Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

Decizia Nr.278 din 23.05.2013

referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare
ACT EMIS DE: Curtea Constitutionala
ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 450 din 23 iulie 2013SmartCity1


Augustin Zegrean - preşedinte
Aspazia Cojocaru - judecător
Acsinte Gaspar - judecător
Petre Lăzăroiu - judecător
Mircea Ştefan Minea - judecător
Ion Predescu - judecător
Puskás Valentin Zoltán - judecător
Tudorel Toader - judecător
Valentina Bărbăţeanu - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Cătălina Gliga.Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Raiffeisen Bank“ - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.128/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi care constituie obiectul Dosarului nr. 30D/2013 al Curţii Constituţionale.La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, doamna Monica-Iulia Costea, în calitate de consilier juridic cu delegaţie depusă la dosar. Se constată lipsa părţii Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării.Procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent învederează că partea Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării a transmis la dosar note scrise prin care solicită respingerea excepţiei, în principal ca inadmisibilă, întrucât este criticată o omisiune de reglementare, şi, în subsidiar, ca neîntemeiată, argumentând conformitatea textului de lege ce formează obiectul acesteia cu prevederile constituţionale invocate.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei, care solicită admiterea acesteia, reiterând argumentele expuse în motivarea scrisă.Reprezentantul Ministerului Public consideră că textul de lege criticat este constituţional numai în măsura în care termenul în care pot fi atacate hotărârile Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării este termenul de 15 zile de la comunicare, prevăzut de art. 6 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Apreciază că s-ar impune o decizie interpretativă care să suplinească lacuna legislativă semnalată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Sentinţa civilă nr. 6.245 din 5 noiembrie 2012, pronunţată în Dosarul nr. 6.128/2/2012, Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Raiffeisen Bank“ - S.A. din Bucureşti într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a unei hotărâri a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că textul de lege criticat încalcă regulile de tehnică legislativă prevăzute de Legea nr. 24/2000, cu efectul împiedicării exercitării dreptului la apărare de către persoana interesată. Arată că art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 reglementează un termen de 15 zile al cărui obiect nu se poate cunoaşte cu exactitate, întrucât nu se ştie dacă se referă şi la termenul în care trebuie introdusă calea de atac împotriva hotărârilor Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării sau doar la termenul în care hotărârea neatacată - într-un termen neprecizat de ordonanţă şi care poate fi mai scurt sau mai lung de 15 zile - devine titlu executoriu. Precizează că Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 instituie un contencios administrativ special, în care termenul căii de atac pentru hotărârile Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării nu este nicăieri reglementat expres şi nici nu se face trimitere la vreun alt act normativ pentru instituirea termenului căii de atac. Menţionează că hotărârile Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării nu au întotdeauna natura juridică a unui act administrativ jurisdicţional, astfel că nu se poate reţine faptul că termenul la care se referă art. 20 alin. (10) din ordonanţă ar fi cel prevăzut la art. 6 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004. Apreciază că, în acest context, interpretul legii este obligat să suplinească reglementarea cu supoziţii, iar, prin modul de redactare, textul de lege criticat creează o confuzie care împiedică accesul liber la justiţie şi dreptul la apărare.Curtea de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, arătând în acest sens că îşi însuşeşte pe deplin motivarea cuprinsă în Decizia Curţii Constituţionale nr. 1.494 din 10 noiembrie 2009.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, actul de sesizare a fost comunicat preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că prevederile de lege criticate sunt constituţionale, întrucât nu aduc atingere liberului acces la justiţie şi nici nu sunt de natură să îngrădească dreptul părţilor la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzei într-un termen rezonabil. Invocând cele reţinute de Curtea Constituţională prin Decizia nr. 1.494 din 10 noiembrie 2009, precizează că, potrivit art. 20 alin. (8) şi (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, hotărârile Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin care se soluţionează sesizările persoanelor care se consideră discriminate se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la adoptare şi produc efecte de la data comunicării, putând fi atacate la instanţa de contencios administrativ. Arată că textul de lege ce formează obiectul excepţiei de neconstituţionalitate este în deplină concordanţă şi cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constituţie, în conformitate cu care legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi particulare de exercitare a drepturilor procedurale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând actul de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile reprezentantului autorului excepţiei, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora „(10) Hotărârile emise potrivit prevederilor alin. (2) şi care nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu.“În opinia autorului excepţiei de neconstituţionalitate, textul de lege criticat contravine dispoziţiilor art. 21 - „Accesul liber la justiţie“ şi art. 24 - „Dreptul la apărare“ din Constituţie.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul acesteia susţine că dispoziţiile art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 încalcă dreptul la apărare ca urmare a faptului că reglementează un termen de 15 zile al cărui obiect nu se poate cunoaşte cu exactitate, întrucât nu se ştie dacă se referă la termenul în care trebuie introdusă calea de atac împotriva hotărârilor Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării sau doar la termenul în care hotărârea neatacată devine titlu executoriu.Curtea constată că textul de lege supus controlului de constituţionalitate stabileşte că hotărârile emise potrivit prevederilor alin. (2) ale art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 „care nu sunt atacate în termenul de 15 zile constituie de drept titlu executoriu“. Alin. (2) al art. 20, la care face referire textul de lege criticat, prevede după cum urmează: „Consiliul soluţionează sesizarea prin hotărâre a Colegiului director prevăzut la art. 23 alin. (1)“. Este vorba despre sesizarea pe care persoana care se consideră discriminată o poate adresa Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, potrivit art. 20 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, în termen de un an de la data săvârşirii faptei sau de la data la care putea să ia cunoştinţă de săvârşirea ei. Articolul 23 alin(1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, la care se face trimitere în textul mai sus redat, priveşte structura şi rolul Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, stabilind că acesta este un „organ colegial, deliberativ şi decizional, responsabil pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege“.Prin Decizia nr. 1.494 din 10 noiembrie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 909 din 24 decembrie 2009, analizând o critică similară, referitoare la faptul că nu este precis determinat momentul de la care începe să curgă termenul prevăzut de textul de lege ce formează şi obiectul prezentei excepţii de neconstituţionalitate, Curtea a reţinut că, potrivit dispoziţiilor alin. (8) şi (9) ale art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000, hotărârile Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării prin care acesta soluţionează sesizările persoanelor care se consideră discriminate se comunică părţilor în termen de 15 zile de la adoptare şi produc efecte de la data comunicării, putând fi atacate la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii. De asemenea, Curtea a observat că, potrivit art. 126 alin. (2) din Constituţie, stabilirea procedurii de judecată constituie atributul exclusiv al legiuitorului, acesta având obligaţia ca, în procesul de legiferare, să se circumscrie cadrului constituţional. Or, reglementările deduse controlului de constituţionalitate satisfac exigenţele impuse de normele constituţionale, fiind în deplină concordanţă cu prevederile art. 16, 21 şi 24 din Legea fundamentală şi cu cele ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Aceste considerente îşi menţin valabilitatea şi în cauza de faţă. În plus, Curtea remarcă faptul că textul de lege a fost introdus prin art. I pct. 6 din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006. Or, la acel moment, art. 6 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 avea o redactare diferită de cea din prezent, astfel că folosirea, în cuprinsul textului de lege criticat, a formei articulate cu articol hotărât a substantivului „termen“ se justifica, având în vedere ca acesta viza ipoteza normativă a art. 6 alin. (2) din Legea nr. 554/2004 care, la data respectivă, prevedea că „Actele administrativ-jurisdicţionale pot fi atacate direct la instanţa de contencios administrativ competentă potrivit art. 10, în termen de 15 zile de la comunicare, dacă partea nu exercită căile administrativ-jurisdicţionale de atac“. Totodată, în acelaşi sens, Curtea observă că textul de lege criticat este plasat în corpul ordonanţei imediat după prevederea care stabileşte că „hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, potrivit legii“, cuprinsă în art. 20 alin. (9) din ordonanţă, ceea ce conduce, printr-o interpretare teleologică, la ideea că termenul de 15 zile la care se referă art. 20 alin. (10) este cel prevăzut de art. 6 alin. (2) din Legea nr. 554/2004, în redactarea de la data introducerii în ordonanţă a textului de lege supus în cauza de faţă controlului de constituţionalitate. Ca atare, termenul de 15 zile curge de la data comunicării hotărârii Colegiului director, fiind termenul în care aceasta poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ. Necontestarea în acest termen a hotărârii menţionate conferă acesteia caracter de titlu executoriu. De altfel, Curtea observă că, în art. 82 alin. (1) din anexa la Ordinul preşedintelui Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării nr. 144 din 11 aprilie 2008 privind aprobarea Procedurii interne de soluţionare a petiţiilor şi sesizărilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 6 mai 2008, se precizează explicit şi fără niciun echivoc că hotărârea Colegiului director poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ, în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii. Alin. (2) al aceluiaşi articol reia cuprinsul textului de lege criticat în cauza de faţă, dar în condiţiile clarificării aduse prin alineatul precedent al art. 82 din ordinul menţionat. Tot astfel, Curtea reţine că împrejurarea că hotărârile Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării nu au întotdeauna natura juridică a unui act administrativ jurisdicţional, aşa cum arată autorul excepţiei, nu are nicio relevanţă sub aspectul posibilităţii existenţei unui alt termen decât cel prevăzut de art. 6 alin. (3) din Legea nr. 554/2004, de vreme ce acesta din urmă nu distinge după cum actele administrative contestate pe calea contenciosului administrativ au sau nu caracter jurisdicţional. Mai mult decât atât, caracterul administrativ jurisdicţional este de esenţa hotărârilor pronunţate în baza art. 20 din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000. Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992, CURTEA CONSTITUŢIONALĂ În numele legii DECIDE: Respinge, ca neîntemeiată, excepţia de neconstituţionalitate ridicată de Societatea Comercială „Raiffeisen Bank“ - S.A. din Bucureşti în Dosarul nr. 6.128/2/2012 al Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi constată că prevederile art. 20 alin. (10) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare sunt constituţionale în raport cu criticile formulate. Definitivă şi general obligatorie. Decizia se comunică Curţii de Apel Bucureşti - Secţia a VIII-a contencios administrativ şi fiscal şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pronunţată în şedinţa din data de 23 mai 2013. PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE AUGUSTIN ZEGREAN Magistrat-asistent, Valentina Bărbăţeanu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 278/2013

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 278 din 2013
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    BEST WAYS TO GET YOUR EX LOVER BACK AND RESTORED YOUR BROKEN MARRIAGE OR RELATIONSHIP FROM SORROW TO HAPPINESS. Help me thank Dromokpo@gmail.com for helping me get my ex husband back to me and my family. This great powerful spiritual man restored my sorrow to happiness. My husband left me some years ago for another woman and they both planned to get married. I am so surprised he just came back to me one cool afternoon on Saturday June, begging and crying for me to take him back and to forgive him for breaking up our marriage home and forsaking me and the children. Dr Omokpo is a true spiritualist savior . He brought my husband back” if you have any worries or you have any problem in your marriages or relationships you can reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Hotărârea 774 2010
    Dear Sir/Madam, Do you need a quick long or short term Loan with a relatively low interest rate as low as 3% ? We offer business Loan, personal Loan, home Loan, auto Loan,student Loan, debt consolidation Loan e.t.c. no matter your credit score. Personal Loans (Secure and Unsecured) Business Loans (Secure and Unsecured) Consolidation Loan and many more. Contact US for more information about Loan offer and we will solve your financial problem. Contact us via email: mbfinance.ltd@gmail.com Phone number: +918099362729 (Call/Whats app) Website: https://www.mbfinanceservice.com Thanks. M B Finance Services
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 278/2013
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu