile din domeniu.

(3) Institutul colaborează cu instituţii de specialitate pentru realizarea unor studii şi cercetări privind evoluţia şi prognoza activităţilor din domeniu."

5. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Institutului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.

(2) Veniturile proprii se obţin din activităţi realizate direct de Institut, şi anume:

a) gestionarea timbrului monumentelor istorice;

b) contractarea şi realizarea de studii, cercetări şi expertize în domeniul protejării monumentelor istorice;

c) realizarea de lucrări şi servicii de specialitate, tehnice şi economice, în domeniul protejării monumentelor istorice;

d) editarea şi comercializarea materialelor privind protejarea şi punerea în valoare a monumentelor istorice;

e) alte activităţi specifice realizate în conformitate cu atribuţiile sale legale;

f) cofinanţări de programe şi proiecte;

g) publicaţii pe orice tip de suport;

h) prestaţii editoriale;

i) studii, proiecte şi prestări de servicii;

j) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare (arhivă, fonotecă şi altele);

k) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine."

6. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi ale Institutului este de 113 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexa nr. 2 „Unităţi care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional" la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare.

(2) Personalul Institutului este salarizat potrivit reglementarilor aplicabile personalului din instituţiile bugetare."

7. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Institutul este condus de un director general, potrivit legii.

(2) Directorul general al Institutului conduce întreaga activitate a instituţiei, pe care o reprezintă în raporturile cu autorităţile publice, instituţii şi organizaţii, precum şi cu persoanele juridice şi fizice din ţară sau din străinătate.

(3) In exercitarea atribuţiilor sale, directorul general este ajutat de Consiliul de administraţie al Institutului.

(4) Componenţa şi atribuţiile Consiliului de administraţie se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.

(5) Directorul general este ordonator de credite.

(6) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul Institutului.

(7) In exercitarea atribuţiilor sale directorul general emite dispoziţii.

(8) Pe lângă directorul general funcţionează Consiliul ştiinţific al Institutului, organism consultativ alcătuit din specialişti în domeniul protejării monumentelor istorice; componenţa, atribuţiile şi modul de organizare şi funcţionare ale Consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a Institutului, aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional."

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Institutul are dreptul la două autoturisme pentru transportul personalului, cu un consum lunar de carburant de 350 litri.

(2) Pentru îndeplinirea activităţilor specifice, a activităţilor de control şi inspecţie şi a activităţilor de protecţie a patrimoniului cultural naţional imobil, Institutul are dreptul la un microbuz de până la 9 locuri şi la 4 autoturisme de teren. Consumul lunar maxim de carburant este de 250 litri fiecare."

9. Articolele 8-11 se abrogă.

Art. III. - Hotărârea Guvernului nr. 1.463/2003 privind organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 17 decembrie 2003, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 22."

2. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Centrul este finanţat integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

(2) Veniturile obţinute de Centru se fac venit la bugetul de stat.

(3) Centrul obţine venituri din activităţi realizate, şi anume din:

a) contractarea şi realizarea de studii şi cercetări în domeniul culturii tradiţionale şi al educaţiei permanente;

b) realizarea de lucrări şi servicii de specialitate în domeniul educaţiei permanente şi al promovării culturii tradiţionale şi creaţiei populare contemporane;

c) editarea, difuzarea şi comercializarea materialelor privind educaţia permanentă, cultura tradiţională şi patrimoniul cultural naţional imaterial;

d) organizarea de manifestări culturale - festivaluri, concursuri, expoziţii, gale, tabere de creaţie şi interpretare, târguri, spectacole şi altele asemenea - de interes zonal, naţional şi internaţional şi desfăşurarea de activităţi de impresariat artistic în domeniul culturii tradiţionale şi al creaţiei populare contemporane;

e) realizarea de programe culturale cu finanţare naţională şi internaţională;

f) realizarea de servicii de producţie şi editare digitală;

g) organizarea de seminarii, simpozioane, consfătuiri, sesiuni ştiinţifice şi alte cursuri pentru perfecţionarea profesională, îndrumarea metodologică şi fundamentarea ştiinţifică a activităţii instituţiilor de cultură;

h) comercializarea on-line a produselor din domeniul creaţiei populare contemporane;

i) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

j) alte activităţi specifice realizate în condiţiile legii."

Art. IV. - Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 31 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul maxim de posturi al Oficiului este de 73, exclusiv directorul general şi directorul general adjunct."

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. V. - Hotărârea Guvernului nr. 67/2005 privind înfiinţarea Centrului de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 7 februarie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Centrului de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii”

2. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Centrul de Studii şi Cercetări în Domeniul Culturii se reorganizează, ca urmare a comasării cu Centrul de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene, care se desfiinţează, şi îşi schimbă denumirea în Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii, denumit în continuare Centrul.

(2) Sediul Centrului este în str. Barbu Ştefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1."

3. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 11, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Principalele obiective ale Centrului sunt:

a) elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor publice din sectorul cultural;

b) acordarea consultanţei pentru programe culturale europene."

4. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) In domeniul cercetării sectorului cultural din România, Centrul are următoarele atribuţii:

a) efectuează studii, cercetări, analize de impact, măsurători pentru studiile de fundamentare pentru programele şi politicile Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional;

b) gestionează, colectează şi analizează statistici despre sectorul cultural din România;

c) elaborează strategii în vederea promovării valorilor culturale şi fundamentează politicile publice în domeniul culturii;

d) efectuează studii despre audienţele operatorilor culturali, infrastructura sectorului cultural, economia culturii, sociologia culturii, piaţa forţei de muncă în sectorul cultural, precum şi despre orice alt subiect legat de sectorul cultural din România;

e) identifică, evaluează şi prognozează nevoile culturale şi cercetează tendinţele de consum cultural;

f) efectuează, la cerere, studii, cercetări, analize de impact, măsurători pentru studiile de fundamentare pentru proiectele şi programele operatorilor publici şi privaţi din sectorul cultural;

g) furnizează, la cerere, date şi analize solicitate Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional de către organismele internaţionale (de exemplu, UNESCO, Consiliul Europei) preocupate de sectorul cultural;

h) efectuează studii privind monitorizarea inserţiei socioprofesionale pe piaţa muncii;

i) realizează studii privind cultura antreprenorială şi propune strategii de promovare a antreprenoriatului în sectorul cultural;

j) efectuează studii de evaluare a mediului intern organizaţional al operatorilor culturali pentru îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale;

k) valorifică studiile, analizele, cercetările şi activităţile prin derularea de proiecte finanţate prin fonduri structurale europene în calitate de beneficiar sau partener de proiect;

l) realizează activităţi privind educarea la locul de muncă şi formare profesională continuă prin oferirea stagiilor de practică în cadrul instituţiei sau al instituţiilor partenere.

(2) In domeniul consultanţei şi promovării programelor culturale şi media europene, Centrul are următoarele atribuţii:

a) asigură promovarea programelor comunitare dedicate sectorului cultural şi media, facilitează participarea la programele comunitare dedicate sectorului cultural şi media a unui număr cât mai mare de operatori, asigură comunicarea la nivel naţional şi regional dintre operatorii culturali şi realizează schimbul de informaţii cu structurile similare din statele participante la programele comunitare dedicate sectorului cultural şi media;

b) diseminează informaţii privind licitaţiile de proiecte organizate în cadrul programelor comunitare dedicate sectorului cultural şi media şi face cunoscute mecanismele de finanţare;

c) elaborează evaluări, sinteze şi metodologii cu aplicabilitate în domeniul dezvoltării de proiecte cu finanţare nerambursabilă în cadrul sectorului cultural;

d) constituie birourile de informare şi promovare ale Uniunii Europene în România pentru programele comunitare dedicate sectorului cultural şi media, întreţine şi dezvoltă portalul web de consultanţă pentru programe culturale europene Eurocult.ro;

e) reprezintă Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în comitetele de management ale programelor comunitare ale Uniunii Europene dedicate sectorului cultural;

f) asigură, la cerere, servicii de consultanţă şi asistenţă metodologică de specialitate operatorilor culturali eligibili pentru accesarea fondurilor nerambursabile şi structurale, inclusiv prin încheierea de contracte;

g) realizează şi editează publicaţii specifice pe orice tip de suport;

h) organizează simpozioane, colocvii şi alte manifestări ştiinţifice în domeniu;

i) colaborează cu instituţii similare din ţară şi din străinătate.

(3) Centrul îndeplineşte orice alte atribuţii, potrivit legii."

5. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Centrul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, în condiţiile legii.

(2) Directorul general al Centrului este ordonator terţiar de credite şi reprezintă instituţia în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate.

(3) In exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.

(4) Directorul general numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, personalul din aparatul propriu."

6. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) Coordonarea ştiinţifică a Centrului este asigurată de un Consiliu ştiinţific format din 7-9 membri cu realizări deosebite în domeniul studiilor şi cercetărilor culturale, numiţi prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.

(2) Constituirea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile consiliului ştiinţific se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Din consiliul ştiinţific face parte, de drept, directorul general al Centrului."

7. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 25 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II «Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare.

(2) Salarizarea personalului Centrului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare."

8. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

(2) Veniturile proprii necesare realizării activităţilor specifice se pot realiza din:

a) contracte de cercetare ştiinţifică;

b) valorificarea studiilor, analizelor, cercetărilor şi activităţilor prin derularea de proiecte finanţate prin fonduri structurale europene în calitate de beneficiar sau partener de proiect;

c) organizarea de congrese, seminarii, conferinţe;

d) editarea pe orice tip de suport şi comercializarea de materiale de specialitate, inclusiv privind iniţierea, desfăşurarea şi finalizarea programelor europene specifice;

e) realizarea de studii, analize şi cercetări, precum şi derularea de programe şi proiecte specifice, pe bază de contracte, inclusiv în parteneriat public-privat;

f) efectuarea de servicii de consultanţă şi expertiză pentru operatorii culturali, inclusiv prin încheierea de contracte;

g) valorificarea drepturilor de autor în raport cu alte persoane fizice sau juridice;

h) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

i) alte activităţi specifice realizate de Centru, în conformitate cu atribuţiile sale legale.

(3) Centrul poate accesa fonduri comunitare (inclusiv structurale), cu excepţia programelor comunitare pe care le promovează prin birourile de informare ale Uniunii Europene în România."

9. Articolele 8 şi 9 se abrogă.

Art. VI. - Hotărârea Guvernului nr. 1.878/2005 privind înfiinţarea Centrului de Pregătire Profesională în Cultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 17 ianuarie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, denumit în continuare Centrul, se reorganizează prin comasare cu Centrul European de Cultură din Sinaia şi cu Institutul de Memorie Culturală - CIMEC, care se desfiinţează.

(2) Centrul funcţionează ca instituţie publică educaţională, de importanţă naţională, cu activitate în domeniul formării profesionale, managementului cultural şi informaticii culturale, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

(3) Centrul este finanţat integral din venituri proprii şi are sediul în municipiul Bucureşti, piaţa Walter Mărăcineanu nr. 1-3, intr. nr. 2, camera 325, sectorul 1.

(4) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 77.

(5) Centrul poate înfiinţa, în condiţiile legii:

a) sucursale fără personalitate juridică, cu încadrarea în numărul maxim de posturi ale Centrului finanţate din bugetul Centrului;

b) filiale, cu personalitate juridică, finanţate din venituri proprii."

2. La articolul 2, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Misiunea Centrului este ducerea la îndeplinire a Strategiei Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în domeniile formării profesionale continue, educaţiei permanente, managementului cultural, cercetării şi documentării informatizate a patrimoniului şi activităţilor culturale, managementului informaţiei şi informaticii culturale.

(2) Scopul Centrului constă în realizarea activităţilor specifice formării profesionale continue, educaţiei permanente, managementului şi informatizării în domeniul culturii, în beneficiul instituţiilor publice de cultură, indiferent de subordonare, al persoanelor juridice de drept privat cu activitate în domeniul cultural şi al persoanelor fizice, prin elaborarea şi implementarea de programe şi proiecte."

3. La articolul 2 alineatul (3) punctul A, după litera m) se introduc două noi litere, literele n) şi o), cu următorul cuprins:

,,n) asigură îndrumarea metodologică pentru activităţile de formare profesională desfăşurate de aşezămintele culturale;

o) asigură atestarea în domeniul managementului şi formarea profesională a managerilor operatorilor culturali, conform legii."

4. La articolul 2 alineatul (3) punctul B, după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

,,e) elaborează şi propune, în vederea aprobării prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, sistemul multianual de planificare şi management al pregătirii profesionale a personalului din instituţiile publice de cultură."

5. La articolul 2 alineatul (3), după punctul C se introduce un nou punct, punctul C1, cu următorul cuprins:

„ C1. In domeniul informaticii culturale, managementului informaţiei şi comunicării:

a) realizează şi pune în valoare, în interes public, baze naţionale de date, registre şi depozite pentru patrimoniul arheologic, patrimoniul cultural mobil, patrimoniul cultelor, patrimoniul cultural imaterial, artele interpretative şi resursele informaţionale asociate (instituţii, persoane, locuri, evenimente, bibliografii, date statistice, imagini, înregistrări video şi audio, hărţi şi altele). Acestea includ:

- baza naţională de date a inventarului patrimoniului cultural naţional mobil şi a patrimoniului clasat;

- baza naţională de date a Repertoriului arheologic naţional (RAN) şi sistemul informaţional geografic aferent;

- Sistemul informatic de administrare a cercetărilor arheologice (ACERA);

- baza naţională de date a lăcaşurilor de cult;

- baza naţională de date a arhitecturii vernaculare din muzeele în aer liber (ETNOMON);

- Registrul bunurilor culturale distruse, dispărute, furate sau exportate ilegal;

- Catalogul colectiv naţional al cărţii vechi şi Catalogul colectiv naţional al manuscriselor medievale;

- bazele de date ale repertoriului teatral (STAR) şi muzical naţional (DOMINO);

- baza de date a Repertoriului patrimoniului imaterial;

- baza de date bibliografice şi biblioteca digitală a patrimoniului cultural;

- baza de date a specialiştilor şi Registrul experţilor în domeniul patrimoniului cultural mobil;

- Registrul arheologilor;

- baza de date a muzeelor şi colecţiilor şi altele;

b) centralizează şi procesează datele primite de la Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, de la operatorii culturali şi din alte surse, asigură evidenţa informatizată, administrarea documentelor şi fişierelor destinate actualizării bazelor de date, arhivarea acestora şi publicarea, inclusiv pe internet, a datelor de interes public;

c) cercetează şi pune în valoare informaţiile cuprinse în bazele de date şi din alte surse; acordă asistenţă de specialitate privind valorificarea documentar-ştiinţifică a informaţiei şi publică repertorii, cataloage, bibliografii, ghiduri, dicţionare, facsimile digitale şi altele;

d) îndeplineşte funcţia de agregator naţional în procesul de implementare a Programului naţional pentru digitizarea resurselor culturale naţionale şi crearea Bibliotecii Digitale a României - componentă a bibliotecii digitale europene Europeana.eu, asigurând interfaţa dintre furnizorii de conţinut (instituţii publice sau alte organizaţii deţinătoare de resurse culturale) şi serviciile tehnice care gestionează programul la nivel comunitar;

e) elaborează norme, standarde, instrumente de evidenţă, chestionare, instrumente informatice, terminologii pentru documentarea bunurilor culturale şi realizează studii, cercetări, analize, monitorizări, programe şi proiecte în domeniul patrimoniului cultural;

f) oferă asistenţă tehnică şi de specialitate instituţiilor culturale, întreţine programul DOCPAT pentru documentarea patrimoniului cultural, precum şi alte sisteme informatice şi aplicaţii utilizate de către operatorii culturali;

g) întreţine şi dezvoltă situl web al patrimoniului cultural din România E-patrimoniu.ro, portalul naţional Culturalia.ro, alte situri web tematice şi portaluri de interes naţional, participă la reţele europene şi internaţionale de date;

h) administrează bazele de date, arhivele de documente şi imagini pe suport clasic şi digital, precum şi fototeca istorică a patrimoniului cultural, care sunt proprietatea publică a statului român;

i) reprezintă Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional în Sistemul integrat de gestiune a informaţiilor pentru protecţia patrimoniului cultural mobil şi a bunurilor culturale, în alte reţele, parteneriate, comisii interministeriale şi proiecte naţionale şi internaţionale legate de noile tehnologii informatice şi de comunicare în domeniul cultural."

6. La articolul 2 alineatul (3) punctul D, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:

,,f) desfăşoară activităţi de cazare şi masă în spaţiile pe care le are în administrare."

7. Articolele 8 şi 9 se abrogă.

8. In tot cuprinsul hotărârii termenul „director" se înlocuieşte cu expresia „director general".

Art. VII. - Hotărârea Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 758 din 19 august 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Numărul maxim de posturi al Institutului este de 18 şi se asigură cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la pct. I «Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare."

2. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Institutul este finanţat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional.

(2) Veniturile proprii obţinute de Institut se fac venit la bugetul de stat.

(3) Institutul realizează venituri din următoarele activităţi:

a) editarea şi vânzarea de cărţi, publicaţii, lucrări şi studii de specialitate;

b) cofinanţări de programe şi proiecte;

c) realizarea şi valorificarea de studii şi proiecte, precum şi din efectuarea de prestări de servicii;

d) exploatarea bunurilor pe care le are în administrare;

e) sponsorizări sau donaţii ale persoanelor fizice ori juridice, române sau străine;

f) alte activităţi specifice realizate de către Institut, inclusiv din încheierea de contracte cu persoane fizice sau juridice."

Art. VIII. - Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural „Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

„HOTĂRÂRE

privind înfiinţarea Centrului pentru Artele Spectacolului «Sala Palatului»"

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Centrul Cultural «Sala Palatului», denumit în continuare Centrul, instituţie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, se reorganizează şi îşi schimbă denumirea în Centrul pentru Artele Spectacolului «Sala Palatului», denumit în continuare Centrul."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Numărul maxim de posturi al Centrului este de 31 şi se asigură în limita numărului maxim de posturi prevăzut la pct. II «Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat» din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare."

Art. IX. - Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 914 din 12 octombrie 2005, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 7. - (1) Structura organizatorică a Centrului Naţional al Cinematografiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. In cadrul acesteia, prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, se mai pot organiza, în condiţiile legii, servicii sau birouri, precum şi colective temporare pentru realizarea unor programe, proiecte, studii sau cercetări.

(2) Numărul maxim de posturi este de 45, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru unităţile subvenţionate din subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional."

2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. X. - Alineatul (2) al articolului 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.123/2004 privind înfiinţarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 28 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

„(2) Numărul maxim de posturi al Centrului este de 11, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut în nota de la cap. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare."

Art. XI. - Alineatul (2) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea şi funcţionarea Administraţiei Fondului Cultural Naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(2) Numărul maxim de posturi al Administraţiei este de 9."

Art. XII. - (1) Regulamentele de organizare şi funcţionare, structurile organizatorice, precum şi statele de funcţii ale instituţiilor rezultate din reorganizare, prevăzute la art. II, V, VI şi VIII, se aprobă prin ordin al ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional, la propunerea directorilor generali/directorilor, după caz, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Personalul instituţiilor desfiinţate va fi încadrat în limita posturilor aprobate pentru instituţia care preia activitatea acestora, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul autorităţii sau instituţiei publice.

(3) Incadrarea personalului în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din instituţia care îl preia, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii defuncţii.

(4) Personalul disponibilizat ca urmare a reorganizării beneficiază de măsurile de protecţie socială prevăzute de lege.

Art. XIII. - (1) Patrimoniul instituţiilor create ca urmare a reorganizării se constituie prin preluarea activului şi pasivului instituţiilor comasate, inclusiv a bunurilor mobile şi imobile, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, conform bilanţului contabil la data de 30 noiembrie 2009.

(2) Protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde şi creditele bugetare rămase neutilizate la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.

(3) In cazul reorganizării prevăzute la art. VI, protocolul de predare-preluare prevăzut la alin. (1) va cuprinde activul şi pasivul instituţiilor comasate, inclusiv bunurile mobile şi imobile, structurile de personal preluate, patrimoniul aferent, precum şi celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg din acestea.

Art. XIV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Institutul Naţional de Cercetare în Domeniul Conservării şi Restaurării se desfiinţează, fiind organizat ca secţie în cadrul Muzeului Naţional de Istorie a României.

Art. XV. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă:

a) Hotărârea Guvernului nr. 68/2005 privind înfiinţarea Centrului de Consultanţă pentru Programe Culturale Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 1 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 261/2002 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional al Monumentelor Istorice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 218 din 1 aprilie 2002.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul culturii, cultelor şi patrimoniului naţional,

Theodor Paleologu

p. Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale, interimar,

Mihai Constantin Şeitan,

secretar de stat

Ministrul finanţelor publice,

Gheorghe Pogea

ANEXA Nr. 1*) (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National

Numărul maxim de posturi - 171

(exclusiv demnitarii şi cabinetul ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional)

NOTĂ: La nivelul Ministerului Culturii, Cuilelor şi Patrimoniului Naţional funcţionează, în condiţiile legii, două Unităţi de Management a Proiectului

*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 9/2009)

UNITĂŢI

care funcţionează în subordinea, sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional ori în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

Unităţi care funcţionează în subordinea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

I.

Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate integral din bugetul de stat

1.

Direcţiile judeţene pentru cultură, culte şi patrimoniul cultural naţional, respectiv a municipiului Bucureşti - servicii publice deconcentrate

Bugetul de stat

2.

Biblioteca Naţională a României

Bugetul de stat

3.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor*)

Bugetul de stat

4.

Centrul Naţional pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale

Bugetul de stat

5.

Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel"

Bugetul de stat

NOTA:

Unităţile prevăzute la nr. crt. 1-5 pot utiliza un număr maxim de 807 posturi

II.

Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

6.

Centrul Naţional al Cinematografiei

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

7.

Muzeul Naţional de Artă al României din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

8.

Muzeul Naţional de Artă Contemporană al României

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

9.

Muzeul Naţional al Hărţilor şi Cărţii Vechi

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

10.

Muzeul Naţional de Istorie a României din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

11.

Muzeul Naţional „Brukenthal"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

12.

Muzeul Naţional „Peleş"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

13.

Muzeul Naţional al Satului „Dimitrie Guşti"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

14.

Muzeul Naţional al Ţăranului Român din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

15.

Muzeul Naţional Bran

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

16.

Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

17.

Complexul Muzeal Naţional „Moldova"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

18.

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

19.

Muzeul Naţional de Istorie Naturală „Grigore Antipa"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

20.

Muzeul de Artă „Vasile Grigore - pictor şi colecţionar"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

21.

Muzeul Naţional „George Enescu" din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

22.

Teatrul Naţional „I.L. Caragiale" din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

23.

Teatrul Naţional „Lucian Blaga" din Cluj-Napoca

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

24.

Teatrul Naţional „Vasile Alecsandri" din Iaşi

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

25.

Teatrul Naţional „Mihai Eminescu" din Timişoara

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

*) Organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în coordonarea ministrului culturii, cultelor şi patrimoniului naţional.

Nr. crt.

Denumirea unităţii

Sursa de finanţare

26.

Teatrul Naţional „Marin Sorescu" din Craiova

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

27.

Teatrul Naţional din Târgu Mureş

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

28.

Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

29.

Opera Naţională Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

30.

Opera Naţională Română din Cluj-Napoca

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

31.

Opera Maghiară din Cluj-Napoca

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

32.

Opera Naţională Română din laşi

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

33.

Opera Naţională Română din Timişoara

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

34.

Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

35.

Filarmonica „George Enescu"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

36.

Centrul Naţional al Dansului Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

37.

Centrul Naţional de Cultură al Romilor

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

38.

Centrul Naţional de Artă „Tinerimea Română"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

39.

Centrul pentru Artele Spectacolului „Sala Palatului"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

40.

Centrul de Cultură „George Apostu" din Bacău

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

41.

Centrul de Cultură „Arcuş" din Covasna

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

42.

Centrul Cultural Topliţa

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

43.

Institutul Naţional al Patrimoniului

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

44.

Studioul de Creaţie Cinematografică din Bucureşti

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

45.

Editura „Video"

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

46.

Centrul de Cercetare şi Consultanţă în Domeniul Culturii

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

47.

Administraţia Fondului Cultural Naţional

Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat

NOTA:

Unităţile menţionate la nr. crt. 6-47 pot utiliza un număr maxim de 6.192 de posturi

III.

Instituţii publice finanţate din venituri proprii

48.

ARTEXIM

Venituri proprii

49.

Centrul de Pregătire Profesională în Cultură

Venituri proprii

Unităţi care funcţionează sub autoritatea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional

50.

Compania Naţională a Imprimeriilor „Coresi" - S.A.

51.

Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Romaniafilm"

52.

Studioul Cinematografic „Rofilm" - S.A.

53.

Studioul Cinematografic „Sahia Film" - S.A.

54.

Studioul Cinematografic „Animafilm" - S.A.

55.

Societatea Comercială „Editura Scrisul Românesc" - S.A.

56.

Societatea Comercială „Editura Meridiane" - S.A.

ANEXA Nr. 3*) (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 401/2006)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA)

Numărul maxim de posturi - 73

(exclusiv directorul general şi directorul general adjunct)

*) Anexa nr. 3 este reprodusă în facsimil.

ANEXA Nr. 4*) (Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005)

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Centrului Naţional al Cinematografiei

45 de posturi

*) Anexa nr. 4 este reprodusă în facsimil.


SmartCity5

COMENTARII la Hotărârea 1410/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Hotărârea 1410 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 395 2017
     Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 47 2017
    We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Have Loan Programs Tailored For Any Profile And You've Come To The Right Place To Satisfy Your Business Needs. If Your Company Or You Know Of Any Company With Viable Projects / Proposals That Needs Financing, Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us For More Information: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) You Will Hear From Us. Well Nice To Meet You And I look forward to our Business Acquaintance. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Kindly write us back with the loan information; - Complete Name: - Loan amount needed: - Loan Duration: - Purpose of loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    Bună ziua, este plăcerea mea umilă de a vă aduce la ușă, cel mai bun împrumut. de finanțare. Noi, la BELLUNO, Italia, înțelegem provocările obținerii aprobării pentru un împrumut cu un scor de credit mai mic decât stelar și istorie. De aceea ne-am specializat de mai mulți ani în servirea și prelucrarea aprobării împrumuturilor pentru persoanele care nu au astfel de scoruri de credit. Oferim împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi pentru locuințe și multe altele, precum și pentru acoperirea tuturor nevoilor dvs. de împrumut cu o rată a dobânzii interesantă și planuri de plată fără efort. Lucrăm spre extinderea activității noastre internaționale. portofoliu la nivel global și finanțarea proiectelor sub forma finanțării datoriei de la 1 milion de dolari și mai mult. Acest program de finanțare permite unui client să se bucure de o rată scăzută a dobânzii de până la 3% pe an pentru o perioadă de 1-15 ani. De asemenea, putem aproba împrumuturi personale și de afaceri din mărime de 100.000,00 USD până la 1.000.000,00 USD în funcție de natura afacerii. În prezent oferim finanțare pentru: * Franciza Start-Up * Achiziția de Afaceri * Extinderea Afacerii * Achiziționarea de Imobile Comerciale * Execuția Contractului * * Împrumuturile de consolidare Scopul nostru este să putem ajuta pe toată lumea cât mai mult posibil, indiferent de raportul dvs. de credit a zice. Nu am stabilit compania noastră să discrimineze. Vom fi bucuroși să primim Rezumatul Executiv / Planul de Proiect și să acceptăm un BELLUNO. Firma noastră este hotărâtă să participe cu diligență la orice proiect viabil, la alegerea dvs., în vederea finanțării și acordării de împrumuturi cu împrumut pentru acestea. Trimiteți prin e-mail rezumatul proiectelor dvs. la: alenxanderwalkerloanfirm@outlook.com
ANONIM a comentat Decretul 385 2018
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 385 2018
     We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decizia 153 2017
    www.thejunction.eu
Alte acte pe aceeaşi temă cu Hotărârea 1410/2009
Hotărârea 9 2009
privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National
Hotărârea 1088 2006
privind infiintarea Centrului Cultural „Sala Palatului"
Hotărârea 401 2006
privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotarile necesare indeplinirii atributiilor Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor
Hotărârea 1878 2005
privind infiintarea Centrului de Pregatire Profesionala in Cultura
Decretul 1064 2005
pentru eliberarea din functie a unui magistrat
Hotărârea 902 2005
privind infiintarea Institutului National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel"
Hotărârea 802 2005
privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National
Hotărârea 67 2005
privind infiintarea Centrului de Studii si Cercetari in Domeniul Culturii
Hotărârea 68 2005
privind infiintarea Centrului de Consultanta pentru Programe Culturale Europene
Hotărârea 1123 2004
privind infiintarea Centrului National al Dansului Bucuresti
Hotărârea 1463 2003
privind organizarea si functionarea Centrului National pentru Conservarea si Promovarea Culturii Traditionale
Hotărârea 261 2002
privind organizarea si functionarea Institutului National al Monumentelor Istorice
Hotărârea 1258 2001
privind organizarea si functionarea Oficiului National al Monumentelor Istorice
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu