Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 9 din 18 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 115 din  4 februarie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida             - presedinte
    Aspazia Cojocaru      - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Acsinte Gaspar        - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Ion Predescu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Ingrid Alina Tudora   - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. si Sindicatul Liber "Amonil" in Dosarul nr. 2.181/2004 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza se afla in stare de judecata.
    Reprezentantul Ministerului Public, invocand jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 563/2004 si nr. 375/2004, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 7 iunie 2004, pronuntata in Dosarul nr. 2.181/2004, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. si Sindicatul Liber "Amonil" intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 38 din Constitutie. Astfel, in ceea ce priveste dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, arata ca acestea "sunt de natura a afecta sau a ingradi (fie si intr-o maniera indirecta)" dreptul salariatilor la munca, respectiv dreptul privind alegerea in mod liber a profesiei, a meseriei, a ocupatiei ori a locului de munca, prin impunerea, in sarcina angajatorului, a depunerii unei cautiuni. De asemenea, apreciaza ca, in aceeasi maniera indirecta, este afectat si "dreptul la negocieri colective in materie de munca, respectiv caracterul obligatoriu al conventiilor colective de munca". Afectarea, incalcarea ori ingradirea acestor drepturi ale salariatilor Societatii Comerciale "Amonil" - S.A. (membri ai Sindicatului Liber "Amonil") este "mediata" de faptul ca angajatorul caruia ii incumba sarcina de a depune cautiunea fixata de instanta "nu va putea sa o faca datorita blocajului total in care acesta se afla", atat datorita popririi tuturor conturilor sale bancare, cat si ca urmare a executarii silite mobiliare si imobiliare asupra intregului sau patrimoniu de catre creditorul urmaritor, in speta Societatea Comerciala "Petrom Gas" - S.R.L. din Bucuresti. Totodata, arata ca "blocarea (poprirea) tuturor conturilor bancare ale angajatorului si aplicarea dispozitiilor art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila au ca efect neplata salariilor si a obligatiilor conexe acestora catre bugete, ceea ce, in fapt, inseamna afectarea si ingradirea dreptului la munca al salariatilor acelui angajator". In concluzie, autorii exceptiei considera ca dispozitiile art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila sunt neconstitutionale, intrucat, prin efectele pe care le produc, nu numai ca ingradesc drepturile membrilor Sindicatului Liber "Amonil", asa cum sunt ele consfintite in art. 38 din Constitutie, ci, practic, duc la inlaturarea acestora.
    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
    Din examinarea incheierii de sesizare si a notelor scrise ale autorilor exceptiei, se observa ca instanta de judecata si-a extins motivarea netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate si in raport cu prevederile constitutionale ale art. 21. In acest sens, arata ca obligatia de plata a unei cautiuni, instituita de art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, nu constituie un impediment in promovarea unei contestatii la executare, ci vizeaza exclusiv solutionarea cererii de suspendare a executarii silite, avand ca scop asigurarea unei garantii pentru creditor, in ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a intarzierii executarii silite, prin efectul suspendarii acesteia de catre instanta. Aceasta obligatie de plata a cautiunii, nefiind o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, nu ingradeste accesul liber la justitie.
    Instanta de judecata apreciaza ca art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila nu incalca prevederile constitutionale ale art. 38 alin. (1) si (5), intrucat "obligatia debitorului de a achita cautiunea nu ingradeste dreptul la munca al angajatilor sai in cazul in care nu este indeplinita si nu se obtine suspendarea executarii silite".
    Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila, instanta considera ca este neintemeiata.
    Astfel, arata ca acest text de lege da "posibilitatea societatii bancare (in calitate de tert poprit) ca, din momentul indisponibilizarii sumelor debitorului si pana la achitarea integrala a obligatiilor din titlul executoriu, sa se efectueze si alte parti sau operatiuni, in conditiile prevazute de lege". In continuare, apreciaza ca nu se poate retine ca este incalcat dreptul la munca prin neplata salariilor catre angajatii debitorului ale carui conturi bancare au fost poprite, deoarece, potrivit art. 156 din Codul muncii, salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este neintemeiata. Astfel, arata ca in speta nu este vorba despre o problema de constitutionalitate, intrucat sustinerile autorilor exceptiei privesc, in primul rand, aspecte legate de aplicarea textelor procedurale, in functie de datele concrete ale cauzei. In acest sens, apreciaza ca, "departe de a ingradi principiile constitutionale enuntate de semnatarii exceptiei, textele criticate constituie expresia aplicarii lor, garantand desfasurarea procedurii de executare silita, cu respectarea legii si a Constitutiei". De asemenea, considera ca procedura de judecata, in ansamblul ei, inclusiv faza executarii silite, se intemeiaza pe prevederile constitutionale ale art. 126 alin. (2) si, din aceasta perspectiva, dispozitiile criticate reprezinta norme privind executarea silita, "institutie procedurala al carei scop este reprezentat de realizarea definitiva si practica a unor drepturi recunoscute printr-o hotarare judecatoreasca sau un alt titlu executoriu".
    In final, Guvernul invoca faptul ca, asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta de contencios constitutional s-a pronuntat in numeroase randuri, prin decizii precum Decizia nr. 55/2003, Decizia nr. 178/2003, Decizia nr. 227/2004 si Decizia nr. 67/2004.
    Avocatul Poporului apreciaza ca textele de lege criticate sunt constitutionale. In acest sens, arata ca dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila nu ingradesc sub nici un aspect liberul acces la justitie si nici nu impiedica partile interesate de a apela la instantele judecatoresti si de a se prevala de toate garantiile procesuale. In sustinerea acestui punct de vedere este invocata jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 227/2004. De altfel, arata ca dispozitiile criticate sunt norme de procedura, reprezentand optiunea legiuitorului, in deplina conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege. In ceea ce priveste contrarietatea art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila fata de prevederile constitutionale ale art. 38 alin. (1) si (5), devenit art. 41 alin. (1) si (5) in Constitutia republicata, Avocatul Poporului apreciaza ca "dispozitiile legale criticate referitoare la suspendarea executarii pana la solutionarea contestatiei la executare si a indisponibilizarii sumelor existente nu contin norme contrare dreptului la munca si protectiei sociale a muncii". In final, apreciaza ca dispozitiile art. 21 alin. (4) din Constitutie, referitoare la jurisdictiile speciale administrative, nu au relevanta in cauza de fata.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit in cauza de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila, care au urmatorul continut:
    - Art. 403 alin. 1: "Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel.";
    - Art. 457 alin. 2: "La data sesizarii bancii, sumele existente, precum si cele provenite din incasarile viitoare sunt indisponibilizate in masura necesara realizarii creantei. Din momentul indisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlul executoriu tertul poprit nu va face nici o alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizata, daca legea nu prevede altfel."
    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale, autorii exceptiei invoca incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 38, care, in noua lor redactare si numerotare din Constitutia republicata, a devenit art. 41, cu urmatorul continut:
    - Art. 41: "(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.
    (2) Salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala. Acestea privesc securitatea si sanatatea salariatilor, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tara, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.
    (3) Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.
    (4) La munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.
    (5) Dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila reglementeaza posibilitatea instantei de a suspenda executarea silita pana la solutionarea contestatiei la executare, daca se depune o cautiune al carei cuantum este fixat de instanta. Instituirea obligatiei de plata a cautiunii, ca o conditie a suspendarii executarii, are o dubla finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor, in ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a intarzierii executarii silite, prin efectul suspendarii acesteia, si, pe de alta parte, de a preveni si a limita eventualele abuzuri in valorificarea unui atare drept de catre debitorii rau-platnici. Totodata, din interpretarea dispozitiilor art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila rezulta ca in cazul debitorului titular de conturi bancare, la cererea creditorului, poprirea se infiinteaza asupra sumelor existente si viitoare, acestea fiind indisponibilizate numai in limita necesara realizarii creantei. Prin aceasta masura este anihilata reaua-credinta a debitorului care refuza sa execute voluntar o obligatie certa, lichida si exigibila ce constituie titlu executoriu.
    Intrucat indisponibilizarea opereaza numai in limita creantei, nu poate fi retinuta critica potrivit careia aceasta procedura paralizeaza intreaga activitate a agentului economic, iar prin aceasta ar fi afectat dreptul la munca al salariatilor.
    Avand in vedere toate aceste argumente, Curtea apreciaza ca textele de lege supuse controlului de constitutionalitate nu sunt de natura sa contravina art. 41 din Constitutie, iar prin aceasta sa diminueze nejustificat sansele de incadrare in munca, sau protectia sociala a salariatilor, asa cum sustin autorii exceptiei de neconstitutionalitate.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. si Sindicatul Liber "Amonil" in Dosarul nr. 2.181/2004 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 18 ianuarie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Ingrid Alina TudoraSmartCity5

COMENTARII la Decizia 9/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 9 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
    EMMA LEASING COMPANY LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At EMMA LEASING COMPANY LTD we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of EMMA LEASING LTD, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our procedures are most reasonable and safest as dealings are done bank to bank immediately after DOA is countersigned keeping you our client guaranteed of safety 100%. Leasing Price : 4%+2% Buying Price: 32%+2% Contact us for more details on our terms and procedure of transaction. ANDREW ROBERT CARTER email: acarterrobertandrew9@gmail.com skype: acarterrobertandrew9@gmail.com Tel contact: +447031968934
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Legea 656 2002
    OPORTUNEA DE ÎNCHIRIERE URGENTĂ PENTRU SOLICITAREA PROBLEMEI FINANCIARE Ai nevoie de un împrumut? Căutați Finanțe? Căutați un împrumut pentru a vă lărgi afacerea? Cred că ați ajuns la locul potrivit. Oferim împrumuturi cu dobândă redusă. Persoanele interesate ar trebui să ne contacteze la Pentru răspuns imediat la cererea dvs., Kindly răspundeți numai la e-mailurile de mai jos. Ce este aplicația +918586038302 neadneadloan@gmail.com Vă rugăm să ne furnizați informațiile următoare, dacă sunteți interesați. 1) Numele complet: ......... 2) Sex: ......... 3) Suma împrumutului necesară: ......... 4) Durata împrumutului: ......... 5) Țara: ......... 6) Adresa de domiciliu: ......... 7) Număr mobil: ......... 8) Venit lunar: ..................... 9) Ocupatia: ........................... ) Care site-ul v-ati prezentat aici despre noi ..................... Multumesc si toate cele bune. neadneadloan@gmail.com +918586038302
ANONIM a comentat Ordin 426 2011
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@­execs.­com ( ValidusCapital@­techie.­com )
ANONIM a comentat Legea 139 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 21 1990
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 75 1995
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 9/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu