Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 9 din 18 ianuarie 2005

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 115 din  4 februarie 2005


SmartCity3


    Ioan Vida             - presedinte
    Aspazia Cojocaru      - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Acsinte Gaspar        - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Ion Predescu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Ingrid Alina Tudora   - magistrat-asistent

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. si Sindicatul Liber "Amonil" in Dosarul nr. 2.181/2004 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Cauza se afla in stare de judecata.
    Reprezentantul Ministerului Public, invocand jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume deciziile nr. 563/2004 si nr. 375/2004, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neintemeiata.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 7 iunie 2004, pronuntata in Dosarul nr. 2.181/2004, Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. si Sindicatul Liber "Amonil" intr-o cauza ce are ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.
    In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, autorii acesteia sustin ca dispozitiile legale criticate contravin prevederilor art. 38 din Constitutie. Astfel, in ceea ce priveste dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, arata ca acestea "sunt de natura a afecta sau a ingradi (fie si intr-o maniera indirecta)" dreptul salariatilor la munca, respectiv dreptul privind alegerea in mod liber a profesiei, a meseriei, a ocupatiei ori a locului de munca, prin impunerea, in sarcina angajatorului, a depunerii unei cautiuni. De asemenea, apreciaza ca, in aceeasi maniera indirecta, este afectat si "dreptul la negocieri colective in materie de munca, respectiv caracterul obligatoriu al conventiilor colective de munca". Afectarea, incalcarea ori ingradirea acestor drepturi ale salariatilor Societatii Comerciale "Amonil" - S.A. (membri ai Sindicatului Liber "Amonil") este "mediata" de faptul ca angajatorul caruia ii incumba sarcina de a depune cautiunea fixata de instanta "nu va putea sa o faca datorita blocajului total in care acesta se afla", atat datorita popririi tuturor conturilor sale bancare, cat si ca urmare a executarii silite mobiliare si imobiliare asupra intregului sau patrimoniu de catre creditorul urmaritor, in speta Societatea Comerciala "Petrom Gas" - S.R.L. din Bucuresti. Totodata, arata ca "blocarea (poprirea) tuturor conturilor bancare ale angajatorului si aplicarea dispozitiilor art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila au ca efect neplata salariilor si a obligatiilor conexe acestora catre bugete, ceea ce, in fapt, inseamna afectarea si ingradirea dreptului la munca al salariatilor acelui angajator". In concluzie, autorii exceptiei considera ca dispozitiile art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila sunt neconstitutionale, intrucat, prin efectele pe care le produc, nu numai ca ingradesc drepturile membrilor Sindicatului Liber "Amonil", asa cum sunt ele consfintite in art. 38 din Constitutie, ci, practic, duc la inlaturarea acestora.
    Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata.
    Din examinarea incheierii de sesizare si a notelor scrise ale autorilor exceptiei, se observa ca instanta de judecata si-a extins motivarea netemeiniciei exceptiei de neconstitutionalitate si in raport cu prevederile constitutionale ale art. 21. In acest sens, arata ca obligatia de plata a unei cautiuni, instituita de art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, nu constituie un impediment in promovarea unei contestatii la executare, ci vizeaza exclusiv solutionarea cererii de suspendare a executarii silite, avand ca scop asigurarea unei garantii pentru creditor, in ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a intarzierii executarii silite, prin efectul suspendarii acesteia de catre instanta. Aceasta obligatie de plata a cautiunii, nefiind o conditie de admisibilitate a contestatiei la executare, nu ingradeste accesul liber la justitie.
    Instanta de judecata apreciaza ca art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila nu incalca prevederile constitutionale ale art. 38 alin. (1) si (5), intrucat "obligatia debitorului de a achita cautiunea nu ingradeste dreptul la munca al angajatilor sai in cazul in care nu este indeplinita si nu se obtine suspendarea executarii silite".
    Referitor la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila, instanta considera ca este neintemeiata.
    Astfel, arata ca acest text de lege da "posibilitatea societatii bancare (in calitate de tert poprit) ca, din momentul indisponibilizarii sumelor debitorului si pana la achitarea integrala a obligatiilor din titlul executoriu, sa se efectueze si alte parti sau operatiuni, in conditiile prevazute de lege". In continuare, apreciaza ca nu se poate retine ca este incalcat dreptul la munca prin neplata salariilor catre angajatii debitorului ale carui conturi bancare au fost poprite, deoarece, potrivit art. 156 din Codul muncii, salariile se platesc inaintea oricaror alte obligatii banesti ale angajatorilor.
    Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
    Guvernul considera ca exceptia de neconstitutionalitate invocata este neintemeiata. Astfel, arata ca in speta nu este vorba despre o problema de constitutionalitate, intrucat sustinerile autorilor exceptiei privesc, in primul rand, aspecte legate de aplicarea textelor procedurale, in functie de datele concrete ale cauzei. In acest sens, apreciaza ca, "departe de a ingradi principiile constitutionale enuntate de semnatarii exceptiei, textele criticate constituie expresia aplicarii lor, garantand desfasurarea procedurii de executare silita, cu respectarea legii si a Constitutiei". De asemenea, considera ca procedura de judecata, in ansamblul ei, inclusiv faza executarii silite, se intemeiaza pe prevederile constitutionale ale art. 126 alin. (2) si, din aceasta perspectiva, dispozitiile criticate reprezinta norme privind executarea silita, "institutie procedurala al carei scop este reprezentat de realizarea definitiva si practica a unor drepturi recunoscute printr-o hotarare judecatoreasca sau un alt titlu executoriu".
    In final, Guvernul invoca faptul ca, asupra constitutionalitatii dispozitiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta de contencios constitutional s-a pronuntat in numeroase randuri, prin decizii precum Decizia nr. 55/2003, Decizia nr. 178/2003, Decizia nr. 227/2004 si Decizia nr. 67/2004.
    Avocatul Poporului apreciaza ca textele de lege criticate sunt constitutionale. In acest sens, arata ca dispozitiile art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila nu ingradesc sub nici un aspect liberul acces la justitie si nici nu impiedica partile interesate de a apela la instantele judecatoresti si de a se prevala de toate garantiile procesuale. In sustinerea acestui punct de vedere este invocata jurisprudenta Curtii Constitutionale, si anume Decizia nr. 227/2004. De altfel, arata ca dispozitiile criticate sunt norme de procedura, reprezentand optiunea legiuitorului, in deplina conformitate cu art. 126 alin. (2) din Constitutie, potrivit caruia competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege. In ceea ce priveste contrarietatea art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila fata de prevederile constitutionale ale art. 38 alin. (1) si (5), devenit art. 41 alin. (1) si (5) in Constitutia republicata, Avocatul Poporului apreciaza ca "dispozitiile legale criticate referitoare la suspendarea executarii pana la solutionarea contestatiei la executare si a indisponibilizarii sumelor existente nu contin norme contrare dreptului la munca si protectiei sociale a muncii". In final, apreciaza ca dispozitiile art. 21 alin. (4) din Constitutie, referitoare la jurisdictiile speciale administrative, nu au relevanta in cauza de fata.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit in cauza de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila, care au urmatorul continut:
    - Art. 403 alin. 1: "Pana la solutionarea contestatiei la executare sau a altei cereri privind executarea silita, instanta competenta poate suspenda executarea, daca se depune o cautiune in cuantumul fixat de instanta, in afara de cazul in care legea dispune altfel.";
    - Art. 457 alin. 2: "La data sesizarii bancii, sumele existente, precum si cele provenite din incasarile viitoare sunt indisponibilizate in masura necesara realizarii creantei. Din momentul indisponibilizarii si pana la achitarea integrala a obligatiilor prevazute in titlul executoriu tertul poprit nu va face nici o alta plata sau alta operatiune care ar putea diminua suma indisponibilizata, daca legea nu prevede altfel."
    In sustinerea neconstitutionalitatii acestor dispozitii legale, autorii exceptiei invoca incalcarea prevederilor constitutionale ale art. 38, care, in noua lor redactare si numerotare din Constitutia republicata, a devenit art. 41, cu urmatorul continut:
    - Art. 41: "(1) Dreptul la munca nu poate fi ingradit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupatiei, precum si a locului de munca este libera.
    (2) Salariatii au dreptul la masuri de protectie sociala. Acestea privesc securitatea si sanatatea salariatilor, regimul de munca al femeilor si al tinerilor, instituirea unui salariu minim brut pe tara, repausul saptamanal, concediul de odihna platit, prestarea muncii in conditii deosebite sau speciale, formarea profesionala, precum si alte situatii specifice, stabilite prin lege.
    (3) Durata normala a zilei de lucru este, in medie, de cel mult 8 ore.
    (4) La munca egala, femeile au salariu egal cu barbatii.
    (5) Dreptul la negocieri colective in materie de munca si caracterul obligatoriu al conventiilor colective sunt garantate."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca art. 403 alin. 1 din Codul de procedura civila reglementeaza posibilitatea instantei de a suspenda executarea silita pana la solutionarea contestatiei la executare, daca se depune o cautiune al carei cuantum este fixat de instanta. Instituirea obligatiei de plata a cautiunii, ca o conditie a suspendarii executarii, are o dubla finalitate, si anume, pe de o parte, aceea de a constitui o garantie pentru creditor, in ceea ce priveste acoperirea eventualelor daune suferite ca urmare a intarzierii executarii silite, prin efectul suspendarii acesteia, si, pe de alta parte, de a preveni si a limita eventualele abuzuri in valorificarea unui atare drept de catre debitorii rau-platnici. Totodata, din interpretarea dispozitiilor art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila rezulta ca in cazul debitorului titular de conturi bancare, la cererea creditorului, poprirea se infiinteaza asupra sumelor existente si viitoare, acestea fiind indisponibilizate numai in limita necesara realizarii creantei. Prin aceasta masura este anihilata reaua-credinta a debitorului care refuza sa execute voluntar o obligatie certa, lichida si exigibila ce constituie titlu executoriu.
    Intrucat indisponibilizarea opereaza numai in limita creantei, nu poate fi retinuta critica potrivit careia aceasta procedura paralizeaza intreaga activitate a agentului economic, iar prin aceasta ar fi afectat dreptul la munca al salariatilor.
    Avand in vedere toate aceste argumente, Curtea apreciaza ca textele de lege supuse controlului de constitutionalitate nu sunt de natura sa contravina art. 41 din Constitutie, iar prin aceasta sa diminueze nejustificat sansele de incadrare in munca, sau protectia sociala a salariatilor, asa cum sustin autorii exceptiei de neconstitutionalitate.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1 - 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d), precum si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

    CURTEA CONSTITUTIONALA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 alin. 1 si ale art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Amonil" - S.A. si Sindicatul Liber "Amonil" in Dosarul nr. 2.181/2004 al Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti.
    Definitiva si general obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 18 ianuarie 2005.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. IOAN VIDA

                              Magistrat asistent,
                              Ingrid Alina TudoraSmartCity5

COMENTARII la Decizia 9/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 9 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    Do You Seek Funds To Pay Off Credits and Debts? { EllinasFinances@gmail.com } Is Here To Put A Stop To Your Financial Problems. We Offer All Kinds Of Loan (Personal Loan, Commercial Loan, etc.) We Give Out Loan With An Interest Rate Of 2%. Interested Applicants Should Contact Us Via Email: EllinasFinances@gmail.com Please Fill the Application Form Below: - Complete Name: - Loan Amount Needed: - Loan Duration: - Purpose Of Loan: - City / Country: - Telephone: - How Did You Hear About Us: If You Are Interested To Get A Loan Then Kindly Write Us With The Loan Requirement. Please, Contact Us via Email: EllinasFinances@gmail.com ,,,
ANONIM a comentat Decretul 510 2017
    Hi, i just want to share my experience with everyone. I have being hearing about this blank ATM card for a while and i never really paid any interest to it because of my doubts. Until one day i discovered a hacking guy called (OSCAR WHITE). he is really good at what he is doing. Back to the point, I inquired about The Blank ATM Card. If it works or even Exist.He told me Yes and that its a card programmed for random money withdraws without being noticed and can also be used for free online purchases of any kind. This was shocking and i still had my doubts. Then i gave it a try and asked for the card and agreed to their terms and conditions. Hoping and praying it was not a scam. One week later i received my card and tried with the closest ATM machine close to me, It worked like magic. I was able to withdraw up to $4500. This was unbelievable and the happiest day of my life. So far i have being able to withdraw up to $28000 without any stress of being caught. I don't know why i am posting this here, i just felt this might help those of us in need of financial stability. blank Atm has really change my life. If you want to contact him, Here is the email address oscarwhitehackersworld@gmail.com or whats-app +1(323)-362-2310 And I believe he will also Change your Life....
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 737 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 30 2018
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Legea 174 2016
    We are authorized Financial consulting firm that work directly with A rated banks eg Lloyds Bank,Barclays Bank,HSBC bank etc We provide BG, SBLC,and lots more for clients all over the world. We are equally ready to work with Brokers and financial consultants/consulting firms in their respective countries. Our procedures are most reasonable and safest as we operate a 100% financial risk free process which entails that the issuing and receiving bank continues the transaction immediately after DOA is countersigned We offer certifiable and verifiable bank instruments via Swift Transmission from a genuine provider capable of taking up time bound transactions. We are RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We hope to establish a long term business relationship with you even after this first trial Regards WALSH SMITH, ROBERT email : info.iqfinanceplc@gmail.com skype: cpt_young1 Tel contact: +447031968934 Registered No: 04374045
ANONIM a comentat Legea 159 2017
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat OUG 50 2018
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 9/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu