Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 298 din 6 septembrie 2006

privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de catre organismele de radiodifuziune

ACT EMIS DE:                OFICIUL ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 825 din 6 octombrie 2006Având în vedere cererea Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.766 din 30 august 2006, cererea principalei structuri asociative mandatate de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.809 din 30 august 2006, precum şi Referatul nr. SG/4.665 din 6 septembrie 2006 al Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii cu publicul,

conform prevederilor art. 1231 alin. (1) lit. d), art. 130 alin. (1) lit. a) şi ale art. 131 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 123/2005 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 329/2006,

în temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie, începând cu data de 9 octombrie 2006, Comisia pentru negocierea Metodologiei privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, după cum urmează:

-    un reprezentant al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pe de o parte; şi

-    un reprezentant al principalei structuri asociative din domeniu, respectiv Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), un reprezentant al Societăţii Comerciale EUROPE DEVELOPPMENT INTERNATIONAL -S.R.L. (EUROPA FM), precum şi un reprezentant al Societăţii Române de Radiodifuziune (SRR), pe de altă parte.

Art. 2. - Din comisia prevăzută la art. 1 va face parte şi câte un reprezentant al altor 2 utilizatori majori, potrivit cifrei de afaceri şi cotei de piaţă din domeniu, cu condiţia ca aceştia să declare la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data constituirii comisiei de negociere, pe propria răspundere, cifra de afaceri şi cota de piaţă.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1, şi respectiv, art. 2, după caz, are obligaţia să desfăşoare negocierile în conformitate cu dispoziţiile art. 1311 şi art. 1312 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îşi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, depusă de organismul de gestiune colectivă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România - Asociaţia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, şi, respectiv, la art. 2, este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 6. - Propunerea de metodologie privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune, depusă de principala structură asociativă mandatată de utilizatorii din domeniu, respectiv Asociaţia Română de Comunicaţii Audiovizuale (ARCA), pentru negociere în cadrul comisiei prevăzute la art. 1, şi, respectiv, la art. 2, este prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 7. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispoziţiile art.  131  alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Rodica Pârvu

ANEXA Nr. 1

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

1. Organismele de radiodifuziune vor putea reproduce şi radiodifuza opere muzicale numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă, eliberată de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor colector pe domeniul muzical.

2. Organismele de radiodifuziune au obligaţia să plătească organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical prevăzut la pct. 1 o remuneraţie procentuală trimestrială, reprezentând drepturi patrimoniale de autor pentru reproducerea şi radiodifuzarea operelor muzicale, după cum urmează:

Anul 2006 şi următorii

Radiodifuzare

Reproducere

1.   Organisme de radiodifuziune care difuzează opere muzicale ce reprezintă

mai mult de 70% din programele totale

7,00%

2,00%

2.   Organisme de radiodifuziune care difuzează programe mixte („radio generalist") în care   operele muzicale reprezintă mai mult de 25% din programele totale

5,00%

1,50%

3.   Organisme de radiodifuziune care difuzează programe specializate de ştiri

şi operele muzicale reprezintă mai puţin de 20% din durata de emisie

2,50%

1,00%

3.   Prin contractele de autorizaţie sub formă de licenţă neexclusivă organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical şi posturile comerciale de radio pot stabili o remuneraţie forfetară constând:

a)  fie într-o sumă brută anuală plătibilă în rate trimestriale;

b)  fie în cuantum de 10 lei/minut de emisie operă muzicală.

4.   Pentru radiodifuzarea operelor muzicale în cadrul posturilor publice de radio: Radio România Actualităţi, Radio România Cultural, Radio România Tineret, Radio România Muzical şi al posturilor teritoriale de radio ale Societăţii Române de Radiodifuziune, acestea din urmă vor plăti o remuneraţie anuală forfetară, în 4 rate trimestriale egale, până la data de 25 a fiecărei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, după cum urmează:

Anul 2006 şi următorii

Radiodifuzare

Reproducere

8.000.000 lei

2.500.000 lei

5.   Baza de calcul asupra căreia se aplică procentul prevăzut la pct. 2 este reprezentată de veniturile obţinute de utilizator din activitatea de radiodifuzare, cum ar fi cele rezultate din: abonamente, publicitate, anunţuri şi informaţii, barter, sponsorizări, teleshopping, numere suprataxate, concursuri şi jocuri televizate, închirieri de spaţiu de emisie, venituri din asocieri şi participaţiuni etc. Pentru utilizatorii care nu obţin venituri baza de calcul o constituie bugetul de cheltuieli privind activitatea de radiodifuzare.

6.   In cazul în care, prin aplicarea procentului prevăzut la pct. 2 asupra bazei de calcul a utilizatorului, remuneraţia trimestrială este mai mică de 3.000 lei, utilizatorul datorează trimestrial o remuneraţie forfetară de 3.000 lei.

7.   Remuneraţia se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare expirării trimestrului pentru care este datorată, dată la care se transmite şi un raport cuprinzând: baza de calcul a remuneraţiei, durata zilnică de emisie a fiecărei opere muzicale, lista operelor muzicale utilizate zilnic, autorul/autorii fiecărei opere muzicale şi interpretul/interpreţii, numărul de difuzări zilnice ale unei opere muzicale. Raportul va menţiona şi numele reprezentantului legal, semnătura acestuia şi ştampila utilizatorului. Raportul va fi transmis în format scris şi electronic şi va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia şi ştampila utilizatorului. Informaţiile cuprinse în raport vor constitui baza de repartizare către titularii de drepturi de autor de opere muzicale a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical.

8.  Utilizatorii vor transmite organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical până la data de 25 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, un raport cuprinzând lista operelor muzicale utilizate, cu menţionarea denumirii fiecărei opere muzicale utilizate zilnic, a autorului acesteia, numărului de difuzări zilnice, orei de difuzare şi a duratei de utilizare a fiecărei opere muzicale.

9.   Utilizatorii au obligaţia de a realiza, de a păstra şi de a pune la dispoziţie organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, în termen de 5 zile de la solicitarea acestuia, înregistrările emisiunilor radiodifuzate.

10.  La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, în termen de 15 zile de la primirea acesteia, utilizatorul are obligaţia de a-i comunica acestuia copii de pe documentele financiar-contabile, certificate de reprezentantul legal, ce au stat la baza determinării bazei de calcul sau a celorlalte informaţii furnizate prin raport.

11.   In situaţia în care utilizatorul utilizează operele muzicale prin asociere în participaţiune sau altă formă de asociere legală, la determinarea bazei de calcul se ţine seama de veniturile obţinute de toţi asociaţii.

12.   Pentru determinarea bazei de calcul se vor avea în vedere şi veniturile obţinute de societăţile de intermediere a serviciilor de publicitate afiliate utilizatorului.

13.   Prin afiliat, în sensul prezentei metodologii, se înţelege orice persoană juridică la care, direct sau prin persoane interpuse, sunt acţionari/asociaţi utilizatorul şi/sau acţionarii/asociaţii săi.

14.   Pentru întârzieri la plata remuneraţiilor utilizatorii vor plăti organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical penalităţi de 0,15% pe zi de întârziere.

15.   Pentru verificarea exactităţii datelor cuprinse în raportul transmis de utilizator, referitor la baza de calcul a remuneraţiei şi la operele muzicale utilizate, în perioada de raportare, organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical este îndreptăţit să realizeze sau să comande terţilor monitorizări ale activităţii de radiodifuzare a utilizatorilor.

16.   Pentru utilizarea operelor muzicale prin radiodifuzare, înainte de încheierea cu organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical, în condiţiile prezentei metodologii, a contractului de autorizaţie sub formă de licenţă neexclusivă privind autorizarea utilizării operelor muzicale, utilizatorii datorează organismului de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical despăgubiri, reprezentând triplul remuneraţiilor prevăzute de prezenta metodologie.

17. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical sau utilizatorul va putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere şi înainte de împlinirea termenului de 3 ani.

18. Modificarea remuneraţiilor stabilite în sumă forfetară se poate efectua anual de către organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor din domeniul muzical prin reactualizarea cu indicele de inflaţie în conformitate cu dispoziţiile art. 1314 din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare.

ANEXA Nr. 2

PROPUNERE DE METODOLOGIE

privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale de către organismele de radiodifuziune

1.   Utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale aduse anterior la cunoştinţă publică, aparţinând repertoriului protejat şi determinat conform legii (ale căror drepturi de autor se află în termenele de protecţie prevăzute de lege), de către organisme de radiodifuziune se poate face numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă eliberată de organismul de gestiune colectivă desemnat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colector în domeniul titularilor de drepturi în cauză.

2.   Utilizatorii autorizaţi potrivit prevederilor pct. 1 au obligaţia să plătească organismului de gestiune colectivă prevăzut la pct. 1 o remuneraţie trimestrială, reprezentând drepturile patrimoniale ale autorilor operelor muzicale utilizate, stabilită prin aplicarea la baza de calcul determinată conform pct. 5 a unor procente diferenţiate direct proporţional cu ponderea utilizării repertoriului de opere muzicale gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare.

3.   Procentul aplicabil corespunzător unei ponderi de 100% a utilizării repertoriului de opere muzicale gestionat colectiv în raport cu timpul total de radiodifuzare va fi de 1,5%.

4.   Pentru ponderi ale utilizării inferioare, procentul de 1,5%, corespunzător ponderii de 100%, se va diminua direct proporţional cu diminuarea ponderii.

De exemplu: pentru o pondere de 33%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,5%, iar pentru o pondere de 10%, procentul diminuat va avea valoarea de 0,15%.

5.  Baza de calcul se constituie astfel:

a)   din veniturile obţinute de utilizatori din activitatea care utilizează repertoriul muzical protejat se scad: taxa pe valoarea adăugată, taxa pentru publicitatea la băuturi alcoolice, contribuţia la Fondul cinematografic naţional şi orice alte taxe similare către bugetul de stat sau local ce ar putea fi introduse ulterior;

b)   în cazul societăţii publice de radiodifuziune, din totalul veniturilor se scad şi alocaţiile bugetare.

6.   In condiţiile în care utilizatorul nu înregistrează venituri, baza de calcul va fi cea constituită de cheltuielile ocazionate de utilizare a repertoriului de opere muzicale.

7.   Organismul de gestiune colectivă va pune la dispoziţie utilizatorilor (prin intermediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor) repertoriul de opere muzicale care generează drepturi de autor aflate în termenele de protecţie, operele aflate în afara acestui repertoriu nefiind luate în calcul la stabilirea ponderii utilizării repertoriului protejat şi utilizarea lor neimplicând autorizarea în ceea ce priveşte drepturile de autor.

9.   Remuneraţia se plăteşte până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite şi baza de calcul a sumelor virate.

10.  Utilizatorii de opere muzicale prin radiodifuzare au obligaţia să comunice organismului de gestiune colectivă, până la data menţionată la pct. 9, un raport privind utilizarea operelor muzicale în trimestrul precedent. Pentru trimestrul de raportare, raportul va cuprinde lista operelor muzicale utilizate, cu menţionarea denumirii operei, a autorului acesteia şi a duratei utilizării fiecărei opere muzicale. Raportul va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura şi ştampila utilizatorului, adresă prin care va fi confirmată pe propria răspundere veridicitatea informaţiilor ce sunt conţinute în raport. Aceste liste constituie baza de repartizare a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivă a drepturilor de autor de opere muzicale respectiv. Raportul va fi transmis şi în format electronic.

11.   Pentru întârzieri la plată utilizatorii datorează, de la data scadenţei, dobânda legală.

12.   Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării sale în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care organismul de gestiune colectivă sau utilizatorul va putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere.

13.   In relaţiile contractuale cu utilizatorii, organismul de gestiune colectivă a drepturilor autorilor de opere muzicale poate negocia tarife procentuale reduse faţă de cele prevăzute la pct. 3 şi 4, în condiţiile legale şi statutare care reglementează activitatea acestuia.


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 298/2006

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 298 din 2006
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 298/2006
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu