Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 414 din  6 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 312/2001

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 23 decembrie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Claudia Miu           - prim-magistrat asistent

    Pe rol se afla dezbaterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 312/2001, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Melana" - S.A. din Savinesti.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind neintemeiata, deoarece prevederile legale criticate pentru neconstitutionalitate nu aduc atingere principiului constitutional al egalitatii in drepturi a cetatenilor, intrucat acesta se aplica tuturor persoanelor ce urmeaza sa fie disponibilizate. Cu privire la Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, arata ca aceasta nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate, iar in ceea ce priveste sustinerea referitoare la incalcarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) [devenit art. 52 alin. (1)] si ale art. 150 [devenit art. 154 din Constitutie] apreciaza ca acestea nu au legatura cu cauza.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 23 mai 2003, pronuntata in Dosarul nr. 975/C/2003, Tribunalul Neamt - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "Melana" - S.A. din Savinesti intr-o cauza avand ca obiect solutionarea contestatiei formulate de fosti salariati ai societatii comerciale anterior mentionate, prin care solicita acordarea platilor compensatorii, calculate in raport cu nivelul actual al "salariului minim brut pe tara" prevazut la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002.
    In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile de lege criticate contravin art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, intrucat prin disponibilizarile efectuate in anul 1999, in cadrul concedierilor colective, "media salariului pe societate era de 1.150.900 lei, cand salariul minim pe economie era de 400.000 lei, iar la data disponibilizarii petentilor "salariul minim pe economie este de 2.500.000 lei, cu o crestere de peste sase ori fata de anul 1999", situatie care creeaza discriminari intre salariatii disponibilizati prin concedieri colective in anul 1999, in ceea ce priveste platile compensatorii. Se considera ca aceleasi dispozitii legale sunt contrare prevederilor art. 48 alin. (1) din Constitutie, deoarece disponibilizatii au fost prejudiciati datorita faptului ca pentru stabilirea "salariului de baza brut pe tara" nu s-a corelat Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002 cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999. Se mai sustine ca pentru aceleasi motive sunt incalcate si dispozitiile art. 150 din Constitutie.
    Tribunalul Neamt - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 nu instituie un regim discriminatoriu intre salariatii disponibilizati in etapele anterioare si contestatorii din dosarul in cadrul caruia a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate, care au fost disponibilizati la data de 1 aprilie 2003. Drepturile salariale ale persoanelor disponibilizate se stabilesc fara discriminari sau privilegii, intrucat art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 nu precizeaza cuantumul lunar al salariului net pe unitate, ci dispune generic.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece textul criticat reglementeaza in mod generic modul de determinare a cuantumului platilor compensatorii, iar elementele pe baza carora se calculeaza salariul mediu pe unitate sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 624/1999, aceste elemente incluzand componente ale salariului de baza. Evolutia salariului minim brut pe tara, reglementat prin hotarari ale Guvernului, are influenta asupra cuantumului platii compensatorii la data disponibilizarii prin concedieri colective, deoarece nivelul salariilor de baza, in functie de care se stabileste salariul net pe unitatea din care sunt disponibilizati salariatii, nu poate fi mai mic decat nivelul salariului minim brut pe tara. Astfel fiind, textul criticat nu contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, invocandu-se in sprijinul acestei sustineri si jurisprudenta Curtii Constitutionale, care a statuat in mod constant ca, "daca la situatii egale trebuie sa se aplice un tratament egal, la situatii diferite tratamentul nu poate fi decat diferit". In ceea ce priveste art. 48 alin. (1) si art. 150 din Constitutie, pretins incalcate de dispozitia legala ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, acestea nu au incidenta in cauza.
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, pentru urmatoarele motive:
    Dispozitia legala criticata nu este contrara prevederilor art. 16 din Constitutie, deoarece legiuitorul poate reglementa in mod diferit, in perioade diferite si in functie de posibilitatile existente, drepturile ce se acorda unor categorii de cetateni. Astfel, stabilirea drepturilor materiale si a altor ajutoare de aceeasi natura acordate acelorasi categorii de cetateni in acelasi cuantum, in perioade diferite si prin acte normative diferite, nu este de natura sa creeze nici privilegii si nici discriminari. Criticile de neconstitutionalitate intemeiate pe prevederile art. 48 alin. (1) si ale art. 150 din Constitutie nu sunt relevante, neavand incidenta in cauza.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, republicata, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 312/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 6 iulie 2001, prevederi care au urmatorul continut:
    Art. 28. - "Plata compensatorie reprezinta o suma neimpozabila al carei cuantum lunar este egal cu salariul mediu net pe unitate, realizat in luna anterioara disponibilizarii." Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile criticate incalca prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 48 alin. (1) si ale art. 150 din Constitutie, care, ulterior sesizarii, a fost modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicata de Consiliul Legislativ, in temeiul art. 152 din Constitutie, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dandu-se textelor o noua numerotare, al caror continut este urmatorul:
    Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
    (2) Nimeni nu este mai presus de lege."
    Art. 52 alin. (1): "Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei."
    Art. 154: "(1) Legile si toate celelalte acte normative raman in vigoare, in masura in care nu contravin prezentei Constitutii.
    (2) Consiliul Legislativ, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislatiei cu prezenta Constitutie si va face Parlamentului sau, dupa caz, Guvernului, propuneri corespunzatoare."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala retine ca dispozitiile criticate nu sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicata, deoarece reglementeaza doar criteriile de determinare a intinderii platilor compensatorii, fara sa stabileasca aplicarea unor tratamente juridice diferite la situatii egale, care sa aiba semnificatia instituirii unor privilegii sau discriminari prin modul de calcul al drepturilor cuvenite. De asemenea, Curtea retine ca elementele pe baza carora se calculeaza salariul pe unitate nu sunt reglementate prin ordonanta de urgenta criticata, ci prin Hotararea Guvernului nr. 624/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, iar ulterior, prin Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara. Or, hotararile Guvernului sunt acte normative care sunt excluse de la controlul de constitutionalitate.
    In ceea ce priveste critica referitoare la faptul ca s-a stabilit salariului brut pe tara fara sa se coreleze dispozitiile criticate cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 1.105/2002, Curtea constata ca este neintemeiata, urmand sa fie respinsa, deoarece acest aspect de tehnica legislativa nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate. In acelasi sens s-a pronuntat, in mod constant, Curtea Constitutionala, de exemplu prin Decizia nr. 151 din 12 octombrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2000.
    De asemenea, urmeaza sa fie respinsa si critica privind incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 52 alin. (1) referitoare la dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica si ale art. 154 referitoare la conflictul temporal de legi, intrucat se constata ca prevederile criticate nu cad sub sfera de incidenta a acestor dispozitii constitutionale.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 312/2001, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Melana" - S.A. din Savinesti in Dosarul nr. 975/C/2003 al Tribunalului Neamt - Sectia civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 6 noiembrie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Prim magistrat asistent,
                              Claudia MiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 414/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 414 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Ai nevoie de un împrumut de urgență? Aveți nevoie de un împrumut pentru a vă începe propria afacere? Aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Considerați că este dificil să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite domenii de specializare? Aveți nevoie de fonduri pentru a vă achita datoriile și facturile? Aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă ?. Iată o oportunitate pentru a obține astăzi împrumutul la o rată a dobânzii de 2% pentru a vă rezolva toate problemele financiare. Interesat, contactați-mă prin e-mail acum; [helenwilson719@gmail.com]
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Căutați un împrumut autentic? vă aflați la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Mariela Loan oferă toate tipurile de împrumuturi de orice sumă companiilor și persoanelor fizice la o rată scăzută și la prețuri accesibile de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Sunteți interesat să mă contactați prin e-mail acum la (marielagonzalezloan@gmail.com)
ANONIM a comentat Acord - 2011
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de credit și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la băncile locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de împrumuturi de orice valoare companiilor și persoanelor fizice la o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Interesat, contactați-mă acum prin e-mail; (ivanapedro85@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 25 1949
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 4 2019
     GENUINE BANK GUARANTEE (BG) AND STANDBY LETTER OF CREDIT (SBLC) FOR LEASE AT THE LOWEST RATES AVAILABLE. OTHER FINANCIAL INSTRUMENTS SUCH AS MTN, CD, DLC, PB ARE ALSO AVAILABLE. Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Legea 577 2001
    A MUST READ: HOW I GOT MY LOAN OF $375,000.00 FROM THIS GREAT COMPANY CALLED LANDON LUIS HOME LOANS Hello to All across the globe, I am Nancy White , from United State Of America, USA. I am a single mother of four kids and I was stuck in a financial situation and I needed to refinance and pay my bills. I tried seeking loans from various loan firms both private and corporate but never with success, and most banks declined my credit ,do not fall prey to those hoodlums at there that call them self money lender they are all scam , all they want is your money and you will not hear from them again they have done it to me three times before i come in contact with Landon Luis Home Loans the most interesting part of it is that my loan was transfer to me within 72hours so I will advice you to contact Landon Luis Home Loans if you are interested in getting loan and you are sure you can pay them back on time you can contact them via email……… (landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 No credit check, no co signer with just 2% interest rate and better repayment plans and schedule if you must contact any firm with reference to securing a loan without collateral then contact Landon Luis Home Loans today for your loan They offer all kind of categories of loan they Short term loan (1_10years) Long term loan (20_30 years) They offer loan like *Property Purchase loans................... Home loan............., Business loan........ Debt consolidation loan .......Refinance Loan..........,Business start up loan Farm loan....... , Company loan..............Mortgages loan construction loan.....car loan........ hotel loan....personal loans..property loans etc Email..........(landonluishomeloans@gmail.com) Phone: call/text+1 +1 (929) 377-6816 When it comes to financial crisis and you need to be free from financial crisis then Landon Luis Home Loans is the place to go please just tell them that Nancy White direct you Good Luck....
ANONIM a comentat Ordin 15217 2015
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Legea 35 1991
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Jurnal 786 1942
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 414/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu