Anunţă-mă când se modifică Fişă act Comentarii (0) Trimite unui prieten Tipareste act

DECIZIE Nr

DECIZIE   Nr. 1014 din 8 iulie 2010

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 255-256 2, art. 281 si art. 283-287 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

ACT EMIS DE: CURTEA CONSTITUTIONALA

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 614 din 31 august 2010Augustin Zegrean                       - preşedinte

Acsinte Gaspar                          -judecător

Petre Lăzăroiu                            -judecător

Mircea Ştefan Minea                  -judecător

Iulia Antoanella Motoc                -judecător

Ion Predescu                              -judecător

Puskas Valentin Zoltan              -judecător

Tudorel Toader                           -judecător

Simona Ricu                               - procuror

Mihaela Senia Costinescu         - magistrat-asistent

Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255-2562, art. 281 şi art. 283-28718 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Foraj Sonde" - S.A. din Craiova în dosarele nr. 99/42/2010 şi nr. 129/42/2010 ale Curţii de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

La apelul nominal se prezintă Nicolae Drăgulin, consilier juridic al Societăţii Comerciale „Foraj Sonde" - S.A. din Craiova, lipsind celelalte părţi, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.059D/2010 şi nr. 1.060D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Părţile prezente şi reprezentantul Ministerului Public consideră că sunt îndeplinite condiţiile legale pentru conexare.

Curtea, în temeiul prevederilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.060D/2010 la Dosarul nr. 1.059D/2010, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului autorului excepţiei care arată că la dosar a fost depusă o cerere prin care se renunţă la judecarea excepţiei de neconstituţionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de renunţare la judecată ca inadmisibilă, iar pe fond pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:

Prin încheierile din 29 martie 2010, pronunţate în dosarele nr. 99/42/2010 şi nr. 129/42/2010, Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255-2562, art. 281 şi art. 283-28718 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Foraj Sonde" - S.A. din Craiova.

In motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul îşi structurează critica pe două coordonate:

- neconstituţionalitatea extrinsecă a dispoziţiilor art. 255- 2562, art. 281 şi art. 283-28718 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 prin raportare la prevederile constituţionale cuprinse în art. 73 alin. (1) şi (3) lit. k), art. 76 alin. (1), art. 115 alin. (1), (4) şi (5). Astfel, se susţine că dispoziţiile criticate nu respectă ierarhia legilor în funcţie de importanţa materiei reglementate şi de procedura de adoptare, obligativitatea reglementării prin lege organică a domeniului contenciosului administrativ şi interdicţia reglementării de către Guvern, prin intermediul ordonanţelor, a chestiunilor care aparţin exclusiv domeniilor de reglementare ale legilor organice. De asemenea, prin adoptarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006, Guvernul nu a respectat obligaţia de a emite un astfel de act normativ exclusiv în situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată şi nici obligaţia de a motiva urgenţa în cuprinsul ordonanţei. Pe de altă parte, legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care conţine norme ce intră în sfera de reglementare a legilor organice nu respectă condiţiile prevăzute de art. 76 alin. (1) din Constituţie referitoare la obligativitatea adoptării cu votul majorităţii membrilor fiecărei Camere;

-  neconstituţionalitatea intrinsecă a prevederilor art. 283 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 prin raportare la prevederile constituţionale cuprinse în art. 11 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (3), precum şi la prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. Autorul apreciază că dispoziţia criticată violează liberul acces la justiţie al persoanei care formulează plângere împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, întrucât îngrădeşte dreptul la probaţiune, partea fiind împiedicată să formuleze apărări care să poată fi dovedite cu orice mijloace de probă. Mai mult, art. 283 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 instituie un tratament procesual vădit inegal şi discriminatoriu, pentru situaţii juridice identice, între persoana care optează pentru atacarea actelor autorităţii contractante pe calea procedurii administrativ-jurisdicţionale în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, urmate de procedura plângerii în faţa instanţei judecătoreşti, pe de o parte, şi persoana care se adresează direct instanţei judecătoreşti, conform dispoziţiilor art. 286- 28718 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006.

Curtea de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal apreciază excepţia de neconstituţionalitate ca fiind întemeiată. Astfel, în condiţiile în care prevederile art. 255-2562, art. 281, art. 283-28718 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 reglementează o procedură administrativ-jurisdicţională şi procedura de soluţionare, în contencios administrativ, a plângerii formulate împotriva deciziei pronunţate în cadrul acestei proceduri, iar Legea nr. 337/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 a fost adoptată de Parlament în temeiul art. 76 alin. (2) din Constituţie, fiind calificată drept o lege cu caracter ordinar, apare cu evidenţă faptul că dispoziţiile ordonanţei, astfel cum au fost aprobate prin lege, nu respectă prevederile art. 73 alin. (3) lit. k) din Constituţie, care prevăd că domeniul contenciosului administrativ este reglementat prin lege organică, coroborate cu prevederile art. 115 alin. (5) teza a treia din Constituţie, potrivit cărora ordonanţa de urgenţă cuprinzând norme de natura legii organice se aprobă cu majoritatea calificată prevăzută la art. 76 alin. (1) din Constituţie.

In conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi formula punctele de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului, Guvernul şi Avocatul Poporului nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor,  susţinerile  părţii   prezente,  concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:

Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, precum şi ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.

Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 255-2562, art. 281 şi art. 283-28718 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 20 iulie 2006. Dispoziţiile ordonanţei au suferit modificări succesive, în prezent având următorul conţinut:

- Art. 255-2562 consacră dispoziţiile generale privind soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor autorităţii contractante;

- Art. 281: „(1) Deciziile Consiliului privind soluţionarea contestaţiei şi obligarea la plata amenzii pot fi atacate cu plângere la instanţa judecătorească prevăzută la art. 283 alin. (1), în termen de 10 zile de la comunicare, atât pentru motive de nelegalitate, cât şi de netemeinicie.

(2)  Plângerea va fi formulată în scris şi va fi motivată, dispoziţiile art. 270 alin. (1) aplicându-se în mod corespunzător.

(3)   Partea care formulează plângerea are obligaţia să comunice, în termenul prevăzut la alin. (1), o copie a acesteia, precum şi a înscrisurilor doveditoare şi părţii adverse, depunand dovada de comunicare în faţa instanţei până la primul termen de judecată.";

- Art. 283-285 reglementează căile de atac împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

- Art. 286-28718 reglementează procedura de soluţionare a litigiilor în instanţă.

Autorul excepţiei susţine că dispoziţiile legale criticate încalcă prevederile constituţionale cuprinse în art. 11 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (3), art. 73 alin. (1) şi alin. (3) lit. k), art. 76 alin. (1), art. 115 alin. (1), (4) şi (5), precum şi prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.

In ceea ce priveşte cererea autorului excepţiei de neconstituţionalitate de renunţare la judecarea acesteia, Curtea reţine că, potrivit jurisprudenţei sale, o asemenea renunţare este inadmisibilă, întrucât, în materie de jurisdicţie constituţională, principiul disponibilităţii, care este propriu procesului civil, nu îşi găseşte aplicarea, soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate reprezentând o procedură de drept public.

De altfel, potrivit art. 25 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale, adoptat prin Hotărârea Plenului Curţii Constituţionale nr. 12 din 4 noiembrie 1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 12 noiembrie 1997, „Odată legal sesizată, Curtea procedează la examinarea constituţionalităţii, nefiind aplicabile dispoziţiile referitoare la suspendarea, întreruperea sau stingerea procesului".

Faţă de cele de mai sus, renunţarea autorului excepţiei de neconstituţionalitate la soluţionarea acesteia nu împiedică realizarea în continuare a controlului de constituţionalitate.

Examinând excepţia de neconstituţionalitate, reţinem următoarele:

I. In ceea ce priveşte criticile privind neconstituţionalitatea extrinsecă a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, observăm că acestea vizează nerespectarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 73 alin. (1) şi (3) lit. k), art. 76 alin. (1), art. 115 alin. (1), (4) şi (5), şi anume adoptarea de către Parlament a legii de aprobare a ordonanţei în temeiul art. 76 alin. (2) din Constituţie, deci în regim de lege ordinară, deşi în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 se regăsesc norme cu caracter de lege organică, al căror regim de adoptare trebuia să respecte dispoziţiile art. 76 alin. (2) din Constituţie.

Constatăm însă că, ulterior aprobării prin lege a Ordonanţei de   urgenţă   a   Guvernului   nr.   34/2006,   prevederile   care  consacrau dispoziţiile generale privind soluţionarea contestaţiilor împotriva actelor autorităţii contractante, căile de atac împotriva deciziilor Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sau procedura de soluţionare a litigiilor în instanţă au suferit modificări succesive. Astfel, au fost adoptate ordonanţele de urgenţă nr. 19/2009 privind unele măsuri în domeniul legislaţiei referitoare la achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 12 martie 2009, nr. 72/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 23 iunie 2009 şi nr. 76/2010 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 2 iulie 2010, ordonanţe de urgenţă care nu au fost încă aprobate prin lege de către Parlament.

Prin urmare, la data la care Curtea Constituţională efectuează controlul de constituţionalitate, sunt în vigoare dispoziţiile art. 255-2562, art. 281 şi art. 283-28718 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, în forma modificată prin ordonanţe de urgenţă, după adoptarea Legii nr. 337/2006, astfel încât critica referitoare la încălcarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 73 alin. (1)şi (3) lit. k), art. 76 alin. (1), art. 115 alin. (1), (4) şi (5) nu mai subzistă. Rămâne în competenţa Parlamentului ca, la momentul aprobării prin lege a ordonanţelor de urgenţă menţionate mai sus, să analizeze obiectul supus reglementării sub aspectul apartenenţei la domeniul rezervat legii organice şi adoptarea actelor normative cu respectarea dispoziţiilor constituţionale.

II. In ceea ce priveşte excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 283 alin. (3) teza întâi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 prin raportare la prevederile constituţionale cuprinse în art. 11 alin. (2), art. 16 alin. (1), art. 20 alin. (2), art. 21 alin. (3), precum şi la prevederile art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, apreciem că aceasta este neîntemeiată. Astfel, printr-o jurisprudenţă constantă (de exemplu, Decizia nr. 318 din 13 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 din 23 aprilie 2008, sau Decizia nr. 585 din 14 aprilie 2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 369 din 2 iunie 2009), Curtea a constatat constituţionalitatea textelor criticate în raport cu critici similare, statuând că, deşi semnificaţia art. 21 alin. (2) din Constituţie constă în aceea că nu se poate exclude de la exerciţiul drepturilor procesuale nicio categorie sau grup social, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situaţii deosebite, reguli speciale de procedură, precum şi modalităţi particulare de exercitare a drepturilor procedurale. Stabilirea unor reguli speciale privind exercitarea căilor de atac nu contravine art. 21 din Constituţie, atât timp cât, potrivit celor prevăzute de art. 283 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, părţilor interesate le este asigurată posibilitatea de a formula plângere împotriva deciziei pronunţate de consiliu la curtea de apel, secţia de contencios-administrativ şi fiscal pe raza căreia se află sediul autorităţii contractante.

Mai mult, stabilirea procedurii de soluţionare a plângerii împotriva deciziei pronunţate de Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, potrivit dispoziţiilor art. 3041 din Codul de procedură civilă, reprezintă expresia aplicării dispoziţiilor constituţionale ale art. 126 alin. (2) şi art. 129.

Intrucât nu au intervenit elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curţii, considerentele şi soluţia deciziei amintite îşi păstrează valabilitatea şi în cauza de faţă

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA  CONSTITUŢIONALĂ

In numele legii

DECIDE:

Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 255-2562, art. 281 şi art. 283-28718 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, excepţie ridicată de Societatea Comercială „Foraj Sonde" - S.A. din Craiova în dosarele nr. 99/42/2010 şi nr. 129/42/2010 ale Curţii de Apel Ploieşti - Secţia comercială şi de contencios administrativ şi fiscal.

Definitivă şi general obligatorie.

Pronunţată în şedinţa publică din data de 8 iulie 2010.

PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,

AUGUSTIN ZEGREAN

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu


SmartCity5

COMENTARII la Decizia 1014/2010

Momentan nu exista niciun comentariu la Decizia 1014 din 2010
Comentarii la alte acte
ANONIM a comentat Hotărârea 5 2019
    It’s a privilege to share this to the world. You deserve all the praise that comes to you. DR Amber has been a blessing to me since our encounter on the internet. He alone knows it all. I love him so much for his kindness, care, honesty and his help in the life of everyone that has come in contact with him. If not for DR Amber how would I have been able to survive this hardship. His spell made me a LOTTO MAX winner of 60 Million Dollars making my whole life beautiful and amazing. The numbers he gave me to play the lottery was a life changing number from grass to grace and I want to say I’m forever grateful to him. Thank you sir for being a blessing to the helpless. Anyone reading this that needs help can communicate with DR Amber online for indeed he has no match. Website: amberlottotemple.com OR Email: amberlottotemple@yahoo.com
ANONIM a comentat Ordin 1471 2020
    Bună, sunteți în căutarea unui împrumut de consolidare a datoriilor, împrumuturi negarantate, împrumuturi pentru afaceri, împrumuturi ipotecare, împrumuturi auto, împrumuturi pentru studenți, împrumuturi personale, capital de risc etc! Sunt creditor privat, acord împrumuturi companiilor și persoanelor fizice cu dobânzi mici și rezonabile de 2%. E-mail la: christywalton355@gmail.com
ANONIM a comentat Legea 243 2021
    Hello everyone, I want to use this medium to thank a great spell caster called Dr Grceondu for transforming my life financially, i have been playing lottery game for long but have never won any reasonable amount, I contacted Dr Graceondu after i red about him on the internet on how he help a lady with a lottery winning numbers and the lady won a very big amount of money, so i contacted him and He instructed me on what to do which i did and he told me to give him some time to prayers, on the second day he sent me some numbers and he said i should go and play them, so i went to play the numbers he gave me, after two day the result came out, and i went to check and to my greatest surprise my name came out as one of the winners i won $45 million, i still cant believe what happened to me that i am now a millionaire over night, i just want to say a very big thank you to Dr Graceondu i have never seen a powerful man like him, I will advice everyone out there to contact Dr Graceondu if you want to win big in your lottery game. You can reach him via his email, drgraceondu12@gmail.com or WhatsApp him +15204677763, you can also visit his Website. https://drgraceonduadodo.com
ANONIM a comentat Decretul 1231 2021
    i will never stop until the whole World knows about the MOST powerful priest maurice whose contact details I saw in a comment section here few weeks ago, so and i decided to contact him because i was badly in need of help TO SAVE MY MARRIAGE, I explained my situation to PRIEST MURICE. that Everything was going down the drain as my husband WAS constantly cheating on me with other women and he physically abuse me. priest maurice promised to help that my husband will change and will love me unconditionally in less than a week as far that my heart still beats for him. I FOLLOWED HIS INSTRUTION and he prepared a spell for me and my husband called me exactly when priest maurice said. He pleaded and said he needs me back since then he have been the sweetest man on earth. anyone out there reading this comment that need a effect spell caster Can reach him on email:psychicspellsolution@gmail.coM whatsapp:+1(571)3573337
ANONIM a comentat Ordin 12 2006
    Mai este in vigoare acest ordin, din moment ce aven Regulamentul (CE) 396:2005, revizuit 2019, referitor la rezidurile de pesticide din alimente, inclusiv din fructe si legume?
ANONIM a comentat Decretul 770 1966
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Decretul 390 2018
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat Rectificare 353 2008
    HOW TO GET YOUR EX LOVER BACK & HOW I GOT MY EX LOVER. BACK I want to thank Dr Omokpo for saving my marriage. My husband treated me badly and left home for almost 3 month this got me sick and confused. Then I told my friend about how my husband has changed towards me. Then he told me to contact: {dromokpo@gmail.com}that he will help me bring my husband back to being a good man. That this great man helped her too. Then I gave him a try. after 3 days of casting the spell my husband came back home and I forgive him and today we are living in joy and happiness If you are going through any relationship stress or broken marriage situation and you want your Ex lover, Ex boyfriend, Ex girlfriend or Divorced husband or wife back you reach him via: dromokpo@gmail.com
ANONIM a comentat OUG 114 2021
    Într-un cuvânt, wow!! Nu pot să cred că banii sunt deja în contul meu. Multumesc, multumesc, multumesc! De obicei, ați transformat o sarcină lungă, consumatoare de timp și intimidantă într-o experiență foarte plăcută și simplificată. Nu pot să vă mulțumesc vouă și doamnei Della Taylor pentru suficientă asistentă. Dna Della Taylor Împrumuturi pentru un sistem excelent și pentru un serviciu excelent. Ambele sunt grozave! dacă aveți nevoie de un împrumut de urgență, îi puteți e-mail la Dellastaylors@yahoo.com WhatsApp pe +1 (209) 251-1529
ANONIM a comentat Decizia 2 2007
    I never use to believe in spell casting until i met Lord Zuma a powerful spell caster who helped me to be a happy person again. i reside in USA. After 4 years of Broken marriage, my husband left me with two kids. I felt like my life was about to end and i almost committed suicide, i was emotionally down for a very long time. Thanks to a Great spell caster called Lord Zuma which i met online on one faithful day when I was browsing through the internet, i came across a lot of testimonies about this particular Great spell caster how he has helped so many people. he has helped people to bring back their Ex lover, some testified that he restores womb, cure cancer and other sickness, and so on. I also came across a testimony, it was about a woman called Sandra, she testified about how his spell made her to be pregnant after so many years of bareness and at the end of her testimony she dropped Lord Zuma's email address. After reading all these, i decided to give it a try and i contacted him and explained my problem to him and he assured me that in less than 48 hours, my husband will call me and beg for forgiveness but i thought it will not work. When he had finished casting the spell, the next day my husband called me and he was begging for forgiveness just as Lord Zuma said. This is not brain washing and after the spell has been cast, i realized that my husband love me like never before and the spell caster opened him up to know how much i love him and how much love we need to share. We are even happier now than before. Lord Zuma is really a gifted man and i will not stop publishing him because he is a wonderful man. If you have a problem and you are looking for a real and a genuine spell caster to solve all your problems contact Lord Zuma now on spiritualherbalisthealing@gmail.com or just visit https://spiritualherbal.blogspot.com and see so many he has helped that are testifying about his good work. He will help you solve all your problems. Once again thank you Lord Zuma for your good deeds. His whatsapp number +1 506 800 1647
Alte acte pe aceeaşi temă cu Decizia 1014/2010
Coduri postale Prefixe si Coduri postale din Romania Magazin si service calculatoare Sibiu