Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1222 din 5 octombrie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 775 din 19 noiembrie 2010Augustin Zegrean                  - presedinte

Aspazia Cojocaru                  -judecator

Acsinte Gaspar                      -judecator

Petre Lazaroiu                       -judecator

Mircea Stefan Minea              -judecator

Iulia Antoanella Motoc           -judecator

Ion Predescu                         -judecator

Puskas Valentin Zoltan          -judecator

Tudorel Toader                      -judecator

Valentina Barbateanu            - magistrat-asistent

Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Carmen-Catalina Gliga.

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, exceptie ridicata de Firoz Ahadiyan Pour Parvin în Dosarul nr. 9.337/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, care formeaza obiectul Dosarului nr. 731 D/2010 al Curtii Constitutionale.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita. Se prezinta doamna Alexandra Gotea, interpret autorizat de limba persana, care a fost solicitata pentru a asigura traducerea pe parcursul solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 732D/2010, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, ridicata de Akram Yassin Kassim în Dosarul nr. 10.651/2/2009 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal, precum si în Dosarul nr. 830D/2010, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 din aceeasi ordonanta de urgenta, ridicata de Adou Angora Bediackon Joseph Cyrille în Dosarul nr. 593/2/2010 al aceleiasi instante.

La apelul nominal se constata lipsa partilor, fata de care procedura de citare a fost legal îndeplinita. Se prezinta domnul Dalati Bassam, interpret autorizat de limba araba, si doamna Doina Butman, interpret de limba franceza.

Curtea, din oficiu, vazând identitatea partiala de obiect al cauzelor mentionate, pune în discutie problema conexarii lor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu propunerea de conexare a acestor cauze.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 732D/2010 si nr. 830D/2010 la Dosarul nr. 731D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecata, presedintele Curtii acorda cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiata. Precizeaza ca hotarârea judecatoreasca la care face referire textul de lege criticat are caracter definitiv si irevocabil ca urmare a celeritatii cu care trebuie sa se desfasoare procedura prevazuta de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002. Invoca si jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale si apreciaza ca nu se impune reconsiderarea acesteia.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrarile dosarelor, retine urmatoarele:

Prin încheierile din 27 ianuarie 2010 si 23 martie 2010, pronuntate în dosarele nr. 9.337/2/2009, nr. 10.651/2/2009 si nr. 593/2/2010, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 84 alin. (1) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, respectiv cu cele ale art. 84 din aceeasi ordonanta de urgenta. Exceptia a fost ridicata de Firoz Ahadiyan Pour Parvin, Akram Yassin Kassim si, respectiv, de Adou Angora Bediackon Joseph Cyrille în cauze având ca obiect contestarea deciziilor de returnare a acestora de pe teritoriul României.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 sunt contrare dreptului de acces liber la justitie si dreptului la un recurs efectiv, întrucât nu exista decât o singura cale de atac împotriva dispozitiei de parasire a teritoriului, inexistenta unei cai de atac „accesibile si disponibile" afectând exercitarea drepturilor mentionate. Se mai arata ca, în conditiile în care nu exista niciun control judiciar efectuat de catre o instanta superioara, este încalcat în mod flagrant dreptul la un proces echitabil. Asadar, nu exista nicio sansa de remediere a unei eventuale erori judiciare. In fine, se sustine ca „refuzul recunoasterii unei cai de atac împotriva sentintei pronuntate de instanta de fond care analizeaza contestatia formulata împotriva deciziei de returnare de pe teritoriul României încalca dispozitiile constitutionale incidente situatiei strainilor din România, protectiei efective a acestora împotriva discriminarilor de orice fel, precum si ale prevederilor Legii fundamentale aplicabile libertatilor cetatenesti recunoscute de Declaratia Universala a Drepturilor Omului si de Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiata. In acest sens, arata ca nu este încalcat dreptul de acces liber la justitie, de vreme ce tocmai art. 84 alin. (1) din ordonanta de urgenta este cel care consacra dreptul de contestare în fata instantei a deciziei de returnare. Precizeaza ca, din dispozitiile art. 129 din Constitutie, care prevad posibilitatea exercitarii cailor de atac în conditiile legii, nu reiese ca legea nu poate consacra caracterul irevocabil al anumitor hotarâri pronuntate în prima instanta. De asemenea, arata ca jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului nu instituie pentru statele parti obligatia de a institui dublul grad de jurisdictie decât în materie penala.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernul si Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,    

examinând actele de sesizare, rapoartele întocmite de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Curtea constata ca din motivarile exceptiei de neconstitutionalitate rezulta ca obiectul acesteia îl constituie, în toate cele 3 dosare conexate, prevederile art. 84 alin. (1) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, care au urmatorul continut:

- Art. 84 alin. (1) teza finala: „Decizia de returnare poate fi contestata în termen de 10 zile de la data comunicarii la Curtea de Apel Bucuresti, în cazul în care aceasta a fost emisa de Oficiul Român pentru Imigrari, sau la curtea de apel în a carei raza de competenta se afla formatiunea teritoriala care a emis decizia de returnare. Instanta solutioneaza cererea în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia. Hotarârea instantei este irevocabila."

In opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine prevederilor din Legea fundamentala cuprinse la art. 21 - Accesul liber la justitie si art. 129 - Folosirea cailor de atac. Se invoca, de asemenea, si dispozitiile art. 6 paragraful 1 referitor la dreptul la un proces echitabil si ale art. 13 - Dreptul la un recurs efectiv din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, precum si art. 2 - Dreptul la doua grade de jurisdictie în materie penala din Protocolul nr. 7 la aceeasi conventie. Este amintit si art. 7 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, care prevede ca toti oamenii sunt egali în fata legii si au dreptul, fara deosebire, la o protectie egala a legii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, prin mai multe decizii, dintre care pot fi mentionate, cu titlu de exemplu, Decizia nr. 867 din 10 iulie 2008, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 4 august 2008, si Decizia nr. 951 din 6 iulie 2010, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 august 2010, s-a mai pronuntat asupra art. 84 alin. (1) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, din perspectiva unor critici similare, constatând conformitatea acestora cu prevederile constitutionale si conventionale invocate si în cauza de fata. Cu acele prilejuri, Curtea a constatat ca procedura de solutionare a  cererilor în justitie, formulate de straini în temeiul dispozitiilor ordonantei de urgenta amintite, este o procedura speciala si accelerata în care accesul la justitie nu este îngradit, iar exercitarea deplina a drepturilor procesuale ale partilor nu este periclitata. In plus, caracterul definitiv si irevocabil al hotarârilor pronuntate în solutionarea contestatiilor formulate împotriva deciziilor de returnare emise de Oficiul Român pentru Imigrari este justificat de celeritatea cu care acestea trebuie solutionate.

Asadar, Curtea a retinut ca prevederile art. 84 alin. (1) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 nu contravin dispozitiilor constitutionale referitoare la garantarea accesului liber la justitie, întrucât textele de lege criticate ofera strainului interesat posibilitatea de a contesta în justitie legalitatea si temeinicia deciziei de returnare emise de autoritatea competenta, cererea sa urmând sa fie examinata de o instanta judecatoreasca independenta si impartiala. Nu se poate sustine nici ca sunt nesocotite prevederile art. 13 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, care garanteaza dreptul la un recurs efectiv, autorii exceptiei beneficiind de posibilitatea, valorificata de altfel în mod concret, de a se adresa unei instante nationale, în speta curtea de apel.

In ceea ce priveste critica referitoare la încalcarea dispozitiilor art. 129 din Legea fundamentala, Curtea Constitutionala a statuat în mod constant ca sunt de competenta exclusiva a legiuitorului instituirea regulilor de desfasurare a procesului în fata instantelor judecatoresti si modalitatea de exercitare a cailor de atac, iar principiul accesului liber la justitie presupune posibilitatea celor interesati de a le exercita, în conditiile stabilite prin lege, astfel încât accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate structurile judecatoresti si la toate mijloacele procedurale prin care se înfaptuieste justitia. Invocarea dispozitiilor art. 2 din Protocolul nr. 7 la Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu este relevanta, întrucât prevederile internationale amintite garanteaza dreptul la doua grade de jurisdictie exclusiv în materie penala, or prevederile criticate sunt de natura administrativa. Mai mult decât atât, paragraful 2 din art. 2 al Protocolului nr. 7 introduce unele exceptii chiar în materie penala.

Totodata, Curtea a observat ca prevederile art. 84 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 au vocatia de a se aplica în mod egal tuturor celor care intra sub incidenta acestora, fara privilegii si fara discriminari.

Intrucât nu au intervenit elemente noi, de natura sa determine schimbarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele deciziilor mentionate îsi pastreaza valabilitatea si în cauza de fata.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit.A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUTIONALA

In numele legii

DECIDE:

Respinge, ca neîntemeiata, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 84 alin. (1) teza finala din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor în România, exceptie ridicata de Firoz Ahadiyan Pour Parvin, Akram Yassin Kassim si de Adou Angora Bediackon Joseph Cyrille în dosarele nr. 9.337/2/2009, nr. 10.651/2/2009 si, respectiv, nr. 593/2/2010 ale Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitiva si general obligatorie.

Pronuntata în sedinta publica din data de 5 octombrie 2010.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Valentina Barbateanu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1222/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1222 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat OUG 96 2021
    GET YOUR EX LOVER BACK. This is my testimony of life that I will tell everyone. I have been married for 25 years Another woman had a spell to get me away from my lover, My husband left me and the children and we suffered for 2 years until I saw post about where this man Dr Omokpo has helped so many people recover their broken marriages and relationships   to get their ex lovers back. I decided to send him a message about my broken marriage and family  about how my husband left me and  for him to help me bring back my loving husband home, This great man told me what to do and I followed him as he instructed. After 48 hours, as he told me, I saw a car enter the compound. I was shocked when I saw my husband. As I share my testimony with you my husband came back to me and the kids and that's why I'm happy to put all of you to meet this man for solutions to your problem and bring your lover back to you and mend your broken marriage or your relationship restored back to happiness as you wished. Contact this great man via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Ești bărbat sau femeie de afaceri? Sunt CEO-ul companiei de împrumut Thomas și vreau să știți cu toții că suntem instruiți să împrumutăm împrumuturi numai celor care au nevoie de împrumut pentru a-și sărbători Ajunul de Crăciun într-un mod mai bun ca niciodată și, de asemenea, celor care au nevoie pentru sprijin financiar, așa că, așa că, dacă aveți nevoie de un împrumut sau un împrumut de Crăciun pentru a vă îndepărta datoriile sau facturile, atunci ne puteți contacta prin e-mailul nostru din VIA (tinvestor53@gmail.com) pentru mai multe detalii despre această tranzacție împrumută fonduriWhatsApp “: +16892107004
ANONIM a comentat Decretul 244 1978
    De ce apare decretul asta in 2021, mai exista RSR? As vrea sa stiu care este legislatia actuala, nu date istorice.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Save Your Relationship and Get Your Ex Boyfriend/Girlfriend Back! contact: +1(662)-493-2087 is certainly the best spell caster online and his result is 100% guarantee… I don't know how to really thank Dr. PATRICK for what he did for me. My Name is Libby Eva from the UK, i have been dating this man who I loved very much for over four years now without any problem in our relationship. so at a point he changed so suddenly after returning from the office and started behaving so strangely. it even got to the extent that he told me it was over and i should never call him again. This was a person that loved me with everything that he had. When I told my friend Jenny what happened, she introduced me to a great spell caster called DR PATRICK, the chief priest of all spell caster. At first sight this man told me all my problems. It was his secretary that used a charm on him. Dr PATRICK told me not to worry that he will help me solve the problem. The following day, I was in the house in a sober mood when I first received a message from my boyfriend that he was very sorry and before I dropped the phone, he called me again to say he was on his way home and that he was truly sorry for everything. To my greatest surprise, one week later he engaged me and we got married. All Thanks to DR PATRICK. You can contact him through the following means Email: drpatrickspellcaster@gmail.com Mobile Number: +1 662 493 2087 Blog: https://drpatrickspellcast.blogspot.com Facebook pages https://www.facebook.com/Drpatrickspellcaster11
ANONIM a comentat Legea 144 2008
    I feel so blessed again in my marriage after Prof Remmy(+27660670249) brought back my husband that separated with me for good 3 months. AM NATALIE KEYMAN from MEMPHIS,USA . i really ain't know what would be enough to thank Prof Remmy for his powerful helping hand in my life. My husband separated with me for 3 years hence being in pain & agony without him. I searched for help everywhere but nothing worked out not until I met Prof Remmy who I contacted online through his website (https://www.psychicremmy.com/). I explained my situation to him and he promised that my husband will get back to me within 48 hours. I believed in him and as he prepared a powerful love spell to bring back my husband permanently. Thomas called me exactly within 48 hours as Prof Remmy had said initially before performing the rituals. He pleaded and said he needs me back and now we are living happily again for the past 9 months. Everyone out there reading my article that needs help should contact him... Email: psychicremmy@gmail.com or Visit: (https://www.psychicremmy.com/).
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    Life has not been easy with me after my marriage was broken when my husband filled for a divorced but I thank God for using LORD ZAKUZA who's like a God on Earth to get my broken marriage restored with his powerful spell. I suffered for depression for 6 months but today, I am so happy for getting to know LORD ZAKUZA for his spell has really made me to believe that of a truth spells are real and they work. I adhered to every bit of instructions given to me by LORD ZAKUZA for he promised me that he will make me happy and proud and really, all that happened and my husband came back to me with his knees on the ground begging me for forgiveness within 48 hours after I got in touch with him and now we are perfectly bonded again for life. I can boldly say to everyone out there that LORD ZAKUZA spells is really the best and most powerful. I'm forever grateful to him till the end of time. So, you can get connected with him on Email via: Lordzakuza7@gmail.com or WhatsApp with this number +1 (740) 573-9483.
ANONIM a comentat Decizia 385 2016
    I want to thank a very kind and powerful psychic who brought back my ex wife who left me she told me she wants to be alone and left me and the kids I was devastated everyday i keep thinking how i would live without her one day i was online when I found Priest Ade website then i contacted him, He told me not to worry she will be back in 24hours after he cast his love spell i had some doubt though but i just did all he instructed and had a little faith, To my greatest surprise the next day she was back to me and the family she told me she was sad because she couldn't get pregnant since we have been trying but Priest Ade also solved that now she is 3 weeks pregnant I'm so excited i highly recommend him he is powerful and can help you too with different problems email him now at ancientspiritspellcast@gmail.com OR ancientspiritspellcast@yahoo.com And his website https://ancientspiritspell.wordpress.com OR WhatsApp +234 905 472 7023
ANONIM a comentat Hotărârea 1118 1956
    Buna ziua, Aceasta este pentru a informa publicul larg că doamna Della Taylor, o persoană privată Împrumutătorul de împrumut are o oportunitate financiară pentru toți cei care au nevoie de acest lucru ajutor financiar. ea ne dă un împrumut la 3%, rata dobânzii pentru persoane fizice, companii și companii sub un punct de vedere și statut clar și inteligibil. a lua legatura ne astăzi prin e-mail la: Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp + 1 (209) 251-1529
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1222/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu