Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 271 din 24 iunie 2003

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 547 din 30 iulie 2003


SmartCity3


    Nicolae Popa          - presedinte
    Costica Bulai         - judecator
    Nicolae Cochinescu    - judecator
    Constantin Doldur     - judecator
    Kozsokar Gabor        - judecator
    Petre Ninosu          - judecator
    Serban Viorel Stanoiu - judecator
    Lucian Stangu         - judecator
    Ioan Vida             - judecator
    Aurelia Popa          - procuror
    Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent sef

    Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicata de Jenica Basescu in Dosarul nr. 981/2003 al Tribunalului Iasi.
    La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita. Curtea dispune a se face apelul si in Dosarul nr. 149C/2003, avand ca obiect aceeasi exceptie, ridicata de Sergiu Mihai Basescu in Dosarul nr. 980/2003 al Tribunalului Iasi. La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare este legal indeplinita. Curtea, din oficiu, pune in discutie conexarea dosarelor.
    Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor. Curtea, in temeiul art. 16 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, raportat la art. 164 din Codul de procedura civila, dispune conexarea Dosarului nr. 149C/2003 la Dosarul nr. 148C/2003.
    Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neintemeiata, sustinand ca textele de lege criticate respecta prevederile constitutionale invocate ca fiind incalcate. Arata ca in cauza isi mentin valabilitatea cele statuate de Curtea Constitutionala in Decizia Plenului nr. 1/1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor in apararea drepturilor, libertatilor si intereselor lor legitime.

    CURTEA,
avand in vedere actele si lucrarile dosarelor, constata urmatoarele:
    Prin incheierile din 13 martie 2003, pronuntate in dosarele nr. 981/2003 si nr. 980/2003, Tribunalul Iasi a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicata de Jenica Basescu si Sergiu Mihai Basescu in cauze avand ca obiect contestatii in anulare.
    In motivarea exceptiei, al carei continut este identic, se sustine ca dispozitiile de lege criticate contravin art. 1 alin. (3), art. 16 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) si (2), art. 51 si 128 din Constitutie. Se arata ca prin "stabilirea competentei sectiei de contencios administrativ a tribunalului in rezolvarea recursului impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea contraventionala" s-au incalcat dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea in fata legii si a instantelor de judecata, precum si cele privind folosirea cailor de atac, intrucat "un raport juridic in care cealalta parte - in speta, Primaria Municipiului Iasi - s-a situat pe o pozitie net superioara, este dedus judecatii unei instante de contencios administrativ in loc sa fie dat in competenta instantei civile, cum ar fi normal".
    Tribunalul Iasi apreciaza ca textele criticate nu incalca principiile constitutionale enuntate de autorul exceptiei. Astfel, arata ca legalitatea procesului-verbal de contraventie, care este un act administrativ de autoritate, este supusa controlului judecatoresc, "tocmai pentru a proteja pe particulari impotriva eventualelor abuzuri ale agentilor publici". Mai arata ca "judecatoria, fiind competenta sa solutioneze conflictul juridic dintre un organ al puterii executive si un particular [...], desfasoara o activitate de contencios administrativ fara procedura prevazuta de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si fara a fi instanta specializata in solutionarea unor astfel de conflicte, asa cum este sectia de contencios administrativ a tribunalului". Se considera ca "un astfel de conflict juridic nu poate fi privit ca un proces civil si tocmai in scopul de a pune de acord procedura privind controlul judecatoresc asupra actului administrativ de autoritate care este procesul-verbal de contraventie cu natura acestui act si totodata de a unifica aceasta procedura de control si in ceea ce priveste calea de atac a recursului, prin Legea nr. 180/2002 au fost introduse in Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 dispozitiile art. 34 alin. (2) ce stabilesc competenta de solutionare a acestei cai de atac in favoarea sectiei de contencios administrativ a tribunalului".
    Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. De asemenea, in conformitate cu dispozitiile art. 18^1 din Legea nr. 35/1997, cu modificarile ulterioare, s-a solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.
    Guvernul apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Precizeaza ca "normele criticate trebuie privite in contextul intregii reglementari a regimului juridic al contraventiilor, a carei adoptare, departe de a constitui o incalcare a principiilor constitutionale invocate, constituie expresia aplicarii lor". In acest sens, in esenta, arata ca, respectandu-se dispozitiile art. 21, 51, 128 si ale art. 125 alin. (3) din Constitutie, actul normativ criticat prevede, prin art. 31 alin. (1), art. 32 alin. (2) si art. 34 alin. (2), posibilitatea exercitarii cailor de atac, respectiv formularea plangerii la judecatorie impotriva procesului-verbal contraventional, precum si a recursului impotriva hotararii prin care s-a solutionat plangerea. Competenta sectiei de contencios administrativ a tribunalului de a judeca recursul se justifica prin caracterul raporturilor juridice deduse judecatii, iar faptul ca judecatoria este competenta sa solutioneze in prima instanta aceste cauze nu schimba cu nimic caracterul raporturilor juridice ori natura raspunderii administrative. In fapt, Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, creeaza un tratament diferentiat pentru partile raportului juridic nascut dintr-un act administrativ de autoritate, aflate, dupa cum este si firesc, in situatii diferite, fara ca prin aceasta sa aduca atingere principiului egalitatii in drepturi a cetatenilor. In acest sens este mentionata Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.
    Avocatul Poporului considera ca textele legale criticate sunt constitutionale. In esenta, se arata ca dispozitiile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, nu incalca dispozitiile art. 16 din Constitutie, intrucat principiul egalitatii nu exclude, ci presupune solutii diferite pentru situatii diferite, si nici principiul accesului liber la justitie, consacrat de art. 21 din Constitutie. Dimpotriva, "prin textul legal atacat asigurandu-se tocmai accesul la justitie, respectiv la o cale de atac, in cazul unor litigii care au un caracter specific", in acest sens mentionandu-se Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994. "Reglementarea prin lege a unei anumite sectii din cadrul unei instante, care sa judece un anumit tip de litigii, este conforma prerogativei legiuitorului de a institui, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, reguli de desfasurare a procesului in fata instantelor judecatoresti, inclusiv a unor reguli speciale de procedura" si nu contravine dispozitiilor constitutionale ale art. 128 din Legea fundamentala. In ceea ce priveste invocarea art. 1 alin. (3) si art. 51 din Constitutie, se apreciaza ca aceste texte nu au relevanta in cauza.
    Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

    CURTEA,
examinand incheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si ale Avocatului Poporului, rapoartele intocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:
    Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si celor ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
    Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie prevederile art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 11 din Legea nr. 180/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Aceste prevederi au urmatorul cuprins: "Hotararea judecatoreasca prin care s-a solutionat plangerea poate fi atacata cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare, la sectia contencios administrativ a tribunalului. Motivarea recursului nu este obligatorie. Motivele de recurs pot fi sustinute si oral in fata instantei. Recursul suspenda executarea hotararii."
    In opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, aceste dispozitii de lege contravin urmatoarelor articole din Constitutie:
    - Art. 1 alin. (3): "Romania este stat de drept, democratic si social, in care demnitatea omului, drepturile si libertatile cetatenilor, libera dezvoltare a personalitatii umane, dreptatea si pluralismul politic reprezinta valori supreme si sunt garantate."
    - Art. 16 alin. (1) si (2): "(1) Cetatenii sunt egali in fata legii si a autoritatilor publice, fara privilegii si fara discriminari.
    (2) Nimeni nu este mai presus de lege.";
    - Art. 21: "(1) Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime.
    (2) Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.";
    - Art. 51: "Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie."
    - Art. 128: "Impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii."
    Examinand exceptia de neconstitutionalitate ridicata, Curtea retine:
    Art. 34 alin. (2) din ordonanta criticata, astfel cum a fost modificat prin articolul unic pct. 11 din Legea nr. 180/2002, stabileste ca hotararea judecatoreasca prin care a fost solutionata plangerea formulata impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii poate fi atacata cu recurs, in termen de 15 zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului.
    In esenta, prin critica de neconstitutionalitate formulata se sustine ca, "stabilind competenta sectiei de contencios administrativ a tribunalului in rezolvarea recursului impotriva hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat plangerea contraventionala, s-au incalcat dispozitiile constitutionale referitoare la egalitatea in fata legii si a instantelor, precum si la folosirea cailor de atac", asadar, art. 16 alin. (1) si (2) si art. 128 din Constitutie.
    Din analiza criticilor formulate prin raportare la prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie, referitoare la egalitatea in drepturi, Curtea constata ca prin stabilirea competentei sectiei de contencios administrativ a tribunalului de a judeca recursul declarat impotriva hotararii judecatoresti de solutionare a plangerii impotriva procesului-verbal contraventional nu se creeaza nici o discriminare. Aceasta deoarece principiul egalitatii in fata legii nu inseamna uniformitate, astfel incat la situatii egale trebuie sa corespunda un tratament egal, iar la situatii diferite, un tratament juridic diferentiat. In acest sens a statuat Curtea in mod constant in jurisprudenta sa, de exemplu, prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994 privind liberul acces la justitie al persoanelor in apararea drepturilor, libertatilor si intereselor lor legitime, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994. In cauza, existenta unor reguli diferite si a unui tratament juridic distinct sunt justificate de specificul litigiilor in care se judeca legalitatea unor acte administrative, cum este si procesul-verbal de constatare si de aplicare a sanctiunilor.
    In legatura cu invocarea incalcarii prevederilor art. 128 din Constitutie privind "Folosirea cailor de atac", Curtea constata ca textul criticat este chiar in sensul acestor dispozitii, potrivit carora, "Impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii", precum si al dispozitiilor constitutionale ale art. 125 alin. (3), potrivit carora legiuitorul stabileste prin lege competenta si procedura de judecata. Or, reglementarea prin prevederile art. 34 alin. (2) din ordonanta criticata a competentei de solutionare a recursului de catre instanta de contencios administrativ, atunci cand parte in proces este un organ al administratiei publice, iar nu, asa cum sustine autorul exceptiei, de catre instanta civila, nu numai ca nu este contrara textelor din Constitutie mentionate, ci, dimpotriva, le da expresie.
    In sfarsit, autorul exceptiei mai invoca si incalcarea art. 1 alin. (3), art. 21 si 51 din Constitutie, in legatura cu care insa nu formuleaza nici un motiv de neconstitutionalitate. Asa fiind, cu privire la acestea, Curtea nu se poate pronunta, intrucat s-ar substitui autorului exceptiei in ceea ce priveste invocarea unui motiv de neconstitutionalitate si, in felul acesta, ar executa din oficiu un control de constitutionalitate, ceea ce este inadmisibil.

    Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992, republicata,

    CURTEA
    In numele legii
    DECIDE:

    Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, exceptie ridicata de Jenica Basescu in Dosarul nr. 981/2003 al Tribunalului Iasi si de Sergiu Mihai Basescu in Dosarul nr. 980/2003 al aceleiasi instante.
    Definitiva si obligatorie.
    Pronuntata in sedinta publica din data de 24 iunie 2003.

          PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
              prof. univ. dr. NICOLAE POPA

                              Magistrat asistent sef,
                              Gabriela DragomirescuSmartCity5

COMENTARII la Decizia 271/2003

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 271 din 2003
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 106 2020
    Aveți nevoie de un împrumut rapid și urgent, cu o rată a dobânzii relativ mică, de până la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite pentru locuințe, credite auto, credite pentru studenți, credite de consolidare a datoriilor e.t.c. indiferent de scorul dvs. de credit. Avem garanția că oferim servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de împrumut, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail: (midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară care schimbă viața.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunt Alexander Magnus, un împrumutat privat și legitim. Căutați un împrumut de afaceri, împrumut de Crăciun, împrumuturi personale, credite ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare negarantate, garanție, capital de risc etc. ... Sau pur și simplu refuzați un împrumut de la o bancă sau instituție financiară pentru unul sau mai multe motive? Sunteți soluțiile potrivite pentru credit! Oferim împrumuturi întreprinderilor și persoanelor fizice cu o rată a dobânzii scăzută și accesibilă de 3%. Deci, dacă sunteți interesat de un împrumut urgent și garantat. Pentru mai multe informații, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail astăzi Via: alexandermagnus.loan@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? Trebuie să plătiți împrumuturile datoriei lor sau să vă achitați facturile sau să începeți o afacere plăcută? Aveți un scor de credit scăzut și vă va fi greu să obțineți împrumut de capital de la băncile locale / alte instituții financiare? Aveți nevoie de un împrumut sau finanțare din orice motiv, cum ar fi: a) Împrumut personal, extinderea afacerii, b) Înființarea afacerii, educație, c) Consolidarea datoriilor, d) Împrumuturi cu bani grei Oferim împrumut la o rată a dobânzii redusă de 3% și cu garanție și nu Garanție, oferim împrumuturi personale, împrumuturi de consolidare a datoriilor, risc capital Capital, împrumut de afaceri, împrumut pentru educație, ipotecă sau Împrumuturi pentru orice motiv". Cu toate acestea, metoda noastră oferă posibilitatea de a specifica valoarea împrumutului necesar și, de asemenea, durata pe care o puteți permite, vă oferă o șansă reală de a obține fondurile de care aveți nevoie! Aceste împrumuturi personale pot fi aprobate indiferent de creditul dvs. și există o mulțime de clienți fericiți care susțin această cerere. Dar nu veți obține doar împrumutul personal de care aveți nevoie; Aceasta este promisiunea noastră: garantăm cea mai mică rată pentru toate împrumuturile cu beneficii colaterale gratuite. Ne străduim să lăsăm o impresie pozitivă de durată prin depășirea așteptărilor clienților mei în tot ceea ce fac. Scopul nostru este să vă tratăm cu demnitate și respect, oferind în același timp servicii de cea mai înaltă calitate. E-mail: midland.credit2@gmail.com Nume companie: MIDLAND CREDIT HOME Vizitați-ne la: www.midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 460 2020
    Mi-am luat deja cardul ATM programat și gol pentru a retrage zilnic 5.500 USD timp de șase luni. Sunt atât de fericit de acest lucru, deoarece l-am primit pe al meu săptămâna trecută și l-am folosit pentru a obține deja 33.000 de dolari. Georg Bednorz Hackers dă cărțile pentru a ajuta pe cei săraci și nevoiași, deși este ilegal, dar este ceva drăguț și el nu este ca alte escrocherii care pretind că au cărțile ATM goale. Nimeni nu este prins când folosește cardul. primește-l pe al tău de la Georg Bednorz Hackers astăzi! Trimiteți un e-mail la georgbednorzhackers@gmail.com sau trimiteți-i un mesaj text / WhatsApp prin +1 (262) 355-8285
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 75 2005
    Oferim împrumuturi persoanelor care au nevoie de asistent financiar cu o dobândă mică de 3%. Pentru a obține un împrumut cu această companie, puteți spune suma exactă a împrumutului de care aveți nevoie și timpul în care puteți rambursa împrumutul. deci, dacă sunteți interesat, vă rugăm să ne contactați cu detaliile de mai jos. E-mail: protonloan2020@hotmail.com sau WHATSAPP +1 (204) 410-2623
ANONIM a comentat OUG 153 2002
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunteți într-o mizerie financiară sau aveți nevoie de fonduri pentru a vă începe propria afacere? . Acordăm împrumuturi legitime persoanelor serioase sau firmelor de afaceri care au nevoie de împrumuturi. Suntem o firmă de împrumut înregistrată, care este pregătită să satisfacă nevoile persoanelor care aspiră să fie mai mari în prima linie a acumulării de capital. Împrumuturile noastre sunt oferite la o rată a dobânzii subvenționată, care este favorabilă tuturor cetățenilor din întreaga lume și din diferite țări. .Suntem pregătiți să vorbim cu dvs. despre cum vă putem satisface nevoile financiare. Dacă sunteți interesați de această ofertă extraordinară, contactați-ne astăzi pentru un împrumut urgent. Aveți o idee de afaceri, dar nu aveți finanțe, aveți un istoric de credit slab, solicitați soluții pentru soluționarea problemei dvs. așteptați răspunsul dvs. urgent la acest AD sau trimiteți-ne un e-mail la: (midland.credit2@gmail.com) Imprumuturi personale Împrumuturi pe zi Finanțarea vehiculelor Imprumut pentru casa Consilierea datoriei Împrumut de afaceri Împrumut de student Împrumut de consolidare Împrumut medical De asemenea, sunt disponibile asigurări de viață / proprietate. Contactați-ne astăzi la adresa de e-mail :( midland.credit2@gmail.com) Pentru mai multe informații.
ANONIM a comentat Legea 198 2017
    Sunteţi în nevoie de un împrumut rapid şi urgent cu o rată a dobânzii relativ scăzută la 3%? Oferim credite de afaceri, credite personale, credite acasă, credite auto, student credite, credite de consolidare a datoriilor etc indiferent de scorul de credit. Suntem garantați că vom oferi servicii financiare numeroșilor noștri clienți din întreaga lume. Cu pachetele noastre flexibile de creditare, împrumuturile pot fi procesate și transferate împrumutatului în cel mai scurt timp posibil, contactați-ne prin e-mail:(midland.credit2@gmail.com) și asistați la o experiență financiară în schimbare.
ANONIM a comentat Ordin 400 2020
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 535 1945
    Căutați un împrumut de afaceri, împrumuturi personale, ipoteci, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, capital de risc etc. Sunteți la locul potrivit Soluțiile dvs. de împrumut! Sunt un creditor privat care împrumută persoane fizice și companii la o rată a dobânzii scăzută și la o rată a dobânzii accesibilă de 3%. Contactați-ne prin e-mail: jx.finance447@gmail.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 271/2003
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu