Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.603 din 21.10.2020

privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020
ACT EMIS DE: Consiliul National al Audiovizualului
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 973 din 21 octombrie 2020SmartCity1

Având în vedere dubla calitate a Consiliului Naţional al Audiovizualului, de garant al interesului public şi de autoritate unică de reglementare în domeniul serviciilor media audiovizuale, conform dispoziţiilor art. 6 alin. (3), art. 12 alin. (1) lit. f) şi art. 64-78 din Legea nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 744/2020 privind stabilirea datei alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 745/2020 pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 17 alin. (1) lit. d) şi ale art. 261 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea decizie: Capitolul IDispoziţii generale Articolul 1
(1) Campania electorală la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, se desfăşoară în condiţiile stabilite de Legea nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea dispoziţiilor Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale Deciziei Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale prezentei decizii.
(2) Reflectarea campaniei electorale în audiovizual începe vineri, 6 noiembrie 2020, şi se încheie în ziua de vineri, 4 decembrie 2020, ora 7,00.
Articolul 2Candidaţii şi reprezentanţii partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale şi ai organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi candidaţii independenţi, denumiţi în continuare competitori electorali, au acces la posturile de radio şi de televiziune, publice şi private, în condiţiile art. 66-69 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 3
(1) Campania trebuie să servească următoarelor interese generale:a)ale electoratului, de a primi informaţii corecte, astfel încât să poată vota în cunoştinţă de cauză; b)ale competitorilor electorali, de a se face cunoscuţi şi de a-şi prezenta platformele, programele politice şi ofertele electorale.
(2) Radiodifuzorii publici şi privaţi sunt obligaţi să asigure desfăşurarea unei campanii electorale echitabile, echilibrate şi corecte pentru toţi competitorii electorali, respectând următoarele principii:a)echitate - toţi candidaţii trebuie să aibă posibilitatea de a se face cunoscuţi electoratului; b)echilibru în prezentarea activităţilor de campanie ale competitorilor electorali; c)corectitudine - toţi competitorii electorali să beneficieze de un tratament obiectiv şi echidistant.
Capitolul IIProceduri preliminare Articolul 4
(1) Posturile de radio şi de televiziune private au obligaţia să comunice Consiliului Naţional al Audiovizualului, denumit în continuare C.N.A., implicarea lor în campanie, lista emisiunilor electorale pe care le vor realiza, precum şi intervalele de timp de difuzare a respectivelor emisiuni, până cel mai târziu în data de 6 noiembrie 2020, printr-o adresă, conform modelului prevăzut în anexă.
(2) Lista radiodifuzorilor care au notificat C.N.A. intenţia de reflectare a campaniei electorale în condiţiile prevăzute la alin. (1) va fi comunicată public pe pagina de internet a C.N.A.
(3) În situaţiile litigioase privind alocarea timpilor de antenă, posturile vor trebui să facă dovada că au oferit tuturor competitorilor electorali accesul în condiţiile prevăzute la art. 68 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(4) Tarifele pe emisiune şi pe unitate de timp ale fiecărui post privat de radio şi de televiziune vor fi făcute publice şi vor fi aceleaşi pentru toţi competitorii.
Capitolul IIIEmisiuni electorale Articolul 5
(1) Pentru reflectarea campaniei electorale, radiodifuzorii pot realiza şi difuza numai următoarele tipuri de emisiuni cu caracter electoral:a)emisiuni informative, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care pot fi difuzate informaţii privind sistemul electoral, tehnica votării şi activităţile de campanie ale candidaţilor; în acest scop, durata programată a emisiunii informative poate fi mărită cu cel mult 15 minute; emisiunile informative electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică; b)emisiuni electorale, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care competitorii electorali îşi pot prezenta programele politice şi activităţile de campanie electorală; în situaţia transmiterii în direct a unor activităţi de campanie, durata acestor transmisii se va încadra în timpul de antenă acordat fiecărui competitor electoral potrivit prevederilor art. 68 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile electorale pot fi difuzate în zilele de luni până vineri; c)de dezbatere electorală, prevăzute la art. 67 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în care radiodifuzorii pun în discuţie programele electorale şi temele de interes public legate de campania electorală, cu participarea a cel puţin doi candidaţi sau a reprezentanţilor lor; în cazul neparticipării unui candidat sau a unui reprezentant al acestuia, acest fapt este menţionat; emisiunile vor fi identificate ca atare la începutul emisiunii, în cazul posturilor de radio, şi, respectiv, vor fi semnalate prin marcajul „emisiune de dezbatere electorală", afişat în mod vizibil pe toată durata difuzării, în cazul posturilor de televiziune; emisiunile de dezbateri electorale pot fi difuzate în zilele de luni până duminică.
(2) Serviciile de video-text, datorită specificului lor, nu pot difuza emisiunile prevăzute la alin. (1).
Articolul 6
(1) În perioada campaniei electorale candidaţii şi reprezentanţii competitorilor electorali au acces numai în emisiunile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) şi c) difuzate de posturile de radio şi televiziune, publice şi private, implicate în campania electorală.
(2) În perioada campaniei electorale, radiodifuzorii nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de candidaţi şi de reprezentanţi declaraţi ai competitorilor electorali.
Articolul 7
(1) Emisiunile informative se supun obligaţiei de obiectivitate, echitate şi de informare corectă a publicului.
(2) În emisiunile informative, prezentarea activităţilor de campanie va fi realizată exclusiv de către radiodifuzori. Sunt interzise difuzarea de materiale în legătură cu activităţile de campanie, realizate sau puse la dispoziţia radiodifuzorilor de către competitorii electorali, precum şi difuzarea de interviuri acordate de către candidaţi sau reprezentanţi ai competitorilor electorali.
(3) Candidaţii care deţin funcţii publice pot apărea în emisiunile informative numai în probleme legate de exercitarea funcţiei lor; în aceste situaţii radiodifuzorii au obligaţia să asigure echidistanţa şi pluralismul de opinii.
(4) Difuzarea unor informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării care nu corespund realităţii este interzisă.
Articolul 8
(1) Emisiunile şi dezbaterile electorale trebuie să asigure tuturor candidaţilor condiţii egale în ceea ce priveşte libertatea de exprimare, pluralismul opiniilor şi echidistanţa.
(2) În cadrul emisiunilor electorale şi de dezbatere electorală, candidaţii au următoarele obligaţii:a)să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor; b)să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice; c)să probeze eventualele acuzaţii cu incidenţă penală sau morală aduse unui alt candidat; d)să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală ori etnie.
(3) Emisiunile electorale se realizează în direct sau se înregistrează, în cadrul timpului de emisie acordat fiecărui competitor electoral, în proporţiile stabilite de către fiecare competitor electoral.
(4) Radiodifuzorii sunt obligaţi să precizeze calitatea în care se exprimă persoanele invitate în emisiuni, cum ar fi cea de candidat sau de reprezentant al acestuia; în cazul posturilor de televiziune, numele şi calitatea persoanelor invitate vor fi vizibile pe ecran la momentul intervenţiei acestora.
Articolul 9Realizatorii şi moderatorii emisiunilor şi dezbaterilor electorale au următoarele obligaţii: a)să fie imparţiali; b)să asigure echilibrul necesar desfăşurării emisiunii, oferind fiecărui candidat participant la discuţii posibilitatea de prezentare a opiniilor sale; c)să formuleze clar întrebările, fără a fi tendenţioase sau părtinitoare; d)să asigure menţinerea dezbaterii în sfera de interes a campaniei electorale şi a tematicii stabilite; e)să intervină atunci când, prin comportamente sau exprimări, invitaţii încalcă dispoziţiile art. 8 alin. (1) şi (2) şi, după caz, prevederile art. 65 alin. (5) şi (6) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; în cazul în care invitaţii nu se conformează solicitărilor, moderatorul poate decide întreruperea microfoanelor acestora sau oprirea emisiunii, după caz. Articolul 10În cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale este interzisă combinarea de culori, semne grafice sau sunete care să evoce simbolurile naţionale ale României ori ale altui stat. Articolul 11
(1) Radiodifuzorii privaţi pot difuza spoturi publicitare electorale numai în cadrul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale, cu respectarea dispoziţiilor art. 67 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a cerinţelor referitoare la publicitate prevăzute în Legea nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Spoturile publicitare electorale se difuzează în calupuri separate şi marcate ca atare. În cadrul emisiunii electorale, în spaţiul alocat unui competitor electoral nu pot fi inserate spoturi electorale ale altor competitori electorali.
(3) Conţinutul spoturilor electorale trebuie să respecte următoarele cerinţe:a)să nu pună în pericol ordinea constituţională, ordinea publică, siguranţa persoanelor şi a bunurilor; b)să nu facă afirmaţii care pot aduce atingere demnităţii umane sau moralei publice; c)să nu incite la ură sau discriminare pe considerente de rasă, religie, naţionalitate, sex, orientare sexuală sau etnie.
(4) În cazul emisiunilor electorale şi de dezbateri electorale ale serviciilor publice de radio şi televiziune pot fi difuzate şi spoturi electorale, cu încadrare în timpii de antenă acordaţi competitorilor electorali.
(5) La finalul calupurilor de spoturi publicitare electorale vor fi inserate spoturi de interes public cu caracter informativ privind legislaţia electorală, puse la dispoziţie de către Ministerul Afacerilor Interne şi Autoritatea Electorală Permanentă, cu acordul C.N.A.
Articolul 12
(1) Sondajele de opinie cu conţinut electoral pot fi difuzate în condiţiile prevăzute de art. 77 alin. (1) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Televotul sau anchetele făcute pe stradă în rândul electoratului nu trebuie să fie prezentate ca fiind reprezentative pentru opinia publică sau pentru un anumit grup social ori etnic.
Articolul 13Radiodifuzorii trebuie să asigure exercitarea dreptului la rectificare sau, după caz, la replică în condiţiile prevăzute de art. 74 din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 14Începând cu 48 de ore înainte de începerea votării şi până la încheierea votării sunt interzise: a)prezentarea de sondaje de opinie, televoturi sau anchete făcute pe stradă; b)difuzarea de spoturi de publicitate electorală; c)invitarea sau prezentarea candidaţilor şi/sau a reprezentanţilor competitorilor electorali în emisiunile şi programele posturilor de radio şi de televiziune, cu excepţia situaţiilor prevăzute la art. 74 alin. (4) din Legea nr. 208/2015, cu modificările şi completările ulterioare; d)comentarii privind desfăşurarea campaniei, precum şi cele privind candidaţii şi competitorii electorali. Articolul 15În ziua votării sunt interzise: a)activităţile prevăzute la art. 14; b)prezentarea de sondaje realizate la ieşirea de la urne, înainte de încheierea votării; c)comentarii referitoare la competitorii electorali, înainte de încheierea votării; d)îndemnuri de a vota sau de a nu vota un candidat ori candidaturile depuse de competitorii electorali.
Capitolul IVDispoziţii tranzitorii şi finale Articolul 16
(1) Radiodifuzorii vor asigura înregistrarea emisiunilor prevăzute la art. 5 şi a spoturilor publicitare electorale în condiţiile stabilite în Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 412/2007 privind obligaţiile ce revin radiodifuzorilor la înregistrarea programelor de radio şi de televiziune, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Înregistrările prevăzute la alin. (1) vor fi păstrate timp de 30 de zile după comunicarea oficială a rezultatelor alegerilor şi vor fi puse la dispoziţia C.N.A., la cererea acestuia.
(3) Radiodifuzorii au obligaţia să furnizeze datele solicitate de personalul de control al C.N.A. privind desfăşurarea campaniei electorale, în termenul şi condiţiile comunicate.
Articolul 17Nerespectarea prevederilor prezentei decizii se sancţionează potrivit dispoziţiilor Legii nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 18Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 19 Anexa face parte integrantă din prezenta decizie. Preşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Maria Monica Gubernat
ANEXĂCătre Consiliul Naţional al Audiovizualului Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 14, sectorul 5, cod 050706 e-mail: cna@cna.ro, fax: 021.305.53.54 Subsemnatul/Subscrisa, ........ ................ ................ ..............., cu domiciliul/sediul în localitatea ........ ................ ........ ........., str. ........ ................ ........ .............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., ap. ..., judeţul/sectorul ........ ................ .........., în vederea aplicării dispoziţiilor art. 4 alin. (1) din Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 603/2020 privind regulile de desfăşurare în audiovizual a campaniei electorale pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor din anul 2020, în calitate de titular de licenţă audiovizuală nr. ....../..........., vă comunicăm că postul nostru de radio/televiziune, cu denumirea ........ ................ ................ ........, intenţionează să difuzeze următoarele categorii de emisiuni dedicate campaniei electorale:  emisiuni electorale, cu denumirea din grila de programe, tarif ......... lei/minut: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............  emisiuni de dezbateri electorale, cu denumirea din grila de programe: ........ ................ ................ ................ ................ ................ ................ ..............  emisiuni informative - în care vor fi difuzate:  informaţii privind sistemul electoral şi tehnica votării;  activităţi de campanie ale candidaţilor. Estimăm că difuzarea emisiunilor dedicate campaniei electorale va începe la data de ........ ......... . În conformitate cu dispoziţiile art. 68 din Legea nr. 208/2015 pentru alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare, în funcţie de volumul solicitărilor, aceste emisiuni vor fi programate, după cum urmează:  luni, emisiune electorală ........../emisiune de dezbateri electorale ........ ...........; (Se precizează fiecare tronson orar.)  marţi, emisiune electorală ............./emisiune de dezbateri electorale ........ ...........; (Se precizează fiecare tronson orar.)  miercuri, emisiune electorală ........../emisiune de dezbateri electorale ........ .........; (Se precizează fiecare tronson orar.)  joi, emisiune electorală ............./emisiune de dezbateri electorale ........ ...........; (Se precizează fiecare tronson orar.)  vineri, emisiune electorală ............./emisiune de dezbateri electorale ..............; (Se precizează fiecare tronson orar.)  sâmbătă, emisiune de dezbateri electorale ........ ................ ..........; (Se precizează fiecare tronson orar.)  duminică, emisiune de dezbateri electorale ........ ................ ......... . (Se precizează fiecare tronson orar.) Tarifele unice pe unitatea de timp şi/sau pe emisiune practicate de postul nostru sunt următoarele: ........ ................ ................ ................ ................ ......... ........ ................ ................ ................ ................ ......... Persoanele învestite cu responsabilităţi directe privind organizarea emisiunilor destinate campaniei electorale sunt ........ ................ ................ ........ şi pot fi contactate la telefon ........ .............., fax: ........ ........, e-mail ........ ................ ................1.1 Prin completarea rubricilor aferente datelor de contact se exprimă acordul ca datele respective să fie prelucrate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). ........ ................ ................ ............... (semnătura titularului de licenţă audiovizuală) NOTĂ: Pentru societăţile care deţin mai multe licenţe audiovizuale, această comunicare se face pentru fiecare post de radio/televiziune în parte.SmartCity5

COMENTARII la Decizia 603/2020

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 603 din 2020
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Ordin 384 2020
    AVANTAJ FINANCIAR Viața este într-adevăr Grace, sunt Daan Sophia în prezent în California SUA. Aș dori să vă împărtășesc experiența mea cu privire la modul în care am primit un împrumut de 185.000,00 USD pentru a-mi șterge proiectul bancar și a începe o nouă afacere. Totul a început când mi-am pierdut casa și bunurile din cauza schiței bancare pe care am luat-o pentru a compensa unele facturi și unele nevoi personale. Am devenit atât de disperat și am început să caut fonduri cu orice mijloace. Din fericire pentru mine, am auzit un coleg de-al meu vorbind despre această companie, m-am interesat, deși mi-a fost frică să nu fiu înșelat, am fost obligat de situația mea și nu am avut de ales decât să cer sfatul prietenului meu cu privire la această companie și mi s-a numărul de contact, intrarea în contact cu ei m-a făcut să fiu sceptic din cauza experienței mele din trecut cu creditorii online, nu știam prea puțin această companie „Instituții de credit de împrumut. a fost un dar pentru mine și familia mea și întreaga lume a internetului, această companie a fost de mare ajutor pentru mine și unii dintre colegii mei și astăzi sunt un mândru proprietar de afaceri bine organizate, iar responsabilitățile sunt bine gestionate, toate datorită domnului Elijah de la (loancreditinstitutions00@gmail.com) .. Deci, dacă într-adevăr aveți cu adevărat nevoie de un împrumut fie pentru a vă extinde, fie pentru a vă înființa propria afacere sau în orice formă de dificultate financiară, vă sfătuiesc să-i oferiți domnului Ilie de la instituțiile de credit de împrumut posibilitatea de a vă ridica financiar în viața dvs. E-mail: loancreditinstitutions00@gmail.com SAU WhatsApp: +393510483991. Mulțumiri
ANONIM a comentat Decretul 931 2017
    Bună ziua tuturor, vă rog, numele meu este Victoria. doresc repede să folosesc acest mediu pentru a tăia o mărturie despre cum Dumnezeu m-a îndreptat către un împrumutat real care mi-a transformat viața din iarbă în grație, de la săracă la o femeie bogată care se poate lăuda acum cu o viață sănătoasă și bogată fără stres sau dificultăți financiare. După atâtea luni de încercări de a obține un împrumut pe internet, am fost înșelat cu suma de 2.700 de dolari. Am devenit atât de disperată în a obține un împrumut de la un împrumutător legitim, care nu va adăuga la durerile mele, apoi am decis să contactez un prieten a mea care a primit recent un împrumut online, am discutat despre această problemă și, până la concluzia noastră, mi-a spus despre un bărbat numit domnul Elijah, care este CEO al instituțiilor de credit de împrumut. împrumutul a fost aprobat cu ușurință fără stres și s-au făcut toate pregătirile referitoare la transferul împrumutului și în mai puțin de trei (3) zile împrumutul a fost depus în contul meu bancar, am crezut că este o glumă până când am primit un apel de la banca mea că Contul meu a fost creditat cu 70.000,00 dolari. Am devenit atât de fericit că, în cele din urmă, Dumnezeu mi-a răspuns rugăciunile îndreptându-mă către un împrumutător de împrumut adevărat, care a fost capabil să îmi satisfacă dorințele inimii. mulțumiri mari domnului Elijah pentru că mi-a făcut viața rezonabilă, așa că sfătuiesc pe toți cei interesați să primească un împrumut să-l contacteze cu amabilitate prin e-mail (loancreditinstitutions00@gmail.com) sau +393510483991 așa am reușit să-mi obțin împrumutul, așa că am putut să-mi achit facturile. Așadar, mulțumesc, pentru că ați petrecut timp pentru a citi despre povestea mea de succes și mă rog ca Dumnezeu să-și facă voia în viața voastră
ANONIM a comentat Hotărârea 965 2002
    BUNA ZIUA, VA ROG SA IMI TRIMITETI SI MIE ANEXELE LA HG NR. 965/2002 LA ADRESA DE E-MAIL avocat.elenagrecu@yahoo.com Multumesc anticpat!
ANONIM a comentat Decretul 118 1994
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor și a garanțiilor necorespunzătoare este întotdeauna o preocupare pentru clienți atunci când solicită un împrumut de la un creditor legitim. Dar MIDLAND CREDIT COMPANY. El a făcut această diferență în industria creditelor. MIDLAND CREDIT COMPANY a fost acreditată de consiliul organizației de creditare pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la o rată a dobânzii de 3%. Am avut privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Emiterea creditului nu ar trebui să împiedice creditul necesar. Serviciile noastre includ: - * Împrumuturi pentru investitori * Consolidarea datoriilor * A doua ipotecă * Împrumuturi de afaceri * Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Fără verificare de securitate socială și credit, garanție 100%. Tot ce trebuie să faceți este să ne anunțați exact ce doriți și cu siguranță vă vom realiza visul. MIDLAND CREDIT COMPANY SPUNE DA când băncile sale spun NU. În cele din urmă, finanțăm companii de credit mici, intermediari, instituții financiare mici, deoarece avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii despre obținerea împrumutului: Vă rugăm să răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME E-mail al companiei: midland.credit2@gmail.com ID companie NMLS: 315276. Site-ul companiei este midlandcreditonline.com Motto: Investiții de generații.
ANONIM a comentat Decizia 263 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1322 2020
    Sunt atât de încântat ... Am primit un împrumut de la un creditor care m-a ajutat cu împrumutul meu. A fost uimitor cum am obținut un împrumut. Am încercat un alt serviciu, dar nu am putut obține niciodată un împrumut din acel serviciu. Unii dintre ei îmi vor cere să completez o mulțime de documente și la sfârșitul zilei nu se va termina bine. Dar sunt fericit după ce m-am întâlnit cu Elena Nino. Am reușit să obțin împrumutul meu de 22.000 de euro, acum afacerea mea merge bine și vreau să știți astăzi acest lucru cu toții, deoarece acestea sunt rapide și 100% fiabile. Acum plătesc împrumutul pe care l-am primit de la compania Elena Nino împrumuturi în toată lumea. Luați legătura cu ei și nu pierdeți timpul cu acei creditori contactați cu amabilitate acest e-mail: elenanino0007@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 42 2005
    BINE AȚI VENIT: ÎMPRUMUTUL ÎNTRE PERSOANELE SERIOASE ȘI ONESTI ONLINE. Ofertă de împrumut între persoane fizice rapid Împrumut rapid pentru a vă pune capăt grijilor în mai puțin de 72 de ore Sunteți interzis de la banca dvs. și toate încercările dvs. în alte și alte instituții financiare nu au dat nimic până acum din cauza creditului dvs. nepotrivit sau a altora nu mă mai îngrijorează să mă contactați și în mai puțin de 72 de ore la o rată rezonabilă de 2% pe an și cu privire la timpul de rambursare care vă convine vă fac împrumutul care vă va salva viața. Vă rugăm să mă contactați prin e-mail: marialeydi06@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 603/2020
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu