Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 414 din  6 noiembrie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 312/2001

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 925 din 23 decembrie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Claudia Miu           - prim-magistrat asistent

    Pe rol se afla dezbaterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 312/2001, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Melana" - S.A. din Savinesti.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca fiind neintemeiata, deoarece prevederile legale criticate pentru neconstitutionalitate nu aduc atingere principiului constitutional al egalitatii in drepturi a cetatenilor, intrucat acesta se aplica tuturor persoanelor ce urmeaza sa fie disponibilizate. Cu privire la Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara, arata ca aceasta nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate, iar in ceea ce priveste sustinerea referitoare la incalcarea dispozitiilor art. 48 alin. (1) [devenit art. 52 alin. (1)] si ale art. 150 [devenit art. 154 din Constitutie] apreciaza ca acestea nu au legatura cu cauza.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
    Prin Incheierea din 23 mai 2003, pronuntata in Dosarul nr. 975/C/2003, Tribunalul Neamt - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective. Exceptia a fost ridicata de Societatea Comerciala "Melana" - S.A. din Savinesti intr-o cauza avand ca obiect solutionarea contestatiei formulate de fosti salariati ai societatii comerciale anterior mentionate, prin care solicita acordarea platilor compensatorii, calculate in raport cu nivelul actual al "salariului minim brut pe tara" prevazut la art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002.
    In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile de lege criticate contravin art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, intrucat prin disponibilizarile efectuate in anul 1999, in cadrul concedierilor colective, "media salariului pe societate era de 1.150.900 lei, cand salariul minim pe economie era de 400.000 lei, iar la data disponibilizarii petentilor "salariul minim pe economie este de 2.500.000 lei, cu o crestere de peste sase ori fata de anul 1999", situatie care creeaza discriminari intre salariatii disponibilizati prin concedieri colective in anul 1999, in ceea ce priveste platile compensatorii. Se considera ca aceleasi dispozitii legale sunt contrare prevederilor art. 48 alin. (1) din Constitutie, deoarece disponibilizatii au fost prejudiciati datorita faptului ca pentru stabilirea "salariului de baza brut pe tara" nu s-a corelat Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002 cu Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999. Se mai sustine ca pentru aceleasi motive sunt incalcate si dispozitiile art. 150 din Constitutie.
    Tribunalul Neamt - Sectia civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 nu instituie un regim discriminatoriu intre salariatii disponibilizati in etapele anterioare si contestatorii din dosarul in cadrul caruia a fost ridicata exceptia de neconstitutionalitate, care au fost disponibilizati la data de 1 aprilie 2003. Drepturile salariale ale persoanelor disponibilizate se stabilesc fara discriminari sau privilegii, intrucat art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 nu precizeaza cuantumul lunar al salariului net pe unitate, ci dispune generic.
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece textul criticat reglementeaza in mod generic modul de determinare a cuantumului platilor compensatorii, iar elementele pe baza carora se calculeaza salariul mediu pe unitate sunt reglementate de Hotararea Guvernului nr. 624/1999, aceste elemente incluzand componente ale salariului de baza. Evolutia salariului minim brut pe tara, reglementat prin hotarari ale Guvernului, are influenta asupra cuantumului platii compensatorii la data disponibilizarii prin concedieri colective, deoarece nivelul salariilor de baza, in functie de care se stabileste salariul net pe unitatea din care sunt disponibilizati salariatii, nu poate fi mai mic decat nivelul salariului minim brut pe tara. Astfel fiind, textul criticat nu contravine dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, invocandu-se in sprijinul acestei sustineri si jurisprudenta Curtii Constitutionale, care a statuat in mod constant ca, "daca la situatii egale trebuie sa se aplice un tratament egal, la situatii diferite tratamentul nu poate fi decat diferit". In ceea ce priveste art. 48 alin. (1) si art. 150 din Constitutie, pretins incalcate de dispozitia legala ce face obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, acestea nu au incidenta in cauza.
    Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, pentru urmatoarele motive:
    Dispozitia legala criticata nu este contrara prevederilor art. 16 din Constitutie, deoarece legiuitorul poate reglementa in mod diferit, in perioade diferite si in functie de posibilitatile existente, drepturile ce se acorda unor categorii de cetateni. Astfel, stabilirea drepturilor materiale si a altor ajutoare de aceeasi natura acordate acelorasi categorii de cetateni in acelasi cuantum, in perioade diferite si prin acte normative diferite, nu este de natura sa creeze nici privilegii si nici discriminari. Criticile de neconstitutionalitate intemeiate pe prevederile art. 48 alin. (1) si ale art. 150 din Constitutie nu sunt relevante, neavand incidenta in cauza.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, republicata, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutia Romaniei, republicata, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 303 din 29 iunie 1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 312/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 365 din 6 iulie 2001, prevederi care au urmatorul continut:
    Art. 28. - "Plata compensatorie reprezinta o suma neimpozabila al carei cuantum lunar este egal cu salariul mediu net pe unitate, realizat in luna anterioara disponibilizarii." Autorul exceptiei sustine ca dispozitiile criticate incalca prevederile art. 16 alin. (1) si (2), art. 48 alin. (1) si ale art. 150 din Constitutie, care, ulterior sesizarii, a fost modificata si completata prin Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei nr. 429/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 758 din 29 octombrie 2003, republicata de Consiliul Legislativ, in temeiul art. 152 din Constitutie, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003, cu reactualizarea denumirilor si dandu-se textelor o noua numerotare, al caror continut este urmatorul:
    Art. 16 alin. (1): "Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
    (2) Nimeni nu este mai presus de lege."
    Art. 52 alin. (1): "Persoana vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim, de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim, anularea actului si repararea pagubei."
    Art. 154: "(1) Legile si toate celelalte acte normative raman in vigoare, in masura in care nu contravin prezentei Constitutii.
    (2) Consiliul Legislativ, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislatiei cu prezenta Constitutie si va face Parlamentului sau, dupa caz, Guvernului, propuneri corespunzatoare."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutionala retine ca dispozitiile criticate nu sunt contrare dispozitiilor art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, republicata, deoarece reglementeaza doar criteriile de determinare a intinderii platilor compensatorii, fara sa stabileasca aplicarea unor tratamente juridice diferite la situatii egale, care sa aiba semnificatia instituirii unor privilegii sau discriminari prin modul de calcul al drepturilor cuvenite. De asemenea, Curtea retine ca elementele pe baza carora se calculeaza salariul pe unitate nu sunt reglementate prin ordonanta de urgenta criticata, ci prin Hotararea Guvernului nr. 624/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, iar ulterior, prin Hotararea Guvernului nr. 1.105/2002 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara. Or, hotararile Guvernului sunt acte normative care sunt excluse de la controlul de constitutionalitate.
    In ceea ce priveste critica referitoare la faptul ca s-a stabilit salariului brut pe tara fara sa se coreleze dispozitiile criticate cu cele ale Hotararii Guvernului nr. 1.105/2002, Curtea constata ca este neintemeiata, urmand sa fie respinsa, deoarece acest aspect de tehnica legislativa nu poate face obiectul controlului de constitutionalitate. In acelasi sens s-a pronuntat, in mod constant, Curtea Constitutionala, de exemplu prin Decizia nr. 151 din 12 octombrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3 din 7 ianuarie 2000.
    De asemenea, urmeaza sa fie respinsa si critica privind incalcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 52 alin. (1) referitoare la dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica si ale art. 154 referitoare la conflictul temporal de legi, intrucat se constata ca prevederile criticate nu cad sub sfera de incidenta a acestor dispozitii constitutionale.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 146 lit. d) si art. 147 alin. (4) din Constitutie, republicata, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia sociala a persoanelor ale caror contracte individuale de munca vor fi desfacute ca urmare a concedierilor colective, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 312/2001, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Melana" - S.A. din Savinesti in Dosarul nr. 975/C/2003 al Tribunalului Neamt - Sectia civila.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 6 noiembrie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Prim magistrat asistent,
                              Claudia MiuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 414/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 414 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 110 2007
    Sunteți interesat de un împrumut? oferim tot felul de asistență financiară tuturor persoanelor. "Imprumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de investiții, consolidare acasă Împrumut, împrumut de împrumut și împrumut de companie la nivel mondial.Rata noastră de dobândă este de 3% pe an.importăm, de asemenea, consultanță financiară clienților noștri.if aveți un proiect bun sau doriți să începeți o afacere și aveți nevoie de împrumut pentru al finanța, contactați-ne imediat, pentru a putea discuta, a semna acordul și apoi a vă finanța proiectul sau afacerea pentru dvs. Vă rugăm să ne contactați astăzi pentru toate nevoile dvs. financiare Contactați-ne prin e-mail: midland.credit2@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 257 2006
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 531 2017
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Ordin 2019 2005
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 716 1965
     We Offers Financial Consulting To Client, SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Decretul 660 2012
    Are you looking for financing source such as Bank Guarantee (BG) and Standby Letter Of Credit (SBLC)? I am a direct mandate to a Financial Institution who is also known as private lender specialized in the Lease of Bank / Financial Instruments in the form of Bank Guarantees (BG), Standby Letter of Credit (SBLC), Documentary Letter of Credit (DLC), Letter of Credit (LC), Performance Bonds (PB); Whether you are new starting up, medium or large establishment that needs a financial solution to fund/get your project started or an established business looking for extra CAPITAL to expand your operations, our company renders all the credible and trusted bank guarantee providers who are willing to fund and give financing solutions that suits your specific business needs. We help/assist you secure SBLC and bank guarantee (BG) for your trade and investment from world ranked Banks such as; HSBC, Barclays Deutsche Bank Frankfurt, and Any A rated Bank in Europe e.t.c DESCRIPTION OF INSTRUMENT: (1) Instrument: Bank Guarantee {BG} /StandBy Letter of Credit.{SBLC} (Appendix A). (2) Total Face Value: Eur/USD 1M{Minimum} to Eur/USD 10B{Maximum}. (3) Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank and Deutsche Bank Frankfurt. (4) Age: One Year and One Day. (5) Leasing Price: 4% of Face Value plus 2% commission. (6) Delivery: bank to bank SWIFT MT-799 and/or MT-760. (7) Payment: MT103 (TT/WT). (8) Hard Copy: Bonded Courier Service. RWA ready to close leasing with any interested client in few banking days We will be glad to share our working procedures with you upon request to help us proceed towards closing deals effectively. For further inquiry contact Email : Saban.financialbg@gmail.com Skype : Saban.financialbg WhatsApp: +447554831583
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2019
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Decretul 120 2017
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 414/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu