Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.354 din 24.04.2012

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 407 din 19 iunie 2012SmartCity1


Acsinte Gaspar - preşedinte
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Iulia Antoanella Motoc - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Tudorel Toader - judecător
Daniela Ramona Mariţiu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, excepţie ridicată de Euroconturi SPRL Suceava în Dosarul nr. 1.049/86/2009/a2 al Tribunalului Suceava - Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal. Excepţia formează obiectul Dosarului Curţii Constituţionale nr. 678D/2011.La apelul nominal se constată lipsa părţilor, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent referă asupra cauzei şi arată că Societatea Comercială „ABC Construct 2010“ - S.R.L. din Bucureşti şi Euroconturi SPRL Suceava au depus la dosar note scrise prin care solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:Prin Încheierea din 24 mai 2011, pronunţată în Dosarul nr. 1.049/86/2009/a2, Tribunalul Suceava - Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 28 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, excepţie ridicată de Euroconturi SPRL Suceava într-o cauză referitoare la procedura insolvenţei.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prin reglementarea instituită de dispoziţiile de lege criticate sunt excluşi din dreptul de a-şi exercita profesia de practician în insolvenţă cei care îşi exercită calitatea de executor judecătoresc sau notar public. Astfel, se realizează o discriminare între cetăţeni, ceea ce contravine prevederilor art. 16 din Constituţie. Totodată, este îngrădit şi dreptul la muncă.Tribunalul Suceava - Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal apreciază că dispoziţiile de lege criticate cuprind prevederi care stabilesc anumite incompatibilităţi cu exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, fără a indica sau a determina criteriile avute în vedere la stabilirea acestora. Astfel, în cuprinsul art. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 sunt stabilite profesiile compatibile a fi exercitate în paralel cu cea de practician în insolvenţă, cu toate că persoanele care le exercită pot participa în egală măsură la îndeplinirea unor atribuţii în cadrul procedurii insolvenţei.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului arată că legiuitorul poate adopta incompatibilităţi diferite în ce priveşte exercitarea unei profesii, în considerarea unor situaţii deosebite, având în vedere faptul că nu suntem în prezenţa unor situaţii comparabile care să impună aceeaşi soluţie legislativă. Referitor la invocarea prevederilor constituţionale ale art. 41, arată că dreptul la muncă cuprinde libertatea alegerii profesiei, a locului de muncă şi protecţia socială a muncii, iar Constituţia, consacrând aceste drepturi şi libertăţi, conferă fiecărei persoane fizice posibilitatea de a-şi alege locul muncii în funcţie de aptitudini, dorinţe şi de anumite coordonate de ordin economic şi social. Enumerarea cazurilor în care un practician în insolvenţă nu îşi poate exercita profesia, fiind într-o stare de incompatibilitate, nu reprezintă o îngrădire a dreptului la muncă. Totodată, se arată că nu poate fi reţinută nici critica potrivit căreia dispoziţiile criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 53.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.După sesizarea instanţei de contencios constituţional, ordonanţa de urgenţă a guvernului a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 octombrie 2011, dându-se textelor o nouă numerotare. Astfel, obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl reprezintă dispoziţiile art. 26 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, cu următorul conţinut: „Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: (...) d) exercitarea calităţii de notar public sau executor judecătoresc.“În susţinerea neconstituţionalităţii acestor dispoziţii, autoarea excepţiei invocă prevederile constituţionale ale art. 1 alin. (3) referitor la statul român, art. 15 alin. (2) referitor la neretroactivitatea legii, art. 16 alin. (1) şi (2) referitor la egalitatea în drepturi, art. 41 alin. (1) referitor la dreptul la muncă şi art. 53 referitor la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, în ceea ce priveşte critica întemeiată pe dispoziţiile art. 15 alin. (2) din Constituţie, Curtea reţine că formula redacţională a textului legal dedus controlului nu oferă temei unei atare critici, întrucât nu conţine în sine nicio dispoziţie cu caracter retroactiv, textul urmând a-şi găsi aplicarea exclusiv de la data intrării în vigoare a legii modificatoare.Referitor la invocarea prevederilor art. 16 din Constituţie, Curtea constată că reglementarea dedusă controlului de constituţionalitate reprezintă o obligaţie legală care se aplică tuturor celor aflaţi în situaţia prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare.Principiul egalităţii în faţa legii nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune un tratament juridic identic numai în situaţii egale, iar situaţiile în mod obiectiv diferite justifică chiar şi din punct de vedere constituţional un tratament juridic diferit, instituirea unei astfel de reglementări este impusă de necesitatea asigurării îndeplinirii cu obiectivitate de către practicianul în insolvenţă a atribuţiilor prevăzute de lege.De asemenea, Curtea constată că nu poate fi reţinută nici critica potrivit căreia stabilirea unei incompatibilităţi în exercitarea unei profesii încalcă dreptul la muncă, existenţa anumitor incompatibilităţi fiind impusă în unele cazuri, avându-se în vedere specificul profesiei. Prin instituirea incompatibilităţii prevăzute de textele de lege criticate nu se îngrădeşte alegerea profesiei, deoarece orice activitate ce se circumscrie dreptului la muncă trebuie să respecte regulile pe care legiuitorul le-a edictat în vederea creării cadrului legal de funcţionare a acestora.În final, Curtea constată că nu poate fi reţinută nici încălcarea prevederilor constituţionale ale art. 53, având în vedere că nu s-a constatat încălcarea vreunui drept.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 26 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă, excepţie ridicată de Euroconturi SPRL Suceava în Dosarul nr. 1.049/86/2009/a2 al Tribunalului Suceava – Secţia comercială, contencios administrativ şi fiscal.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 aprilie 2012.PREŞEDINTE,Acsinte GasparMagistrat-asistent,Daniela Ramona Mariţiu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 354/2012

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 354 din 2012
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 80 2019
     We are able to finance your signatory projects and help you enhance your business plan. Furthermore, our financial instrument can be used for the purchase of goods from any manufacturer irrespective of their location. It can also serve as collateral with any bank in the world to secure loans for your project or to activate credit line to finance your business plan. We have {BG}, Standby Letter of Credit {SBLC}, Medium Term Notes {MTN}, Confirmable Bank Draft {CBD} as well as other financial instruments issued from AAA Rated bank such as HSBC Bank Hong Kong, HSBC Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt, Barclays Bank , Standard Chartered Bank and others on lease at the lowest available rates depending on the face value of the instrument needed. Email : nat.mandate18@gmail.com Skype : nat.mandate18@gmail.com Regards Nat
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salutari, Numele meu este Luta Roxana din Bistrita, vreau sa folosesc acest mediu pentru a sfatui pe toata lumea sa fie atenta la cum sa obtina un imprumut pe internet, atat de multi creditori aici sunt toti escrocii si sunt doar acolo ca sa te eschiveze de toti banii tai. Am solicitat un împrumut de 25.000 de euro de la o femeie din Singapore și am pierdut în jur de 1300 de euro la început, fără a lua împrumuturi, mi-au cerut din nou un alt cost, am plătit aproape 3000 de euro și totuși nu am primit împrumutul. Slava lui Dumnezeu, am întâlnit un prieten care tocmai a solicitat un împrumut și a primit un împrumut fără nici un stres, ma încurajat să mă aplice. Am solicitat un împrumut de la doamna Ivana Pedro și am primit împrumut de 25.000 de euro pentru care am solicitat, la început am crezut că este o glumă și o înșelătorie, dar am primit un împrumut pentru mai puțin de 24 de ore și la o rată a dobânzii de 2% fără colateral. Sunt foarte fericit să fiu salvat de sărăcie. așa că voi sfătui pe toți cei care au nevoie de împrumut pentru a contacta Dna Ivana Pedro, prin e-mail: (ivanapedro85@gmail.com) De asemenea, puteți să mă contactați pentru informații suplimentare prin e-mail: (roxanaluta04@gmail.com)
ANONIM a comentat Hotărârea 732 2015
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Ordin 4945 2018
    Dragi solicitanți de împrumut. Sunteți în orice dificultate financiară? Vrei să începi propria afacere? Această societate de împrumut a fost înființată în întreaga lume cu scopul de a ajuta săracii și oamenii cu dificultăți financiare de viață. Dacă doriți să solicitați un împrumut, reveniți la noi cu detaliile de mai jos pe e-mail: elenanino0007@gmail.com Nume: Suma imprumutata necesara: Durata împrumutului: Numar de mobil: Mulțumesc și Dumnezeu să binecuvânteze ÎNCREDERE Elena
ANONIM a comentat Hotărârea 95 2019
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Împrumuturi de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o garanție socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut de dimensiuni mici, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți imediat la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Emailul companiei midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com Motto: Investiții pentru generații.
ANONIM a comentat Ordin 111 2007
     Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com ) We Offers Financial Consulting To Client, Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )
ANONIM a comentat Hotărârea 978 2002
    Do You Need A Loan To Consolidate Your Debt At 1.0%? ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Or A Personal Loans * Business Loans etc. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) We Offers Financial Consulting To Client, ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com ) Companies Seeking Debt / Loan Financing And Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: ValidusCapital@execs.com ( ValidusCapital@techie.com )
ANONIM a comentat Decretul 59 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp posibil, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 162 2012
    Salut, Căutați un împrumut autentic? aveți datorii și aveți nevoie de bani pentru a vă plăti facturile, aveți nevoie de un împrumut de urgență pentru a începe o afacere nouă sau pentru a vă îmbunătăți afacerea? aveți nevoie de un împrumut pentru a cumpăra o mașină sau o casă? aveți un proiect neterminat la îndemână din cauza finanțării necorespunzătoare? Aveți un scor redus de creditare și sunteți greu să obțineți servicii de capital de la bănci locale și alte instituții financiare? Aveți nevoie de împrumut de investiții pentru a investi în anumite zone ale specializare, sunteți la locul potrivit pentru soluțiile de împrumut de aici! Oferim tot felul de credite de orice fel companiilor și persoanelor fizice, la un nivel scăzut și la prețuri accesibile 2% rata dobânzii. Capitalul nostru și procesul de creditare este sigur, autentic și 100% garantat și garantat. Vă interesează, contactați-mă prin e-mail; (helenwilson719@gmail.com)
ANONIM a comentat Decretul 128 2019
    Aveți nevoie de un împrumut rapid pe termen lung sau scurt, cu o rată a dobânzii relativ scăzută de 3%? Oferim împrumut de afaceri, împrumut personal, împrumut de acasă, împrumut auto, împrumut student, împrumut de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Suntem garantați în acordarea de servicii financiare clienților noștri numeroși din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi prelucrate și transferate către împrumutat în cel mai scurt timp, contactați specialistul nostru pentru planificare de consultanță și finanțare. Solicitanții interesați ar trebui să ne contacteze prin e-mail: romerovinciloan.ltd@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 354/2012
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu