Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.68 din 04.04.2019

privind aprobarea Metodologiei de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene
ACT EMIS DE: Primul-ministru
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 264 din 05 aprilie 2019SmartCity1

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.ARTICOL UNIC Se aprobă Metodologia de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie. PRIM-MINISTRU VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ Contrasemnează: Secretarul general al Guvernului, Toni Greblă ANEXĂMETODOLOGIE de organizare şi executare a controalelor la nivelul autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice şi al proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1Controlul activităţii desfăşurate de autorităţile publice responsabile desemnate în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 35/2019 pentru desemnarea autorităţilor publice responsabile în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale şi europene, precum şi de proprietarii/operatorii/ administratorii de infrastructuri critice naţionale şi europene, denumiţi în continuare A.P.R. şi P/O/A, se realizează în conformitate cu prezenta metodologie, precum şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare care reglementează domeniul protecţiei infrastructurilor critice. Articolul 2Prezenta metodologie reglementează modalitatea de organizare şi executare a controalelor la A.P.R. şi P/O/A, stabilind conceptul şi tipurile de control, scopul şi principiile, obiectivele generale şi specifice, organizarea şi desfăşurarea controlului, reguli generale privind competenţa, documentele ce se elaborează pe timpul şi la finalul activităţii şi măsurile pentru îmbunătăţirea activităţii. Articolul 3
(1) Dispoziţiile prezentei metodologii se aplică A.P.R. şi P/O/A în condiţiile stabilite de art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010 privind identificarea, desemnarea şi protecţia infrastructurilor critice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prezenta metodologie nu aduce atingere activităţilor care prin acte normative de nivel superior sunt date în competenţa de control a altor organisme.
Articolul 4În sensul prezentei metodologii, termenii şi expresiile utilizate au înţelesul stabilit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul IIConceptul şi tipurile de control, scopul, principiile şi obiectivele acestuia Articolul 5
(1) În înţelesul prezentei metodologii, controlul este reprezentat de ansamblul activităţilor desfăşurate de comisia de control constând în evaluarea, verificarea şi cuantificarea performanţelor în raport cu obiectivele planificate şi indicarea măsurilor ce se impun pentru eliminarea disfuncţiilor şi îmbunătăţirea performanţelor.
(2) Tipurile de control care se organizează şi se execută potrivit prezentei metodologii sunt:a)controlul tematic - reprezintă activitatea de verificare prin care sunt urmărite constatarea, analizarea, evaluarea, îndrumarea şi/sau sprijinul unei/unor activităţi determinate; b)controlul inopinat - reprezintă verificarea desfăşurată cu operativitate în vederea identificării unor eventuale deficienţe privind legalitatea, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii atribuţiilor de serviciu în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale/europene, denumite în continuare ICN/ICE, desemnate la nivelul entităţii controlate, conform legii.
Articolul 6Controlul entităţilor menţionate la art. 1 se realizează în scopul îmbunătăţirii şi uniformizării activităţii acestora la nivel naţional, precum şi pentru identificarea unor soluţii legale şi eficiente în eliminarea unor disfuncţionalităţi apărute în activitatea de protecţie a infrastructurilor critice naţionale/europene. Articolul 7Principiile care stau la baza activităţii de control sunt: 1. principiul legalităţii organizării şi executării activităţii de control - se referă la activităţile specifice controlului, desfăşurate în acord cu prevederile Constituţiei şi ale legislaţiei în materie; 2. principiul obiectivităţii controlului - presupune o evaluare corectă şi reală a rezultatelor obţinute, a cauzelor care au determinat neregulile şi a măsurilor necesare înlăturării ori diminuării efectelor negative şi integrării celor pozitive; 3. principiul oportunităţii şi necesităţii executării controlului - presupune verificarea, în teren, a modului de implementare a măsurilor stabilite prin planurile de securitate ale proprietarilor/operatorilor/administratorilor de infrastructuri critice naţionale/europene; 4. principiul integralităţii şi obiectivităţii - vizează creşterea nivelului de încredere cu privire la obiectivitatea activităţii de îndrumare, sprijin şi control desfăşurate, precum şi a responsabilizării personalului angrenat în derularea acestui tip de activităţi; 5. principiul eficacităţii - se referă la relevanţa controlului în raport cu atingerea obiectivelor propuse; 6. principiul eficienţei - are în vedere maximizarea rezultatelor activităţii de control în raport cu resursele utilizate: umane, financiare, de timp; 7. principiul prevenţiei - presupune prevederea şi identificarea posibilelor erori şi nereguli în scopul prevenirii acestora pe întreg parcursul desfăşurării procesului de management; 8. principiul continuităţii - activităţile de control trebuie să aibă un caracter permanent. Articolul 8
(1) Pe timpul executării controalelor se urmăreşte îndeplinirea obiectivului general şi a unor obiective specifice.
(2) Obiectivul general vizează modul de îndeplinire a responsabilităţilor care privesc activitatea A.P.R. sau P/O/A supuşi controlului, ce decurg din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi din actele normative subsecvente, precum şi a obiectivelor stabilite în Strategia naţională privind protecţia infrastructurilor critice.
(3) Obiectivele specifice se stabilesc prin planul de control şi vizează, de regulă:a)evaluarea stadiului îndeplinirii responsabilităţilor/atribuţiilor în domeniul protecţiei infrastructurilor critice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; b)verificarea stadiului implementării măsurilor stabilite în planurile de securitate ale operatorilor pentru creşterea nivelului de securitate al infrastructurii critice naţionale/europene; c)evaluarea eficienţei măsurilor implementate prin prisma raportului dintre resursele alocate şi rezultatele obţinute, din perspectiva creşterii nivelului de securitate al infrastructurii critice naţionale/europene; d)existenţa şi eficacitatea unor planuri de măsuri pentru eliminarea/diminuarea cauzelor/vulnerabilităţilor ce determină un nivel ridicat de risc; e)măsurile întreprinse pentru asigurarea pregătirii personalului în condiţiile legii; f)organizarea şi executarea exerciţiilor de testare a viabilităţii planurilor de securitate ale operatorilor de infrastructură critică; g)evidenţa şi raportarea incidentelor; h)activităţile desfăşurate pentru revizuirea planurilor de securitate ale operatorilor de infrastructură critică; i)revizuirea procesului de identificare şi desemnare.
Capitolul IIIOrganizarea şi desfăşurarea controlului Articolul 9
(1) Controalele se execută de către comisii constituite din:a)trei specialişti din cadrul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice - atunci când controlul se execută la nivelul A.P.R.; b)trei specialişti din cadrul Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice şi ofiţerul de legătură pentru securitatea ICN/ICE, denumit în continuare OLS, desemnat la nivelul A.P.R. - atunci când controlul se execută la nivelul P/O/A de ICN/ICE.
(2) Preşedintele comisiei de control este, de regulă, şeful Centrului naţional de coordonare a protecţiei infrastructurilor critice, denumit în continuare C.N.C.P.I.C.
(3) Preşedintele comisiei de control răspunde de pregătirea controlului, sens în care, cu 30 de zile înaintea executării controlului, supune aprobării prim-ministrului componenţa comisiei de control, precum şi delegaţiile de control pentru fiecare membru al comisiei de control şi stabileşte măsurile necesare documentării şi instruirii membrilor comisiei în legătură cu specificul A.P.R. sau P/O/A, după caz, supuşi controlului. La finalul activităţii, delegaţiile de control se predau şi se arhivează la secretariatul C.N.C.P.I.C. împreună cu documentele elaborate pe timpul controlului.
(4) Preşedintele comisiei de control îl înştiinţează pe conducătorul A.P.R. sau P/O/A, după caz, cu privire la executarea activităţii.
(5) Înştiinţarea prevăzută la alin. (4) se realizează cu cel puţin 15 zile înaintea declanşării controlului. Conducătorul A.P.R. sau P/O/A înştiinţaţi ia măsuri de pregătire a personalului pentru control.
(6) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), controlul tematic neplanificat se poate executa fără înştiinţarea conducătorului A.P.R. sau P/O/A supuşi controlului.
(7) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), controlul inopinat se execută fără înştiinţarea conducătorului A.P.R. sau P/O/A supuşi controlului.
Articolul 10Controlul debutează prin prezentarea de către preşedintele comisiei conducătorului entităţii supuse controlului, la sediul acesteia, a scopului, obiectivelor controlului şi a componenţei comisiei de control. Articolul 11
(1) Personalul de control şi personalul supus controlului trebuie să manifeste responsabilitate pe timpul controlului.
(2) Personalul supus controlului este obligat să pună la dispoziţia comisiei de control toate materialele şi documentele întocmite sau deţinute în exercitarea atribuţiilor de serviciu şi să furnizeze toate datele şi informaţiile care au legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu în domeniul protecţiei infrastructurilor critice naţionale/europene desemnate conform legii.
Articolul 12În cazul în care personalul supus controlului se află în concediu de odihnă, în concediu medical, este internat în spital, este în misiune, delegaţie, detaşat ori în alte situaţii obiective, controlul se realizează în lipsa acestuia. Articolul 13 Pentru atingerea obiectivelor controlului se pot desfăşura activităţi, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, după cum urmează: a)verificarea documentelor specifice sau cu impact asupra domeniului; b)constatarea la faţa locului a modului de îndeplinire a responsabilităţilor; c)controlul activităţii persoanelor care încadrează compartimentele specializate/ofiţerului de legătură pentru securitate desemnat; d)orice alte activităţi necesare desfăşurării controlului, permise de lege. Articolul 14
(1) Comisia de control întocmeşte nota de constatare, care va conţine principalele concluzii rezultate la sfârşitul activităţii.
(2) Nota de constatare se aduce la cunoştinţă, sub semnătură, conducătorilor entităţii supuse controlului, precum şi personalului în sarcina căruia au fost constatate deficienţe.
(3) Conducătorul entităţii supuse controlului şi persoanele în sarcina cărora au fost reţinute deficienţe pot formula obiecţii în scris, motivate, cu privire la conţinutul notei de constatare, în termen de 3 zile lucrătoare de la data aducerii ei la cunoştinţă, pe care le transmit secretariatului C.N.C.P.I.C.
(4) Atât nota de constatare întocmită potrivit alin. (1), cât şi obiecţiile formulate în scris, potrivit alin. (3), se anexează la raportul de control şi fac parte integrantă din acesta.
Articolul 15Ori de câte ori există o suspiciune rezonabilă cu privire la producerea unui incident de securitate, membrii comisiei de control sunt obligaţi să informeze autorităţile în drept să efectueze cercetări. Articolul 16
(1) În situaţia în care obiectivele stabilite prin planul de control nu au fost realizate sau au apărut elemente de noutate pentru a căror lămurire sunt necesare alte verificări, perioada de executare a controlului se poate prelungi până la realizarea acestora, cu notificarea, în mod corespunzător, a structurii controlate.
(2) Atunci când preşedintele comisiei de control apreciază că obiectivele controlului au fost atinse, declară închis controlul, cu informarea în scris a conducătorului entităţii supuse controlului.
Articolul 17
(1) Constatările efectuate pe timpul controlului, concluziile şi măsurile propuse de comisia de control se materializează într-un raport de control.
(2) Raportul de control se elaborează de comisia de control şi se supune aprobării prim-ministrului, în termen de 30 de zile de la finalizarea acestuia.
(3) Raportul de control cuprinde:a)menţiuni legate de componenţa comisiei de control; b)o scurtă prezentare a entităţii controlate; c)obiectivele controlului şi programul derulării acestuia; d)rezultatul evaluării, punctele tari, deficienţele, disfuncţiile şi neregulile constatate, ariile de îmbunătăţire, recomandările comisiei de control, exemple de bună practică; e)alte aspecte care pot contribui la creşterea eficacităţii şi eficienţei activităţilor evaluate; f)concluzii.
(4) La raportul de control se anexează planul cu măsuri pentru remedierea deficienţelor şi îmbunătăţirea activităţilor.
(5) Raportul de control, anexele acestuia şi notele de constatare se clasifică conform prevederilor legale privind protecţia informaţiilor clasificate şi se înaintează spre aprobare prim-ministrului.
Articolul 18Documentele întocmite cu ocazia activităţilor premergătoare controlului, cele întocmite pe timpul controlului sau cu ocazia soluţionării contestaţiilor se înregistrează la secretariatul C.N.C.P.I.C. Articolul 19Raportul de control aprobat în condiţiile art. 17 alin. (2) se comunică de către preşedintele comisiei de control, în termen de 5 zile de la data aprobării, după cum urmează: a)conducătorului A.P.R. în responsabilitatea căreia se află P/O/A controlat, în vederea dispunerii măsurilor necesare pentru remedierea aspectelor negative constatate şi diseminarea bunelor practici; b)conducătorului P/O/A supus controlului, pentru punerea în aplicare a măsurilor dispuse.
Capitolul IVReguli generale privind competenţa Articolul 20
(1) C.N.C.P.I.C. este structura centrală din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care are competenţă materială şi teritorială generală în executarea controalelor la A.P.R. şi P/O/A, în condiţiile stabilite de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) OLS desemnaţi la nivelul fiecărei A.P.R. fac parte din comisiile de control constituite în vederea desfăşurării controlului la P/O/A din responsabilitatea A.P.R. respective.
Articolul 21Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează în condiţiile stabilite la art. 13 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 98/2010, aprobată cu modificări prin Legea nr. 18/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
Capitolul VDispoziţii finale Articolul 22Controalele se execută concomitent cu desfăşurarea activităţilor curente de către entităţile supuse controlului, acordându-se sprijin pentru înlăturarea deficienţelor, disfuncţiilor sau neregulilor constatate şi a cauzelor care le-au generat. Articolul 23C.N.C.P.I.C. verifică şi monitorizează modalităţile în care conducătorii A.P.R., prin compartimentele desemnate, organizează şi execută activităţile de control stabilite în condiţiile legii.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 68/2019

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 68 din 2019
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 68/2019
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu