Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 140 din 21 aprilie 2005

pentru aprobarea modalitatilor unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor, ale caror contributii se colecteaza de catre casele de asigurari de sanatate, pentru sumele restituite cu depasirea termenului legal

ACT EMIS DE: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 396 din 11 mai 2005


SmartCity3


    Avand in vedere:
    - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri in materie financiar-fiscala, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 609/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
    - Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare;
    - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depasirea termenului legal;
    - Referatul de aprobare al Directiei generale economice nr. DGA/III/282/2005,
    in temeiul art. 77 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si al art. 16 alin. (3) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Decizia presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 47/2004, cu modificarile ulterioare,

    presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emite urmatoarea decizie:

    Art. 1
    Se aproba modalitatile unitare de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor, ale caror contributii se colecteaza de catre casele de asigurari de sanatate, pentru sumele restituite cu depasirea termenului legal, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta decizie.
    Art. 2
    Directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si ale caselor de asigurari de sanatate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti vor duce la indeplinire prevederile prezentei decizii.
    Art. 3
    Prezenta decizie se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

          p. Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
                             Vasile Ciurchea

    ANEXA 1

                            MODALITATI UNITARE
de aplicare a Procedurii de restituire a sumelor de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, precum si de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor, ale caror contributii se colecteaza de catre casele de asigurari de sanatate, pentru sumele restituite cu depasirea termenului legal

    CAP. 1
    Procedura de restituire a sumelor de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate

    1. Sumele care se restituie contribuabililor de la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate (FNUASS) sunt cele prevazute la art. 112 alin. (1) lit. a) - d), f) si h) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare.
    2. Restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in termen de 45 de zile de la data depunerii si inregistrarii acesteia la casa de asigurari de sanatate unde figureaza inscris asiguratul, careia ii revine competenta de administrare a creantelor la FNUASS, denumita in continuare casa de asigurari de sanatate.
    3. (1) Cererea de restituire trebuie sa fie depusa in cadrul termenului legal de prescriptie a dreptului de a cere restituirea, respectiv in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituire, sa cuprinda codul numeric personal al contribuabilului, suma si natura creantei solicitate a fi restituita, precum si documentele necesare din care sa rezulte ca aceasta nu este datorata FNUASS.
    (2) Cererea de restituire va fi insotita de copii de pe documentele din care sa rezulte ca suma a fost platita la FNUASS, pentru sumele platite fara existenta unui titlu de creanta, precum si de copii legalizate de pe hotararile definitive si irevocabile sau de pe decizii ale organelor jurisdictionale ori administrative, dupa caz, pentru sumele stabilite prin acestea.
    4. (1) Dupa primirea cererii de restituire casa de asigurari de sanatate va efectua verificarea acesteia, a documentatiei anexate si a datelor din evidenta pe platitori.
    (2) In cazul in care casa de asigurari de sanatate considera ca mai sunt necesare anumite documente relevante solutionarii cererii, va solicita contribuabilului in scris prezentarea acestora.
    (3) Termenul de 45 de zile prevazut pentru solutionarea cererilor de restituire se prelungeste cu perioada cuprinsa intre data la care s-a comunicat contribuabilului solicitarea de informatii suplimentare relevante solutionarii acesteia si data inregistrarii primirii acestor informatii la casa de asigurari de sanatate.
    5. In cazul in care, dupa primirea documentatiei complete inaintate de contribuabil si verificarea datelor din evidenta pe platitori, casa de asigurari de sanatate constata existenta unor obligatii restante catre FNUASS ale contribuabilului care a depus cerere de restituire, sumele solicitate se vor restitui numai dupa compensarea acestor obligatii restante.
    6. (1) In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatiile fiscale restante ale contribuabilului, casa de asigurari de sanatate va efectua compensarea pana la concurenta acestor obligatii, iar diferenta rezultata o va restitui acestuia.
    (2) Pentru restituirea diferentei de suma ramase dupa efectuarea compensarii, in conditiile legii, casa de asigurari de sanatate va intocmi in 3 exemplare decizia de restituire, conform modelului prezentat in anexa care face parte integranta din prezenta procedura. Decizia de restituire se aproba de presedintele - director general al casei de asigurari de sanatate.
    (3) In baza deciziei de restituire aprobate, casa de asigurari de sanatate va intocmi nota de restituire in 3 exemplare.
    (4) Casa de asigurari de sanatate efectueaza restituirea, inscrie pe cele 3 exemplare ale notei de restituire data la care s-a efectuat aceasta operatiune si isi retine doua exemplare pentru contabilitate si compartimentul evidenta pe platitor.
    (5) Casa de asigurari de sanatate inregistreaza operatiunea de restituire in evidenta pe platitor, isi retine doua exemplare ale deciziei de restituire si notei de restituire, iar celalalt exemplar al fiecaruia dintre aceste documente il transmite contribuabilului o data cu instiintarea de efectuare a operatiunii de compensare si/sau de restituire, in termen de 7 zile de la data inregistrarii acestor operatiuni in evidentele proprii.
    (6) Casa de asigurari de sanatate va intocmi un dosar complet pentru operatiunea de restituire, care va cuprinde:
    - cererea contribuabilului;
    - documentatia care a stat la baza acesteia;
    - copia fisei contribuabilului din evidenta analitica pe platitori pentru veniturile care au facut obiectul operatiunii de compensare, daca este cazul;
    - nota de compensare si/sau nota de restituire, dupa caz.

    CAP. 2
    Procedura de acordare a dobanzilor cuvenite contribuabililor, ale caror contributii se colecteaza de catre casele de asigurari de sanatate, pentru sumele restituite cu depasirea termenului legal

    1. Pentru sumele nerestituite in termenul prevazut de art. 199 alin. (1) si (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, dupa caz, contribuabilul are dreptul la dobanda conform dispozitiilor art. 119 din aceeasi ordonanta.
    2. Dobanda se calculeaza incepand cu ziua imediat urmatoare expirarii termenului prevazut la cap. I pct. 2 sau a celui prevazut la cap. I pct. 4 alin. (3), dupa caz, pana in ziua inregistrarii, inclusiv, a operatiunii de compensare si/sau a operatiunii de restituire a eventualelor diferente ramase dupa efectuarea compensarii.
    3. Dobanda se calculeaza de catre casa de asigurari de sanatate numai asupra sumei care a fost aprobata a fi restituita, dupa efectuarea operatiunii de compensare, care se inmulteste cu numarul de zile determinate conform pct. 2 si cu nivelul dobanzii prevazute la art. 115 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.
    4. Plata dobanzii cuvenite contribuabilului se va face numai in baza cererii exprese depuse de acesta la casa de asigurari de sanatate.
    Cererea va cuprinde urmatoarele elemente:
    - datele de identificare a contribuabilului;
    - specificarea cererii la care se refera solicitarea de dobanzi, cu indicarea numarului si a datei de inregistrare la casa de asigurari de sanatate competenta (eventual data postei, in cazul depunerii prin posta);
    - suma solicitata la restituire.
    5. Cererea de plata a dobanzii se solutioneaza de casa de asigurari de sanatate in termenul prevazut la art. 199 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare.
    6. (1) Dupa primirea cererii de plata a dobanzii, casa de asigurari de sanatate va verifica de indata indeplinirea conditiilor prevazute la art. 199 alin. (1) si (2) sau a termenului prevazut la art. 112 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, dupa caz, respectiv termenul in care a fost solutionata cererea de restituire, pentru a carei intarziere peste termenul legal contribuabilul solicita dobanda.
    (2) Daca se constata ca cererea de restituire a fost solutionata in termenul legal, inclusiv in cazul prelungirii acestui termen cu perioada prevazuta la art. 199 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, dupa caz, casa de asigurari de sanatate instiinteaza contribuabilul despre respingerea cererii de acordare a dobanzii, cu mentionarea motivelor care au stat la baza acestei respingeri.
    (3) In cazul in care se constata ca cererea formulata de contribuabil pentru plata dobanzii este intemeiata, casa de asigurari de sanatate va intocmi de indata procesul-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului. Procesul-verbal va fi insotit de un referat avizat de presedintele - director general al casei de asigurari de sanatate, care va cuprinde motivatia depasirii termenului legal de solutionare a cererii de restituire.
    7. Procesul-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului se incheie in 3 exemplare si se aproba de presedintele - director general al casei de asigurari de sanatate. Casa de asigurari de sanatate isi retine doua exemplare ale procesului-verbal, inaintand cate un exemplar compartimentului cu atributii de colectare si compartimentului de evidenta pe platitori, iar al treilea exemplar il comunica contribuabilului.
    8. (1) Daca contribuabilul inregistreaza la data platii dobanzilor obligatii restante la FNUASS, sumele reprezentand dobanzi cuvenite acestuia se vor plati numai dupa efectuarea compensarii acestor obligatii.
    (2) In cazul in care suma reprezentand dobanda cuvenita contribuabilului este mai mica decat obligatiile restante ale acestuia, se efectueaza compensarea pana la concurenta sumei reprezentand dobanda, conform art. 112 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare. Casa de asigurari de sanatate intocmeste in 3 exemplare nota de compensare privind efectuarea acestei operatiuni, care va avea circuitul si destinatia prevazute la cap. I pct. 6 alin. (4) si (5).
    (3) Atunci cand suma reprezentand dobanda cuvenita contribuabilului este mai mare decat suma reprezentand obligatiile restante ale acestuia se efectueaza compensarea pana la concurenta obligatiilor restante, diferenta rezultata restituindu-se acestuia potrivit dispozitiilor art. 112 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare. In aceasta situatie se intocmeste nota de restituire in 3 exemplare, circuitul si distribuirea acestui document fiind aceleasi cu cele ale notei de compensare.
    9. Daca contribuabilul nu are obligatii restante la FNUASS si nu a solicitat compensarea cu obligatii fiscale viitoare, casa de asigurari de sanatate restituie acestuia suma reprezentand dobanda cuvenita.
    10. Procesul-verbal privind calculul accesoriilor, impreuna cu un exemplar al notei de compensare si/sau al notei de restituire, dupa caz, se comunica contribuabilului de catre casa de asigurari de sanatate.
    11. Pentru fiecare cerere de solicitare a dobanzilor se va intocmi un dosar care se va arhiva la dosarul contribuabilului si va cuprinde:
    - cererea de acordare a dobanzilor, depusa de contribuabil;
    - referatul cuprinzand motivatia depasirii termenului legal de solutionare a solicitarii de restituire sau rambursare;
    - procesul-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului;
    - nota de compensare si/sau nota de restituire a dobanzilor;
    - orice alte date necesare solutionarii cererii de acordare a dobanzilor.
    12. Dobanzile cuvenite contribuabilului se suporta din acelasi buget si cont de venit bugetar din care s-au facut compensarea si/sau restituirea, dupa caz, a sumei pentru care s-a solicitat plata dobanzii.
    13. In evidenta analitica pe platitor, in baza procesului-verbal privind calculul dobanzilor cuvenite contribuabilului, suma datorata acestuia se va inregistra pe credit ca suprasolvire.
    14. Compensarea si/sau plata dobanzilor se opereaza in rosu, pe credit, in baza notei de compensare si/sau a notei de restituire.

    ANEXA 1
    la procedura

    Casa Nationala de Asigurari de Sanatate
    C.A.S. ................................              Aprobat/data
    Str. .................... nr. .........       Presedinte - director general
    Localitatea ...........................       ............................
    Nr. .........../data ..................              (Semnatura)
                                                             L.S.

                         DECIZIE DE RESTITUIRE
               a sumelor de la FNUASS ....................

    Catre:
    Numele asiguratului ......................................, cu domiciliul in localitatea ........................., str. ........................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sectorul/judetul ......................
    Cod numeric personal .....................
    In baza art. 112 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile ulterioare, si a Cererii de restituire nr. ......... din data ............. s-a stabilit cuantumul sumei de restituit astfel:
    - suma solicitata la restituire: .................. lei;
    - suma compensata, in conformitate cu prevederile art. 111 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare: .......... lei;
    - suma aprobata pentru restituire: ................ lei.
    Impotriva prezentului inscris cel interesat poate formula contestatie la casa de asigurari de sanatate, in conformitate cu prevederile art. 174 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile ulterioare, in termenul prevazut de art. 176 din acelasi act normativ.

         Verificat,                                 Intocmit,
         (functia)                                  (functia)

    Numele si prenumele ...............    Numele si prenumele ...............
    Data ..............................    Data ..............................
    Semnatura .........................    Semnatura .........................SmartCity5

COMENTARII la Decizia 140/2005

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 140 din 2005
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 53 2004
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Legea 87 1992
    Acesta este un creditor profesionist de împrumut privat, care este înregistrat să ofere împrumuturi cu dobândă redusă de 3%. Lucrează cu o echipă de experți în calitate de personal și acordă împrumuturi de aceeași zi. Toate tipurile de împrumuturi, cum ar fi împrumuturi de urgență, împrumuturi de împrumuturi grele, împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi auto, vehicule, camioane, împrumuturi de afaceri, finanțare / finanțare, împrumuturi ipotecare, credite pentru studenți, împrumuturi pentru agricultură un proiect și multe altele. Intrați în contact (rodfinancing@gmail.com) WhatsApp: +14693515949 Site web: https://rodfinancing3.wixsite.com/rodfinancing
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Hotărârea 3 2018
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decizia 94 2018
     ARE YOU LOOKING FOR A REAL PROVIDER FOR BANK INSTRUMENT TO FUND PROJECTS ? Dear Sir/Ma I am direct to a provider who has recently issued banking instruments for a couple of my clients the provider is 100% check-able you can do your due diligence on them. I personally know the provider. Our instruments are only from triple 'a' rated banks and we issue from $1M to $5B . The provider is 100% verifiable. If you are genuinely seeking bank instruments. Contact me and i will furnish you with details. And again our bank instruments can serves as collateral as the case may be, which will enable you get loans from your bank so as to embark on any projects such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Mining, Telecommunication, Construction of Dams, Real estate, Bridges, Trading, Importing and exporting and Other Turnkey Project (s) etc. Also these instruments can be put in PPP, etc. Please do let me know of your willingness to proceed and I will email you our terms and condition upon request. Contact :Robert Glen Email: robertg.finance@gmail.com / robertglen.finance230@yahoo.com Skype: robertg.finance@gmail.com Whats-sap number: +1{864 }774-2551 BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!! Regards, Robert Glen.
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    O zi buna, Consultantul Nortion Loan este aici pentru a vă asigura că obțineți cel mai bun împrumut pentru afacerea dvs. sau plătiți facturile. Răspundeți doar la câteva întrebări simple și îndepliniți termenii. Contactați-ne acum pentru un împrumut de 2,5% din toate împrumuturile, este ușor, rapid și securizat. Informatii de contact EMAIL: nortionloanconsultant@gmail.com TELEFON: +17815611941 (TEXT NUMAI) WHATSAPP: +15183806243 FACEBOOK: Consultant Nortion Loan TWITTER: @ nortionloanC INSTAGRAM: @ nortionloanconsultant O tranzacție de împrumut în care poți avea încredere.
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
ANONIM a comentat Decretul 78 1995
    Obținerea unui împrumut legitim a fost întotdeauna o problemă uriașă Pentru atât de mulți clienți care au nevoi financiare. Problema creditelor necorespunzătoare și a garanțiilor sunt ceva la care clienții sunt întotdeauna îngrijorați atunci când solicită un împrumut de la un creditor legal. Dar compania MIDLAND CREDIT FIRM a făcut această diferență în industria împrumuturilor. Compania MIDLAND CREDIT FIRM a fost acreditată de consiliul de împrumuturi pentru a acorda împrumuturi clienților locali și internaționali la rata dobânzii de 3%. Ne-a fost acordat privilegiul de a vă satisface nevoile financiare. Problema creditului nu trebuie să vă împiedice să obțineți împrumutul de care aveți nevoie. Serviciile noastre includ urmatoarele: - * Credite pentru investitori *Consolidarea datoriilor * Al doilea ipotecar * Credite de afaceri *Imprumuturi personale * Împrumuturi internaționale Nici o asigurare socială și niciun cec de credit, 100% garanție. Tot ce trebuie să faceți este să ne spuneți exact ce vreți și vă vom face cu adevărat visul vostru real. Compania MIDLAND CREDIT spune că DA atunci când băncile dvs. spun NU. În cele din urmă, finanțăm o firmă de împrumut la scară mică, intermediari, instituții financiare la scară mică pentru că avem capital nelimitat. Pentru mai multe detalii, mergeți la achiziționarea unui împrumut de la noi: Răspundeți prompt la acest e-mail: midland.credit2@gmail.com Numele companiei: MIDLAND CREDIT HOME Compania Email midland.credit2@gmail.com Compania NMLS ID: 315276. Site-ul companiei: midlandcreditonline.com
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 140/2005
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu