Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.715 din 20.11.2018

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala a Romaniei
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 01 martie 2019SmartCity1

Valer Dorneanu - preşedinte
Marian Enache - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Daniel Marius Morar - judecător
Mona-Maria Pivniceru - judecător
Livia Doina Stanciu - judecător
Simona-Maya Teodoroiu - judecător
Varga Attila - judecător
Simina Popescu-Marin - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Sorin-Ioan-Daniel Chiriazi.1. Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, excepţie ridicată de Vasile Făgeţan în Dosarul nr. 2.258/107/2016 al Tribunalului Alba - Secţia a IIa civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă şi care formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 438D/2017.2. La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare este legal îndeplinită.3. Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, ca inadmisibilă, sens în care precizează că prin criticile de neconstituţionalitate formulate este vizată, în realitate, o completare a textului de lege supus controlului de constituţionalitate, în sensul nerecunoaşterii dreptului de a fi ales pentru persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă, indiferent de pedeapsa aplicată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:4. Prin Încheierea nr. 354/CAF din februarie 2017 pronunţată în Dosarul nr. 2.258/107/2016, Tribunalul Alba - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali.5. Excepţia a fost ridicată de Vasile Făgeţan într-o cauză având ca obiect anularea unui act emis de autorităţile administraţiei publice locale. 6. În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, autorul acesteia susţine, în esenţă, că dispoziţiile legale criticate sunt neconstituţionale, deoarece persoanele condamnate, în cazul cărora sentinţa de condamnare nu cuprinde dispoziţii privind interzicerea dreptului de a fi ales, beneficiază de o situaţie privilegiată comparativ cu persoanele cărora, prin sentinţa penală, le-a fost impusă această interdicţie. Această situaţie este cu atât mai gravă cu cât, drept urmare a condamnării, acestea îşi pierd mandatul chiar dacă sunt condamnate la o pedeapsă pentru care s-a dispus suspendarea executării, aşa cum prevăd dispoziţiile Legii nr. 393/2004. Consideră că a permite alegerea într-o funcţie publică a unei persoane condamnate, dar căreia nu i s-a interzis în mod direct dreptul de a fi ales, este contrară spiritului Constituţiei şi statului de drept. În susţinerea criticii de neconstituţionalitate, invocă Decizia Curţii Constituţionale nr. 536 din 6 iulie 2016.7. Tribunalul Alba - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă consideră că excepţia de neconstituţionalitate este întemeiată în parte. Referitor la critica adusă prevederilor art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 în raport cu art. 16 din Constituţie, instanţa apreciază că excepţia este neîntemeiată, neexistând vreo contradicţie cu principiul egalităţii în drepturi sau cu reglementările art. 37 şi 1 din Constituţie.8. Analizând dispoziţiile constituţionale referitoare la ocuparea funcţiilor şi demnităţilor publice, instanţa reţine că norma constituţională a art. 16 alin. (3) face trimitere la „condiţiile legii" atunci când reglementează dreptul de a fi ales în cadrul autorităţilor publice locale. Acestei trimiteri generice îi este subsumată inclusiv dispoziţia prevăzută de art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 cu privire la persoanele cărora le este interzis dreptul de a fi alese. În acest sens, norma constituţională permite legiuitorului să stabilească conţinutul şi limitele dreptului cetăţeanului de a participa la alegerile locale, având în vedere scopul acestui drept, precum şi interesul general care trebuie protejat. Cauza de interdicţie de a fi ales se circumscrie marjei de apreciere a legiuitorului în această materie, fiind o măsură adecvată, necesară şi proporţională cu scopul legitim urmărit, respectiv înlăturarea posibilităţii persoanei condamnate printr-o hotărâre judecătorească definitivă de a fi aleasă în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice.9. În ceea ce priveşte cea de-a doua ipoteză vizată de reclamantul petent, cea prin care se apreciază că nu se respectă dispoziţiile constituţionale în situaţia în care unei persoane condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei prin care i s-a interzis dreptul de a fi ales i se permite a candida, instanţa apreciază întemeiată excepţia de neconstituţionalitate. În acest sens, instanţa reţine aceleaşi argumente care au fost avute în vedere la pronunţarea de către Curtea Constituţională a Deciziei nr. 536 din 6 iulie 2016. Spre deosebire de aspectele avute în vedere la pronunţarea Deciziei nr. 536 din 6 iulie 2016, din cuprinsul art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 nu rezultă în mod expres o astfel de distincţie. Totuşi trebuie remarcat faptul că sancţiunea instituită prin dispoziţiile legale reprezintă o sancţiune cu natură juridică distinctă de pedeapsa accesorie/complementară prevăzută în materie penală constând în interdicţia de a fi ales. Sub aspectul naturii juridice, suspendarea executării pedepsei este o instituţie complementară, menită să întregească posibilităţile pe care legea le dă instanţei judecătoreşti pentru realizarea individualizării pedepsei. Fiind consecinţa unei condamnări, aceasta îşi păstrează caracterul de măsură coercitivă penală, caracter care constă în obligaţia impusă celui condamnat de a avea o bună conduită pe durata termenului de încercare şi de a se abţine de la săvârşirea unei noi infracţiuni. Aşa fiind, suspendarea condiţionată sau sub supraveghere a executării pedepsei are caracterul juridic de mijloc de individualizare a executării pedepsei şi funcţionează ca o măsură judiciară (substitutiv de pedeapsă) de a cărei respectare depinde stingerea executării.10. În măsura în care se atribuie pedepsei funcţia de a influenţa asupra conştiinţei, mentalităţii şi conduitei viitoare a condamnatului, în aceeaşi măsură pedeapsa trebuie să corespundă cu gradul de receptivitate a acestuia faţă de influenţa educativă a pedepsei. Criteriile generale de individualizare a pedepsei sunt detaliate în cuprinsul art. 74 din Codul penal. Constatarea ilicitului penal printr-o hotărâre judecătorească definitivă înlătură prezumţia de nevinovăţie a persoanei acuzate şi plasează prin ea însăşi alesul local în afara cadrului legal de exercitare a funcţiei. De aceea, condamnarea în sine este cea care determină pierderea integrităţii, element fundamental al obţinerii mandatului electiv, fără de care persoana care ocupă respectiva demnitate publică nu are legitimitatea de a-şi începe activitatea.11. Prezumţia de nevinovăţie, de bună-credinţă şi de loialitate a acesteia au fost desfiinţate ca efect al hotărârii definitive de condamnare, astfel încât, indiferent de modul de executare a pedepsei, prin care i s-a interzis dreptul de a fi ales, unei astfel de persoane nu i se mai poate încredinţa de către stat exerciţiul autorităţii publice, întrucât, prin condamnare, persoana pierde legitimitatea şi încetează a mai fi în acord cu interesele generale ale comunităţii, creându-se astfel diferenţe de tratament juridic între persoane aflate în aceeaşi situaţie juridică şi, implicit, nu se asigură ocuparea unei funcţii publice în condiţii de egalitate pentru toţi cetăţenii, împrejurare care este de natură să nesocotească prevederile art. 16 alin. (1) şi (3) din Constituţie, cu atât mai mult cu cât aceste dispoziţii vizează persoane care ocupă funcţii reprezentative în stat şi care exercită prerogative de putere, persoane ale căror fapte de natură penală produc consecinţe grave asupra bunei funcţionări a autorităţilor publice, asupra actului decizional care priveşte interesul general al societăţii şi, nu în ultimul rând, asupra încrederii cetăţenilor în autoritatea şi prestigiul instituţiilor statului.12. Posibilitatea lăsată celor condamnaţi la pedepse prin care li se interzice dreptul de a fi aleşi, pedepse care sunt suspendate condiţionat sau sub supraveghere, de a participa la alegeri pentru autorităţile publice locale şi eventual de a exercita o funcţie de demnitate publică, cu toate drepturile şi responsabilităţile pe care exerciţiul autorităţii de stat le implică, contravine principiului supremaţiei Constituţiei şi al obligativităţii respectării legilor, consacrat de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală, şi vulnerabilizează încrederea cetăţenilor în autorităţile statului.13. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.14. Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materia dreptului fundamental de a fi ales, spre exemplu, deciziile nr. 61 din 14 ianuarie 2010, nr. 419 din 26 martie 2009, nr. 246 din 4 mai 2016 şi nr. 289 din 11 mai 2016. În ceea ce priveşte Decizia Curţii Constituţionale nr. 536 din 6 iulie 2016, invocată în susţinerea excepţiei, consideră că aceasta nu are aplicabilitate în cauză, întrucât se referă la modalitatea de executare a pedepsei privative de libertate (cu executare efectivă, respectiv cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere), ceea ce nu este cazul în prezenta speţă. În acest sens precizează că textul art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015, criticat de autorul excepţiei, vizează interzicerea dreptului de a fi ales, prin hotărâre judecătorească definitivă, fără a se referi la modalitatea de executare a pedepsei principale aplicate de instanţă, similar reglementării care a format obiectul deciziei menţionate.15. Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, prevederile legale criticate, raportate la dispoziţiile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:16. Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.17. Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 349 din 20 mai 2015, care au următorul cuprins: „Nu pot fi aleşi: (...);b)persoanele care fac parte din categoriile prevăzute la alin. (1), precum şi persoanele cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice."Prevederile art. 6 alin. (1) din Legea nr. 115/2015, la care normele legale criticate fac trimitere, au următorul cuprins: „Nu pot alege: a)debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie;b)persoanele cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă."18. În opinia autorului excepţiei, prevederile legale criticate contravin dispoziţiilor din Constituţie cuprinse în art. 1 privind statul român, art. 16 privind egalitatea în faţa legii şi art. 37 alin. (1) privind dreptul de a fi ales. 19. Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prevederile legale supuse controlului de constituţionalitate instituie o condiţie negativă în privinţa dreptului de a fi ales în funcţia de primar, consilier local şi consilier judeţean, care se referă la ineligibilitatea debililor sau alienaţilor mintal, persoanelor puse sub interdicţie, persoanelor cărora li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege, pe durata stabilită prin hotărâre judecătorească definitivă, precum şi persoanelor cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, această din urmă categorie fiind cea vizată prin critica de neconstituţionalitate. Legea electorală privind aleşii locali instituie, aşadar, pentru persoanele cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi ales imposibilitatea să fie alese în funcţia de primar, consilier local şi consilier judeţean. 20. Examinând dispoziţiile din Legea fundamentală privind drepturile electorale, Curtea reţine că, potrivit prevederilor art. 37 din Legea fundamentală privind dreptul de a fi ales, o persoană poate fi aleasă dacă are drept de vot şi dacă îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 16 alin. (3) şi art. 40 alin. (3) din Constituţie. Aceste condiţii trebuie îndeplinite în mod cumulativ. 21. Astfel, dreptul de vot, reglementat prin art. 36 alin. (1) din Constituţie, este un drept exclusiv politic ce caracterizează, din acest punct de vedere, statutul juridic al cetăţeanului român. Pentru a beneficia de acest drept, cetăţeanul român trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani până în ziua alegerilor inclusiv. Alin. (2) al art. 36 din Legea fundamentală stabileşte că nu au drept de vot debilii sau alienaţii mintal, puşi sub interdicţie, şi nici persoanele condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. 22. Totodată, dispoziţiile art. 16 alin. (3) din Constituţie stabilesc că funcţiile şi demnităţile publice pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară, în timp ce dispoziţiile art. 40 alin. (3) din Constituţie interzic judecătorilor Curţii Constituţionale, avocaţilor poporului, magistraţilor, membrilor activi ai armatei, poliţiştilor şi altor categorii de funcţionari publici, stabilite prin lege organică, să se asocieze în partide politice şi să fie alese. 23. În plus, conform normei constituţionale prevăzute de art. 37 alin. (2), candidaţii trebuie să îndeplinească, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de 23 de ani pentru a fi aleşi în Camera Deputaţilor sau în organele administraţiei publice locale, vârsta de cel puţin 33 de ani pentru a fi aleşi în Senat şi vârsta de cel puţin 35 de ani pentru a fi aleşi în funcţia de Preşedinte al României. 24. Din interpretarea coroborată a art. 16 alin. (3), art. 36 şi 37 din Constituţie, Curtea constată că, în cazul dreptului de a fi ales, dispoziţiile art. 37 alin. (1) din Constituţie prevăd că pot fi aleşi doar cetăţenii care nu au fost condamnaţi prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale şi condiţionează acest drept de îndeplinirea condiţiilor prevăzute prin norma constituţională de la art. 16 alin. (3), care, la rândul său, face trimitere la „condiţiile legii" atunci când reglementează dreptul de a ocupa funcţii şi demnităţi publice, civile sau militare. Acestei trimiteri generice îi este subsumată inclusiv Legea nr. 115/2015, invocată în prezenta cauză. 25. Faţă de considerentele mai sus evocate, Curtea constată că dispoziţiile art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 nu încalcă prevederile constituţionale referitoare la dreptul de a fi ales, întrucât, în contextul juridic analizat, normele legale criticate nu fac altceva decât să preia soluţia constituţională prevăzută de art. 37 alin. (1) coroborat cu art. 36 alin. (2) din Legea fundamentală, dând expresie prevederilor constituţionale antereferite în materia alegerilor în funcţiile publice din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale. 26. Totodată, Curtea precizează că norma constituţională consacrată de art. 37 alin. (1), cu trimitere expresă la art. 16 alin. (3) din Constituţie, care prevede printre condiţiile de ocupare a funcţiilor şi demnităţilor publice, civile sau militare îndeplinirea condiţiilor stabilite prin lege, dă dreptul legiuitorului de a stabili conţinutul şi limitele dreptului cetăţeanului de a fi ales, având în vedere scopul acestui drept, precum şi interesul general care trebuie protejat. Interzicerea exercitării dreptului de a fi ales în cazul persoanelor cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea acestui drept reprezintă o măsură adecvată, necesară şi proporţională cu scopul legitim urmărit, respectiv înlăturarea posibilităţii ocupării unor funcţii sau demnităţi publice elective de către persoane condamnate, prin hotărâre judecătorească definitivă, la pierderea drepturilor electorale. 27. În ceea ce priveşte Decizia Curţii Constituţionale nr. 536 din 6 iulie 2016, invocată în susţinerea excepţiei, Curtea constată că aceasta nu are relevanţă în cauză. Cu acel prilej, Curtea Constituţională a constatat neconstituţionalitatea unor prevederi legale care distingeau, în privinţa încetării mandatului alesului local, în funcţie de modalitatea de executare a pedepsei privative de libertate (cu executare efectivă, respectiv cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere). Astfel, Curtea a constatat că legiuitorul limita aplicabilitatea cauzei de încetare de drept a mandatului alesului local (primar, preşedinte de consiliu judeţean, consilier local şi consilier judeţean) la existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, prin care se dispune executarea pedepsei. Pe această cale, legiuitorul excludea de la incidenţa normei ipoteza condamnării definitive a alesului local la o pedeapsă privativă de libertate pentru care instanţa dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere. Indirect, legea făcea distincţie în cadrul aceleaşi categorii de persoane - aleşi locali împotriva cărora a fost pronunţată o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare la o pedeapsă privativă de libertate, în funcţie de modalitatea de executare a pedepsei, această soluţie legislativă fiind constatată ca neconstituţională. 28. Or, în prezenta cauză, prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 stabilesc că nu pot fi alese persoanele cărora li s-a interzis, prin hotărâre judecătorească definitivă, exercitarea dreptului de a fi alese în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, fără a distinge cu privire la modalitatea de executare a pedepsei aplicate de instanţa judecătorească. 29. În fine, Curtea precizează că, sub aspectul regimului juridic, condiţiile legale de alegere în funcţiile publice de primar, consilier local şi consilier judeţean sunt diferite de cauzele legale de încetare, înainte de termen, a mandatului de ales local şi, prin urmare, urmează a respinge critica de neconstituţionalitate formulată din această perspectivă. 30. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Vasile Făgeţan în Dosarul nr. 2.258/107/2016 al Tribunalului Alba - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă şi constată că prevederile art. 6 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Tribunalului Alba - Secţia a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 20 noiembrie 2018. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE prof. univ. dr. VALER DORNEANU Magistrat-asistent, Simina Popescu-MarinSmartCity5

COMENTARII la Decizia 715/2018

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 715 din 2018
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 715/2018
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu