Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 592 din 14 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 36 alin. (5 1) si (6 din Legea fondului funciar nr. 18/1991

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 357 din 27 mai 2009Ioan Vida                           - preşedinte

Nicolae Cochinescu         -judecător

Aspazia Cojocaru            -judecător

Acsinte Gaspar                -judecător

Ion Predescu                   -judecător

Puskas Valentin Zoltan    -judecător

Tudorel Toader                -judecător

Augustin Zegrean            -judecător

Carmen-Cătălina Gliga    - procuror

Mihaela Ionescu              - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (5) şi (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de Ioan Rameder şi Hermina Bugeac în Dosarul'nr. 8.880/245/2007 al Tribunalului laşi - Secţia civilă fond funciar.

La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Incheierea din 9 ianuarie 2009, pronunţată în Dosarul nr. 8.880/245/2007, Tribunalul Iaşi - Secţia civilă fond funciar a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (5) şi (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Excepţia a fost ridicată de Ioan Rameder şi Hermina Bugeac într-o cauză civilă având ca obiect plângerea formulată împotriva ordinului prefectului, emis în temeiul textelor de lege criticate.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că textele de lege criticate îngrădesc accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, de vreme ce se impune foştilor proprietari obligaţia de a depune cererile de restituire a terenurilor la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în raza cărora se află situat terenul, iar nu în mod direct la instanţa de judecată. Totodată, în situaţia în care primăria înaintează propunerile sale de atribuire a terenurilor prefectului, nu se prevede un termen general în care prefectul să fie obligat la emiterea ordinului de împroprietărire şi, de asemenea, nu se prevede calea de atac împotriva unui eventual ordin de respingere a cererii de restituire.

Tribunalul Iaşi - Secţia civilă fond funciar consideră că textele de lege sunt constituţionale. In acest sens, arată că legiuitorul este îndreptăţit, în considerarea unor situaţii diferite, să instituie reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi particulare de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justiţie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoreşti şi la toate căile de atac. Totodată, consideră că motivele de neconstituţionalitate invocate privesc interpretarea şi aplicarea legii de către instanţele judecătoreşti, iar nu conformitatea acestora cu textele constituţionale invocate.

Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constituţionale.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Prin încheiere, instanţa de judecată a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (5) şi (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991. Din notele scrise ale autorului excepţiei rezultă însă că obiect al excepţiei îl constituie prevederile art. 36 alin. (51) şi (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare, care au următorul cuprins:

Alin. (51): „Cererile de restituire prevăzute la alin. (5), împreună cu copiile de pe actele de proprietate, se depun la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în raza cărora se află situat terenul, personal sau prin poştă, cu confirmare de primire, până la data de 1 noiembrie 2001, sub sancţiunea decăderii din termen."; [...]

Alin. (6): „Atribuirea în proprietate a terenurilor prevăzute de alin. (2)-(5) se va face, prin ordinul prefectului, la propunerea primăriilor, făcută pe baza verificării situaţiei juridice a terenurilor."

Autorii excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale ale art. 21 alin. (1), (2) şi (3) referitoare la accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că prin Legea fondului funciar nr. 18/1991 se reglementează atât procedura de stabilire a dreptului de proprietate privată asupra terenurilor agricole, prin reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate, cât şi punerea în posesie a celor îndreptăţiţi şi eliberarea titlurilor de proprietate. Potrivit alin. (5) al art. 36 din Legea nr. 18/1991, terenurile fără construcţii, neafectate de lucrări de investiţii aprobate, potrivit legii, din intravilanul localităţilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea Decretului nr. 712/1966 şi a altor acte normative speciale, se restituie foştilor proprietari sau moştenitorilor acestora, după caz, la cerere, fiind vorba, astfel, de reconstituirea dreptului de proprietate. Iar potrivit alin. (51) al aceluiaşi articol, cererile de restituire prevăzute la alin. (5), împreună cu copiile de pe actele de proprietate, se depun la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în raza cărora se află situat terenul.

In esenţă, autorii excepţiei susţin că obligaţia de a depune cererile de restituire a terenurilor la primăria localităţii sau, după caz, la primăriile localităţilor în raza cărora se află situat terenul, iar nu în mod direct la instanţa de judecată, îngrădeşte accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil.

Curtea constată că această susţinere este neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Astfel, Curtea reţine că soluţionarea cererilor privind reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor se face de către comisia locală, ca autoritate publică cu activitate administrativă. Totodată, comisia judeţeană are atribuţii de soluţionare a contestaţiilor formulate împotriva hotărârilor comisiilor locale şi de validare a cererilor privind reconstituirea şi constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar, exercitând în acest sens atribuţii administrativ-jurisdicţionale, conform art. 52 din Legea nr. 18/1991.

Aşadar, atribuţiile pe care Legea fondului funciar nr. 18/1991 le dă în competenţa comisiilor judeţene se referă la măsuri de aplicare a acesteia şi nu sunt de natură a îngrădi accesul liber la justiţie şi dreptul la un proces echitabil, precum şi soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. Aceasta, cu atât mai mult cu cât, potrivit prevederilor art. 53 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, hotărârile comisiei judeţene date în soluţionarea contestaţiilor pot fi supuse cenzurii instanţelor de judecată, prin formularea unei plângeri la judecătoria în a cărei rază teritorială este situat terenul, iar conform art. 59 din lege, sentinţa civilă pronunţată de instanţă este supusă căilor de atac prevăzute de Codul de procedură civilă.

Totodată, potrivit art. 54 din Legea nr. 18/1991, plângerea poate fi formulată şi împotriva ordinului prefectului care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, accesul la justiţie şi dreptul la un proces echitabil fiind astfel pe deplin garantate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 36 alin. (51) şi (6) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, excepţie ridicată de Ioan Rameder şi Hermina Bugeac în Dosarul nr. 8.880/245/2007 al Tribunalului laşi - Secţia civilă fond funciar.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 14 aprilie 2009.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 592/2009

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 592 din 2009
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 1094 2010
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Atenţie! Sunt doamna Ruth Hunt, o împrumutată a împrumutului privat, care acordă împrumuturi cu o rată a dobânzii foarte mică de 3%. Acordăm tot felul de împrumuturi precum împrumut educațional, împrumut de afaceri, împrumut la domiciliu, împrumut agricol, împrumut personal, împrumut auto și alte motive bune, acordăm și împrumuturi de la 5.000 USD USD- 100.000.000.00 USD la o dobândă de 3% . Durata de 1- 15 ani în funcție de suma de care aveți nevoie ca împrumut. Reveniți la noi pentru mai multe informații prin: ruthhuntfinancialservice@gmail.com Contact pentru mai multe informații: Toate cele bune Dna Ruth Hunt CEO / Președinte E-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Dragi solicitanți de împrumuturi Aveți dificultăți financiare? Vrei să începi propria ta afacere? Această companie de împrumut a fost înființată organizații pentru drepturile omului din întreaga lume cu scopul unic de a ajuta săracii și persoanele cu dificultăți financiare din viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma necesară: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și binecuvântează Dumnezeu ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Ordin 545 2004
    Sunt creditor privat și investitor, aveți nevoie de o finanțare legitimă, onestă, de încredere și repede? Te pot ajuta cu un împrumut de garanție 100%, ofer afaceri, finanțări imobiliare și împrumuturi individuale, Mai mult, finanțez tot felul de proiecte. Aplicați azi prin e-mail: ruthhuntfinancialservice@gmail.com pentru informații suplimentare
ANONIM a comentat Legea 12 2018
    mesajul tauSunt investitor. Scriu pentru a vă informa despre oferta de credit oferită de compania noastră pentru a ajuta persoanele fizice și organizațiile, inclusiv proprietarii de afaceri mici. oferta noastră este de până la 3% rata dobânzii timp de 1 până la 10 ani. Interesul dvs. va răspunde urgent de către agenții noștri online. răspundeți cu următoarele detalii, toate cerințele vă vor fi prezentate de agentul nostru online atunci când contactați agentul: ivanmarko110@gmail.com Număr WhatsApp: +1(504)603-3666
ANONIM a comentat Decizia 292 2018
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 458 2019
    Sunt Saara Kemi un creditor privat care acordă împrumuturi diferite tipurilor de împrumuturi către companii / companii de pe întregul glob de urgență, cu 3% rata dobânzii, dacă sunteți interesat, contactați-mă prin e-mail: saara.kemi@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 129 2016
    Dear Sir/Ma, We are project funder as well as financial lender. We have BG/SBLC specifically for BUY/LEASE at a leasing price of 4%+2% of face value Issuance by HSBC London and many other 25 top AA rated Bank in Europe, Middle East or USA. We also secure funding. Also We are into the provision of short term and long term business/personal loans for both small and large scale business funds. * FOR LEASING OF BG/SBLC MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M LEASING FEE = 4%+2% * FOR PURCHASE OF FRESH CUT BG/SBLC PRICE = 32%+2% MINIMUM FACE VALUE OF BG/SBLC = EUR/USD 1M Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved. ENNIE OWEN E-mail : evergrowthfinancialltd@gmail.com Skype id : evergrowthfinancialltd@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    Oferim toate tipurile de împrumuturi * Împrumut comercial * Împrumut personal * Împrumut comercial * Rambursare împrumut * Împrumut studențesc * Împrumut ipotecar * Împrumut auto * Împrumut de credit Bad Credit credit * Credit ipotecar * Împrumut / Contract de proiect * Tipuri de împrumuturi pe datorie Consolidarea este disponibilă și Împrumut momentan - 2.000 euro - 5.000 euro (1 până la 2 ore) Împrumuturi - 3.000 euro - 10.000 euro (2 până la 24 ore) Împrumuturi personale - 5.000 - 500.000 euro Oferim o rată minimă foarte scăzut de 3%. Anii de la 1 la 25 de ani, programul de rambursare maximă pentru toate regiunile lumii. Ne acordă împrumuturi de la 1.000.000 la 100.000.000 de euro. împrumuturile noastre sunt bine garantate, deoarece securitatea maximă este prioritatea noastră. Intrebare: dancilatania@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 592/2009
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu